Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)

74 6 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:05

Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ KIM NGÂN Tên đề tài: “KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM LACTOVET - MEN LACTO SỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐỨC HẠNH MARPHAVET” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Cơng nghệ Thực phẩm : CNSH - CNTP : 2013 - 2017 THÁI NGUYÊN, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ KIM NGÂN Tên đề tài: “KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM LACTOVET - MEN LACTO SỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐỨC HẠNH MARPHAVET” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giáo viên hƣớng dẫn Giáo viên hƣớng dẫn : Chính quy : Công nghệ Thực phẩm : CNSH - CNTP : K45 - CNTP : 2013 - 2017 : ThS Nguyễn Thị Đoàn : KS Lê Văn Giang THÁI NGUYÊN, 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp đại học em nhận đƣợc hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép em đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu đề tài Trƣớc hết em xin gửi tới thầy khoa Công Nghệ Sinh Học - Công Nghệ Thực Phẩm, trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy cơ, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp, đề tài: “Khảo sát quy trình sản xuất đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet - Men lacto sống công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet” Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên - ThS Nguyễn Thị Đoàn quan tâm giúp đỡ, tận tình hƣớng dẫn em hồn thành tốt khóa luận thời gian qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trƣờng Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, Khoa Phòng ban chức trực tiếp gián tiếp giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập công ty Cuối cùng, em xin cảm ơn KS Lê Văn Giang toàn thể anh chị cán công nhân viên cơng ty nhiệt tình giúp đỡ bảo em suốt trình thực tập Với điều kiện thời gian nhƣ kinh nghiệm hạn chế sinh viên, khóa luận khơng thể tránh đƣợc thiếu sót Em mong nhận đƣợc bảo, đóng góp ý kiến thầy để em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, Ngày tháng Ngƣời thực (Ký ghi rõ họ tên) năm 2017 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hệ số trọng lƣợng .34 Bảng 3.2 Thang điểm đánh giá chất lƣợng cho sản phẩm .35 Bảng 3.3 Tiêu chuẩn đánh giá cảm quan sản phẩm Lactovet - Men lacto sống theo TCVN 3215 - 79 35 Bảng 4.1 Đánh giá cảm quan chất lƣợng sản phẩm 56 Bảng 4.2 Lơ thí nghiệm 57 Bảng 4.3 Lơ thí nghiệm 57 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mặt Cơng ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Đức Hạnh Marphavet Hình 2.3 Sơ đồ quy trình đơn hàng công ty 10 Hình 2.4 Bảng vàng doanh nghiệp văn hóa năm 2013 11 Hình 2.5 Cúp Top 100 thƣơng hiệu Việt uy tín năm 2013 11 Hình 2.6 Giấy chứng nhận giải bạc Quốc gia năm 2015 11 Hình 2.7 Giấy chứng nhận thực hành sản xuất thuốc tốt 12 Hình 2.8 Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp ngƣời lao động” năm 2014 12 Hình 2.9 Giải thƣởng hàng Việt tốt ngƣời tiêu dùng bình chọn 2014 12 Hình 2.10 Lactobacillus bulgaricus 26 Hình 2.11 Lactobacillus casei 26 Hình 2.12 Các chủng vi khuẩn 57 sản phẩm probiotic thƣơng mại thị trƣờng .26 Hình 2.13 Quy trình cơng nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh .27 Hình 4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm Lactovet - Men lacto sống 37 Hình 4.2 Sơ đồ tổng quát trình nhân giống vi sinh vật .39 Hình 4.3 Sơ đồ ni cấy chìm 43 Hình 4.4 Máy lên men sục khí cơng nghệ Đức 44 Hình 4.5 Máy li tâm siêu tốc dạng ống 45 Hình 4.6 Máy đơng khô DELTA 2-24 LSC 46 Hình 4.7 Máy trộn đồng chất 47 Hình 4.8 Máy đóng gói sản phẩm 48 Hình 4.9 Dán nhãn sản phẩm 48 Hình 4.10 Bao bì sản phẩm Lactovet - Men lacto sống 49 Hình 4.11 Lactobacillus acidophilus .51 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TẮT BCTT Báo cáo thực tế CBCNV Cán công nhân viên CBTT Cán thị trƣờng CP Cổ phần GLP Good Laboratory Practice (Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm) GMP Good Manufacturing Practices (Thực hành tốt sản xuất thuốc ) GSP Good Storage Practice (Thực hành tốt bảo quản) HĐCĐ Hội đồng cổ đông KCS Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm 10 LAB Lactic acid bacteria (Vi khuẩn lactic) 11 PKD Phòng kinh doanh v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 PHẦN 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu khái quát chung Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 2.1.1.1 Vài nét công ty 2.1.1.2 Sự hình thành phát triển công ty 2.1.1.3 Mặt công ty 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty 2.1.3 cấu tổ chức máy công ty 2.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.1.3.3 Mối quan hệ phòng ban cơng ty 10 2.1.4 Một số giải thƣởng cao quý Đảng, Nhà nƣớc, quan báo chí tổ chức uy tín trao tặng 11 2.2 Đặc điểm hệ tiêu hóa lợn 13 vi 2.2.1 Q trình tiêu hố 13 2.2.2 chế tiêu hoá thức ăn lợn 14 2.2.3 Khả tiêu hoá 14 2.2.4 Quá trình tồn phát triển Probiotics hệ tiêu hóa lợn 14 2.3 Tổng quan Probiotics 15 2.3.1 Lịch sử nghiên cứu 15 2.3.2 Khái niệm 16 2.3.3 Vai trò 16 2.3.4 Các vi sinh vật probiotic thƣờng gặp 16 2.3.5 Đặc điểm chung vi sinh vật probiotic .19 2.3.5.1 Chịu pH thấp 19 2.3.5.2 Chịu acid mật 19 2.3.5.3 Chịu kháng sinh 20 2.3.5.4 Khả bám dính vào tế bào biểu mô ruột 20 2.3.6 chế tác động chung probiotics 21 2.3.6.1 Cạnh tranh đối kháng với vi khuẩn gây bệnh 22 2.3.6.2 Tác động kháng khuẩn sản sinh số chất kháng khuẩn 22 2.3.6.3 Tăng cƣờng hoạt động chuyển hóa vi khuẩn đƣờng ruột 22 2.3.6.4 Điều hòa phản ứng miễn dịch 23 2.3.7 Tình hình nghiên cứu sử dụng chế phẩm probiotic .23 2.3.8 Vi khuẩn Lactic .24 2.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh 27 2.4.1 Chuẩn bị giống 27 2.4.2 Nhân giống 27 2.4.3 Lên men 28 2.4.4 Xử lý ổn định hoạt tính men cố định vi sinh vật 28 2.4.5 Phối trộn đóng gói 28 2.5 Tìm hiểu số đề tài nghiên cứu probiotic chăn nuôi 28 2.5.1 Một số đề tài nghiên cứu giới 28 vii 2.5.2 Một số đề tài nghiên cứu nƣớc 29 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung tiến hành 31 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 31 3.4.1 Thu thập tài liệu thứ cấp 31 3.4.2 Tham gia làm việc trực tiếp nhà máy 31 3.4.3 Đánh giá chất lƣợng sản phẩm Lactovet - Men lacto sống .31 3.4.3.1 Xác định mật độ vi khuẩn lactic sản phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 8737:2011 31 3.4.3.2 Đánh giá chất lƣợng cảm quan sản phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 3215-79 34 3.4.3.3 Đánh giá hiệu men khu chăn ni động vật thí nghiệm công ty 35 PHẦN 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 37 4.1 Khảo sát thuyết minh quy trình sản xuất sản phẩm Lactovet - Men lacto sống 37 4.1.1 Quy trình sản xuất sản phẩm Lactovet - Men lacto sống Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 37 4.1.2 Thuyết minh quy trình sản xuất sản phẩm Lactovet - Men lacto sống 38 4.1.2.1 Chuẩn bị giống 38 4.1.2.2 Nhân giống 38 4.1.2.3 Lên men 41 4.1.2.4 Thu sinh khối 44 4.1.2.5 Cố định vi sinh vật 46 4.1.2.6 Phối trộn 47 4.1.2.7 Đóng gói 48 4.1.2.8 Sản phẩm dạng khô 49 4.2 Đánh giá chất lƣợng sản phẩm Lactovet - Men lacto sống 56 viii 4.2.1 Đánh giá cảm quan phƣơng pháp cho điểm theo tiêu chuẩn TCVN 3215-79 56 4.2.2 Xác định mật độ vi khuẩn lactic tổng số sản phẩm 56 4.2.3 Thí nghiệm lợn đánh giá hiệu men khu chăn ni động vật thí nghiệm cơng ty 57 4.2.3.1 Cải thiện tăng trƣởng chuyển hóa thức ăn 57 4.2.3.2 Cải thiện đề kháng 58 4.2.3.3 Ảnh hƣởng đến môi trƣờng 58 PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT II TÀI LIỆU NƢỚC NGOÀI III NGUỒN INTERNET 50 Lysine 1000mg Choline 350mg Kháng sinh, hormone khơng Chất mang vđ 1000g Lactobacillus acidophilus  Phân loại Loài Lactobacillus acidophilus thuộc giới vi khuẩn ngành Fermicutes, lớp bacilli, Lactobacillilales, họ Lactobacillaceae, giống Lactobacillus Nó thƣờng đƣợc sử dụng với Streptococcus salivarius, Lactobacillus delblueckii spp.bulgaricus sản xuất yaourt kiểu acidophilus Vi khuẩn đƣợc mô tả lần công bác sĩ Bruno Oppler nhà nghiên cứu dày ruột Ismar Isdor Boas Tên gọi Lactobacillus acidophilus bắt nguồn từ Lacto nghĩa sữa, bacillus hình dáng giống gậy, acidophilus nghĩa “axit đằm thắm” Lactobacillus acidophilus vi khuẩn gram dƣơng, hình que, khơng sinh bào từ Nó khả lên men hiếu khí lẫn kị khí Trong trƣờng hợp lên men đồng hình glucose đƣợc sử dụng tạo acid latic, tạo nhiều sản phẩm khác nhƣ: acid acetic, ethanol, CO2,…trong trƣờng hợp lên men dị hình [27]  Đặc điểm L acidophilus vi khuẩn Gram dƣơng, dạng hình que, dài, mảnh kích thƣớc từ 0,6-0,9 x 1,5-6 µm, thƣờng xếp theo cặp tạo thành chuỗi ngắn Khuẩn lạc mơi trƣờng thạch kích thƣớc 2-5 mm, lồi, đục, khơng sinh chất tạo màu Đặc điểm chung họ vi khuẩn lactic khơng sinh bào tử L acidophilus lồi khả di động, khơng phân giải protein, phản ứng catalase chuyển hóa nitrat thành nitrit âm tính L acidophilus lên men đƣờng lactose, loại đƣờng glucose, saccharose, maltose, mannose L acidophilus loài vi khuẩn vi hiếu khí Vi khuẩn lactobacillus acidophilus phát triển tốt 37 40oC, không phát triển phát triển yếu nhiệt độ thấp 20oC sức đề kháng đặc biệt dễ dàng bị tiêu diệt 56oC 30 phút [2] Nhiệt độ tối ƣu 51 37oC PH tối ƣu cho tăng trƣởng dao động khoảng 5,5 - Nhu cầu dinh dƣỡng L acidophilus phản ánh chất khó ni cấy vi khuẩn Mơi trƣờng ni cấy chuẩn thƣờng phải giàu acid amin vitamin nhƣ peptone, trypton, dịch chiết nấm men, dịch chiết thịt bò, ngồi chứa sorbitol, monooleate (tween 80), sodium acetate kích thích tăng trƣởng Mơi trƣờng ni cấy hay đƣợc sử dụng MRS (De Man, Rogosa, Sharpe) lỏng [ 27]  Vai trò Hình 4.11 Lactobacillus acidophilus Lactobacillus acidophilus khả bám dính tốt vào thành ruột để cạnh tranh vị trí với hại khuẩn, khả sinh acid lactic q trình đồng hóa Acid lactic sinh giúp tạo mơi trƣờng acid nhẹ, làm ức chế tăng trƣởng hại khuẩn Do chúng dễ dàng loại trừ vi khuẩn hại khỏi hệ tiêu hóa Cùng với việc sản sinh acid lactic, trình đồng hóa chúng sinh số enzyme nhƣ lipase, amylase, protease Các enzyme đóng vai trò q trình tiêu hóa protein, chất béo,… phần ăn vật ni Lactobacillus acidophilus hỗ trợ điều trị chứng không dung nạp lactose Khi kết hợp Lactobacillus acidophilus với canxi bổ sung chế độ ăn hàng ngày giúp tăng cƣờng tối đa hấp thu chất q trình tiêu hóa Ngồi ra, Lactobacillus acidophilus sản sinh acidophilin q trình đồng hóa Chất đƣợc coi nhƣ kháng sinh tự nhiên, nghiên cứu ức chế tăng trƣởng 23 lồi sinh vật sản sinh độc tố Đặc biệt 52 Lactobacillus acidophilus đóng vai trò quan trọng việc lấy lại cân hệ vi sinh đƣờng ruột Vitamin A Rất cần thiết cho thị giác, phát triển trì biểu mơ Vitamin A nhiều gan, thận động vật, chế phẩm từ sữa, trứng dầu gan cá Các carotenoid (tiền vitamin A) nhiều cà rốt, trái màu vàng, rau màu xanh đậm Khi thiếu vitamin A, biểu mơ niêm mạc bị tổn thƣơng Tổn thƣơng giác mạc mắt dẫn đến hậu mù lòa Vitamin A tăng cƣờng khả miễn dịch thể Thiếu vitamin A làm giảm sức đề kháng với bệnh tật, dễ bị nhiễm trùng nặng Vitamin A tồn tự nhiên gồm dạng: - Retinol: Dạng hoạt động vitamin A, đƣợc đồng hóa trực tiếp thể - Tiền vitamin A: Nó tiền chất đƣợc biết đến nhiều dƣới tên βCaroten Tiền chất đƣợc chuyển hóa bới ruột thành vitamin A để thể sử dụng Vitamin A nhiều chức quan trọng thể vật - Thị giác: Mắt đƣợc cấu sắc tố chƣa vitamin A Nó đƣợc hấp thụ luồng thần kinh đƣợc vận chuyển nhờ dây thần kinh thị giác Vì mặt vitamin A phần thiếu việc đảm bảo thị giác vật - Các mơ: Vitamin A kích thích q trình phát triển biểu mô nhƣ mô sừng, ruột đƣờng hơ hấp Nó ảnh hƣởng đặc biệt đến da, kích thích liền sẹo phòng ngừa chứng bệnh da nhƣ bệnh trứng cá - Sự sinh trƣởng: Do vai trò quan trọng phát triển tế bào ngƣời, nên vitamin A yếu tố thiếu phát triển phơi thai trẻ em Vitamin A vai trò phát triển xƣơng, thiếu vitamin A xƣơng mềm mảnh bình thƣờng, trình vơi hóa bị rối loạn - Hệ thống miễn dịch: Do hoạt động đặc hiệu lên tế bào thể 53 vitamin A tham gia tích cực vào sức chống chịu bệnh tật ngƣời - Chống lão hóa vitamin A kéo dài q trình lão hóa ngăn chặn phát triển gốc tự - Chống ung thƣ hoạt động kìm hãm với gốc tự dẫn đến ngăn chặn số bệnh ung thƣ Vitamin B1( Thiamine) vai trò quan trọng hệ thống thần kinh, giúp thể tiêu hóa thức ăn Thiamin (vitamin B1) đƣợc tìm thấy thực phẩm nhƣ ngũ cốc thơ, thịt, loại hạt, đậu, đậu Hà Lan Thiamin (vitamin B1) quan trọng việc chuyển hóa carbohydrates từ thực phẩm thành sản phẩm cần thiết cho thể Bạn sử dụng thiamin đƣợc sử dụng để điều trị ngăn ngừa thiếu hụt vitamin B1 Trong đó, thiamin dạng tiêm đƣợc sử dụng để điều trị bệnh beriberi, tình trạng nghiêm trọng thiếu vitamin B1 kéo dài Vitamin B2 nhiều ngơ, trứng, sữa, gan, ngũ cốc…, thiếu B2 gây hộ chứng mắt miệng sinh dục, biểu viêm khóe miệng, nứt đỏ, bong vảy lan đến mép mũi miệng giống nhƣ viêm da tiết bã, quan sinh dục bị viêm đỏ da bong vảy Vitamin B6 (Pyridoxine) Là thành phần thiếu trình sản xuất tế bào máu thể Nó giúp thể phá vỡ tiêu hóa protein Vitamin B6 nhiều khoai tây, lúa mì, đậu, bắp, gan động vật Vitamin B6 nhƣ coenzyme trình decarbonxy hóa q trình amin hóa số acid amin Thiếu B6 gây bệnh viêm da quanh mắt, mũi, miệng gây viêm môi lƣỡi Tác dụng vitamin B6 điều trị bệnh niêm mạc miệng, viêm da tiết bã, viêm da ánh sáng Vitamin D ba vai trò : - Thúc đẩy q trình tạo thành phức hợp protein - canxi từ tăng cƣờng hấp thu canxi từ thức ăn 54 - Cùng với hormone cận giáp (parathyroid) giữ cho nồng độ tỷ lệ canxi photpho máu định thích hợp (canxi/photpho = 0,7) nhằm đảm bảo cho trình tạo xƣơng, bảo đảm chức sinh lý (có liên quan đến nồng độ canxi) hoạt động bình thƣờng - Vitamin D giúp tái hấp thu canxi, photpho ống thận đƣợc dùng điều trị bệnh còi xƣơng, nhuyễn xƣơng, loãng xƣơng, hạ canxi huyết( nhƣ hạ canxi huyết suy tuyến cận giáp) Vitamin E ( tên gọi tocopherol…) Vitamin E chất chống oxy hóa tốt cản trở phản ứng xấu gốc tự tế bào thể Vai trò : - Ngăn ngừa lão hóa : Do phản ứng chống oxy hóa cách ngăn chặn gốc tự mà vitamin E vai trò quan trọng việc chống lão hóa - Ngăn ngừa ung thƣ : Kết hợp với vitamin C tạo thành nhân tố quan trọng làm chậm phát sinh số bệnh ung thƣ - Ngăn ngừa bệnh tim mạch : Vitamin E làm giảm cholesterol xấu làm tăng tuần hoàn máu nên làm giảm nguy mắc bệnh tim mạch - Hệ thống miễn dịch : Kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động bình thƣờng việc bảo vệ tế bào… Thiếu vitamin E biểu rõ thần kinh, giảm phản xạ, dáng bất thƣờng, liệt mặt Nguyên nhân thƣờng thức ăn bổ sung thiếu vitamin E, thể giảm hấp thu, xơ gan, tắc mật, cắt đoạn dày, ruột Vitamin E nhiều dầu thực vật, mầm ngũ cốc, trứng… vitamin E ngăn cản oxy hóa thành phần thiết yếu tế bào, ngăn cản tạo thành sản phẩm oxy hóa độc hại Vitamin E đƣợc định điều trị trƣờng hợp luput ban đỏ, xơ cứng bì, viêm bì cơ, dùng chống lão hóa da kết hợp với vitamin A, C selenium 55 Vitamin PP nhiều thức ăn nhƣ men bia, thịt, trứng, sữa, cám, cà rốt, đậu hũ, gan, rau xanh lạo ngũ cốc đặc biệt hạt ngô Thiếu PP gây bệnh Pellagra, tiêu chảy, viêm niêm mạc miệng, thiểu tâm thần… Methionine Acid amin đƣợc biệt cần thiết cho nam giới muốn phát triển bắp cuồn cuộn nhanh chóng phân hủy đốt cháy chất béo, đồng thời tăng thêm lƣợng testosterone sinh dục nam Ngoài methionine hỗ trợ chống chữa kiệt sức, viêm khớp bệnh gan Nguồn thực phẩm chứa methionine : Thịt, cá, đậu đỗ tƣơi, trứng, sữa chua… Lysine Nhiệm vụ quan trọng loại acid amin khả hấp thụ canxi, giúp xƣơng khỏe, chống lão hóa cột sống, trì trạng thái cân nito trang thể, tránh đƣợc tƣợng giãn mệt mỏi Ngồi ra, lysine tác dụng giúp thể tạo chất kháng thể điều tiết hormone truyền tải thông tin Choline Choline chất dinh dƣỡng thiết yếu, cần thiết cho hoạt động chức bình thƣờng thể sức khỏe ngƣời Mặc dù gan sản xuất lƣợng cho choline nhƣng, lƣợng lớn choline cần đƣợc nạp từ chế độ ăn bên ngồi Choline đóng vai trò quan trọng nhiều trình hoạt động thể Chức choline thể bao gồm:  Cấu tạo tế bào: Choline cần thiết để tạo chất béo hỗ trợ toàn vẹn cấu trúc màng tế bào  Gửi tín hiệu cho tế bào: Choline tham gia vào việc sản xuất chất tác dụng kích hoạt tín hiệu gửi đến tế bào 56  Vận chuyển chất béo chuyển hóa: choline cần thiết cho việc tạo chất cần thiết trình vận chuyển cholesterol từ gan Thiếu choline dãn đến việc mỡ cholesterol tích tụ gan  Tổng hợp DNA: Choline loại vitamin khác, ví dụ nhƣ vitamin B12 folate hỗ trợ phần quan trọng trình tổng hợp DNA  Tham gia vào hệ thần kinh trung ƣơng 4.2 Đánh giá chất lƣợng sản phẩm Lactovet - Men lacto sống 4.2.1 Đánh giá cảm quan phương pháp cho điểm theo tiêu chuẩn TCVN 3215-79 Bảng 4.1 Đánh giá cảm quan chất lƣợng sản phẩm Điểm thành viên Chỉ tiêu chất lƣợng Tổng Điểm số trung điểm bình Hệ Điểm số quan trọng trọng lƣợng - Màu sắc 4 5 23 4.6 0.4 1.84 - Trạng thái 5 4 23 4.6 1.2 5.52 - Mùi 5 5 24 4.8 1.6 7.68 - Mối hàn bao bì 5 5 25 0.8 Cộng 4.0 19.04 Căn vào điểm chung 19,04 vào điểm trung bình chƣa trọng lƣợng tiêu (cột 10 - điểm trung bình) tiến hành đối chiếu so sánh với mục 4.8 TCVN 3215 - 79 ta mẫu sản phẩm Lactovet- Men lacto sống Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet đạt loại tốt tiêu cảm quan 4.2.2 Xác định mật độ vi khuẩn lactic tổng số sản phẩm - Phân tích mẫu lấy từ kho thành phẩm : Mật độ vi khuẩn lactic 1g mẫu Lactovet - Men lacto sống phân tích đƣợc 8,2.108 CFU/g so với mật độ giống bao bì 108 CFU/g nhƣ mật độ vi khuẩn lactic ghi bao bì phản ánh tình trạng vi sinh sản phẩm 57 - Phân tích mẫu lấy từ đại lý Mật độ vi khuẩn lactic 1g mẫu Lactovet - Men lacto sống thu mua đại lý phân tích đƣợc 8,1.108 CFU/g, kết phân tích đƣợc tƣơng đƣơng với mật độ vi khuẩn lactic ghi bao bì Nhƣ thấy q trình phân phối lƣu thông không ảnh hƣởng đến mật độ vi khuẩn sống sản phẩm 4.2.3 Thí nghiệm lợn đánh giá hiệu men khu chăn ni động vật thí nghiệm cơng ty 4.2.3.1 Cải thiện tăng trưởng chuyển hóa thức ăn Lơ thí nghiệm (đối chứng): Chuồng heo khơng sử dụng Lactovet Men lacto sống Bảng 4.2 Lơ thí nghiệm Trọng lƣợng heo (kg) Tuổi Lƣợng thức ăn tiêu tốn (kg) Tuần Ngày Trung bình 28 6.9 7.1 7.1 6.8 6.98 16.5 42 12 12.5 12.3 12.6 12.4 12.36 48 56 21 21.2 21.2 21.4 21.1 100.5 10 70 30 30.2 30.3 30.6 30.4 30.1 177 12 84 38 38.7 38.5 39.5 38.7 282 21 39 Lơ thí nghiệm 2: Chuồng heo sử dụng Lactovet - Men lacto sống với liều dùng 4g/kg thức ăn Bảng 4.3 Lơ thí nghiệm Trọng lƣợng heo (kg) Tuổi Lƣợng thức ăn Tuần Ngày Trung bình tiêu tốn (kg) 28 7.5 7.7 7.6 7.6 7.4 7.56 14.8 42 13.3 13.5 13.6 13.4 13 13.36 39.5 56 22.8 23.1 22.9 22.7 22.9 85 10 70 32.7 32.9 33.1 32.8 32.5 32.8 146 12 84 42.18 237 42 23 42.2 42.4 42 42.3 58 - Kết luận: Sử dụng sản phẩm Lactovet - Men lacto sống tăng khả chuyển hóa thức ăn giúp lợn gia tăng khối lƣợng thể nhanh mà lại tốn thức ăn 4.2.3.2 Cải thiện đề kháng Lơ thí nghiệm heo tuần đầu sinh 60% heo đàn bị tiêu chảy Lơ thí nghiệm heo tuần đầu sinh không bị mắc tiêu chảy - Kết luận: Heo sử dụng men lacto sống mắc bệnh tiêu chảy heo khơng dùng men bên cạnh sức khỏe tốt lớn nhanh 4.2.3.3 Ảnh hưởng đến môi trường Heo sử dụng Lactovet - Men lacto sống thải lƣợng phân mùi giảm bớt so với heo khơng sử dụng, góp phần cải thiện môi trƣờng xung quanh khu chăn nuôi 59 PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Quá trình khảo sát đánh giá chất lƣợng sản phẩm Lactovet - Men lacto sống công ty giúp em đƣa kết luận: • Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế tạo sản phẩm Latovet - Men lacto sống đạt chất lƣợng tốtChất lƣợng sản phẩm đạt yêu cầu tiêu cảm quan, tiêu vi sinh tăng sức đề kháng, khả tiêu hóa cho lợn 5.2 Kiến nghị Trong kinh tế thị trƣờng xu hội nhập hóa, tồn cầu hố nhƣ nay, cơng ty phải đối mặt với biến động thị trƣờng, cạnh tranh gay gắt cơng ty trong, ngồi ngành Vì vậy, khảo sát quy trình sản xuất đánh giá chất lƣợng sản phẩm thƣờng xuyên thực hoạt động cần thiết quan trọng mà doanh nghiệp cần thực Do đó, cần đẩy mạnh thực tốt công tác đánh giá chất lƣợng sản phẩm cơng ty để từ tạo niềm tin với ngƣời tiêu dùng Em hồn thành xong khóa luận nhờ thực tế công ty trình hoạt động kiến thức đƣợc thầy, giáo dạy trƣờng giúp đỡ, bảo bác, chú, anh chị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet Một lần em xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet cho em đƣợc thực tập công ty ThS Nguyễn Thị Đồn tận tình bảo giúp em hồn thành khóa luận TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Kiều Hữu Ảnh ( 2006), Giáo trình Vi sinh vật học, Nxb Khoa Học Kỹ Thuật Tô Minh Châu (2000), Vi sinh vật ứng dụng chăn nuôi, Trƣờng Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Trần Văn Chí, Lƣơng Hùng Tiến (2014), Bài giảng Vi sinh công nghiệp, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Catalogue Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Tài liệu quý lƣu hành nội bộ) Tài liệu nội quy, quy chế, chức nhiệm vụ phòng ban cơng ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phƣợng, Lê Ngọc Mỹ (1995), Bệnh đường tiêu hóa lợn, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Lê Văn Hồng (2004), Các q trình thiết bị công nghệ sinh học công nghiệp, Nxb Khoa Học Kỹ Thuật Lƣơng Đức Phẩm (2011), Sản xuất sử dụng chế phẩm sinh học dùng nông nghiệp, Nxb Giáo Dục Việt Nam Lƣơng Đức Phẩm (2015), Công nghệ vi sinh, Nxb Khoa Học Tự Nhiên Công Nghệ 10 Nguyễn Hữu Phúc (1998), Các phương pháp lên men thực phẩm truyền thống Việt Nam nước vùng, Nxb Nông nghiệp 11 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Vũ Tƣờng Vy, Trần Thu Hoa (2007), “Khảo sát khả chịu đựng acid, muối mật KS số vi sinh vật nguyên liệu sản xuất probiotic đường uống”, Tạp chí dƣợc học 12 Trần Thị Thanh (2007), Công nghệ vi sinh, Nxb Giáo Dục 13 Trần Linh Thƣớc (2002), Phương pháp phân tích vi sinh vật nước, thực phẩm mỹ phẩm, Nxb Giáo dục 14 Trần Linh Thƣớc, Đặng Thị Phƣơng Thảo, Đỗ Anh Tuấn (2004), Giáo trình thực tập Bioinformatic, Khoa Sinh học, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, TP Hồ Chí Minh 15 Trần Thị Mỹ Trang (2006), “Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic để sản xuất chế phẩm probiotic phòng trị bệnh đường ruột cho heo”, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Đại học Sƣ phạm TP Hồ Chí Minh 16 Lê Ngọc Tú, La Văn Chú, Phạm Trân Châu, Nguyễn Lân Dũng (1982), Enzyme vi sinh vật, Nxb Khoa học Kỹ thuật 17 Hà Duyên Tƣ (2006), Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, Nxb Khoa học kỹ thuật 18 Phạm Hùng Vân (2007), “Bacilulus clausii vai trò probiotics điều trị tiêu chảy”, Hội thảo chuyên đề Hội Nhi Khoa TP Hồ Chí Minh II TÀI LIỆU NƢỚC NGOÀI 19 Bielecki, S., Krystynowics, A., Turkiewicz, M., Kalinowska, H., “Bacteria cellulose’’, Technical Universsity of Lodz, Stefanowskiego, Poland 20 Cabo M.L Murado, Gonzalez M.P and Patstoriza L (1999), “A method for bacteoricin quantification”, Journal of Applied Microbiology 21 Colum Dunne, Liam O, Mahony, Lisa Murphy, Gerardine Thornton, Darrin Morrissey, Sile O’Halloran, Maria Feeney, Sarah Flynn, Fergus Shanahan, and J Kevin Collins (2001), “In vitro selection criteria for probiotic bacteria of human origin: correlation with in vivo findings” American Society for Clinical Nutrition 22 Frank J C and Nino M (2002), “The Lactic Acid Bacteria” Microbiology 23 Klein G., (2003), “Taxonomy, ecology and antibiotic resistance of enterococci from food and the gastro - intestinal tract” International Journal of Food Microbiology 24 Liong Min Tze (2006), “In-vivo and in-vitro cholesterol removal by Lactobacilli and Bifidobacteria”, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, School of Molecu 25 M T Liong and N P Shah (2005), “Acid and bile tolerance and cholesterol removal ability of Lactobacillus strains”, American Dairy Science Association 26 S Oh, S H Kim, R W Worobo (2000), “Characterization and purification of a bacteriocin produced by a potential probiotic culture, Lactobacillus acidophilus 30SC”, J Dairy Sci 27 Tadao Saito (2004), “Selection of useful probiotic lactic acid bacteria from the Lactobacillus acidophilus group and their applications to functional foods”, Animal Science Journal III NGUỒN INTERNET 28 http://www.vinhthinhbiostadt.com/vi/tin-tuc/san-xuat-probiotic-chat-luong-caola-hoat-dong-khoa-hoc-va-nghe-thuat-109.html 29 Website công ty: www.marphavet.com 30 http:// www.enterococcus.ouhssc.edu 31 http://en.wikipedia.org/wiki/Probiotic.html 32 https://vi.scribd.com/document/51106397/Probiotics 33 http://gobibiology.com/phong-thi-nghiem/so-do-quy-trinh-cong-nghe-san-xuatmen-vi-sinh_36.html 34 http://doan.edu.vn/do-an/de-tai-cong-nghe-len-men-san-xuat-sinh-khoi-vikhuan-lactic-25490/ 35 http:// www.fao.org/es/ESN/Probio.htm Phụ lục 1: Phiếu cho điểm đánh giá cảm quan PHIẾU CHO ĐIỂM Phép thử cho điểm chất lƣợng (TCVN 3215-79) Họ tên: Ngày thử: Thí nghiệm: Trả lời: Mẫu Các tiêu Điểm số chất lƣợng Nhận xét Trạng thái Màu sắc Mùi Mối hàn bao bì Cách cho điểm theo thang điểm NGƢỜI ĐÁNH GIÁ (Ký ghi rõ họ tên) TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN SẢN PHẨM LATOVET - MEN LACTO SỐNG THEO TCVN 3215 - 79 CTCQ Điểm Mùi Mối hàn bao bì Màu sắc Trạng thái Màu nâu Còn ẩm mùi lạ Hở hồn tồn mùi lạ Hở nhiều Màu vàng nâu Khơ Khơng mùi Hở Màu xám Khơ vón cục Hở Màu xám vàng Mùi thơm nhẹ Thơm Rất thơm Kín khơng phẳng Màu vàng sáng Rất kín phẳng Màu vàng rơm Khơ nhiều chƣa mịn Khơ hồn tồn chƣa mịn Rất khơ mịn ... 37 4.1 Khảo sát thuyết minh quy trình sản xuất sản phẩm Lactovet - Men lacto sống 37 4.1.1 Quy trình sản xuất sản phẩm Lactovet - Men lacto sống Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet. .. Khảo sát quy trình sản xuất đánh giá chất lƣợng sản phẩm Lactovet - Men lacto sống công ty cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát đƣợc quy trình sản xuất đánh. .. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ KIM NGÂN Tên đề tài: “KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM LACTOVET - MEN LACTO SỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐỨC HẠNH MARPHAVET
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp), Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay