Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

76 11 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 08:49

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRÌNH ĐỨC MẠNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khố : Chính quy : Quản lý Tài ngun rừng : Lâm nghiệp : 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRÌNH ĐỨC MẠNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khố Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lý Tài nguyên rừng : K45-QLTNR-N01 : Lâm nghiệp : 2013 - 2017 : TS Đỗ Hoàng Chung Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng khoa học! TS Đỗ Hồng Chung Trình Đức Mạnh XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập rèn luyện trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, để vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học Được đồng ý Khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thực đề tài tốt nghiệp: “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) huyện Na tỉnh Bắc Kạn” Trong suốt q trình làm khóa luận, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp, Hạt kiểm lâm huyện Na Rì, Phòng Tài ngun, Ủy Ban nhân dân huyện Na Rì, Trạm kiểm lâm xã Cư Lễ, Vũ Loan, Văn Học Đặc biệt thầy giáo TS Đỗ Hồng Chung Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Đỗ Hoàng Chung, người trực tiếp hướng dẫn đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn khoa Lâm nghiệp, Hạt kiểm lâm huyện Na Rì, Phòng Tài ngun, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, người thân bạn bè đồng nghiệp bên giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng, kiến thức kinh nghiệm thân nhiều hạn chế, nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo, nhà khoa học bạn đồng nghiệp để khóa luận hồn thiện Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2017 Sinh viên Trình Đức Mạnh iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi 28 Bảng 4.1 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng gỗ nơi Xoan đào phân bố xã Vũ Loan 32 Bảng 4.2 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng gỗ nơi Xoan đào phân bố Văn Học 34 Bảng 4.3 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng gỗ nơi Xoan đào phân bố Cư Lễ 36 Bảng 4.4 Chiều cao lâm phần Xoan đào khu vực nghiên cứu 38 Bảng 4.5 Chỉ số đa dạng sinh học xã huyện Na .39 Bảng 4.6 Tổ thành tái sinh rừng tự nhiên Huyện Na Rì-Bắc Kạn 41 Bảng 4.7 Mật độ tái sinh Xoan đào trạng thái 44 Bảng 4.8 Nguồn gốc chất lượng tái sinh toàn lâm phần Xoan đào xã Vũ Loan 46 Bảng 4.9 Nguồn gốc chất lượng tái sinh toàn lâm phần Xoan đào xã Văn Học 46 Bảng 4.10 Nguồn gốc chất lượng tái sinh toàn lâm phần Xoan đào xã Cư Lễ 47 Bảng 4.11 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao xã vũ loan: 48 Bảng 4.12 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao xã Văn Học: .49 Bảng 4.13 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao xã Cư Lễ 50 Bảng 4.14 Tần xuất xuất Xoan đào tái sinh xung quanh gốc mẹ 51 Bảng 4.15 Độ dốc độ tàn che khu vực nghiên cứu .52 Bảng 4.16 Ảnh hưởng bụi thảm tươi đến tái sinh tự nhiên .52 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Thân Xoan đào 29 Hình 4.2 Tán Xoan đào 30 Hình 4.3 Cây Xoan đào tái sinh tán mẹ 51 v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ, cụm từ viết tắt Giải thích CTV : Cây triển vọng Dt : Đường kính tán D1.3 : Đường kính 1.3m ĐT-NB : Đơng tây-Nam bắc H : Chiều cao Hvn : Chiều cao vút Hdc : Chiều cao cành OTC : Ô tiêu chuẩn Stt : Số thứ tự UBND : Uỷ ban nhân dân G : Tiết diện ngang Gbq : Tiết diện bình quân TB : Trung bình TT : Thứ tự vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Những nghiên cứu giới 2.1.1 Những nghiên cứu tái sinh rừng 2.1.2 Những nghiên cứu Xoan đào 2.2 Ở Việt Nam 2.2.1 Những nghiên cứu tái sinh rừng 2.2.2 Những nghiên cứu Xoan đào 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 11 2.3.1 Các yếu tố điều kiện tự nhiên .11 2.3.1.1 Vị trí địa lý 11 2.3.1.2 Địa hình 12 2.3.1.3 Khí hậu thủy văn 12 2.3.1.4 Tài nguyên đất 14 2.3.1.5 Tài nguyên nước 14 2.3.1.6 Tài nguyên rừng 14 vii 2.3.2 Văn hóa xã hội dân số 14 2.3.2.1 Dân số 14 2.3.2.2 Lao động .15 2.3.2.3 Lĩnh vực văn hóa - xã hội 15 2.3.3 Các hoạt động kinh tế khu vực 15 2.3.3.1 Sản xuất nông nghiệp 15 2.3.3.2 Ngành lâm nghiệp 16 2.3.3.3 Công nghiệp 16 2.3.4 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội .16 2.3.4.1 Giao thông 16 2.3.4.2 Thủy lợi 16 2.3.4.3 Hệ thống điện .16 2.3.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội môi trường 17 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Phương pháp luận 18 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.4.3 Phương pháp điều tra vấn 22 3.4.4 Xử lý số liệu nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp xác định trạng thái rừng 21 3.4.2 Phương pháp phân tích xử lí số liệu 24 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .29 4.1 Đặc điểm hình thái Xoan đào khu vực nghiên cứu 29 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân cành: 29 4.1.2 Đặc điểm hình thái tán .30 4.2 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao .31 viii 4.2.1 Cấu trúc tổ thành mật độ 31 4.2.1.1 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng gỗ nơi Xoan đào phân bố xã Vũ Loan, Na 31 4.2.1.2 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng gỗ nơi Xoan đào phân bố xã Văn Học, Na 33 4.2.1.3 Cấu trúc tổ thành mật độ tầng gỗ nơi Xoan đào phân bố xã Cư Lễ, Na .35 4.2.2 Cấu trúc tầng thứ .38 4.2.3 Đánh giá số đa dạng loài 39 4.3 Đặc điểm tái sinh nơi có lồi Xoan đào phân bố .40 4.3.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ .40 4.3.2 Đặc điểm cấu trúc mật độ tỉ lệ tái sinh có triển vọng huyện Na 44 4.3.3 Nguồn gốc, chất lượng tái sinh 45 4.3.4 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao 47 4.3.5 Tần suất xuất Xoan đào tái sinh xung quanh gốc mẹ .50 4.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến tái sinh 52 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC ... NÔNG LÂM TRÌNH ĐỨC MẠNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp... phần Xoan đào khu vực nghiên cứu 38 Bảng 4.5 Chỉ số đa dạng sinh học xã huyện Na Rì .39 Bảng 4.6 Tổ thành tái sinh rừng tự nhiên Huyện Na Rì- Bắc Kạn 41 Bảng 4.7 Mật độ tái sinh Xoan đào. .. NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .29 4.1 Đặc điểm hình thái Xoan đào khu vực nghiên cứu 29 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân cành: 29 4.1.2 Đặc điểm hình thái tán .30 4.2 Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay