Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

136 22 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:15

Lịch sử phát triển năng lượng gióCác loại turbin gióCông suất gióẢnh hưởng chiều cao trụ thápHiệu suất cực đại của rotorMáy phát turbin gióĐiều chỉnh tốc độ để đạt công suất cực đạiCông suất gió trung bìnhƯớc lượng năng lượngLịch sử phát triển năng lượng gióCác loại turbin gióCông suất gióẢnh hưởng chiều cao trụ thápHiệu suất cực đại của rotorMáy phát turbin gióĐiều chỉnh tốc độ để đạt công suất cực đạiCông suất gió trung bìnhƯớc lượng năng lượng ĐH BÁCH KHOA TP.HCM Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Giảng viên: ThS Trần Công Binh 5/2012 C3: NĂNG LƯỢNG GIÓ 10 11 12 Lịch sử phát triển lượng gió Các loại turbin gió Cơng suất gió Ảnh hưởng chiều cao trụ tháp Hiệu suất cực đại rotor Máy phát turbin gió Điều chỉnh tốc độ để đạt cơng suất cực đại Cơng suất gió trung bình Ước lượng lượng turbin gió Tính tốn theo đặc tính vận hành turbin gió Tính tốn kính tế máy phát điện dùng sức gió Tác động mơi trường máy phát điện gió Năng lượng tái Lịch sử phát triển lượng gió Năng lượng tái Lịch sử phát triển lượng gió Năng lượng tái Global Installed Wind Capacity Global Wind Energy Council http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_stats_annex_table_2nd_feb_final_final.pdf Năng lượng tái Annual Installed Wind Capacity Global Wind Energy Council http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_stats_annex_table_2nd_feb_final_final.pdf Năng lượng tái Growth in US Wind Power Capacity With new installations of about 4000 MW in First Half 2009 Năng lượng tái Historical Change in Wind Economics, Constant 2005 Dollars Source: National Renewable Energy Lab (NREL), Energy Analysis Office Năng lượng tái Lịch sử phát triển lượng gió Năng lượng tái Top 10 Countries - Installed Wind Capacity (as of the end of 2008) Country MW Capacity % of Global Capacity US 25,170 MW 20.8% Germany 23,903 MW 19.8% Spain 16,754 MW 13.9% China 12,210 MW 10.1% India 9,645 MW 8.0% Italy 3,736 MW 3.1% France 3,404 MW 2.8% UK 3,241 MW 2.7% Denmark 3,180 MW 2.6% Portugal 2,862 MW 2.4% 104,104 MW 86.2% Total top 10 Global Wind Energy Council: http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_stats_annex_table_2nd_feb_final_final.pdf Năng lượng tái 10 Sử dụng hệ số khả CF (Capacity Factor) để ước lượng lượng máy phát điện gió Năng lượng tái 122 Sử dụng hệ số khả CF (Capacity Factor) để ước lượng lượng máy phát điện gió Turbin GE 1.6-82.5 Power: Rated power1,600 kW Rated wind speed 11.5 m/s Cut-in wind speed 3.5 m/s Cut-out wind speed 25.0 m/s Rotor: Diameter 82.5 m Tính (gần đúng) Swept area 5,345.62 m2 lượng điện cung cấp cung Number of blades Rotor speed 16.8 rpm cấp cho lưới hàng năm? Ví dụ: Nhà máy gió Bạc Liêu: Lắp đặt độ cao 90m Tốc độ gió trung bình: 7m/s Năng lượng tái 123 11 Tính tốn kinh tế máy phát điện dùng sức gió Năng lượng tái 124 Tính tốn kinh tế máy phát điện dùng sức gió Năng lượng tái 125 Tính tốn kinh tế máy phát điện dùng sức gió Năng lượng tái 126 Tính tốn theo chi phí đầu tư chi phí vốn vay phải trả hàng năm Năng lượng tái 127 Tính tốn theo chi phí đầu tư chi phí vốn vay phải trả hàng năm Năng lượng tái 128 Tính tốn theo chi phí đầu tư chi phí vốn vay phải trả hàng năm Năng lượng tái 129 Xác định chi phí hàng năm điện cấp từ máy phát điện gió Năng lượng tái 130 Xác định chi phí hàng năm điện cấp từ máy phát điện gió Năng lượng tái 131 Xác định chi phí hàng năm điện cấp từ máy phát điện gió Năng lượng tái 132 Xác định chi phí hàng năm điện cấp từ máy phát điện gió Năng lượng tái 133 12 Tác động môi trường máy phát điện gió Năng lượng tái 134 Tài liệu tham khảo Gilbert M Masters, "Renewable and Efficient Electric -Power Systems" -JOHN WILEY & SONS, 2004 Năng lượng tái 135 Trần Công Binh GV ĐH Bách Khoa TP.HCM Phone: 0908 468 100 Email: tcbinh@hcmut.edu.vn binhtc@yahoo.com Website: www4.hcmut.edu.vn/~tcbinh T B 136 ... 2012 Năng lượng tái 18 Năng lượng gió Việt Nam Tuy Phong Năng lượng tái 19 20 Các loại turbin gió Năng lượng tái 21 Các loại turbin gió Năng lượng tái 22 Các loại turbin gió Năng lượng tái 23... 14 PTN Năng lượng xanh – GREEN POWER LAB Năng lượng tái 15 Năng lượng gió Việt Nam Năng lượng tái 16 Năng lượng gió Việt Nam Tuy Phong-Bình Thuận Năng lượng tái Bạc Liêu 17 17 Năng lượng gió Việt... gió Năng lượng tái 24 Các loại turbin gió Năng lượng tái 25 Cơng suất gió Năng lượng tái 26 Cơng suất gió Năng lượng tái 27 Cơng suất gió Năng lượng tái 28 Ảnh hưởng nhiệt độ lên mật độ gió Năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, Lịch sử phát triển năng lượng gió, Các loại turbin gió, Ảnh hưởng chiều cao trụ tháp, Hiệu suất cực đại của rotor, Máy phát turbin gió, Công suất gió trung bình, Ước lượng năng lượng của turbin gió, Tính toán theo các đặc tính vận hành của turbin gió, Tính toán kinh tế máy phát điện dùng sức gió

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay