Xây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học chương “từ trường” – vật lý 11 trung học phổ thông (2018)

66 13 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:15

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT ĐINH VĂN CHUYÊN XÂY DỰNG SỬ DỤNG BÀI TẬP SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” VẬT 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật lí KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS TẠ TRI PHƢƠNG HÀ NỘI, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT ĐINH VĂN CHUYÊN XÂY DỰNG SỬ DỤNG BÀI TẬP SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” VẬT 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật lí KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS TẠ TRI PHƢƠNG HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận nhận đƣợc dạy bảo, giúp dỡ tận tình thầy cơ, bạn bè gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS.TẠ TRI PHƢƠNG giáo viên hƣớng dẫn giảng viên khoa Vật lí, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo môn phƣơng pháp giảng dạy mơnVật lí, thầy giáo khoa Vậttạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình hồn thành khóa luận Trong q trình nghiên cứu, triển khai đề tài khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc đóng góp thầy giáo bạn để đề tài đƣợc hồn thiện có hiệu cao Hà Nội, tháng năm 2018 Ngƣời thực ĐINH VĂN CHUYÊN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng sử dụng tập sáng tạo dạy học chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 - THPT ” cơng trình nghiên cứu tơi thực dƣới hƣớng dẫn PGS TẠ TRI PHƢƠNG Các số liệu, kết nêu khóa luận hồn tồn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình Nếu sai sót tơi hồn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 05 năm 2018 Ngƣời thực ĐINH VĂN CHUYÊN DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Số TT Kí hiệu viết tắt Viết đầy đủ BTST Bài tập sáng tạo BTVL Bài tập vật lí BT Bài tập CB Cơ DHVL Dạy học vật lí ĐC Đối chứng ĐHSP Đại học Sƣ phạm ĐHQG Đại học Quốc gia GV Giáo viên 10 HS Học sinh 11 NLST Năng lực sáng tạo 12 NXB Nhà xuất 13 SGK Sách giáo khoa 14 SGV Sách giáo viên 15 THPT Trung học phổ thông 16 TDST Tƣ sáng tạo 17 TN Thực nghiệm 18 TNSP Thực nghiệm sƣ phạm 19 VL Vật lí MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 7.Những đóng góp nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 1.1 Sáng tạo NLST 1.1.1 Khái niệm sáng tạo 1.1.2 Khái niệm lực sáng tạo 1.1.3 Tƣ sáng tạo 1.2 Dạy học sáng tạo 1.2.1 Sự tƣơng đồng khác biệt sáng tạo nhà nghiên cứu sáng tạo học sinh 1.2.2 Các biện pháp hình thành phát triển NLST cho học sinh 10 1.2.2.1 Tổ chức hoạt động sáng tạo gắn liền với trình xây dựng kiến thức 10 1.2.2.2 Luyện tập đoán dự đoán 11 1.2.2.3 Luyện tập đề xuất phƣơng án thí nghiệm kiểm tra dự đốn 12 1.2.2.4 Sử dụng tập sáng tạo 12 1.2.3 Những biểu NLST HS học tập 13 1.3 Vai trò tập dạy học sáng tạo 14 1.3.1 Bài tập vật 14 1.3.2 Tác dụng BTVL dạy học 14 1.3.3 Phƣơng pháp giải tập vật lí 15 1.3.4 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập vật lí cho đề tài, chƣơng, phần giáo trình Vậtphổ thơng 16 1.4 Khái niệm tập sáng tạo 17 1.5 Thực trạng việc xây dựng sử dụng BTST 20 1.5.1 Nhận thức GV BTST việc sử dụng BTST DHVL 20 1.5.2 Nguyên nhân thực trạng 20 1.5.3 Kết luận 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG CÁC BÀI TẬP SÁNG TẠO TRỌNG DẠY HỌC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” VẬT11 THPT 22 2.1 Nội dung kiến thức chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 THPT 22 2.1.1 Phân tích mục tiêu dạy học chƣơng “Từ trƣờng” 22 2.1.2 Phân tích nội dung kiến thức SGK chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 THPT 36 2.1.3 Sơ đồ cấu trúc logic chƣơng “Từ trƣờng” 42 2.2 Xây dựng hệ thống BTST dạy học chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 THPT 43 2.2.1 Xây dựng hệ thống tập sáng tạo chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 THPT 43 2.2.2 Hƣớng dẫn giải BTST xây dựng 44 2.3 Sử dụng hệ thống tập sáng tạo 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 Chƣơng : DỰ KIẾN THỰC NGHIỆM 54 3.1 Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 54 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 54 3.1.2 Nhiệm vụ 54 3.1.3 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 54 3.2 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 54 3.2.1 Chọn mẫu 54 3.2.2 Phƣơng pháp tiến hành 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 KẾT LUẬN CHUNG 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong q trình dạy học vật lí trƣờng phổ thơng số tiết tập chiếm tỷ trọng đáng kể nội dung chƣơng trình Hoạt động giải tập vật lí vừa giúp HS nắm vững kiến thức vật lí vừa phát triển tƣ vật lí lực sáng tạo Nó có ý nghĩa to lớn việc giáo dục, giáo dƣỡng rèn luyện kỹ thuật tổng hợp cho HS trƣờng phổ thông Bài tập vật lí phƣơng tiện dạy học đƣợc sử dụng giai đoạn qua trình dạy học Hoạt động sáng tạo phần nội dung phát triển tƣ Qua điều tra thực trạng sử dụng tập vậtdạy học vật lí Trƣờng THPT cho thấy đa số GV sử dụng tập vật lí có sẵn SGK, sách tập, sách tham khảo cách tràn lan, thiếu chọn lọc Thực tế phần lớn GV dành nhiều công sức việc dạy HS nhận diện kiểu,loại tốn vật lí khác cách sử dụng cơng thức vật lí cho kiểu loại Nếu chúng takhơng thay đổi quan điểm dạy HS giải tập vật lí nhƣ nêu khả tiềm tàng nhiều HS có tƣ sáng tạo bị hạn chế, GV cố định vào kiểu kiến thức cụ thể bị hạn chế Hiện nay, đổi mạnh mẽ giáo dục trung học phổ thông, đặc biệt đổi phƣơng pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học tập HS Nghiên cứu xây dựng sử dụng BTSTtrong dạy học vật lí trƣờng phổ thơng góp phần nâng cao hiệu dạy học vấn đề có tính mẻ cấp thiết giáo dục nƣớc ta Trong chƣơng trình vật11 THPT chƣơng “ Từ trƣờng” có nội dung đặc biệt quan trọng, kiến thức đƣợc ứng dụng nhiều thực tế, song lại trừu tƣợng Do việc áp dụng tập sáng tạo hợp lí có hệ thống chƣơng phát triển cao lực sáng tạo học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho em học sinh tiếp tục học tập, nghiên cứu áp dụng kiến thức vào thực tiễn sau Từ sở lựa chọn đềtài: Xây dựng sử dụng tập sáng tạo dạy học chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 THPT Mục đích nghiên cứu Đƣa nguyên tắc xây dựng sử dụng hệ thống tập sáng tạo dạy học giải tập chƣơng “ Từ trƣờng” Vật11 THPT nhằm rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu đề tài: Hoạt động dạy học trình dạy học giải tập vật lí  Phạm vi nghiên cứu đề tài: Chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 THPT Giả thuyết khoa học Việc đƣa đƣợc nguyên tắc để xây dựng BTST; Việc sử dụng BTST có mục đích, phù hợp với quy luật nhận thức hình thành phát triển NLST, góp phần nâng cao chất lƣợng kiến thức học sinh trình dạy học chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 THPT Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lí luận “sáng tạo”, “dạy học sáng tạo”, “bài tập vật lí” 5.2 Phân tích nội dung, mục tiêu dạy học phần “Từ trƣờng” Vật11 THPT 5.3 Đề xuất nguyên tắc xây dựng “bài tập sáng tạo” phần “từ trừơng” Vật11 THPT 5.4 Xây dựng hệ thống tập sáng tạo dùng để dạy học phần “Từ trƣờng” Vật11 THPT 5.5 Đề xuất tiêu chí để đánh giá đƣợc biểu “năng lực sáng tạo” 5.6 Đề xuất nội dung thực nghiệm sƣ phạm nhằm đánh giá tính khả thi hệ thống tập sáng tạo xây dựng Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nghiệm đƣợc nhiệm vụ trên, đề tài sử dụng phƣơng pháp chủ yếu sau: 6.1 Phƣơng pháp lí luận đƣợc sử dụng để xác lập quan điểm đạo nghiên cứu 6.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn:  Điều tra giáo dục, sử dụng phƣơng pháp để khảo sát tình hình dạy học vật lí nói chung, dạy học tập vật lí nói riêng trƣờng THPT tỉnh thành Bắc Ninh thơng qua hình thức phiếu hỏi giáo viên học sinh  Quan sát sƣ phạm: phƣơng pháp đƣợc sử dụng trình dự giáo viên  Tọa đàm với giáo viên phƣơng pháp dạy học vật lí nói chung, dạy học tập vật lí nói riêng 6.3 Thực nghiệm sƣ phạm: sử dụng phƣơng pháp để kiểm nghiệm tính khoa học, khả thi, hiệu hệ thống tập vật lí đƣợc xây dựng 6.4 Sử dụng thống kê toán học để xủa lí số liệu điều tra thực tế thực nghiệm sƣ phạm 7.Những đóng góp nghiên cứu 7.1 Đóng góp mặt lí luận - Khóa luận góp phần làm sâu sắc thêm vấn đề liên quan đến khái niệm “sáng tạo” “dạy học sáng tạo” - Đề xuất nguyên tắc xây dựng tập sáng tạo vào chƣơng “Từ trƣờng” Vật11 THPT 7.2 Đóng góp mặt thực tiễn Đề xuất hệ thống tập sáng tạo cách sử dụng hệ thống tập sáng tạo  Hãy xác định hình dạng chiều đƣờng sức từ dây dẫn  Tại A1 kim nam châm la bàn bị lệch không? Tại sao?  Tại A2 kim nam châm la bàn bị lệch không? Tại sao?  A1 A2 - Hƣớng dẫn giải:  Khi chƣa có dòng điện chạy qua dây dẫn kim nam châm hai la bàn đặt A1,A2 nằm theo phƣơng Bắc Nam địa  Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn (giả sử chiều dòng điện nhƣ hình vẽ) áp dụng quy tắc bàn tay phải ta xác định đƣợc chiều đƣờng sức từ nhƣ hình vẽ  Tại A1 kim nam châm định hƣớng theo từ trƣờng nên kim nam châm A1 không quay  Tại A2 kim nam châm hƣớng ngƣợc hƣớng với từ trƣờng nên kim nam châm A2 quay 180o cho định hƣớng với từ trƣờng A1 I A2 Bài tập 2: - Câu hỏi định hƣớng tƣ duy:  Căn vào định hƣớng kim nam châm Xác định chiều đƣờng sức từ nhƣ nào? 45  Khi biết chiều đƣờng sức từ, ta dùng quy tắc để xác định chiều dòng điện?  Từ chiều dòng điện biết, cực nguồn điện đƣợc xác định nhƣ nào? - Hƣớng dẫn giải: S N A B  Từ định hƣớng kim nam châm, ta xác định đƣợc chiều đƣờng sức từ nhƣ hình vẽ (hƣớng từ trƣờng điểm hƣớng Nam Bắc kim nam châm nằm cân điểm đó)  Dùng quy tắc nắm bàn tay phải vào Nam Bắc ta xác định đƣợc chiều dòng điện nhƣ hình vẽ  Dòng điện từ cực (+) vào cực (-) nên A cực (+) ; B cực (-) Bài - Câu hỏi định hƣớng tƣ cho học sinh:  Phƣơng lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện phƣơng lực từ tác dụng lên electron có liên hệ với khơng?  Dựa vào liên hệ lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện lực từ tác dụng lên electron xác định chiều lực từ tác dụng lên electron  Hãy tính độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây đó?  Giả sử đoạn dây dẫn có tiết diện S, mật độ electron đoạn dây N Hãy tính xem đoạn dây có electron - Hƣớng dẫn giải: 46 Lực Lo ren xơ có phƣơng vng góc với mặt phẳng chứa vecto cảm ứng ⃗⃗ từ trƣờng vecto vận tốc v từ B ⃗⃗ electron, có chiều đƣợc áp dụng theo quy tắc bàn tay trái nhƣng có chiều ngƣợc lại electron mang điện tích âm Ta có lực từ tác dụng lên đoạn dây F = BIl sin α (1) Cƣờng độ dòng điện đoạn dây I = |e|NSv (2) Từ (1) (2) ta có: F = B|e|NSvl sin α Đoạn dây hình trụ tích Sl, số hạt mang điện đoạn dây NSl Vậy lực tác dụng lên hạt mang điện f= F NSl = |e|vBsinα Bài tập 4: - Câu hỏi định hƣớng tƣ cho học sinh:  Dòng điện có tác dụng đặc biệt để ta nhận biết có dòng điện dây dẫn hay khơng?  Làm để nhận đƣợc tác dụng đó?  Dòng điện xoay chiều có khác điện chiều tác dụng đó? - Hƣớng dẫn giải  Dòng điện có tác dụng đặc biệt:  Tác dụng quang học: làm phát sáng bóng đèn…  Tác dụng hóa học: sử dụng điện phân (mạ vàng, mạ đồng…)  Tác dụng nhiệt: làm nóng vật dẫn mà chạy qua(làm nóng bàn là,làm nóng dây dẫn…)  Tác dụng từ: làm xuất từ trƣờng xung quanh dòng điện (làm nam châm điện quạt, bánh xe,…)  Tác dụng sinh lý: làm co giật cơ, sử dụng y học (kích tim ngồi lồng ngực…) 47  Dựa vào tác dụng dòng điện, có cách để nhận biết có mặt dòng điện dây dẫn: Đặt kim nam châm thử bên dƣới dòng điện để quan sát, nam châm thử có định hƣớng theo hƣớng xác định điểm dây dẫn có dòng điện Đặt dây dẫn thứ hai có dòng điện lại gần dây dẫn thứ chúng hút hay đẩy dây dẫn có dòng điện Dùng bút thử điện dây dẫn có dòng điện đèn sáng chạm bút vào Dùng mạt sắt rắc lên bìa cứng đặt gần dây dẫn, gõ nhẹ, mạt sắt có xếp lại thành đƣờng dây dẫn có dòng điện Đặt miếng giấy chạm vào dây thời gian giấy nóng lên có dòng điện  Nếu dòng điện xoay chiều khơng dùng cách thứ hai chiều rộng hai dòng điện thay đổi lệch pha nên chúng hút đẩy liên tục với thay đổi q nhanh dây dẫn khơng thay đổi trạng thái hút hay đẩy kịp thời nên chúng đứng yên không hút hay đẩy Bài tập 5:  Câu hỏi định hƣớng tƣ cho học sinh:  Có thể dùng vật nhặt đinh thay cho tay? Vật tìm nhặt đinh ta khơng nhìn thấy mẫu đinh khơng?  Vật vừa nhặt đinh nhả đinh không cần dùng tay gỡ không ? muốn làm điều vận phải có tính chất gì?  Chế tạo vật nhƣ nào? Vẽ sơ đồ chế tạo giải thích hoạt động  Hƣớng dẫn giải: Vật vừa hút vừa nhả đinh nam châm điện Ta dùng dây dẫn quấn quanh thép thành ống dây Lƣu ý vòng dây cách điện với 48 nhau, lớp vòng dây chen thêm lớp giấy cách điện cho an toàn Hai đầu dây dẫn nối với hai cực pin hay ắcquy thông qua công tắc Kết hợp nam châm vừa với dài cho ta cầm để nhặt đinh dễ dàng Khi bật cơng tắc nam châm hút đinh ngắt điện nam châm tự nhả đinh giỏ rác Bài tập - Câu hỏi định hƣớng tƣ duy: + Yếu tố kích nổ bom? Vậy thay thiết bị mơ hình? + Khi tầu đến gần mà khóa K đóng khóa K phải dụng cụ (thiết bị) nhƣ nào? R - Gợi ý phƣơng án E K Đ + Dùng bóng đèn, pin Acquy, kim nam châm, biến trở ống dây + Lúc đầu để K không chạm vào nam châm Khi đƣa vật sắt (tàu chiến, xe tăng,…) lại gần, kim quay chạm vào K, đèn sáng thể bom hoạt động Bài tập - Câu hỏi định hƣớng tƣ duy: + Để kim nam châm bom quay tàu phải có tác dụng nhƣ vật nào? + Muốn ta phải thiết kế sơ đồ kiểm nghiệm nhƣ nào? - Gợi ý phƣơng án: + Phƣơng án phá hủy: dùng từ trƣờng để phá bom từ trƣờng 49 + Bản chất ngƣời ta tạo nam châm điện khổng lồ có lõi thép thân tàu cách quấn vòng dây vào xung quanh tàu trụ thép để tạo nam châm điện khổng lồ Khi xa bom, nam châm điện làm cho kim nam châm bom hoạt động, mạch điện đóng, đèn phát sáng thủy lơi bị kích hoạt phát nổ + Mơ hình: nam châm điện khổng lồ (cuộn dây điện quấn quanh tàu), mạch điện, kim nam châm, khóa K, bóng đèn nhƣ hình vẽ ( bóng đèn đóng vai trò bom thủy lơi) Bài tập - Câu hỏi định hƣớng tƣ duy: + Điều kiện để tạo dòng điện cảm ứng chạy vòng dây? + Khi sử dụng từ trƣờng Trái Đất để tạo dòng điện chạy cuộ n dây tốc độ di chuyển vòng dây phải nhƣ nào? + Vậy vòng dây nên gắn vật nào? - Gợi ý phƣơng án: + Ở lớp biết đƣờng sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên cuộn dây xuất dòng điện cảm ứng + Nếu thiết bị bay (tàu vũ trụ) có gắn vòng dây lớn bayxung quanh Trái Đất tạo đƣợc dòng điện cảm ứng Cơ quan nghiên cứu NASA Mĩ thí nghiệm gắn sợi dây dài 50m vào tàu vũ trụ bay xung quanh Trái Đất Bài tập - Câu hỏi định hƣớng tƣ duy: + Bên chng điện có gì? + Chúng đƣợc cấu tạo để biến dòng điện thành âm thanh? - Gợi ý phƣơng án: 50 + Mạch điện đơn giản bao gồm: mạch điện mắc nối tiếp với sắt qua tiếp điểm Một đầu sắt gắn với đầu gõ chuông, đầu nối với thép đàn hồi đƣợc cố định chốt kẹp Nam châm điện đƣợc đƣợc gắn vào hai đầu dây dẫn cho vị trí hút đƣợc sắt + Khi ta ấn vào chng điện, dòng điện vào mạch tạo thành mạch kín, nam châm điện hoạt động từ gây từ tính hút sắt phía đồng thời gây tiếng kêu đầu sắt gõ vào chng Tuy nhiên đó, sắt hở tiếp điểm làm mạch điện bị ngắt khiến nam châm điện tác dụng thả sắt Bài tập 10 - Câu hỏi định hƣớng tƣ duy: + Tầu chạy đệm từ có nghĩa nhƣ nào? + Dùng thiết bị tạo đệm từ đƣợc thiết kế nhƣ nào? - Gợi ý phƣơng án + Gắn (một số) nam châm lên bàn tra cực nam châm 51 chiều Gắn số nam châm khác lên mặt bàn thỏa mãn cực hƣớng lên nam châm tên với cực hƣớng xuống dƣới nam châm gắn tra + Khi dƣới tác dụng cặp lực cân bằng: Lực từ hƣớng lên trọng lực hƣớng xuống dƣới tác dụng lên tàu làm tàu lớp khơng khí 2.3 Sử dụng hệ thống tập sáng tạo Hệ thống tập đƣợc sử dụng với mục đích khác nhau, nhƣ hình thành kiến thức mới, củng cố lí thuyết, tập, kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Nhƣng tóm lại rèn NLST cho học sinh Ví dụ nhƣ tập số 4, tập số 5, tập số 9,… Trong trình sử dụng không thiết phải sử dụng hết tập trên, tùy vào điều kiện cụ thể, khả nhận thức học sinh lớp mà áp dụng cho phù hợp Mặt khác số tập SGK SBT đƣợc giải, chữa Kết cho thấy áp dụng phù hợp loại giờ, với đối tƣợng học sinh có tác dụng việc rèn luyện NLST em Qua góp phần hình thành kĩ tƣ khoa học cho em, có tác dụng tốt cho thi nhƣ “sáng tạo khoa học”, phù hợp với xu đề thi nhƣ tăng lƣợng câu hỏi có liên quan đến kiến thức thực tế đời sống xã hội 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG Thông qua việc tìm hiểu mục tiêu dạy học, nội dung chƣơng “Từ trƣờng”, tiến hành xây dựng đƣợc BTST đề xuất cách sử dụng tập vào hình thức học tập vật lí khác tạo đa dạng, phong phú dạy học vật lí giúp học sinh gắn kết kiến thức thực tế, yêu thích học vật lí đặc biệt phát triển tƣ sáng tạo Giáo viên THPT sử dụng nguyên tắc sáng tạo để xây dựng BTST vật lí từ BTCS quen thuộc SGK, SBT, tạo BTST phong phú đƣa vào giáo án dạy học Khi tiến hành xây dựng BTST nhận thấy từ BTLT, nhờ nguyên tắc sáng tạo, xây dựng nhiều BTST phong phú ý nghĩa thực tế, gắn kết đƣợc vật lí đời sống, kĩ thuật, tạo hứng thú cho học sinh 53 Chƣơng : DỰ KIẾN THỰC NGHIỆM 3.1 Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm phạm - Mục đích thực nghiệm sƣ phạm đƣợc tiến hành nhằm kiểm tra giả thuyết đề tài - Xác nhận tính hiệu biện pháp tích cực hố hoạt động nhận thức ngƣời học cách tăng cƣờng sử dụng cách có hiệu BTST dạy học góp phần nâng cao chất lƣợng kiến thức phát triển trí tuệ HS 3.1.2 Nhiệm vụ Thực nghiệm sƣ phạm cần thực nhiệm vụ sau: - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm: giảng dạy theo giáo án thực nghiệm soạn - So sánh kết học tập HS lớp thực nghiệm lớp đối chứng - Đánh giá hiệu BTVL khai thác, tiến trình soạn thảo với thực tế nhằm bổ sung hoàn chỉnh chúng 3.1.3 Đối tượng thực nghiệm phạm Học sinh lớp 11 ban trƣờng THPT Hàn Thuyên năm học 20172018 3.2 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 3.2.1 Chọn mẫu Vấn đề quan trọng có ảnh hƣởng đến kết thực nghiệm việc lựa chọn nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm Do đó, tơi lựa chọn mẫu thực nghiệm gồm lớp đối chứng lớp thực nghiệm có sĩ số gần nhau, có trình độ chất lƣợng học tập tƣơng đƣơng Chọn lớp 11A2 11A7 Sau trao đổi với giáo viên môn vật xem xét kết học tập lớp 11, chia lớp thành hai nhóm nhƣ sau: 54 - Nhóm thực nghiệm (TN): 11A2 gồm: 42 em - Nhóm đối chứng (ĐC) gồm: 45 em 3.2.2 Phương pháp tiến hành - Gặp hiệu trƣởng trƣờng THPT Hàn Thuyên trao đổi mục đích thực nghiệm xin phép cho triển khai kế hoạch thực nghiệm - Gặp giáo viên trực tiếp giảng dạy vật lớp đƣợc chọn, trao đổi mục đích, nhiệmvụ, nội dung giáo án thực nghiệm - Lớp thực nghiệm tơi dạy theo giáo án mà tơi soạn lớp đối chứng giáo viên đứng lớp dạy dạy theo giáo án giáo viên đứng lớp - Tham gia dự lớp đối chứng - Kiểm tra, đánh giá kết thực nghiệm Đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm * Tiêu chí đánh giá TNSP Tôi đánh giá kếtquả TNSP qua mặt sau: • Về chất lƣợng: Chất lƣợng kiến thức học sinh hiệu tiến trình dạy học đƣợc đánh giá qua điểm trung bình kiểm tra • Về tính tích cực hứng thú học tập học sinh tơi dựa vào: - Khơng khí học tập lớp học - Số lƣợng học sinh tham gia phát biểu - Số lƣợng học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập • Về mức độ rèn luyện kỹ giải BTST chƣơng “ Từ trƣờng ” đƣợc thể hiện: mức độ hồn thành nhiệm vụ, suy luận để tìm phƣơng án giải tập • Tính khả thi BTVL giáo án: - Thời gian chuẩn bị cho giáo án: việc chuẩn bị cho giáo án thực giáo án đòi hỏi sáng tạo nhƣ đƣa BTST phù hợp, hệ thống câu hỏi, phƣơng án thí nghiệm… Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị giáo án không lớn nhiều so với cách soạn thông thƣờng 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dự kiến TNSP giúp cho BTST soạn thảo có tính khả thi hơn, góp phần củng cố kiến thức đem lại hiệu nâng cao chất lƣợng nắm vững kiến thức, phát triển tính tích cực chủ động học sinh học tập Qua phát đƣợc số sai lầm khó khăn HS giải BTVL chƣơng “ Từ trƣờng ” từ khắc phục, sửa chữa sai lầm giúp đỡ em trình lĩnh hội kiến thức + Hệ thống BTST soạn thảo có tác dụng gây hứng thú, tạo nhu cầu nhận thức bồi dƣỡng NLST cho HS +Việc xây dựng sử dụng hệ thống BTST chƣơng “ Từ trƣờng” với mức độ bồi dƣỡng khác góp phần nâng cao chất lƣợng nắm vững khoa học, rèn luyện NLST cho học sinh 56 KẾT LUẬN CHUNG Đối chiếu với mục đích cần nghiên cứu, đề tài hoàn thành nhiệm vụ đặt ra: 1- Nghiên cứu NLST HS hoạt động giải BTVL so sánh với hoạt động nhà khoa học vận dụng kiến thức học để phát kiến thức mới, từ xây dựng hệ thống BT NT nhằm bồi dƣỡng NLST cho em HS, hƣớng dẫn HS tự lực tìm kiếm lời giải cho BT 2- Trên sở nghiên cứu chƣơng trình SGK, SBT loại sách tham khảo khác điều tra vê fhoạt động dạy học giải BT chƣơng “ Từ trƣờng” Vật11 THPT Chúng xác định đƣợc kiến thức bản, yêu cầu nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo yêu cầu rèn luyện NLST, đồng thời, đề xuất đƣợc số BT có đặc trƣng sáng tạo chƣơng Hệ thống BT không nhằm củng cố, vận dụng kiến thức, kỹ biết mà giúp hình thành kiến thức, kỹ bồi dƣỡng NLST 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lƣơng Duyên Bình (chủ biên), Vũ Quang, Nguyễn Xuân Chi, Đàm Trung Đồn, Bùi Quang Hân, Dồn Duy Hƣng(2007), Sách tập vật lí 11, Nxb Giáo dục Lƣơng Duyên Bình (chủ biên), Vũ Quang, Nguyễn Xuân Chi, Đàm Trung Đồn, Bùi Quang Hân, Doàn Duy Hƣng(2007), Sách giáo khoa vật lí 11, Nxb Giáo dục Lƣơng Duyên Bình (Chủ biên), Vũ Quang, Nguyễn Xuân Chi, Đàm Trung Đồn, Bùi Quang Hân, Doàn Duy Hƣng(2007), Sách giáo viên vật lí 11, Nxb Giáo dục Nguyễn Thế Khôi (Chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Ngọc Hƣng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác (2007), Sách tập Vật11 Nâng cao, Nxb Giáo dục Nguyễn Thế Khôi (Chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Ngọc Hƣng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác (2007), Sách giáo khoa Vật11 Nâng cao, Nxb Giáo dục Nguyễn Thế Khôi (Chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Ngọc Hƣng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác (2007), Sách giáo viên Vật11 Nâng cao, Nxb Giáo dục Phan Dũng (2005), Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo phần 1, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đồng (chủ biên) An Văn Chiêu Nguyễn Trọng Di Lƣu Văn Tạo (1997), Phương pháp dạy học Vật lí trường phổ thông tập 1, Nxb Giáo dục Phan Dũng (2005), Phương pháp luận sáng tạo KH KT giải vấn đề định, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 58 59 ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ĐINH VĂN CHUYÊN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” – VẬT LÝ 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học. .. phần “Từ trƣờng” Vật lí 11 THPT 5.3 Đề xuất nguyên tắc xây dựng bài tập sáng tạo phần “từ trừơng” Vật lí 11 THPT 5.4 Xây dựng hệ thống tập sáng tạo dùng để dạy học phần “Từ trƣờng” Vật lí 11. .. sáng tạo dạy học sáng tạo - Đề xuất nguyên tắc xây dựng tập sáng tạo vào chƣơng “Từ trƣờng” Vật lí 11 THPT 7.2 Đóng góp mặt thực tiễn Đề xuất hệ thống tập sáng tạo cách sử dụng hệ thống tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học chương “từ trường” – vật lý 11 trung học phổ thông (2018), Xây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học chương “từ trường” – vật lý 11 trung học phổ thông (2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay