Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)

69 10 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 08:46

Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐẶNG CÔNG THẮNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CƠNG ĐOẠN TRÍCH LY TỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH CHO CHẾ BIẾN SẢN PHẨM BỘT CHÈ HÒA TAN TỪ LÁ CHÈ GIÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Cơng nghệ thực phẩm Khoa : CNSH - CNTP Khoá học : 2013 - 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐẶNG CÔNG THẮNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CƠNG ĐOẠN TRÍCH LY TỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH CHO CHẾ BIẾN SẢN PHẨM BỘT CHÈ HỊA TAN TỪ LÁ CHÈ GIÀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ thực phẩm Khoa : CNSH - CNTP Khoá học : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : Ths TRỊNH THỊ CHUNG Khoa CNSH - CNTP - Trƣờng ĐHNL Thái Nguyên Thời gian thực hiện: Tháng 12/2016- 6/2017 Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, bên cạnh cố gắng nỗ lực thân, nhận đƣợc động viên giúp đỡ lớn nhiều cá nhân tập thể Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Trịnh Thị Chung giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thực phẩm trƣờng Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Phƣơng dạy em nhiều kiến thức phòng thí nghiệm để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tới giúp đỡ thầy phòng thí nghiệm tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh nhất, xong buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế sản xuất nhƣ hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khơng tránh khỏi thiếu sót định mà thân chƣa thấy đƣợc Tôi mong đƣợc góp ý q thầy bạn để khóa luận đƣợc hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2017 Sinh viên Đặng Công Thắng ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Động thái % tanin theo tháng giống chè Phú Hộ (1975) Bảng 2.2 Hàm lƣợng cafein theo cuộng chè (Lyên Xô Cũ) Bảng 2.3 Hàm lƣợng Vitamin C chè tƣơi 12 Bảng 2.4 Xuất chè Việt Nam phân theo sản phẩm ( HS ) 15 Bảng 2.5 Thể tăng trƣởng giá trị xuất chè Việt Nam qua năm (%) 16 Bảng 2.6 Một số thị trƣờng xuất chè tháng tháng đầu năm 2013 18 Bảng 3.1 Mức độ quan trọng tiêu đánh giá 28 Bảng 3.2 Mức cho điểm tiêu đánh giá 30 Bảng 3.3 Xếp hạng mức chất lƣợng theo điểm tổng số 31 Bảng 4.1 Hiệu suất trích ly phƣơng pháp hấp theo tỷ lệ nguyên liệu/nƣớc theo thời gian 33 Bảng 4.2 Nồng độ chất tan phƣơng pháp hấp theo tỷ lệ nguyên liệu/nƣớc theo thời gian 34 Bảng 4.3 Hiệu suất trích ly phƣơng pháp nấu theo tỷ lệ nguyên liệu/nƣớc theo thời gian 34 Bảng 4.4 Nồng độ chất tan phƣơng pháp nấu theo tỷ lệ nguyên liệu/nƣớc theo thời gian 35 Bảng 4.5 Hiệu suất trích ly phƣơng pháp xay theo tỷ lệ nguyên liệu/nƣớc theo thời gian 35 Bảng 4.6 Nồng độ chất tan phƣơng pháp xay theo tỷ lệ nguyên liệu/nƣớc theo thời gian 36 Bảng 4.7 Hiệu suất trích ly phƣơng pháp xay - nấu theo tỷ lệ nguyên liệu/nƣớc theo thời gian 36 Bảng 4.8: Nồng độ chất tan phƣơng pháp xay – nấu theo tỷ lệ nguyên liệu/nƣớc theo thời gian 37 Bảng 4.9: Bảng so sánh phƣơng pháp trích ly 38 Bảng 4.10 Độ ẩm bột chè xanh thành phẩm 39 iii Bảng 4.11: Hàm lƣợng tanin có 5(g) bột chè 39 Bảng 4.12 Độ hòa tan bột chè theo tỷ lệ nhiệt độ thời gian 40 Bảng 4.13 Bảng cho điểm chất lƣợng sản phẩm bột chè hòa tan từ chè già 20 ml nƣớc với mức nhiệt độ 90oC 43 Bảng 4.14 Tính tốn sơ giá thành chế biến đơn vị sản phẩm 44 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cây chè Hình 2.2: Biểu đồ thể tăng trƣởng giá trị xuất chè Việt Nam qua năm (%) 15 Hình 2.3: Các Quốc gia nhập chè Việt Nam 2015 18 v DANH MỤC VIẾT TẮT HSTL : Hậu suất trích ly K : Khá NĐCT : Nồng độ chất tan STT : Số thứ tự TB : Trung bình vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm chung chè 2.1.1 Nguồn gốc đời 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Đặc điểm số giống chè Việt Nam 2.1.4 Hóa sinh chè 2.2 Vị trí kinh tế chè tình hình sản xuất, tiêu thụ xuất Việt Nam 12 2.2.1 Vị trí kinh tế chè 12 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ xuất Việt Nam 13 2.3 Tác dụng dƣợc lý chè 19 2.3.1 Diệt khuẩn 19 2.3.2 Chống đông tụ máu, điều hòa đƣờng máu 19 2.3.3 Chống ung thƣ 19 vii 2.4 Sản phẩm chè hòa tan nghiên cứu cơng nghệ sản phẩm chè hòa tan 20 2.4.1 Sản phẩm chè hòa tan 20 2.4.2 Những nghiên cứu ngồi nƣớc cơng nghệ chế biến chè hòa tan 22 PHẦN 3: VẬT LIỆU NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Vật liệu, hóa chất thiết bị nghiên cứu 25 3.1.1 Vật liệu, hóa chất 25 3.1.2 Thiết bị 25 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 25 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phƣơng pháp thiết kế thí nghiệm 26 3.4.2 Xác định hiệu suất trích ly nồng độ chất tan 26 3.4.3 Đánh giá cảm quan sản phẩm theo TCVN 3218-2012 28 3.4 Các tiêu kiểm tra 31 3.4.1 Kiểm tra nồng độ tannin bột chè 31 3.4.2 Xác định độ ẩm bột chè hòa tan 32 3.4.3 Xác định độ hòa tan bột chè sau sấy 32 3.4.4 Phƣơng pháp xử lí số liệu 32 PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Các phƣơng pháp trích ly 33 viii 4.1.1 Trích ly phƣơng pháp hấp 33 4.1.2 Trích ly phƣơng pháp nấu 34 4.1.3 Trích ly phƣơng pháp xay 35 4.1.4 Trích ly phƣơng pháp xay - nấu 36 4.2.So sánh phƣơng pháp trích ly 38 4.3 Các tiêu kiểm tra 38 4.3.1 Độ ẩm bột chè thành phẩm 38 4.3.2 Kiểm tra nồng độ tanin bột chè phƣơng pháp trích ly dự kiến 39 4.3.3 Kiểm tra độ hòa tan bột chè 40 4.5 Đánh giá cảm quan sản phẩm sản xuất thử nghiệm dựa phƣơng pháp trích ly đƣợc lựa chọn 42 4.6 Tính tốn sơ giá thành chế biến đơn vị sản phẩm 43 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 I Tài liệu tiếng Việt: 46 II Tài liệu tiếng Anh 47 III Tài liệu nguồn Internet 47 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua phƣơng pháp trích ly, chúng tơi thấy phƣơng pháp trích ly phƣơng pháp xay sau nấu thu đƣợc nồng độ chất tan hiệu suất trích ly cao Nồng độ tanin bị biến đổi trong trình chế biến nhiên nguyên liệu chè già cho lên nồng độ tanin thấp Độ hòa tan bột chè phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ nƣớc để hòa tan, nhiệt độ tốt để thử độ hòa tan 90oC Sản phẩm sau sấy đạt giá trị cảm quan tƣơng đối nhiên vài số cảm quan chƣa đạt Chi phí sản suất cho đơn vị thành phẩm qui mô sản xuất phòng thí nghiệm va quy mơ nhỏ thấp 5.2 Kiến nghị Để sản phẩm bột chè xanh hòa tan từ chè già hồn thiện hơn, có chất lƣợng cao nhiều lợi ích cho sức khỏe ngƣời, đề xuất số hƣớng nghiên cứu sau: Nghiên cứu tiếp hồn thiện quy trình chế biến với thơng số trích ly , đặc sấy để nâng cao chất lƣợng hiệu suất thu hồi sản phẩm Nghiên cứu thêm số hợp chất từ chè già (cafein, polyphenol ) để đánh giá xác đầy đủ tác dụng chè già Nghiên cứu thêm số sản phẩm bổ sung trƣớc trình sấy để làm tăng tính cảm quan sản phẩm nhƣ hàm lƣợng chất khơ hòa tan nhƣ : acid asobic, bột maltodextrin, để tăng chất lƣợng sản phẩm bột chè xanh sau sấy 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: ‘Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 phƣơng hƣớng công tác năm 2011’’, Hiệp hội chè Việt Nam, 2011 Đỗ Ngọc Quý Kỹ thuật trồng chế biến chè suất cao- chất lượng tốt NXB Nông nghiệp, 2008 Đỗ Văn Cƣờng, 2010 Nghiên Cứu xây dựng quy trình cơng nghệ sản xuất chè hòa tan từ cuộng chè, luận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, Đại học kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội Giang Trung Khoa Đại học nông nghiệp Hà Nội Công nghệ chế biến chè cà phê ca cao Huỳnh Hữu Thành, 2006 Nghiên cứu quy trình chế biến chè hòa tan phương pháp sấy thăng hoa Luận văn tốt nghiệp kỹ ngành Công nghệ sinh học, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Thịnh(2004) Cơng nghệ sản xuất chè Đại học Bách Khoa, hà nội Trịnh Xuân Ngọ 2009 Cây chè kỹ thuật chế biến Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ chí Minh Trung tâm thƣơng mại Quốc tế UNCTAD/WTO(ITC) cục xúc tiến thƣơng mại Việt Nam(VIETTRADE)(2005), ‘’Đánh giá xúc tiến thương mại xuất Việt Nam’’, Dự án VIE/61/94 Vũ Thị Thƣ, Đoàn Hùng Tiến( đồng chủ biên), Đỗ Thị Gấm, Giang Trung Khoa(2001) Các hợp chất hóa học có chè số phương pháp phân tích thơng dụng sản xuất chè Việt Nam 10 Nguyễn Thị Hiền,Lại Quốc Đạt,Lê Văn Việt Mẫn, Nguyễn Thị Nguyên,Tôn Nữ Minh Nguyệt ,Trần Thị Thu Hà (2010), Thí nghiệm cơng nghệ thực phẩm, Nxb Đại Học Quốc Gia,Tp Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Tặng (2010), Công nghệ sản xuất chè, cà phê ca cao, Nxb Lao Động Hà Nội 47 II.Tài liệu tiếng Anh 12 Quan V V., John B G., Minh H Nguyen, Paul D R (2012) Production of caffeinated and decaffeinated green teaa catechin powders from underutilysed old tea leaves Food chemistry số 21, trang 1-8 13 V.R Sinija, H.N Mishra, S Bal Process technology of production of soluble tea powder, journal of food engineering 82(2007) 276- 283 III.Tài liệu nguồn Internet 14 http://doc.edu.vn/tai-lyeu/de-tai-cong-nghe-san-xuat-tra-tui-loc-49469/ 15 http://tancuongtea.com.vn/bvct/che-thai-nguyen/45/vi-tri-kinh-te-cua-cay-chethai-nguyen.html 16 http://tancuongtea.com.vn/bvct/che-thai-nguyen/46/san-luong-che-thai-nguyensan-xuat-hang-nam.html 17 http://timtailyeu.vn/tai-lyeu/giong-che-va-ky-thuat-trong-che 18 http://doc.edu.vn/tai-lyeu/do-an-tim-hieu-cong-nghe-san-xuat-tra-hoa-tan52857 19 http://www.luanvan.co/luan-van/de-tai-nghien-cuu-quy-trinh-che-bien-che-hoatan-bang-phuong-phap-say-thang-hoa-2411/ 20 http://text.xemtailyeu.com/tai-lyeu/nghien-cuu-cong-nghe-san-xuat-che-xanhhoa-tan-tu-la-che-gia-305561.html Phụ lục 1: Phiếu đánh giá cảm quan sản phẩm chè hòa tan từ chè già PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN PHIẾU CHO ĐIỂM Phép thử cho điểm chất lƣợng (TCVN 3218-2012) Họ tên: Ngày thử: Thí nghiệm: Trả lời: Mẫu Chỉ tiêu Trạng thái Công thức Công thức Màu sắc Mùi Vị Cách cho điểm theo thang điểm Công thức Công thức Phụ lục 2: Bảng tiêu cho điểm đánh giá cảm quan sản phẩm bột chè hòa tan STT Tên tiêu Trạng thái HSQT Điểm 1,0 Màu sắc 0,6 Mơ tả Rất trong, bột chè tan hồn toàn Trong, bột chè tan hồn tồn Khá trong, vài hạt bột chè chƣa tan Ít trong, bột chè chƣa tan Hơi đục, nhiều bột chè chƣa tan Rất đục, nhiều bột chè chƣa tan Màu vàng nâu, viền vàng sáng đặc trƣng Màu vàng nâu, viền vàng nâu sáng, đặc trƣng Màu vàng nâu sáng Màu nâu vàng sáng Màu nâu đậm sáng Màu nâu đen tối vàng nâu nhạt không đặc trƣng Mùi thơm mạnh, đặc trƣng chè, độ lƣu mùi lâu Mùi thơm mạnh, đặc trƣng chè, Mùi 1,2 Vị 1,2 độ lƣu mùi lâu Mùi thơm tƣơng đối mạnh, tƣơng đối đặc trƣng chè, độ lƣu mùi tƣơng đối lâu Mùi thơm hài hòa ngun liệu Mùi khơng thơm Xuất mùi lạ Vị hài hòa hậu vị dịu đặc trƣng Vị hài hòa hậu vị đặc trƣng Vị tƣơng đối hài hòa, hậu vị nhẹ Vị hài hòa, pha tạp vị lạ Khơng có vị đặc trƣng ngun liệu, vị nhạt Xuất vị lạ, đắng PHỤ LỤC 3: Xử lý số liệu Mẫu trích ly hấp ANOVA Sum of HSTL Squares Df Square F Sig 304.855 38.107 36.909 000 Within Groups 18.584 18 1.032 Total 323.439 26 Groups 038 005 22.345 000 Within Groups 004 18 000 Total 042 26 Between Groups Chat_tan Mean Between Mẫu trích ly nấu ANOVA Sum of Squares HSTL Between Groups Mean Square 62.334 31.167 789 131 Total 63.122 Between Groups 11.497 5.748 011 002 11.508 Within Groups Chat_tan Df Within Groups Total HSTL Subset for alpha = 0.05 Mau_thoigi an a Duncan N 1:10 5p 1:10 10p 1:10 15p 3 35.5133 Sig 39.1967 41.9367 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Chat_tan Subset for alpha = 0.05 Mau_thoigi an a Duncan N 1:10 5p 1:10 10p 1:10 15p Sig 1.8500 2.7467 4.5667 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 F Sig 237.131 000 3.098E3 000 Mẫu trích ly xay ANOVA Sum of Squares HSTL Between Groups Chat_tan Between Groups 106.116 656 109 212.887 7.541 3.771 006 001 7.548 Within Groups Total Mean Square 212.231 Within Groups Total Df HSTL Subset for alpha = 0.05 Mau_thoi gian a Duncan N 1:3 15p 1:5 15p 1:7 15p 3 35.2833 40.3500 47.1367 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Chat_tan Subset for alpha = 0.05 Mau_thoi gian a Duncan N 1:7 15p 1:5 15p 1:3 15p Sig 2.4400 3.1333 4.6333 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 F Sig 971.262 000 3.689E3 000 Mẫu trích ly xay nấu ANOVA Sum of Squares HSTL Between Groups Chat_tan Between Groups 46.584 025 004 93.193 3.995 1.997 008 001 4.003 Within Groups Total Mean Square 93.169 Within Groups Total Df HSTL Subset for alpha = 0.05 Mau_thoigian a Duncan N 1:5 dua ve 1:3 1:6 dua ve 1:3 1:7 dua ve 1:3 Sig 42.7700 45.5700 50.5500 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 F Sig 1.136E4 000 1.462E3 000 Chat_tan Subset for alpha = 0.05 Mau_thoigian a Duncan N 1:5 dua ve 1:3 1:6 dua ve 1:3 1:7 dua ve 1:3 3 4.6267 5.1033 6.2167 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Hàm lƣợng tanin ANOVA tanin Sum of Squares df Mean Square F Between Groups Within Groups 49.768 16.589 302 038 Total 50.070 11 Sig 439.262 000 Tanin Subset for alpha = 0.05 mau_thoigi an a Duncan N hap nau xay xay_nau Sig 5.1400 5.7200 6.5067 10.3567 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 Độ hòa tan bột chè xanh ANOVA thoi_gian Sum of Squares Between Groups Mean Square 20.379 2.547 570 18 032 20.949 26 Within Groups Total df F Sig 80.425 000 thoi_gian Subset for alpha = 0.05 Mau_nhietdo a Duncan N nau 90 hap 90 2.100 nau 80 2.217 nau 70 2.887 xay 90 3.170 hap 80 xay 80 hap 70 3.923 xay 70 4.190 Sig 1.387 3.170 3.440 3.440 3.530 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .424 062 074 536 078 ANOVA thoi_gian Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1.266 633 010 002 1.276 F 308.309 thoi_gian Subset for alpha = 0.05 Mau_nhietdo a Duncan N xay_nau 90 xay_nau 80 xay_nau 70 Sig 2.477 3.090 3.527 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 Sig .000 Chất lƣợng cảm quan ANOVA mau_sac Sum of Squares df Mean Square Between Groups 2.964 988 Within Groups 6.500 24 271 Total 9.464 27 mau_sac Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N CT3 3.643 CT2 3.786 CT1 3.929 CT4 3.929 4.500 Sig .342 051 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000 Mui Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N CT1 3.357 CT2 3.643 CT3 3.786 CT4 Sig 4.357 142 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000 F 3.648 Sig .027 Vi Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N CT1 CT4 3.643 CT2 3.714 CT3 4.071 3.143 Sig 1.000 069 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000 Trang_thai Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N CT1 3.714 CT3 3.786 CT4 3.786 CT2 Sig 4.143 635 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000 Độ ẩm bột chè xanh ANOVA Do_am Sum of Squares df Mean Square Between Groups 6.555 3.278 Within Groups 1.233 206 Total 7.788 F 15.945 Do_am Subset for alpha = 0.05 mau_thoigian a Duncan N 1:7 dua ve 1:3 1:6 dua ve 1:3 1:5 dua ve 1:3 Sig 6.8567 7.9400 8.9467 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 Sig .004 ... 2.4 Sản phẩm chè hòa tan nghiên cứu cơng nghệ sản phẩm chè hòa tan 2.4.1 Sản phẩm chè hòa tan Chè hòa tan, hay gọi cao chè hay chè tinh chất , phần chất khô thu đƣợc cô đặc chất hòa tan từ chè già, ... - - ĐẶNG CÔNG THẮNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CƠNG ĐOẠN TRÍCH LY TỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH CHO CHẾ BIẾN SẢN PHẨM BỘT CHÈ HÒA TAN TỪ LÁ CHÈ GIÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ... vii 2.4 Sản phẩm chè hòa tan nghiên cứu công nghệ sản phẩm chè hòa tan 20 2.4.1 Sản phẩm chè hòa tan 20 2.4.2 Những nghiên cứu ngồi nƣớc cơng nghệ chế biến chè hòa tan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn trích ly tới chất lượng dịch cho chế biến sản phẩm bột chè hòa tan từ lá chè già (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay