Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

51 24 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:14

Các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT)Tiềm năng và hiện trạng sử dụngCác công nghệ sử dụng NLTTPhát điện phân tán từ NLTTCác nguồn năng lượng tái tạo (NLTT)Tiềm năng và hiện trạng sử dụngCác công nghệ sử dụng NLTTPhát điện phân tán từ NLTTCác nguồn năng lượng tái tạo (NLTT)Tiềm năng và hiện trạng sử dụngCác công nghệ sử dụng NLTTPhát điện phân tán từ NLTT ĐH BÁCH KHOA TP.HCM Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Giảng viên: ThS Trần Công Binh 3/2012 3/2012 C1: C1: TỔNG TỔNG QUAN QUAN Các nguồn lượng tái tạo (NLTT) Tiềm trạng sử dụng Các công nghệ sử dụng NLTT Phát điện phân tán từ NLTT Năng lượng tái tạo 1 Các Các nguồn nguồn năng lượng lượng tái tái tạo tạo (NLTT) (NLTT) Năng lượng mặt trời (solar, PV) Năng lượng gió (wind) Năng lượng dòng nước Năng lượng sinh khối (biomass) Năng lượng địa nhiệt Năng lượng đại dương  Thủy triều (tidal)  Sóng biển (wave)  Nhiệt đại dương Năng lượng tái tạo Các nguồn lượng tái tạo trái đất năm Nhu cầu lượng: 140 10 GWh Moon al tid 25 10 GWh Earth 45% : 720 10 GWh 1600 10 GWh Nhiệt sun noyau 0,3 10 GWh - Hydro cycles (88%) 350 10 GWh 30% 25% Phản xạ không gian Hập thụ chuyển đổi - wind, waves 32 10 GWh Photosynthesis (0,24%) 10 GWh Hydrocarbon fossil = stored solar energy 27 years = day4 1 Các Các nguồn nguồn NLTT NLTT The Sun Năng lượng mặt trời (solar, PV) R = 696.000 km M = 1,99.10 30 kg Temperature on surface 5.777 K Total emitted power : 3,85.10 23 kW (6MT/s) At earth level (150 M km) Solar Constant: Esc = 1367 W.m2 Average energetic flux received by Earth: 1,75 10 Solar radiations 0,2 µm (ultra-violet) < λ < 4µm (infra-red) 0,4 µm < λ visible < 0,78 µm (infra-red) 97,5% of energy between 0,2 µm et 2,5 µm maximum at 0,5 µm (5.800 K) Năng lượng tái tạo 14 kW 2 Tiềm Tiềm năng và hiện trạng trạng … Năng lượng tái tạo Năng lượng trung bình năm (kWh/năm) 2 1m  100 kWh par an, 120m  12 MWh = 1tep 5000 km  0,5 10 GWh = Elec France = 0,5 Scouvertes 150 000 km  15 10 GWh = Elec World 500 000 km  150 10 GWh = Energy World STerre = 510 M km , Sterres émergées = 149 M km2 (29,3%) 1% World Energy Situation World consumption of energy, as of 2004 140.10 GWh or 12 G TOE (G= Giga= 10 ; TOE= Ton of Oil Equivalent) Renewables Nuclear Fossil Fuel PRIMARY SOURCES Sectors consumming primary energy Output electricity produced of 12% Residences and offices 27% Electricity production 30% Industry 26% Transports 17% Fossil Fuels are widely and directly used as primary sources and serve as convenient energy vector with low efficiency Pollution, gas emission: global warming, urban polution 10 Principe Principe de de l’électrolyse l’électrolyse haute haute température température e H - O H e - A7 - Option Eco-Énergie - Économie H 17 Novembre 2006 37 37 e H - O H e - 38 38 H O 2- H 39 H H O 2- 40 Membrane Électrolyte solide H H2 H2O + 2e-  O E H 2- + + H2 O H2O H 2- O H Cathode Anode 41 Membrane Électrolyte solide - + O O 2- O 2- O O O 2- 2- 2- 2- O 2- O O 2- O O 2- O 2- 2- O 2- O O 2- 2O Cathode 2- 2O O 2- 2- Anode 42 O O 2- 2- 43 e e O O e e 44 e e e e O O 45 O O 46 O O 47 Membrane Électrolyte solide - + O E O O 2- 2O O Cathode 2- O2  O2 + 4e- 2- Anode 48 Membrane Électrolyte solide E H2 H2O + 2e-  O 2- + ½ O2 + H2 O 2-  ½ O2 + 2e- 2O H2O Cathode Anode 49 CÂU HỎI & THẢO LUẬN? 50 Trần Công Binh GV ĐH Bách Khoa TP.HCM Phone: 0908 468 100 Email: tcbinh@hcmut.edu.vn binhtc@yahoo.com Website: www4.hcmut.edu.vn/~tcbinh TB TB 51 ... nguồn lượng tái tạo (NLTT) Tiềm trạng sử dụng Các công nghệ sử dụng NLTT Phát điện phân tán từ NLTT Năng lượng tái tạo 1 Các Các nguồn nguồn năng lượng lượng tái tái tạo tạo (NLTT) (NLTT) Năng lượng. .. Năng lượng gió (wind) Năng lượng dòng nước Năng lượng sinh khối (biomass) Năng lượng địa nhiệt Năng lượng đại dương  Thủy triều (tidal)  Sóng biển (wave)  Nhiệt đại dương Năng lượng tái. .. between 0,2 µm et 2,5 µm maximum at 0,5 µm (5.800 K) Năng lượng tái tạo 14 kW 2 Tiềm Tiềm năng và hiện trạng trạng … Năng lượng tái tạo Năng lượng trung bình năm (kWh/năm) 2 1m  100 kWh par an,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, Các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), Tiềm năng và hiện trạng, Phát điện phân tán từ NLTT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay