Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “cân bằng và chuyển động của vật rắn” vật lí 10 THPT (2018)

94 31 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:15

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ NGUYỄN TUẤN ANH XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN TRONG CHƢƠNG CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN VẬT LÝ LỚP 10 THPT Chuyên ngành: luận phƣơng pháp dạy học mơn vật KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ NGUYỄN TUẤN ANH XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN TRONG CHƢƠNG CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN VẬT LÝ LỚP 10 THPT Chuyên ngành: luận phƣơng pháp dạy học mơn vật KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Nguyễn Anh Dũng HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm Khoa Vật lý trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2; thầy, cô giáo khoa tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn Anh Dũng ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình suốt trình thực đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh LỜI CAM ĐOAN Khoá luận tốt nghiệp Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” Vật 10 THPT đƣợc hồn thành dƣới hƣớng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Anh Dũng Tôi xin cam đoan đề tài kết nghiên cứu thực khơng trùng lặp với kết nghiên cứu tác giả khác Các thông tin trích dẫn khóa luận đƣợc ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN Chữ viết đầy đủ STT Chữ viết tắt Giáo dục Đào tạo GD & ĐT Giáo viên GV Học sinh HS Kiến thức KTM Kiểm tra đánh giá KTĐG Nghiên cứu tài liệu Phƣơng pháp dạy học Sách giáo khoa Trung học phổ thông 10 Trắc nghiệm 11 Trắc nghiệm khách quan 12 Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 13 Thực nghiệm sƣ phạm TNSP 14 Trắc nghiệm tự luận TNTL 15 Trung ƣơng NCTLM PPDH SGK THPT TN TNKQ TNKQNLC TW MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài Chƣơng CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở CÁC TRƢỜNG THPT 1.1 Cơ sở luận kiểm tra đánh giá q trình dạy học 1.1.1 Khái niệm kiểm tra đánh giá 1.1.2 Mục đích kiểm tra đánh giá 1.1.2.1 Mục đích dạy học kiểm tra đánh giá 1.1.2.2 Mục đích giáo dục kiểm tra đánh giá 1.1.3 Ý nghĩa kiểm tra đánh giá 1.1.4 Chức kiểm tra đánh giá 1.1.5 Các yêu cầu sƣ phạm việc kiểm tra đánh giá kết 1.1.5.1 Đảm bảo tính khách quan trình đánh giá 1.1.5.2 Đảm bảo tính tồn diện 1.1.5.3 Đảm bảo tính thƣờng xuyên hệ thống 1.1.5.4 Đảm bảo tính phát triển 1.1.6 Nguyên tắc chung cần quán triệt đánh giá 1.1.7 Các hình thức kiểm tra đánh giá 1.2 Mục tiêu dạy học 11 1.2.1 Tầm quan trọng việc xác định mục tiêu dạy học 11 1.2.2 Cách phát biểu mục tiêu 11 1.2.3 Phân biệt bốn trình độ mục tiêu nhận thức 11 1.2.3.1 Trình độ nhận biết, tái hiện, tái tạo 11 1.2.3.2 Trình độ hiểu(giải tình tƣơng tự nhƣ tình biết) 12 1.2.3.3 Trình độ vận dụng linh hoạt( giải đƣợc tình có biến đơi so với tình biết) 12 1.2.3.4 Trình độ sáng tạo (đề xuất giải vấn đề không theo mẫu có sẵn) 12 1.3 Phƣơng pháp kỹ thuật trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 12 1.3.1 Các hình thức trắc nghiệm khách quan 12 1.3.1.1 Trắc nghiệm sai 12 1.3.1.2 Trắc nghiệm ghép đôi (xứng hợp) 12 1.3.1.3 Trắc nghiệm điền khuyết 13 1.3.1.4 Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 13 1.3.2 Các giai đoạn soạn thảo trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 14 1.3.2.1 Xác định Mục tiêu trắc nghiệm 14 1.3.2.2 Phân tích nội dung mơn học 14 1.3.2.3 Thiết lập dàn trắc nghiệm 14 1.3.3 Một số nguyên tắc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 15 1.3.4 Kỹ thuật soạn thảo phƣơng án nhiễu 16 1.4 Cách trình bày cách chấm điểm trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 16 1.4.1 Cách trình bày 16 1.4.2 Chuẩn bị cho HS 17 1.4.3 Công việc giám thị 17 1.4.4 Chấm 18 1.4.5 Các loại điểm trắc nghiệm 18 1.5 Phân tích câu hỏi 18 1.5.1 Mục đích phân tích câu hỏi 18 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích câu hỏi 19 1.5.3 Giải thích kết 19 1.6 Phân tích đánh giá trắc nghiệm thông qua số thống kê 21 1.6.1 Độ khó trắc nghiệm 21 1.6.2 Độ lệch tiêu chuẩn 21 1.6.3 Độ tin cậy 21 1.6.4 Độ giá trị 22 1.6.5 Sai số tiêu chuẩn đo lƣờng 22 1.6.6 Đánh giá trắc nghiệm 23 1.7 Thực trạng việc sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” lớp 10 THPT 23 1.8 Sử dụng câu hỏi TNKQ để xây dựng kiến thức 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 Chƣơng : SOẠN THẢO HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CHƢƠNG “CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” LỚP 10 THPT 26 2.1 Đặc điểm cấu trúc nội dung chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” 26 2.1.1 Đặc điểm nội dung chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” 26 2.1.2 Sơ đồ cấu trúc logic nội dung chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” 27 2.2 Nội dung kiến thức,kỹ học sinh cần có sau học 28 2.2.1 Nội dung kiến thức 28 2.2.1.1 Cân vật chịu tác dụng hai lực ba lực không song song 28 2.2.1.2 Cân vật có trục quay cố định 28 2.2.1.3 Quy tắc hợp lực song song chiều 29 2.2.1.4 Các dạng cân Cân vật có mặt chân đế 29 2.2.1.5 Chuyển động tịnh tiến vật rắn Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định 29 2.2.1.6 Ngẫu lực 30 2.2.2 Các kỹ học sinh cần rèn luyện 30 2.3 Các sai lầm phổ biến học sinh 31 2.4 Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” Vật 10-THPT 31 2.4.1 Bảng ma trận hai chiều 32 2.4.2 Bảng phân bố số câu hỏi theo mục tiêu giảng dạy 36 2.4.3 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” lớp 10 THPT 37 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 59 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 59 3.2 Đối tƣợng thực nghiệm 59 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm 59 3.4 Các bƣớc tiến hành thực nghiệm 59 3.4.1 Nội dung kiểm tra 59 3.4.2 Trình bày trắc nghiệm 61 3.4.3 Tổ chức kiểm tra 61 3.5 Kết thực nghiệm nhận xét 62 3.5.1 Kết thực nghiệm 62 3.5.2 Đánh giá theo mục tiêu trắc nghiệm 65 3.5.3 Đánh giá câu trắc nghiệm qua số độ khó độ phân biệt 66 Câu Phƣơng Số Số Số Tổng Nhóm (H- ngƣời ngƣời ngƣời số giỏi nhóm nhóm nhóm ngƣời trừ giỏi TB chọn nhóm chọn chọn chọn A -2 -0,2 B 1 0 C 13 -1 -0,1 D 12 23 0,3 Tổng 10 20 10 40 0 A -3 -0,3 B 2 -1 -0,1 C 0 0 D 10 15 33 0,2 Tổng 10 20 10 40 0 A 0 1 -1 -0,1 B 10 16 36 0,1 C 3 0 D 1 0 Tổng 10 20 10 40 0 A 10 21 0,5 B -1 -0,1 C -2 -0,2 D -2 -0,2 Tổng 10 20 10 40 0 A 11 0,1 án Câu Câu Câu Câu Câu 69 L)/10 Câu Phƣơng Số Số Số Tổng Nhóm (H- ngƣời ngƣời ngƣời số giỏi nhóm nhóm nhóm ngƣời trừ giỏi TB chọn nhóm chọn chọn chọn B 1 -1 -0,1 C 14 -4 -0,4 D 13 0,4 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 0 0 0 10 B -3 -0,3 C 13 26 0,5 D -3 -0,3 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 10 13 29 0,4 11 B 1 -1 -0,1 C -5 -0,5 D 2 0 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 11 -1 -0,1 12 B 17 0,5 C 4 -3 -0,3 D -1 -0,1 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 11 21 -2 -0,2 13 B 11 0,5 án 70 L)/10 Câu Phƣơng Số Số Số Tổng Nhóm (H- ngƣời ngƣời ngƣời số giỏi nhóm nhóm nhóm ngƣời trừ giỏi TB chọn nhóm chọn chọn chọn C -2 -0,2 D 0 1 -1 -0,1 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 16 33 0,1 14 B 1 0 C 1 0 D -1 -0,1 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 12 -1 -0,1 15 B 19 0,3 C 0 D -2 -0,2 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 1 -1 -0,1 16 B 11 -2 -0,2 C 11 21 0,6 D 3 -3 -0,3 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A -5 -0,5 17 B -1 -0,1 C 10 12 29 0,3 án 71 L)/10 Câu Phƣơng Số Số Số Tổng Nhóm (H- ngƣời ngƣời ngƣời số giỏi nhóm nhóm nhóm ngƣời trừ giỏi TB chọn nhóm chọn chọn chọn D 1 0 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A -1 -0,1 18 B 11 0,7 C 11 19 -6 -0,6 D 0 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 10 13 31 0,2 19 B -1 -0,1 C 0 0 0 D -1 -0,1 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A -2 -0,2 20 B 0 1 -1 -0,1 C 11 26 0,3 D 0 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A -1 -0,1 21 B -4 -0,4 C -1 -0,1 D 11 23 0,6 án 72 L)/10 Câu Phƣơng Số án Số Số Tổng Nhóm (H- ngƣời ngƣời ngƣời số giỏi nhóm nhóm nhóm ngƣời trừ giỏi TB chọn nhóm chọn chọn chọn L)/10 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 0 1 -1 -0,1 22 B 10 15 33 0,2 C -1 -0,1 D 1 0 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 14 -2 -0,2 23 B 17 0,5 C -1 -0,1 D -2 -0,2 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 19 0,6 24 B -1 -0,1 C 10 -3 -0,3 D -2 -0,2 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 1 0 25 B 12 27 0,3 C -2 -0,2 D -1 -0,1 Tổng 10 20 10 40 0 73 Câu Phƣơng Số án Số Số Tổng Nhóm (H- ngƣời ngƣời ngƣời số giỏi nhóm nhóm nhóm ngƣời trừ giỏi TB chọn nhóm chọn chọn chọn L)/10 Câu A 0 0 0 26 B -1 -0,1 C 10 17 35 0,3 D 1 -1 -0,1 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A -2 -0,2 27 B 15 30 0,3 C 1 -1 -0,1 D 0 0 0 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 11 28 0,1 28 B 3 0 C 0 0 0 D -1 -0,1 Tổng 10 20 10 40 0 Câu A 3 0 29 B -1 -0,1 C 10 15 34 0,1 D 0 0 0 Tổng 10 20 10 40 0 A 0 Câu 74 Câu Phƣơng Số Số Số Tổng Nhóm (H- ngƣời ngƣời ngƣời số giỏi nhóm nhóm nhóm ngƣời trừ giỏi TB chọn nhóm chọn chọn chọn B 10 27 0,1 C -1 -0,1 D 1 0 Tổng 10 20 10 40 0 án 30 L)/10 Bảng 3.6 Đánh giá câu TN thông qua số độ khó, độ phân biệt 30 câu TN Câu số Số ngƣời Độ khó Mức độ Độ phân Mức độ Kết làm (%) khó biệt phân câu biệt hỏi Kém Không 37 92,5 Dễ 0,1 giữ lại 36 90,0 Dễ 0,1 Kém Không giữ lại 28 70,0 Vừa phải 0,2 Tạm Giữ lại đƣợc 25 62,5 Vừa phải 0,6 Rất tốt Giữ lại 23 57,5 Hơi khó 0,3 Khá tốt Giữ lại 33 82,5 Dễ 0,2 Tạm Giữ lại đƣợc 36 90,0 Dễ 75 0,1 Kém Không Câu số Số ngƣời Độ khó Mức độ Độ phân Mức độ Kết làm (%) khó biệt phân câu biệt hỏi giữ lại 21 52,5 Hơi khó 0,5 Rất tốt Giữ lại 13 32,5 Khó 0,4 Rất tốt Giữ lại 10 26 65,0 Vừa phải 0,5 Rất tốt Giữ lại 11 29 72,5 Dễ 0,4 Rất tốt Giữ lại 12 17 42,5 Hơi khó 0,5 Rất tốt Giữ lại 13 11 27,5 Khó 0,5 Rất tốt Giữ lại 14 33 82,5 Dễ 0,1 Kém Không giữ lại 15 19 47,5 Hơi khó 0,3 Khá tốt Giữ lại 16 21 52,5 Hơi khó 0,6 Rất tốt Giữ lại 17 29 72,5 Dễ 0,3 Khá tốt Giữ lại 18 11 27,5 Khó 0,7 Rất tốt Giữ lại 19 31 77,5 Dễ 0,2 Tạm Giữ lại đƣợc 20 26 65,0 Dễ 0,3 Khá tốt Giữ lại 21 23 57,5 Vừa phải 0,6 Rất tốt Giữ lại 22 33 82,5 Dễ 0,2 Tạm Giữ lại đƣợc 23 17 42,5 Khó 0,5 Rất tốt Giữ lại 24 19 47,5 Hơi khó 0,6 Rất tốt Giữ lại 25 27 67,5 Dễ 0,3 Khá tốt Giữ lại 26 35 87,5 Dễ 0,3 Khá tốt Giữ lại 76 Câu số Số ngƣời Độ khó Mức độ Độ phân Mức độ Kết làm (%) khó biệt phân câu biệt hỏi 27 30 75,0 Dễ 0,3 Khá tốt Giữ lại 28 28 70,0 Dễ 0,1 Kém Không giữ lại 29 34 85,0 Dễ 0,1 Kém Không giữ lại 30 27 67,5 Dễ 0,1 Kém Không giữ lại Nhận xét chung: Với đối tƣợng HS thực nghiệm, hệ thống câu hỏi nhìn chung vừa sức HS - Về độ khó: Có câu mức độ vừa phải, 16 câu mức độ dễ, câu mức độ khó, câu mức độ khó - Về độ phân biệt: Kết cho thấy 12 câu có độ phân biệt tốt câu tốt, câu có độ phân biệt tạm đƣợc, câu có độ phân biệt - Trong số 30 câu hỏi TN, cần loại bỏ câu hỏi TN câu dễ có độ phân biệt 3.5.4 Đánh giá tổng quát trắc nghiệm Các giá trị thu đƣợc Các giá trị thuyết - Điểm trung bình tồn bài: 15 - Điểm trung bình thuyết:15,5 - Độ lệch tiêu chuẩn: 3,297 - Độ khó vừa phải thuyết: 63,5 - Hệ số tin cậy: 0,56 - Độ khó trắc nghiệm: 64,83 - Sai số tiêu chuẩn đo lƣờng: 2,35 Nhận xét: - Điểm trung bình tồn thấp điểm trung bình thuyết 77 - Hệ thống câu hỏi có độ phân biệt trung bình 0,33 - Độ khó TN 64,83% Đối chiếu điểm trung bình thực tế TN với điểm trung bình thuyết có độ lệch là: 15,5 – 15 = 0,5 Độ lệch có 30 câu hỏi với điểm tối đa 30 độ lệch vừa phải Điều cho thấy TN vừa phải HS thực nghiệm - Hệ số tin cậy 0,56 (không cao) - Độ lệch chuẩn 3,297 cho thấy độ phân tán điểm phân bố lớn - Sai số tiêu chuẩn đo lƣờng 2,35 Qua thực nghiệm, rút số kết luận nhƣ sau: - HS đạt điểm dƣới trung bình chiếm tỉ lệ cao 42,5%; từ trung bình trở lên đạt 57,5% - Tỉ lệ trung bình kết đạt đƣợc theo mục tiêu đạt cao mức độ nhận biết thông hiểu, thấp mức độ vận dụng - Từ số độ khó câu, nhận thấy câu hỏi dễ có độ khó vừa phải tập trung vào kiến thức có sẵn tốn áp dụng quy tắc, cơng thức tình quen thuộc Mức độ khó có nhiều biến đổi kiến thức 3.5.5 Phân tích phương án nhiễu Để giải thích độ tin cậy khơng cao, cần phân tích phƣơng án nhiễu Qua đó, rút phƣơng hƣớng điều chỉnh để có độ tin cậy đủ lớn Câu hỏi Nội dung - Đáp án phƣơng án B (có 37/40 HS trả lời đúng) - Chất lƣợng phƣơng án nhiễu chƣa tốt, phƣơng án A C có HS chọn - Kết luận: Cần chỉnh sửa phƣơng án nhiễu hiệu 78 Câu hỏi Nội dung - Đáp án phƣơng án A ( có 36/40 HS trả lời đúng) - Chất lƣợng phƣơng án nhiễu chƣa tốt - Kết luận: Cần xem xét lại - Đáp án phƣơng án B ( có 36/40 HS trả lời đúng) - Chất lƣợng phƣơng án nhiễu kém, phƣơng án A D có HS chọn - Kết luận: Cần chỉnh sửa phƣơng án nhiễu hiệu 14 - Đáp án phƣơng án A ( có 33/40 HS trả lời đúng) - Độ phân biệt thấp,các phƣơng án nhiễu chƣa tốt - Kết luận: Cần sửa lại phƣơng án nhiễu cho hiệu 28 - Đáp án phƣơng án phƣơng án A ( có 28/40 HS trả lời - Câu hỏi dễ,độ phân biệt thấp - Kết luận: Cần chỉnh sửa lại câu hỏi 29 - Đáp án phƣơng án C ( có 34/40 HS trả lời đúng) - Các phƣơng án nhiễu chƣa hiệu quả,độ phân biệt thấp -Kết luận: Cần chỉnh sửa lại phƣơng án nhiễu cho hiệu 30 - Đáp án phƣơng án phƣơng án B ( có 27/40 HS trả lời - Câu hỏi dễ,độ phân biệt thấp - Kết luận: Cần chỉnh sửa lại câu hỏi 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG Hệ thống câu hỏi TNKQ soạn thảo kiến thức chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” Vật 10 theo mục tiêu nhận thức đƣợc thực nghiệm 40 HS Kết làm HS đƣợc dùng làm sở để đánh giá hệ thống câu hỏi đánh giá kết học tập chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” HS nhóm thực nghiệm * Hệ thống câu hỏi - Hệ thống câu hỏi có độ phân biệt trung bình 0,33 (khá tốt) - Độ khó trung bình TN 64,83%, nghĩa mức độ khó vừa phải - Phân bố điểm tƣơng đối tốt, số HS đạt yêu cầu TN 62,5% * Đối với kết thực tế - Theo mục tiêu điểm trung bình đạt cao mức độ nhận biết thông hiểu, thấp mức độ vận dụng Phần đơng HS nhớ máy móc, khơng mang tính hệ thống tổng qt, khơng hiểu chất tƣợng vật - Thực tế cho thấy số câu hỏi kiểm tra kiến thức chƣơng nhƣng nhiều HS trả lời sai (chẳng hạn nhƣ công thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc) Nguyên nhân chủ yếu HS học lệch, nặng ghi nhớ Các câu hỏi khó tập trung chủ yếu mức độ vận dụng, khả vận dụng kiến thức để giải tập phức tạp HS 80 KẾT LUẬN KTĐG kết học tập HS phận hợp thành quan trọng tồn q trình dạy học KTĐG khách quan, xác phản ánh đƣợc việc dạy thầy, việc học trò; từ giúp cho ngƣời thầy có phƣơng hƣớng để điều chỉnh hồn thiện PPDH Thực tế cho thấy, với phƣơng pháp kiểm tra truyền thống, tự luận thật khó cho GV thơng tin phản hồi nhanh xác vùng kiến thức rộng Xuất phát từ sở thực tiễn lý luận thấy bên cạnh phƣơng pháp KTĐG truyền thống cần kết hợp sử dụng phƣơng pháp KTĐG TNKQ, có TNKQNLC Đối chiếu với nhiệm vụ nghiên cứu đề tài giải thuyết khoa học đề ra, đạt đƣợc kết sau đây: - Hệ thống lại sở luận KTĐG nói chung sở luận phƣơng pháp TNKQ nói riêng - Đề tài chúng tơi tính khả thi, đƣa phƣơng pháp kĩ thuật xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQNLC - Trên sở lý luận KTĐG xuất phát từ mục tiêu cần đạt đƣợc giảng dạy chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” lớp 10 THPT thời gian có hạn chúng tơi xây dựng đƣợc hệ thống gồm 30 câu hỏi TNKQNLC Các câu hỏi có đáp án dự đoán lựa chọn mồi nhử HS Với kết đạt đƣợc trên, đề tài đạt đƣợc nhiệm vụ đặt Qua trình nghiên cứu đề tài, rút đƣợc học: - Phƣơng pháp TNKQNLC loại TN cho thơng tin phản hồi nhanh tình hình, khả học tập học sinh Từ GV nhận định tình hình chung nhóm HS với khó khăn, sai lầm mà họ gặp phải làm sở để cải tiến PPDH 81 Cũng qua kiểm tra, HS tự đánh giá mình, tự nhận sai lầm thƣờng mắc để có kế hoạch tự bổ sung, hoàn thiện sai lầm để có kế hoạch tự bổ sung, hồn thiện kiến thức Với phƣơng pháp tránh đƣợc tình trạng học tủ, học lệch, quay cóp - Mỗi câu TN muốn đạt đƣợc độ khó, độ phân biệt mong muốn phải đƣợc thử nghiệm, phân tích điều chỉnh nhiều lần mẫu khác nhau; sau nhập vào ngân hàng câu hỏi trƣờng THPT Giúp cho việc soạn đề thi dùng kiểm tra kết học tập trở nên dễ dàng, đáp ứng yêu cầu KTĐG môn học - Việc KTĐG đạt kết tốt thầy cô dạy kĩ, dạy tốt - Cần nâng cao tính tự học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS, tự nghiên cứu tài liệu dƣới hƣớng dẫn thầy cô giáo đạt mục tiêu đào tạo, cần kết hợp đánh giá thầy đánh giá trò Do điều kiện mặt thời gian khuôn khổ khóa luận nên TNSP tiến hành lớp 10 trƣờng THPT Ninh Giang, việc đánh giá có hạn chế định Nếu có điều kiện tiến hành TNSP quy mô rộng để thu đƣợc kết đáng tin cậy 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lƣơng Duyên Bình – Nguyễn Xuân Chi (đồng Chủ biên) – Tô Giang – Vũ Quang - Bùi Gia Thịnh, Bài tập Vật 10, NXBGD Việt Nam, năm 2008 [2] Lƣơng Duyên Bình (Chủ biên) – Nguyễn Xn Chi – Tơ Giang – Trần Chí Minh – Vũ Quang – Bùi Gia Thịnh, Vật 10, NXBGD Việt Nam, năm 2008 [3] Nguyễn Quang Hiệu, Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” học sinh lớp 10 THPT, Luận văn Thạc sĩ, năm 2008 [4] Nguyễn Văn Lâm, Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức số kiến thức thuộc chương “Từ trường” lớp 11 – THPT (Chương trình nâng cao), Luận văn thạc sĩ, năm 2009 [5] Bùi Thị Nguyệt, Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức chương “Động lực học chất điểm” (Vật đại cương) sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sĩ, năm 2010 [6] Bùi Thị Phúc, Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh dạy học chương “Động học chất điểm” Vật 10 THPT, Luận văn Thạc sĩ, năm 2013 83 ... KHOA VẬT LÝ NGUYỄN TUẤN ANH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN TRONG CHƢƠNG CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN VẬT LÝ LỚP 10 THPT Chuyên ngành: Lí luận... giá trắc nghiệm 23 1.7 Thực trạng việc sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” lớp 10 THPT 23 1.8 Sử dụng câu hỏi. .. đánh giá lực học sinh, chọn đề tài Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chƣơng “Cân chuyển động vật rắn” Vật lí 10 THPT cho dạy học trƣờng THPT Mục đích nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “cân bằng và chuyển động của vật rắn” vật lí 10 THPT (2018), Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “cân bằng và chuyển động của vật rắn” vật lí 10 THPT (2018)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay