Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

66 27 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 08:55

Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THANH TÚ TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH CHÍNH CÂY CON LÂM NGHIỆP TẠI VƢỜN ƢƠM VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THANH TÚ TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH CÂY CON LÂM NGHIỆP TẠI VƢỜN ƢƠM VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K45 - QLTNR - N03 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Đặng Kim Tuyến Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt chương trình đào tạo nhà trường với phương châm học đôi với hành, sinh viên trường cần phải chuẩn bị cho lượng kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng Được đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em phân công thực tập Vườn ươm Viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thực đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại số bệnh hại lâm nghiệp vườn ươm Viện nghiên cứu phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Ngun ” Để hồn thành khóa luận này, ngồi nỗ lực thân, em nhận bảo thầy, cô giáo Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Lâm nghiệp nơi đào tạo em Em xin cảm ơn toàn thể thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy em trình học tập thực tập tốt nghiệp Em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo TS Đặng Kim Tuyến, người trực tiếp hướng dẫn tận tình để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cám ơn Ban giám đốc Viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ để em có nơi thực tập tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu có hạn, trình độ thân hạn chế, bước đầu làm quen với cơng tác nghiên cứu nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy cơ, bạn bè để khóa luận em hoàn thiện Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Triệu Thanh Tú ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân, không chép ai, số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, khách quan Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải trên sản phẩm, tạp chí theo danh mục tài liệu khóa luận Thái Nguyên, ngày Giáo viên hƣớng dẫn tháng năm 2017 Ngƣời viết cam đoan (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) TS Đặng Kim Tuyến Triệu Thanh Tú Xác nhận giáo viên chấm phản biện Giáo viêm chấm phản biện xác nhận sinh viên Đã sửa chữa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (Ký, ghi rõ họ tên) iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Một số yếu tố khí hậu đặc trưng khu vực nghiên cứu từ tháng10/2014 đến tháng 2/2015 thành phố Thái Nguyên 18 Bảng 4.1.a Mức độ hại bệnh phấn trắng Keo qua lần điều tra keo tai tượng (6 -12 tháng tuổi) 32 Bảng 4.1.b Mức độ hại bệnh phấn trắng Keo qua lần điều tra keo tai tượng (1-2 tháng tuổi) 33 Bảng 4.2 Mức độ hại bệnh đốm nâu Keo tai tượng qua lần điều tra (6-12 tháng tuổi) 36 Bảng 4.3 Mức độ hại bệnh cháy Keo qua lần điều tra (1-2 tháng tuổi) 39 Bảng 4.4 Mức độ hại bệnh cháy Mỡ qua lần điều tra 43 Bảng 4.5 Thống kê thành phần loại bệnh hại vườn ươm 45 iv DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Ảnh bệnh phấn trắng Keo tai tượng (6 -12 tháng tuổi) 31 Hình 4.2 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh phấn trắng Keo qua lần điều tra (6 -12 tháng tuổi) 32 Hình 4.3 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh phấn trắng Keo qua lần điều tra (1-2 tháng tuổi) 34 Hình 4.4 Ảnh bệnh đốm nâu Keo tai tượng (6-12 tháng tuổi) 36 Hình 4.5 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh đốm nâu Keo tai tượng qua lần điều tra (6-12 tháng tuổi) 37 Hình 4.6 Ảnh bệnh cháy Keo tai tượng (1-2 tháng tuổi) 39 Hình 4.7 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh cháy Keo tai tượng qua lần điều tra (1-2 tháng tuổi) 40 Hình 4.8 Ảnh bệnh cháy Mỡ qua lần điều tra 43 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Số thứ tự ODB Ô dạng OTC Ô tiêu chuẩn CTV Cộng tác viên QĐ Quyết định TTg Thủ tướng NĐ Nghị định vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.2 Tình hình nghiên cứu giới 2.3 Tình hình nghiên cứu nước 10 2.4 Tổng quan sở thực tập 14 2.4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 14 2.4.2 Điều kiện tự nhiên 15 2.4.3 Điều kiện dân sinh-kinh tế xã hội 19 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 21 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 21 vii 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp kế thừa số liệu có chọn lọc 22 3.4.2 Phương pháp điều tra quan sát, đánh giá trực tiếp 22 3.4.3 Thống kê thành phần bệnh hại 24 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 25 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu giai đoạn vườn ươm, tình hình vệ sinh sinh trưởng cuả trước tiến hành điều tra 25 4.1.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 25 4.1.2 Các nhân tố bất lợi gây bệnh 25 4.1.3 Tình hình vệ sinh sinh trưởng cuả trước tiến hành điều tra 28 4.2 Kết điều tra đặc điểm phát sinh, đánh giá mức độ nhiễm bệnh loài trồng vườn 29 4.2.1 Bệnh phấn trắng Keo tai tượng 29 4.2.2 Bệnh đốm nâu Keo tai tượng 35 4.2.3 Bệnh cháy Keo tai tượng 37 4.2.4 Bệnh cháy Mỡ 40 4.3 Thống kê thành phần bệnh hại khu vực nghiên cứu 44 4.4 Một số tồn đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh hại chủ yếu vườn ươm khu vực nghiên cứu 46 4.4.1 Một số tồn trình sản xuất giống địa bàn nghiên cứu 46 4.4.2 Đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh hại chủ yếu vườn ươm khu vực nghiên cứu 48 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hiện với phát triển mạnh mẽ xã hội kinh tế nước ta thay đổi ngày theo chiều hướng lên Sự thay đổi diễn ngành nghề khác nhau, lĩnh vực khác Xã hội ngày phát triển nhu cầu người ngày cao Vì đòi hỏi nhà quản lý phải nghiên cứu, phải cân nhắc thiết kế xây dựng chương trình phải đảm bảo hài hồ lợi ích kinh tế với lợi ích khác xã hội Cùng với phát triển chung ngành kinh tế ngành Lâm nghiệp khơng nằm ngồi quy luật Trước thực trạng Đảng Nhà nước ta có nhiều biện pháp thiết thực nhằm giảm tình trạng khai thác nguồn tài nguyên rừng bừa bãi, tiếp tục phủ xanh diện tích đất trống đồi núi trọc, tiến hành trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng sản xuất tập trung Trồng rừng sản xuất tập chung đáp ứng nhu cầu nguyên liệu gỗ cho nhà máy giấy, nhà máy sợi, nhà máy xí nghiệp chế biến ván dăm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ khác Tuy nhiên, trồng rừng diện tích lớn, số lượng nhiều trồng loài nên dễ bị sâu, bệnh hại phát sinh Để đạt kết việc trồng rừng điều quan trọng phải tạo nhiều giống tốt, khoẻ mạnh, khơng bị sâu hại khơng có mầm bệnh Muốn có ngồi việc chọn hạt giống tốt, bảo quản hạt giống tốt có khả tái sinh hạt, phương pháp xử lý trước gieo ươm việc phòng trừ sâu bệnh hại giai đoạn vườn ươm thiếu ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THANH TÚ TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH CÂY CON LÂM NGHIỆP TẠI VƢỜN ƢƠM VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT... thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại số bệnh hại lâm nghiệp vườn ươm Viện nghiên cứu phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun ” Để hồn thành khóa luận này, ngồi... vững vàng Được đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em phân công thực tập Vườn ươm Viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại của một số bệnh hại chính cây con lâm nghiệp tại vườn ươm Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay