Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

79 18 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:04

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN KHU VỰC RỪNG PHỊNG HỘ HỒ PHƢỢNG HỒNG VÂN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K45 QLTNR N01 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MẠNH HÙNG “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN KHU VỰC RỪNG PHỊNG HỘ HỒ PHƢỢNG HỒNG VÂN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K45 QLTNR N01 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2013 – 2017 Giáo viên hƣớng dẫn : TS Đỗ Hoàng Chung Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu khóa luận trung thực; loại bảng biểu, số liệu đƣợc kế thừa, điều tra dƣới cho phép quan có thẩm quyền chứng nhận Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trƣớc Hội đồng khoa học TS ĐỖ HOÀNG CHUNG Trần Mạnh Hùng XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sinh viên sửa theo yêu cầu hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp (ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trƣờng Đại học làm đề tài tốt nghiệp điều có ý nghĩa quan trọng sinh viên Công việc giúp sinh viên đƣợc áp dụng kiến thức đƣợc học nhà trƣờng vào thực tế, bổ sung củng cố kiến thức thân, tích luỹ đƣợc nhiều kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công việc chuyên môn sau Đƣợc đồng ý Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hƣớng dẫn Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” Kết đề tài nỗ lực thân giúp đỡ tổ chức, cá nhân nhà trƣờng Nhân dịp xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới UBND toàn thể nhân dân Vân tạo điều kiện cho thu thập thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đóng góp ý kiến thầy cơ, bạn bè kiến thức tinh thần giúp tơi hồn thành đề tài Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Đỗ Hồng Chung ThS Phạm Thị Diệu tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình làm đề tài Do trình độ thân hạn chế địa bàn nghiên cứu rộng, giao thơng lại gặp khó khăn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận đƣợc đóng góp thầy cô giáo bạn để đề tài đƣợc hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng năm 2017 Sinh viên Trần Mạnh Hùng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Một số tiêu sinh trƣởng rừng khu vực nghiên cứu 40 Bảng 4.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành tầng gỗ 41 Bảng 4.3.Đặc điểm cấu trúc tầng thứ 42 Bảng 4.4 Thành phần loài gỗ 43 Bảng 4.5.Phân bố số theo cấp kính 46 Bảng 4.6 Phân bố số theo cấp kính 48 Bảng 4.7 Tính đa dạng thực vật khu vực nghiên cứu 50 Bảng 4.8 Mật độ tái sinh trạng thái 51 Bảng 4.9 Số lƣợng tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 52 Bảng 4.10 Cây bụi, thảm tƣơi rừng phòng hộ Hồ Phƣợng Hoàng 54 Bảng 4.11 Độ nhiều (hay rầy độ rậm) bụi thảm tƣơi khu vực rừng phòng hộ Hồ Phƣợng Hồng 55 Bảng 4.12 Ảnh hƣởng yếu tố địa hình đến chất lƣợng tái sinh rừng 56 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Hình ảnh Găng Thành ngạnh khu rừng 45 Hình 4.2: Biểu đồ phân Số theo đƣờng kính 47 Hình 4.3: Biểu đồ phân cấp số theo chiều cao 49 Hình 4.4: Biểu đồ mật độ tái sinh tỷ lệ triển vọng 52 Hình 4.5: Tỷ lệ chất lƣợng tái sinh 57 Hình 4.6 Ngƣời dân vào rừng lấy gỗ, củi lâm sản từ rừng 58 Hình 4.7 Ngƣời dân săn bắn đọng vật chăn tha gia súc 59 v DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Từ, cụm từ Viết thƣờng viết tắt UBND Uỷ ban nhân dân UBMTTQ Uỷ ban mặt trận tổ quốc BHYT Bảo hiểm y tế KHCN Khoa học cơng nghệ GĐVH Gia đình văn hóa OTC Ơ tiêu chuẩn ODB Ơ dạng D1,3 Đƣờng kính ngang ngực (cách mặt đất 1,3 mét) Hvn Chiều cao vút Hdc Chiều cao dƣới cành Dt Đƣờng kính tán ITTO Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế FAO Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc VQG Vƣờn quốc gia DT Diện tích Tn Thành ngạnh Dg Dẻ gai S Sồi Kl Kháo lông Cv Châm vối Lk Loài khác UBND Uỷ ban nhân dân vi MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU…………………………………………………………….1 1.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình nghiên cứu cấu trúc rừng giới 2.1.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng theo định tính 2.1.2 Cấu trúc rừng theo định lƣợng 2.1.2.1 Nghiên cứu quy luật phân bố 2.2 Tình hình nghiên cứu cấu trúc rừng Việt Nam 2.2.1 Nghiên cứu phân bố rừng 2.2.2 Nghiên cứu tái sinh 11 2.2.3 Nghiên cứu số cấu trúc rừng 12 2.3 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - hội khu vực nghiên cứu 15 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 15 2.3.2 Điều kiện kinh tế - hội 16 2.3.3 Thực trạng sở hạ tầng 19 2.3.4 Đánh giá điều kiện tự nhiên - kinh tế - hội 22 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tƣợng, giới ̣n và pha ̣m vi nghiên cƣ́u 26 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 26 3.1.2 Phạm vi nghiên cƣ́u 26 3.2 Nội dung nghiên cứu 26 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Phƣơng pháp điều tra đo đếm thực địa cụ thể: 28 3.3.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu nội nghiệp 34 vii Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 40 4.1 Đặc điểm cấu trúc tầng gỗ 40 4.2.Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 50 4.2.1 Ảnh hƣởng bụi , thảm tƣơi đến tái sinh 53 4.3 Ảnh hƣởng yếu tố địa hình đén tái sinh rừng 56 4.4 Ảnh hƣởng yếu tố ngƣời đến tái sinh rừng 57 4.5 Đề xuất số giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho khu vực phòng hộ Hồ Phƣợng Hoàng 59 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.3 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 Phần MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Từ xƣa đến nay, rừng ln giữ vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động sống sản xuất ngƣời, rừng mơi trƣờng trì sống cho loài sinh vật trái đất Hiện nay, kinh tế ngày phát triển, tốc độ thị hóa diễn mạnh, dân số gia tăng nhanh kéo theo nhu cầu sử dụng rừng tăng lên, vấn đề tiêu cực liên quan đến rừng ngày nhiều Bên cạnh cơng tác quản lý bảo vệ địa bàn nhiều bất cập tƣợng xâm lấn đất khai thác lâm sản trái phép xảy ngày nhiều, phát sinh nhiều mâu thuẫn việc sử dụng đất đai, tài nguyên rừng chủ rừng rừng phòng hộ với ngƣời dân địa phƣơng Hoạt động tác động không nhỏ làm hủy hoại môi trƣờng sinh thái, nơi cƣ trú lồi động vật tính đa dạng sinh học khu vực, cần kiên ngăn chặn để trả lại bình yên cho khu rừng Nguyên nhân dẫn đến tồn nhƣ phần chƣa thực tạo đƣợc chế, sách để chia sẻ lợi ích khuyến khích ngƣời dân địa phƣơng tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng Xuất phát từ tình hình thực tế khu rừng phòng hộ hồ Phƣợng Hồng đứng trƣớc nguy bị xâm hại cần có chung tay tham gia quản lý bảo vệ rừng cấp ngành toàn hội, đặc biệt cộng đồng ngƣời dân địa phƣơng sở Vì vậy, để phát huy khả phòng hộ, đồng thời góp phần nâng cao giá trị kinh tế, sinh thái du lịch cho địa phƣơng việc: “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng rừng tự nhiên khu rừng ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MẠNH HÙNG “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN KHU VỰC RỪNG PHỊNG HỘ HỒ PHƢỢNG HỒNG XÃ CÙ VÂN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI... trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hƣớng dẫn Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng,. .. phân bố rừng 2.2.2 Nghiên cứu tái sinh 11 2.2.3 Nghiên cứu số cấu trúc rừng 12 2.3 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 15 2.3.1 Điều kiện tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên khu vực rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay