Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)

66 27 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 08:56

Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO THU PHƢƠNG Tên đề tài: KHẢO SÁT HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠP XƢỞNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO BẰNG (CABACO ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khố học : Chính quy : Cơng nghệ thực phẩm : CNSH - CNTP : 2013 - 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO THU PHƢƠNG Tên đề tài: KHẢO SÁT HỒN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠP XƢỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỨC ĂN CHĂN NI CAO BẰNG (CABACO ) KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Cơng nghệ thực phẩm Khoa : CNSH - CNTP Khố học : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: Ths Bùi Tuấn Hà Ths Nguyễn Sinh Huỳnh Khoa CNSH - CNTP - Trƣờng ĐHNL Thái Nguyên Thời gian thực hiện: Tháng12/ 2016 - 5/ 2017 Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Công Nghệ sinh học Cơng Nghệ thực phẩm, tồn thể q thầy giáo khoa Công Nghệ sinh học Công Nghệ thực phẩm giảng dạy, hƣớng dẫn em đƣợc kiến thức nhƣ ngày hơm Em xin đặc biệt cảm ơn Ths Bùi Tuấn Hà Trong thời gian thực đề tài ngắn nhƣng thầy tận tình hƣớng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm q báu, học bổ ích giúp em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cám ơn Ths Nguyễn Sinh Huỳnh trực tiếp hƣớng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập, giúp em hồn thành khóa luận Cuối em xin đƣợc cám ơn cô, chú, anh chị làm việc công ty CP giống thức ăn chăn nuôi Cao Bằng, gia đình bạn sinh viên lớp K45CNTP giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên cho để hoàn thành đề tài Em xin chân thành cám ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2017 Sinh viên Đào Thu Phương ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dƣỡng thịt heo[6] .15 Bảng 2.2 Các tiêu thịt .16 Bảng 2.3 Chỉ tiêu acid béo mỡ heo [1] 17 Bảng 2.4 Tiêu chuẩn muối ăn sản xuất [9] .19 Bảng 2.5 Các tiêu đƣờng trắng [8] .20 Bảng 2.6.Các tiêu lý – hóa [8] 20 Bảng 2.7 Tiêu chuẩnBột sản xuất[10] 21 Bảng 2.8.Các tiêu vật lý hạt tiêu đen[ 11] 21 Bảng 2.9.Các yêu cầu hóa học tỏi khô [13] 22 Bảng 2.10 Nhiệt độ sấy 24 Bảng 3.1 Thời gian bảo quản thịt .26 Bảng 3.2 Tỷ lệ nguyên liệu 26 Bảng 3.3 Mật độ treo trình sấy 27 Bảng 3.4 Thời gian sấy đến độ ẩm 27 Bảng 3.5: Thang điểm chất lƣợng cảm quan 29 Bảng 3.6: Hệ số trọng lƣợng 29 Bảng 4.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến cấu trúc chất lƣợng sản phẩm 34 Bảng 4.2.: kết cảm quan xác định đƣợc thời gian bảo quản thịt ảnh hƣởng tới chất lƣợng sản phẩm 35 Bảng 4.3: tỷ lệnguyên liệu 36 Bảng 4.4 Nghiên cứu mật độ treo trình sấy ảnh hƣởng chất lƣợng sản phẩm .37 Bảng 4.5 Thời gian sấy đến độ ẩm bề mặt sản phẩm .37 Bảng 4.6 Chi phí nguyên liệu cho đơn vị sản phẩm .40 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 logo công ty Hình 2.2: sơ đồ máy quản lý Hình 2.3: Sản phẩm Trà Dây .8 Hình 2.4.Men vi sinh Hình 4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất lạp xƣởng 31 Hình 4.2.sơ đồ hồn thiện quy trìn 38 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UB-QĐ : Ủy ban –quyết định UBND : Ủy ban nhân dân NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn CNSH – CNTP: Công nghệ sinh học - công nghệ thực phẩm TACN: Thức ăn chăn nuôi CP: Cổ phần NP: Hạt tiêu chƣa chế biến SP: Hạt tiêu sơ chế SPL: Thịt lợn nạc SPF: Mỡ lợn Gut : Ruột lợn TCVN: Tiêu chuẩn việt nam RS: Đƣờng cát trắng v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .2 DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài .2 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Giới thiệu chung công ty[7] 2.1.1 Thông tin 2.1.2 Lịch sử phát triển[7] 2.1.3 Hệ thống quản lý công ty 2.1.3.1 Sơ đồ quản lý cấp .5 2.1.3.2 Chức phòng ban 2.1.3.2.1 Nhiệm vụ quyền hạn ban giám đốc 2.1.3.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn phòng ban 2.1.3.3 Các sản phẩm công ty 2.1.4 Hệ thống an toàn lao động vệ sinh công ty 2.1.4.1 Tiêu chuẩn an toàn lao động 2.1.4.2 Tiêu chuẩn vệ sinh chế biến .10 2.1.4.2.1 Đối với nhà xƣởng 10 2.1.4.2.2 Đối với cán bộ, công nhân viên 12 2.1.4.2.3 Đối với thân 13 vi 2.1.4.2.4 Đối với vệ sinh trƣớc sau vào sản xuất 13 2.2 Tổng quan lạp xƣởng 13 2.2.1 Lịch sử phát triển 13 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ lạp xƣởng nƣớc giới 14 2.1.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ lạp xƣởng nƣớc 14 2.2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới .14 2.2.3 Nguyên liệu để sản xuất lạp xƣởng 15 2.2.3.1 Giới thiệu chung thịt heo 15 2.2.3.2 Thịt nạc .16 2.2.3.3 Mỡ heo [1] 16 2.2.3.4 Kiểm tra sử lý nguyên liệu 17 2.2.4 Gia vị .18 2.2.4.1 Muối ăn (NaCL) 18 2.2.4.2 Đƣờng tinh (saccarozo) 19 2.2.4.3 Bột ngọt-mono sodium glutamate (E621) 20 2.2.4.4 Bột tiêu 21 2.2.4.5 Bột tỏi 22 2.2.4.6 Rƣợu trắng (40-450 ) 22 2.2.5 Phụ gia .22 2.2.5.1 Muối nitrit, nitrat 22 2.2.5.2 Sodium ascorbate 23 2.2.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến cấu trúc chất lƣợng sản phẩm 23 2.2.6.1 Cắt say .23 2.2.6.2 Phối trộn .23 2.2.6.3 Nhiệt độ 23 PHẦN III VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1.Vật liệu, hóa chất thiết bị nghiên cứu .25 3.1.1.Vật liệu .25 3.1.2 Hóa chất, thiết bị .25 vii 3.1.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.1.4 Địa điểm nghiên cứu .25 3.1.5 Thời gian nghiên cứu 25 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 3.3.Phƣơng pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Khảo sát quy trình, sản xuất lạp xƣởng thời gian trực tiếp tham gia dây chuyền sản xuất 25 3.3.2 Phƣơng pháp thí nghiệm 26 3.2.4.Phƣơng pháp đánh giá cảm quan .27 3.2.5.Tính chi phí để sản xuất 1kg sản phẩm 30 3.2.6 Phƣơng pháp sử lý số liệu .30 PHẦN VI DỰ KIẾN KẾT QUẢ THẢO LUẬN .31 4.1 Kết khảo sát quy trình trực tiếp tham gia vào sản xuất lạp xƣởng 31 4.1.1 Quy trình sản xuất: 31 4.1.2 Yếu tố ảnh hƣởng đến cấu trúc chất lƣợng sản phẩm 34 4.1.3Thời gian tham gia trực tiếp 35 4.2.Kết nghiên cứu thời gian bảo quản thịt ảnh hƣởng tới chất lƣợng sản phẩm 35 4.3 Kết nghiên cứu lựa chọn tỷ lệ nguyên liệu 36 4.4 Kết nghiên cứu mật độ treo trình sấy lạp xƣởng ảnh hƣởng chất lƣợng sản phẩm 37 4.5.Kết nghiên cứu thời gian sấy đến độ ẩm bề mặt sản phẩm từ ảnh hƣởng tới chất lƣợng sản phẩm 37 4.6.Đề suất quy trình hồn thiện .38 4.6.1.Nguyên liệu 39 4.6.2.Cân: 39 4.6.3.Sơ chế nguyên liệu 39 4.6.4.Phối trộn 39 4.6.5.Nhồi tạo hình 39 viii 4.6.6.Sấy 39 4.6.7.Bao gói .40 4.6.8.Bảo quản 40 4.7.Chi phí nguyên liệu cho đơn vị sản phẩm 40 PHẦN V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 42 5.1.Kết luận .42 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 42 PHẦN V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Từ kết trình nghiên cứu sản xuất lạp xƣởng từ thịt lợn xác định đƣợc thơng số quy trình nhƣ sau: Tỷ lệ thịt nạc/ thịt mỡ 10/3 tỷ lệ thể đƣợc tính chất thịt đặc trƣng sản xuất lạp xƣởng cảm quan, chất lƣợng Thời gian bảo quản thịt sử dụng giết mổ, bảo quản tủ đơng tuần sau đem làm lạp xƣởng sản phẩm không đạt chất lƣợng tốt Hàm lƣợng đƣờng 1%, hàm lƣợng rƣợu 0,6ml Mật độ treo 8/1 lần treo Thời gian sấy 42,7 phút cho độ ẩm 32,0 cho giá trị cảm quan tốt màu mùi vị, trạng thái sản phẩm 5.2 Kiến nghị - Nhà máy phát triển nhiều mặt hàng để đa dạng hóa sản phẩm từ thịt, tạo điều kiện làm việc cho nhiều công nhân - Nhà máy cần phát triển thêm hệ thống quản lý an tồn thực phẩm nhƣ HACCP để kiểm sốt tốt q trình sản xuất lạp xƣởng 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt 1.Phạm Thị Hoàng Anh, Tạ Phú Lộc, Dƣơng Phong Hải(2013), Đề tài Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá, Trƣờng Đại học Bách Khoa TPHCM 2.Hà Duyên Tƣ(2006), Kỹ thuật phân tích cảm quan, nxb Khoa học kỹ thuật 3.Lê Bạch Tuyết(1996), Các trình trìnhtrong sản xuất thực phẩm, nxb Gíao dục, Hà nội 4.Nguyễn Duy Thịnh(2002), Bài giảng phụ gia thực phẩm, nxb Đại học Bách khoa Hà Nội 5.Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Thanh Hiền(2004), Bảo quản chế biến thịt sữa, nxb Nông nghiệp 6.Trần Thƣợng Hồng Thắm(2013), Công nghệ sản xuất đồ hộp thịt sốt cà, 7.Tài liệu lưu hành nội Công ty cổ phần giống thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO), xã Hƣng Đạo, Cao Bằng 8.TCVN 6959:2001,Áp dụng cho đường trắng( Đường RS , White sugar), Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng, Hà Nội 9.TCVN 3974- 84, Muối ăn –yêu cầu kỹ thuật,Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng, Hà Nội 10.TCVN 1459- 1996, Mì – Natri glutamiat 80% -u cầu kỹ thật, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng, Hà Nội 11.TCVN 7036-2002,Hạt tiêu đen (PIPER NIGRUM L.),Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣờng chất lƣợng, Hà nội 12.TCVN 7049: 2002,Thịt chế biến xử lý nhiệt – Qui định kỹ thuật,Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng, Hà nội 13.TCVN 7809 : 2007, Tỏi tây khô- yêu cầu,Tổng cục Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng, Hà nội II Tài liệu Tiếng Anh 14.www.fao.org/ag/againfo/themes/en/meat/home.html Phục lục 1: Phiếu đánh giá cảm quan cho điểm tổng hợp Tên tiêu Màu sắc Thang điểm Yêu cầu Phần lạp xƣởng màu xám, bám khói nhạt màu, khơng đồng đều, nƣớc xung quang Phần lạp xƣởng màu trắng, bám khói, khơng đồng đều, nƣớc xung quanh Phần lạp xƣởng màu trắng hồng, bám khói phần, nƣớc thu hẹp lại Phần lạp xƣờng màu hồng nhạt, bám khói phần, hạt nƣớc nhỏ xung quanh Phần lạp xƣởng màu hồng đậm, bám khói xung quanh, hạt nƣớc li ti Lạp xƣởng màu đỏ nhạt, bám khói đều, màu đặc trƣng, khơng hạt nƣớc Mùi Khơng mùi thịt lợn, khơng mùi gia vị, mùi lạ Khơng mùi thơm thịt lơn, khơng mùi gia vị, xuất mùi lạ Khơng mùi thơm thịt lợn, mùi gia vị Mùi gia vị, mùi thơm thịt lợn Mùi thơm gia vị, mùi đặc trƣng thịt lợn Mùi thơm gia vị, mùi đặc trƣng thịt lợn hun khói, khơng mùi lạ Vị Khơng vị thịt lợn , vị lạ, vị mặn chát gia vị Khơng vị thịt lợn, vị lạ, vị mặn chát gia vị Khơng vị thịt lợn, vị mặn chát giảm, vị lạ Vị thịt lợn, vị mặn gia vị, khơng vị lạ Vị thịt lợn tự nhiên, vị gia vị vừa ăn Các vị hài hòa với thịt loại gia vị, vị ngọt, khơng vị khác lạ Hình dáng Hình dạng bên ngồi phồng méo, nhăn nheo, nứt, bị cong Bề mặt lát cắt không đều, lỗ hút to Dính bụi Hình dạng bên phồng méo, nhăn nheo, nứt, bị cong Bề mặt lắt cắt khơng nhiều lỗ, dính bụi Hình dạng bên ngồi méo, nhăn nheo, cong, bề mặt cắt khơng đều, dính bụi Hình dạng méo, cong, lát cắt lỗ li ti Hình dạng tròn đều, khơng dính bụi, cong, lát cắt phẳng Hình dạng ngồi tròn đều, mƣợt, khơng dính bụi, khơng bị cong, bề mặt cắt khơng lỗ, Phục lục 2: Phiếu đánh giá cảm quan cho điểm Phòng thí nghiệm Phân tích cảm quan PHIẾU TRẢ LỜI Phép thử cho điểm Họ tên: Ngày thử: Bạn nhận đƣợc mẫu lạp xƣởng ký hiệu , , / / 2017 Bạn quan sát, chạm tiếp xúc vào bề mặt lạp xƣởng đánh giá cƣờng độ độ ẩm mẫu theo thang điểm sau: Trả lời: Mẫu Điểm Không ẩm :0 Ẩm :3 Ẩm nhẹ :1 Ẩm mạnh :4 Ẩm nhẹ :2 Rất ẩm :5 Hình 1: Các nguyên liệu thịt nạc Hìn2: Nguyên liệu mỡ Hinh ruột làm Hình4 nhồi nguyên liệu Hình 5: sản phẩm theo cơng thức Hình 6:thiết bị sấy Hình 7: Sản phẩm tron g trình sấy Hình8: Máy hút chân khơng Hình9 : Baobì sản phẩm lạp xưởng cơng ty ONEWAY nac mo BY congthuc /STATISTICS HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT ALPHA(0.05) Oneway [DataSet0] Test of Homogeneity of Variances Levene df1 df2 Sig Statistic nac 728 521 mo 407 683 ANOVA Sum of df Mean Squares Between Groups nac Within Groups Total Between Groups mo Within Groups Total F Sig Square 20.347 10.173 1.353 226 21.700 9.127 4.563 1.193 199 10.320 45.103 000 22.944 002 Homogeneous Subsets nac congthu N Subset for alpha = 0.05 c Duncana 2.00 1.00 3.00 Sig 8.0667 10.2000 11.7333 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 mo congthu N Subset for alpha = 0.05 c Duncana 2.00 1.00 3.00 Sig 1.9333 3.1667 4.4000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ONEWAY mau mui vi hinhdang BY congthuc /STATISTICS HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT ALPHA(0.05) Oneway [DataSet0] Test of Homogeneity of Variances Levene df1 df2 Sig Statistic Mau 1.412 12 281 Mui 1.412 12 281 Vi 1.333 12 300 000 12 1.000 Hinhdan g ANOVA Sum of df Mean Squares Between Groups Mau Within Groups Total Between Groups Mui Within Groups Total F Sig Square 5.200 2.600 4.800 12 400 10.000 14 3.600 1.800 4.800 12 400 8.400 14 6.500 012 4.500 035 Between Groups Vi Within Groups Total Between Groups Hinhdan Within g Groups Total 2.533 1.267 3.200 12 267 5.733 14 2.800 1.400 3.600 12 300 6.400 14 Homogeneous Subsets mau congthu N Subset for alpha = c 0.05 5.00 Duncan 7.00 4.2000 a 4.6000 6.00 Sig 3.2000 1.000 337 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000 mui 4.750 030 4.667 032 congthu N Subset for alpha = c 0.05 7.00 3.2000 Duncan 5.00 3.8000 a 6.00 Sig 3.8000 4.4000 159 159 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000 vi congthu N Subset for alpha = c 0.05 6.00 3.4000 Duncan 7.00 3.8000 a 5.00 Sig 3.8000 4.4000 244 091 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000 hinhdang congthu N Subset for alpha = c 0.05 6.00 3.4000 Duncan 7.00 3.6000 a 5.00 4.4000 Sig .574 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000 ONEWAY thoigian doam mau BY congthuc /STATISTICS HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN LSD DUNNETT ALPHA(0.05) Oneway [DataSet0] Test of Homogeneity of Variances Levene df1 df2 Sig Statistic thoigia n doam mau 1.122 386 784 16.000 2 6 498 004 ANOVA Sum of df Squares Mean Square F Sig Between Groups thoigia Within n Groups Total Between Groups doam Within Groups Total Between Groups mau Within Groups Total 490.447 245.223 73.513 12.252 563.960 228.682 114.341 45.020 7.503 273.702 6.222 3.111 667 111 6.889 Homogeneous Subsets thoigian congthu N Subset for alpha = 0.05 c 8.00 24.7000 9.00 34.8667 Duncana 10.00 42.7333 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 congthu c doam N Subset for alpha = 0.05 20.015 002 15.239 004 28.000 001 10.00 32.0667 35.8333 Duncan 9.00 a 8.00 44.1333 Sig .143 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 mau congthu c N Subset for alpha = 0.05 8.00 3.0000 9.00 3.6667 Duncana 10.00 5.0000 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ... Tên đề tài: KHẢO SÁT VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠP XƢỞNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO BẰNG (CABACO ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành... hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất lạp xƣởng với quy mô công nghiệp Công ty cổ phần giống thức ăn chăn nuôi Cao Bằng - Nghiên cứu số yếu tố ảnh hƣởng tới quy trình sản xuất lạp xƣởng công ty -... chế biến góp phần cải thiện chất lƣợng sản phẩm cho công ty tơi thực đề tài : Khảo sát hồn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng Cơng ty cổ phần giống thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) 2 1.2 Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp), Khảo sát và hoàn thiện quy trình sản xuất lạp xưởng tại Công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (CABACO) (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay