Đảm bảo tiền vay trong cho vay của ngân hàng thương mại.

38 30 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 08:28

Về phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp lịch sử: Xem xét hoạt động BĐTV bằng tài sản trong quá khứ, hiện tại để rút ra các mặt được và chưa được trong công tác BĐTV bằng tài sản . Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tại Chi nhánh. Phương pháp nghiên cứu cụ thể Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích diễn giải, thống kê mô tả, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, tư duy logic, phân tích hệ thống, …, kết hợp giữa lý luận với thực tiển để giải quyết các vấn đề liên quan của luận văn Thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Đất nước ta đường cơng nghiệp hố đại hố đất nước nên vấn đề huy động cấp vốn quan trọng cấp bách Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tổ chức cần vốn, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh liên tục hiệu Ngân hàng tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán Ngân hàng thương mại có vị trí vai trò quan trọng huyết mạch kinh tế, nơi cung cấp vốn cho đầu tư, sản xuất cho thành phần kinh tế Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động quan trọng nhất, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng song hàm chứa rủi ro cao Do để hạn chế rủi ro tín dụng xảy nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại điều coi trọng việc đảm bảo tiền vay Đảm bảo tiền vay yêu cầu cấp thiết ngân hàng tình hình để đảm bảo an tồn vốn, tránh rủi ro tín dụng, giúp ngân hàng làm ăn có hiệu Tuy nhiên biến đổi kinh tế, khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị thua lỗ dẫn đến nhiều khoản nợ khó đòi khơng thu hồi tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì để ngân hàng thua lợi nhuận đảm bảo an tồn cho vay cần phải có biện pháp nâng cao hiệu đảm bảo tiền vay Chính nhận thức vai trò quan trọng hoạt động đảm bảo tiền vay em định chọn đề tài “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu đảm bảo tiền vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn chi nhánh huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng giải pháp SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp nâng cao hiệu đảm bảo tiền vay NHTM nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tam Bình nói riêng  Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu biện pháp đảm bảo tiền vay, quản lí tài sản xử lí tài sản đảm bảo phát sinh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn chi nhánh huyện Tam Bình Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo tiền vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Tam Bình Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đảm bảo tiền vay ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài • Đối tượng nghiên cứu Do thời gian có hạn nên phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo tiền vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Tam Bình • Phạm vi nghiên cứu Về không gian: đề tài thực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Tam Bình Về thời gian: thời gian thực tập theo quy định Phương pháp nghiên cứu * Về phương pháp luận nghiên cứu - Phương pháp lịch sử: Xem xét hoạt động BĐTV tài sản khứ, để rút mặt chưa công tác BĐTV tài sản Từ đó, đề giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay Chi nhánh * Phương pháp nghiên cứu cụ thể Luận văn nghiên cứu sở sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích diễn giải, thống kê mơ tả, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, tư logic, phân tích hệ thống, …, kết hợp lý luận với thực tiển để giải vấn đề liên quan luận văn Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận chuyên đề có chương: Chương 1: Lý luận chung đảm bảo tiền vay cho vay ngân hàng thương mại SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp Chương II: Thực trạng đảm bảo tiền vay NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình Chương III: Nhận xét kiến nghị đảm bảo tiền vay NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẢM BẢO TIỀN VAY TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động đảm bảo tiền vay NHTM 1.1.1 Khái niệm Bảo đảm tiền vay việc ngân hàng áp dụng biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sơ kinh tế pháp lí bảo vệ quyền lợi người cho vay dựa sở chấp, cầm cố tài sản thuộc sở hữu người vay bảo lãnh bên thứ ba Đảm bảo tiền vay biện pháp phòng ngừa rủi ro, tạo sở pháp lí cho tổ chức tín dụng xử lí tài sản đảm bảo thu hồi nợ 1.1.2 Vai trò bảo đảm tiền vay Hoạt động cho vay NHTM tổ chức kinh doanh khác có mục tiêu kinh doanh tối đa hố lợi nhuận vốn chủ sở hữu Hoạt động cho vay NHTM đứng trước nhiều nguy an toàn nhiều rủi ro Hiện rủi ro dẫn đến phá sản NHTM nước ta Rủi ro hoạt động tín dụng tình trạng người vay khơng có khả hoàn trả lãi gốc, lãi gốc cách đầy đủ, hạn cho TCTD Nguyên nhân hoạt động kinh doanh thua lỗ nên khách hàng khơng đủ tài để trả nợ, chí có số trường hợp người vay có khả tài chây ỳ khơng trả nợ, tìm cách lừa đảo chiếm đoạt vốn ngân hàng, tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm hợp đồng khống thu lợi cho cá nhân, đầu tư vào lĩnh vực khác không hiệu dẫn đến thua lỗ bắt Ngân hàng phải chịu khoản lỗ từ sai lầm cá nhân tập thể Ngân hàng vơ tình hay cố ý xảy ra, cho vay khoản vay lớn tài sản đảm bảo không đủ để đảm bảo khoản vay,… Ở nước ta việc Ngân hàng phá sản vốn đề tài tranh cãi giới học thuật lẫn người lâu Trước thơng tin có nhiều tên xử lý tương tự, phương án Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá đồng hợp lý Nếu để ngân hàng chết, thị trường náo loạn khơng lường hết ảnh hưởng Nhưng gánh nặng Nhà nước Chính phủ ta nay, tái cấu lại hệ thống ngân hàng Nước ta giảm tối đa mà hệ SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp luỵ Ngân hàng phá sản gây Tuy khó khăn giải pháp tối ưu Nhà nước giai đoạn tái cấu lại hệ thống Ngân hàng Vì để đảm bảo để đảm bảo an toàn cho vay ngân hàng cho vay yêu cầu khách hàng thực biện pháp đảm bảo tiền vay nhằm nâng cao trách nhiệm thực cam kết trả nợ bên vay, phòng ngừa rủi ro phương án trả nợ dự kiến bên vay không trả nợ xảy rủi ro không lường trước được, phòng ngừa gian lận xảy 1.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tiền vay Khi thực ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay, NHTM khách hàng cần xem xét quy tắc bảo đảm tiền vay sau: - NHTM có quyền lựa chọn định cho vayđảm bảo tài sản, cho vay khơng có bảo đảm theo quy định nghị định chịu trách nhiệm định Trường hợp cho vay khơng có bảo đảm tài sản theo định phủ, tổn thất ngun nhân khách quan khoản vay Chính phủ xử lý - Trường hợp khách hàng vay NHTM lựa chọn cho vay khơng có bảo đảm tài sản, trình sử dụng vốn vay, NHTM phát khách hàng vay vi phạm cam kết hợp đồng tín dụng, NHTM có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm tài sản thu hồi nợ trước hạn - NHTM có quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định quy định pháp luật có liên quan để thu hồi nợ khách vay bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ trả nợ cam kết - Sau xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh chưa thực nghĩa vụ trả nợ, khách hàng vay bên bảo lãnh có trách nhiệm tiếp tục thực nghĩa vụ trả nợ cam kết - Phần chênh lệch thừa sau xử lí tài sản để trả nợ cho khoản vay phải giữ để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng khác tồn ngân hàng cho vay SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp 1.1.4 Hình thức đảm bảo tiền vay 1.1.4.1 Bảo đảm uy tín Đây hình thức mà ngân hàng cho vay dựa khả hoàn trả khách hàng không cần tài sản bảo đảm Để đưa định cho vay không cần tài sản bảo đảm, khách hàng phải đáp ứng yêu cầu ngân hàng đặt Hình thức gồm có bảo đảm uy tín người vay bảo đảm uy tín người bảo lãnh • Bảo đảm uy tín người vay Đây hình thức mà ngân hàng cho vay dựa khả hoàn trả khách hàng không cần tài sản bảo đảm Để đưa định cho vay không cần tài sản bảo đảm, khách hàng phải đáp ứng yêu cầu ngân hàng đặt Hình thức gồm có bảo đảm uy tín người vay bảo đảm uy tín người bảo lãnh • Bảo đảm uy tín người vay Theo hình thức này, ngân hàng cho vay dựa uy tín khách hàng Khơng phải đơn giản để ngân hàng giao tiền cho khách hàng mà không cần tài sản bảo đảm loại hình cho vay này, đòi hỏi ngân hàng đề phải chặt chẽ thông thường vay uy tín, ngân hàng phải tuân thủ nhiều ràng buộc quy định pháp luật Cho vay bảo đảm uy tín khách hàng có thuận lợi khó khăn Thuận lợi chỗ thúc đẩy mối quan hệ hai bên, giảm bớt tính phức tạp quy trình tín dụng thực vay cán tín dụng gặp phải khó khăn khơng phải tiến hành đánh giá, theo dõi tài sản bảo đảm Tuy nhiên bất lợi lớn ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn Một niềm tin ngân hàng bị đặt nhầm chỗ lúc hậu gây ngân hàng lường hết Không bị ràng buộc trách nhiệm tài sản bảo đảm, nỗ lực người vay sử dụng vốn mà giảm sút Khi mà khách hàng khơng có khả trả nợ ngân hàng khơng đủ sở pháp lý để thu hồi tiền cho vay Chính bất lợi mà chủ yếu quan hệ tín dụng ngân hàng đòi hỏi phải khách hàng lâu năm, tức tin tưởng lẫn đạt đến độ chín yếu tố đạo đức bảo đảm tiền vay khẳng định Tuy nhiên, lật SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp lại vấn đề lại cần phải nói rằng, với phương án xin vay câu hỏi mà ngân hàng đặt cho khách hàng “vay để làm gì?” Do việc thẩm định dự án đầu tư thay cho mối quan hệ lâu năm ngân hàng khách hàng lại yếu tố định có khoản vay khách hàng, đặc biệt trường hợp vay khơng có tài sản bảo đảm Theo quan niệm thơng thường, uy tín khách hàng bao gồm: khách hàng có phải khách hàng truyền thống hay khơng, lực tài q khứ có tốt khơng, quan hệ vay vốn với ngân hàng từ trước đến có tốt khơng Đây yếu tố thuộc lịch sử Với viết người viết muốn đề cập đến yếu tố lực thuộc tại, tức khả khách hàng việc lựa chọn cho dự án hợp lý Nói cách khác, lực người vay thể việc họ lựa chọn dự án Điều có nghĩa coi thẩm định dự án đánh giá lại lực thực người vay Theo quan niệm thẩm định dự án yếu tố bảo đảm tiền vay Do mục vấn đề thẩm định dự án đề cập nghiên cứu Song phải lưu ý rằng, khơng cho vay tín chấp cần thẩm định mà khoản vay cần phải ngân hàng thẩm định cách chặt chẽ • Thẩm định dự án: Thẩm định dự án việc cho vay ngân hàng thương mại có vai trò vơ quan trọng, nói yếu tố định khoản cho vay ngân hàng Nhưng xét đến vai trò thẩm định dự án khía cạnh bảo đảm tiền vay ngân hàng thương mại Mục tiêu cần phải đạt cán tín dụng đưa định có cho vay hay khơng có cho vay cho vay Khi xuất nhu cầu vay vốn, trước hết khách hàng cần hướng dẫn để lập hồ sơ vay vốn Bởi việc phải làm giúp khách hàng có hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ tuân theo quy định pháp luật Để định cho vay hay từ chối khoản vay, cán tín dụng phải điều tra thu thập, tổng hợp xử lý nguồn thông tin khách hàng bao gồm: thông tin khách hàng cung cấp, thông tin thu thập từ bạn hàng khách hàng, từ khách hàng mình, từ quan thơng tin đại chúng, thơng tin từ thị trường tiêu thụ sản phẩm mà khách hàng cung cấp, từ trung tâm chuyên SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp lĩnh vực cung cấp thông tin Một tập hợp thông tin đầy đủ xác điều kiện cần để đánh giá dự án xin vay sở cho nhận định, phân tích đưa kết luận tính khả thi dự án Q trình thẩm định dự án lúc nhân viên ngân hàng phải vận dụng kiến thức kinh nghiệm, sử dụng phương pháp phân tích định lượng kết hợp phân tích định tính sở thơng tin có Những nội dung phân tích định lượng bao gồm: đánh giá luồng tiền; sử dụng tiêu NPV, IRR, thời gian hoàn vốn ; việc đánh giá luồng tiền vơ quan trọng yếu tố trực tiếp định đến việc khách hàng trả nợ cho ngân hàng với số lượng bao nhiêu, từ làm sở để hai bên thống thời điểm trả nợ, thời hạn vay vốn, số tiền thu nợ cho đợt trả nợ Quy trình thẩm định dự án xác làm cho việc thẩm định dự án suôn sẻ Việc đòi hỏi cán tín dụng khơng phải có chun mơn nghiệp vụ mà phải có trình độ lĩnh vực mà khách hàng hoạt động Khi định cho vay đưa hai bên phải hoàn thiện hồ sơ cho vay điều khoản cần thiết xác lập như: giá trị tiền vay, thời hạn vay, hình thức hồn trả, lãi suất vấn đề tài sản bảo đảm (nếu có) Khách hàng đến với ngân hàng mong muốn vay vốn ngân hàng mong muốn mở rộng tín dụng số lượng lẫn chất lượng Cả hai phía có điều kiện yêu cầu, hợp đồng tín dụng thảo sở hài hoà điều kiện yêu cầu Để có khoản cho vay có chất lượng đặt bút ký hợp đồng, ngân hàng phải chắn không bỏ qua yếu tố đáng ngờ điều khoản hợp đồng cân nhắc kỹ lưỡng, mang lại lợi ích cho hai phía Việc thẩm định dự án xem xét việc khách hàng thu lại số vốn đầu tư sở để ngân hàng thu hồi vốn cho vay Chất lượng công tác thẩm định dự án tốt bảo đảm đến 50% cho khả thu hồi vốn ngân hàng Để khoản vay hồn trả thời hạn sau loạt vấn đề cần xem xét tới như: tài sản bảo đảm, trình sử dụng tiền vay khách hàng, đạo đức người vay Nói tóm lại, thẩm định dự án đầu tư yếu tố cần thiết định • cho vay ngân hàng Bảo đảm uy tín người bảo lãnh Vấn đề bảo đảm uy tín người bảo lãnh tài sản người bảo SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp lãnh thuộc bảo lãnh người thứ ba đề cập đến phần Chỉ có điều người bảo lãnh dùng uy tín để bảo đảm, thiếu sở pháp lý cho việc ngân hàng thu tiền khách hàng không trả nợ Trên thực tế người bảo lãnh uy tín người mà ngân hàng chấp nhận, ví dụ Chính phủ, Bộ Đòi hỏi người bảo lãnh phải có quan hệ tín chấp với khách hàng Một điều nhận thấy bảo lãnh mang lại nhiều thuận lợi Nó giúp cho người tạm thời chưa thể tự đáp ứng điều kiện mà ngân hàng đưa vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, ngân hàng giải dự án khả thi mà chưa dám cho vay 1.1.4.2 Bảo đảm tài sản Bảo đảm tiền vay tài sản hình thức bảo đảmngân hàng áp dụng khách hàng vay vốn, ngân hàng đóng vai trò chủ nợ hưởng số quyền hạn định tài sản khách hàng nợ Như vậy, việc bảo đảm tiền vay tài sản giúp cho ngân hàng tránh rủi ro hoàn toàn vốn, đồng thời đem lại cho ngân hàng quyền ưu tiên phát mại tài sản so với chủ nợ khác khách hàng khách hàng vay khơng có khả trả khoản nợ vay Thực tiễn cho thấy, tài sản dùng làm bảo đảm tiền vay ngân hàng chấp nhận Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải đáp ứng đủ bốn điều kiện sau: - Thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng khách hàng vay bên bảo lãnh: Để chứng minh điều kiện này, khách hàng vay bên bảo lãnh phải xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu, quyền quản lý sử dụng tài sản Trường hợp chấp quyền sử dụng đất, khách hàng vay bên bảo lãnh phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chấp theo quy định pháp luật đất đai Đối với tài sản mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng, doanh nghiệp phải chứng minh quyền cầm cố chấp bảo lãnh tài - sản Thuộc tài sản phép giao dịch: Tài sản phép giao dịch hiểu tài sản mà pháp luật cho phép không cấm mua, bán, tặng, cho, chuyển nhượng, - chuyển đổi, cầm cố chấp, bảo lãnh giao dịch khác Khơng có tranh chấp thời điểm ký hợp đồng bảo đảm: Ngân hàng yêu cầu khách SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp hàng vay, bên bảo lãnh cam kết văn việc tài sản khơng có tranh chấp quyền sở hữu quyền sử dụng, quản lý tài sản phải chịu trách nhiệm trước - pháp luật cam kết Phải mua bảo hiểm pháp luật có quy định: Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm, TCTD yêu cầu khách hàng xuất trình hợp đồng mua bảo hiểm thời hạn bảo hiểm Chúng ta chia hình thức bảo đảm tài sản thành hai loại, là: bảo đảm tài sản người vay bảo đảm tài sản người thứ ba (người bảo lãnh) • Bảo đảm tài sản người vay - Cầm cố hình thức theo người vay phải chuyển quyền kiểm soát tài sản bảo đảm sang cho ngân hàng thời gian cam kết (thường thời hạn vay vốn) Cầm cố thích hợp với tài sản ngân hàng kiểm sốt bảo quản tương đối chắn, đồng thời việc ngân hàng nắm giữ khơng ảnh hưởng đến q trình hoạt động người nhận tài trợ, ví dụ chứng khốn, hợp đồng, sổ tiết kiệm, ngoại tệ mạnh, kim loại quý Các tài sản gọn nhẹ, dễ quản lý, không chịu ảnh hưởng yếu tố môi trường tự nhiên Đối với hàng hoá, ngân hàng thường chấp nhận loại chịu tác động mơi trường thời gian cầm cố Khi xét thấy việc khách hàng nắm giữ tài sản bảo đảm (có thể nắm giữ tài sản giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản) khơng an tồn ngân hàng yêu cầu cầm cố, thường tài sản dễ bán, dễ chuyển nhượng Khi cho vay dựa tài sản cầm cố, ngân hàng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, an toàn vật cầm cố quyền sở hữu khách hàng, khả chi trả giấy tờ, giá trị thị trường phát mại Ngân hàng khách hàng định giá vật cầm cố, ký hợp đồng cầm cố, quy định nghĩa vụ bên trình cầm cố, quyền phát mại tài sản cầm cố - Thế chấp hình thức theo người vay phải chuyển giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu (hoặc sử dụng) tài sản bảo đảm sang cho ngân hàng nắm giữ thời gian cam kết Nhiều tài sản khách hàng trở thành bảo đảm cho khoản cho vay ngân hàng song phải tham gia vào trình hoạt động, tài sản ngân hàng khơng thể cầm cố Các tài sản thường cồng kềnh, SVTH: Võ Minh Tuấn 10 Thực tập tốt nghiệp Đối với tài sản chấp quyền sử dụng đất, việc định giá trị chi nhánh thực nghiêm túc, sở vào nhiều yếu tố như: khung giá Uỷ ban nhân dân thành phố quy định, đơn giá xây dựng bản, giá tài sản chấp thời điểm chấp thị trường thời điểm chấp giá trị lại sổ sách kế tốn theo chế độ hạch tốn kế tốn Bộ tài quy định… kết hợp với việc cán tín dụng tự chịu trách nhiệm xuống sở xem xét đánh giá thực trạng Mức giá đưa có thoả thuận đồng ý bên khách hàng vay Việc xác định giá trị tài sản bảo đảm làm sở để xác định mức cho vay thực chặt chẽ Cụ thể giá trị loại tài sản xác định làm sở cho vay thể bảng sau: Bảng 2.3: Giá trị loại tài sản cầm cố chấp năm 2016 Đơn vị tính: triệu đồng Nhóm tài Giá trị tài sản sản đảm bảo Tổng Số tiền cho vay 74.659 41.062 221.583 166.188 194.875 136.413 42.568 27.669 533.686 373.580 Số tiền cho vay/Giá trị tài sản đảm bảo (%) 55 75 70 65 70 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình) Như xét tổng thể lượng cho vay 70% giá trị tài sản bảo đảm thời điểm cho vay Điều thể tính an tồn cao xét duyệt cho vay ngân hàng phương diện bảo đảm tiền vay bảo đảm cho nhu cầu vốn khách hàng Nhóm tài sản 2, chiếm số lượng lớn tài sản thơng dụng • Về thủ tục: Hợp đồng bảo đảm tài sản ngân hàng khách hàng lập thành văn riêng theo mẫu ngân hàng gọi hợp đồng bảo đảm chứng thực công chứng Nhà nước Đối với động sản máy móc, thiết bị không lắp đặt gắn liền với SVTH: Võ Minh Tuấn 24 Thực tập tốt nghiệp nhà xưởng, cơng trình xây dựng; tài sản khác khơng gắn liền với đất mà tài sản khơng có giấy chứng nhận quyền sở hữu dùng để sản xuất kinh doanh chi nhánh nhận cầm cố doanh nghiệp phải có giấy tờ chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp phải giao cho ngân hàng giữ giấy tờ khách hàng giữ tài sản để tiếp tục sản xuất kinh doanh • Đối với phương tiện vận tải có giấy chứng nhận quyền sở hữu doanh nghiệp phải giao giấy tờ cho chi nhánh giữ Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu khách hàng vay, bên bảo lãnh phải có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu pháp luật có quy định Đối với quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Về theo dõi, kiểm tra tài sản bảo đảm: Đối với loại tài sản bảo đảm giao cho khách hàng giữ, cán tín dụng chi nhánh thường xuyên xem xét kiểm tra tiến trình sử dụng tài sản sinh hoạt sản xuất kinh doanh để kịp thời xử lí có rủi ro xảy Tài sản đảm bảo ngân hàng giữ hay khách hàng giữ đảm bảo an tồn nguồn thu nợ xảy tình trạng nợ xấu 2.2.2.2 Các khoản vay khơng có tài sản đảm bảo Theo Nghị định 178/1999/NĐ- CP, Thông tư 06/2000/TT-NHNN1 Quyết định số 107/2000/QĐ-NHNN quy định ngân hàng cho vay khơng có tài sản bảo đảm theo hình thức: - Cho vay khơng có tài sản bảo đảm chi nhánh lựa chọn - Cho vay khơng có tài sản bảo đảm theo định Chính phủ - Cho vay khơng có tài sản bảo đảm theo bảo lãnh tín chấp tổ chức đồn thể trị xã hội cho cá nhân, hộ gia đình nghèo Để thực cho vay theo hình thức ngân hàng phải thực đánh giá uy tín khách hàng vay Việc ngân hàng đánh giá uy tín khách hàng vay vốn bao gồm việc xem xét mối quan hệ lâu năm ngân hàng khách hàng, tình hình tài q khứ khách hàng, tính khả thi dự án xin vay Các văn quy định đối tượng vay khơng có bảo đảm tài sản sau: SVTH: Võ Minh Tuấn 25 Thực tập tốt nghiệp - Doanh nghiệp Nhà nước xét duyệt cho vay khơng có bảo đảm tài sản đáp ứng điều kiện khoản 2, mục 1, chương IV Thơng tư 06/2000/TT-NHNN + Có tín nhiệm với tổ chức tín dụng cho vay việc sử dụng vốn vay đầy đủ gốc lẫn lãi + Có dự án đầu tư phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ khả thi, có khả hồn trả nợ có dự án phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy đinh pháp luật + Có khả tài nguồn thu nợ hợp pháp có khả thu thời hạn vay vốn để thực nghĩa vụ trả nợ cho tổ chức tín dụng + Có kết kinh doanh có lãi năm liền kề với thời điểm xem xét cho vay + Đối với đơn vị hạch tốn phụ thuộc cần phải có bảo lãnh cơng ty mẹ - Doanh nghiệp ngồi quốc doanh xét duyệt cho vay khơng bảo đảm tài sản phải đáp ứng điều kiện trên, hàng năm doanh nghiệp phải thực kiểm tốn có xác nhận tổ chức kiểm toán kết sản xuất kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp Bảng 2.4: Tình hình cho vay khơng có tài sản bảo đảm năm 2016 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Cho vay khơng có tài sản bảo đảm chi nhánh lựa chọn Cho vay khơng có tài sản bảo đảm Chính phủ định Cho vay khơng có tài sản bảo đảm theo bảo lãnh tổ chức đoàn thể xã hội Tổng mức cho vay Mức cho vay 455.042 0 455.042 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình) Qua bảng thấy tính chủ động ngân hàng việc xét duyệt cho vay bảo đảm tài sản, can thiệp Chính phủ, cho vay khơng có tài sản bảo đảm chi nhánh số đáng kể, chứng chiếm tới 82,68% tổng dư nợ cho vay Nó biểu phần lớn đối tượng khách hàng ngân hàng có mối quan hệ làm ăn lâu dài có khả tài tốt đáp ứng đầy đủ quy định ngân hàng, Chính phủ  Tiêu chí xét duyệt cho vay khơng tài sản đảm bảo: SVTH: Võ Minh Tuấn 26 Thực tập tốt nghiệp - Thẩm định khách hàng vay vốn: + Năng lực pháp lý + Thẩm định lịch sử phát triển, khả tài chính, khả quản lý khách hàng, có số liệu tình hình sản xuất kinh doanh, tài cơng ty - Thẩm định dự án xin vay: + Thẩm định sở pháp lý dự án + Thẩm định cần thiết dự án + Tổng quan quan hệ cung- cầu sản phẩm + Đối tượng phương thức tiêu thụ sản phẩm + Tình hình cạnh tranh thị trường + Thẩm định phương diện kỹ thuật tính tác dụng + Thẩm định phương diện tổ chức sản xuất quản lý + Thẩm định phương diện kinh tế - tài + Phương án đầu tư, thu nợ - Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay: Cho vay không tài sản đảm bảo thường dựa uy tín tổ chức có chế đảm bảo tiền vay cụ thể + Tổ chức có tín nhiệm với ngân hàng cho vay việc sử dụng vốn vay trả nợ đầy đủ, hạn gốc lãi + Có dự án đầu tư khả thi, có khả hồn trả nợ phù hợp với quy định pháp luật + Có khả tài nguồn thu hợp pháp có khả thu thời hạn vay vốn để thực nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng + Cam kết thực biện pháp bảo đảm tài sản theo yêu cầu ngân hàng sử dụng vốn vay khơng cam kết theo hợp đồng tín dụng, cam kết trả nợ trước hạn không thực biện pháp bảo đảm tài sản quy định điểm 2.2.2.3 Các khoản vay đảm bảo bên thứ Bảo đảm tài sản người thứ ba cho phép ngân hàng có thêm biện pháp bảo đảm bảo lãnh bảo đảm tài sản bên vay Hơn nữa, bên bảo đảm lựa chọn biện pháp thay bảo lãnh muốn giới hạn SVTH: Võ Minh Tuấn 27 Thực tập tốt nghiệp trách nhiệm phạm vi tài sản sử dụng để bảo đảm Về tính chất bảo đảm: Tính chất bảo đảm hai biện pháp có đối lập Cụ thể là, bảo lãnh xếp vào nhóm biện pháp bảo đảm khơng tài sản (cùng với tín chấp), hay gọi bảo đảm đối nhân, chấp nói chung hình thức chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ người khác nói riêng thuộc nhóm biện pháp bảo đảm tài sản (cùng với biện pháp cầm cố, đặt cọc, ký cược, ký quỹ) hay gọi đảm bảo vật Ngồi ra, có khác biệt đáng kể chất bảo lãnh chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ người khác Theo đó, bảo lãnh biện pháp bảo đảm mang tính đối nhân, nghĩa là, bảo đảm cam kết thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, chấp nói chung chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ người khác nói riêng lại có tính chất ngược lại, bảo đảm đối vật, nghĩa là, bảo đảm tài sản cụ thể thuộc quyền sở hữu bên bảo đảm Về nội dung nghĩa vụ chế thực nghĩa vụ bên bảo đảm: Trong quan hệ bảo lãnh, nội dung nghĩa vụ bên bảo lãnh bên nhận bảo lãnh thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên bảo lãnh) Theo đó, trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thực thực khơng nghĩa vụ đến thời hạn thực nghĩa vụ, bên bảo lãnh có trách nhiệm thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (Điều 361 Bộ luật Dân năm 2005) Với ý nghĩa đó, bên bảo lãnh có vai trò “con nợ dự bị”, hay gọi “con nợ thứ cấp”, có trách nhiệm thực nghĩa vụ trả nợ sau thay “con nợ chính” bên có nghĩa vụ Về trách nhiệm tài sản tính chất nghĩa vụ: Bên bảo lãnh có “trách nhiệm vơ hạn” việc thực nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh, nghĩa là, chịu trách nhiệm “đến cùng” khoản nợ bên có nghĩa vụ (Điều 369 Bộ luật Dân năm 2005) Đồng thời, nguyên tắc, bên bảo lãnh phải chịu trách nhiệm liên đới với bên bảo lãnh việc thực nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh Trong đó, quan hệ chấp, bên chấp chịu “trách nhiệm hữu hạn” phạm vi giá trị tài sản chấp khơng có trách nhiệm liên đới với bên có nghĩa vụ việc thực nghĩa vụ bên nhận chấp Điều có nghĩa là, bên chấp khơng có nghĩa vụ giao tài sản khác (không phải tài sản chấp) thuộc sở hữu để tốn khoản nợ SVTH: Võ Minh Tuấn 28 Thực tập tốt nghiệp cho bên có nghĩa vụ Bảng 2.5:Tình hình dư nợ cho vayđảm bảo tài sản bên thứ Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Dư nợ cho vayđảm bảo tài sản bên thứ 2.196 7.167 10.618 Dư nợ cho vayđảm bảo tài sản 135.641 289.771 423.023 Tỷ trọng (%) 1,62 2,47 2,51 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình) 2.2.3 Tình hình quản lí tài sản đảm bảo Với loại tài sản có cách quản lí riêng cho phù hợp Có loại tài sản đảm bảo: - Trường hợp tài sản đảm bảo khách hàng vay hay bên thứ quản lí thì: + CBTD cần thu thập lưu giữ hồ sơ, loại giấy tờ khác liên quan đến tài sản đảm bảo, chứng minh tình trạng tài sản cách đầy đủ Nếu tài sản đảm bảo có số lượng lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp việc kiểm tra phức tạp nhiều thời gian, công sức cán tín dụng đề xuất bổ sung cán để kiểm tra + Trong trường hợp ngân hàng phát vi phạm cam kết khách hàng hay bên thứ ba gây tác động xấu tới tài sản đảm bảo cán tín dụng thực bước như: Lập biên nêu rõ tính chất nghiêm trọng việc, nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể mà bên vi phạm phải gánh chịu, sau lập biên xong báo cáo lãnh đạo để có biện pháp xử lí kịp thời xong phải gửi văn thông báo cho khách hàng vay hay bên thứ ba biết biện pháp xử lí ngân hàng áp dụng để chấm dứt tình trạng vi phạm xảy Lưu ý lập biên cần có đầy đủ chữ ký bên liên quan lưu giữ hồ sơ đầy đủ - Trường hợp tài sản đảm bảo ngân hàng cất giữ: Ngay sau nhận bàn giao tài sản từ khách hàng CBTD chịu trách nhiệm tiến hành thủ tục bàn giao bảo quản tài sản phòng ngân quỹ ngân hàng Việc bàn giao thực biên bàn giao gồm nội dung sau: + Ngày giờ, địa điểm bàn giao + Tên cán bên giao, bên nhận + Liệt kê giấy tờ bàn giao (trong nêu rõ giao nhận hay SVTH: Võ Minh Tuấn 29 Thực tập tốt nghiệp chính) + Trách nhiệm nghĩa vụ bên Trong trình lưu giữ hồ sơ CBTD cần lại để cất giữ cần hạn chế phải mượn lại giấy tờ bàn giao với kho quỹ 2.2.4 Định giá tài sản đảm bảo Trường hợp định giá QSDĐ định giá theo giá thoả thuận khơng vượt giá quy định UBND tỉnh, thành phố, cấp có thẩm quyền nhà nước ban hành theo quy định như: - Đất mà hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDĐ hợp pháp - Đất nhà nước giao thu tiền tổ chức kinh tế - Đất mà tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng QSDĐ hợp pháp Trường hợp ngân hàng cảm thấy không đủ lực chuyên môn, kinh nghiệm để xác định giá trị tài sản cách xác ngân hàng phải th cơng ty thẩm định giá để xác định giá trị tài sản 2.2.5 Tình hình xử lí phát mại tài sản đảm bảo Khi khách hàng vay đến hạn trả nợ mà không thực nghĩa vụ ngân hàng tiến hành thông báo cho khách hàng biết số tiền mà khách hàng vay bị chuyển nợ hạn yêu cầu khách hàng có biện pháp thực nghĩa vụ cách sớm Ngân hàng tiến hành phát tài sản dùng để đảm bảo tiền vay trường hợp sau: - Nếu sau thông báo sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn trả nợ mà tài sản đảm bảo tiền vay chưa xử lí theo thỏa thuận - Còn khách hàng vay tổ chức kinh tế bị giải thể trước đến hạn trả nợ nghĩa vụ trả nợ khách hàng chưa đến hạn trả nợ coi nợ đến hạn khách hàng vay không thực nghĩa vụ trả nợ không xử lí tài sản dùng để đảm bảo tiền vay để trả nợ - Khách hàng có nhiệm vụ trả nợ trước hạn theo quy định pháp luật khách hàng khơng trả nợ khơng xử lí tài sản dung để đảm bảo - tiền vay để trả nợ Khách hàng không thực theo quy định pháp luật biện pháp với tài SVTH: Võ Minh Tuấn 30 Thực tập tốt nghiệp sản đảm bảo chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi cổ phần hóa Hiện ngân hàng thực tốt công tác đảm bảo tiền vay có nợ hạn số trường hợp khách hàng làm ăn thua lỗ, gặp thiên tai,…Nhưng tỉ lệ nợ hạn nằm giới hạn an toàn nên việc xử lí phát tài sản ngân hàng có Cụ thể sau: Bảng 2.6 Tình hình phát tài sản tổng dư nợ giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2014 2015 2016 Số lượng tài sản phát Số tiền vay Số tiền phải thu 0 0 0 8.326 4.517 7.447 Chênh lệch Chênh lệch 2015/2014 0 2016/2015 8.326 4.517 7.447 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình) Nhằm hạn chế rủi ro xảy nâng cao hiệu đảm bảo tiền vay NH triển khai thực sách bắt buộc mua bảo hiểm cho tất khoản vay theo thực tế NH chưa thực tất khoản vay Ngân hàng bắt buộc mua bảo hiểm số khoản vay tài sản đảm bảo động sản, cụ thể: Bảng 2.7 Doanh số mua bảo hiểm tài sản đảm bảo động sản giai đoạn 2014 – 2016 Chỉ tiêu 2014 74.603 Tổng số tiền cho vay có mua bảo hiểm Số tiền mua bảo hiểm Tỉ lệ (%) Năm 2015 2016 165.169 262.274 2.257 4.542 8.655 5,5 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình) SVTH: Võ Minh Tuấn 31 Thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN TAM BÌNH 3.1 Nhận xét 3.1.1 Thành tựu Nhận thức vai trò hoạt động đảm bảo tiền vay nên năm qua ngân hàng chủ động áp dụng nhiều biện pháp, thực nhiều chủ trương đắng để đảm bảo tiền vay nên mức độ an tồn hoạt động tín dụng chi nhánh ngày nâng cao Tỉ lệ nợ hạn tổng dư nợ thấp nằm mức cho phép Ngân hàng theo dõi chuyển nợ hạn theo quy định kịp thời, hàng quý tiến hành trích lập dự phòng rủi ro theo quy định Và quỹ dự SVTH: Võ Minh Tuấn 32 Thực tập tốt nghiệp phòng chi nhánh có khả bù đắp phần khoản nợ khơng thể thu hồi Từ ta thấy hiệu công tác đảm bảo tiền vay chi nhánh tốt Hiện cạnh tranh Ngân hàng liệt chi nhánh đảm bảo khả sinh lời, thu nhập chi nhánh chiếm tỉ trọng chủ đạo hợp lí tổng thu nhập chi nhánh ngày tăng thêm với tăng trưởng dư nợ Ngân hàng thực đa dạng hóa hình thức đảm bảo, mở rộng đối tượng cho vay nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thuận lợi việc tiếp cận vốn với ngân hàng Bên cạnh hàng tháng, hàng quý chi nhánh tổ chức kiểm tra nội việc chấp hành chủ trương, sách, chế độ để có biện pháp xử lí kịp thời hoạt động cho vay cố nâng cao Hiện chi nhánh hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định tổ chức quản lí tín dụng Điều góp phần hạn chế rủi ro tín dụng như nâng cao hiệu công tác đảm bảo tiền vay 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh thành tựu đạt ngân hàng có số hạn chế như: - Thủ tục pháp lí đảm bảo tiền vay hạn chế, phức tạp chưa đồng nên gây khó khăn cho vay vốn - Do ngân hàng nông nghiệp phần CBTD chưa đủ kinh nghiệm chuyên mơn để định giá tài sản máy móc thiết bị, sà lang,… nên cho vay tổ chức kinh tế phần thẩm định để định giá tài sản cần phải thuê công ty thẩm định giá ngồi phải tốn thêm khoảng chi phí nên đối tượng khách hàng chi nhánh dễ để tuột đối thủ - Danh mục tài sản đảm bảo chi nhánh hạn chế, chi nhánh áp dụng số tài sản đảm bảo thơng dụng, có độ an tồn cao mà ngân hàng khác hay sử dụng thường như: sổ tiết kiệm, QSDĐ, nhà ở, máy móc thiết bị,…Điều làm hạn chế khả mở rộng tín dụng, hạn chế việc cho vay đối tượng khách hàng mà khơng có tài sản đảm bảo thích hợp SVTH: Võ Minh Tuấn 33 Thực tập tốt nghiệp - Việc phát mãi, xử lí tài sản tốn nhiều chi phí chưa thực hiệu quả, gặp nhiều khó khăn vướng mắc thủ tục pháp lí, thủ tục hành Bên cạnh biến động thị trường bất động sản gây nên trở ngại cho việc xử lí tài sản, thu hồi nợ cho ngân hàng 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Với NHNo&PTNT huyện Tam Bình Nâng cao trình độ chun mơn CBTD ngân hàng vì: - Con người yếu tố quan trọng việc định thành bại tổ chức kinh tế nào, người làm cải vật chất cho xã hội Mà ngân hàng môi trường kinh doanh đầy rủi ro nên việc xây dựng đội ngũ cán có trình độ, lực cao, am hiểu nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, khách quan, trung thực với nghề góp phần tạo nên phát triển mang lại hiệu kinh tế cao cho chi nhánh - Tích cực đào tạo, nâng cao kiến thức trình độ cho đội ngũ CBTD Thường xuyên hướng dẫn thực văn pháp luật quy định, quy định Chính Phủ, NHNN có liên quan đến vấn đề đảm bảo tiền vay Bên cạnh CBTD cần phải tự thu thập cho tin tức hàng ngày xã hội nhằm mở rộng kiến thức tổng hợp kinh tế trị xã hội từ giúp tang khả phân tích khách hàng tốt - Chi nhánh cần xây dựng số tiêu chí định giá giá trị tài sản đảm bảo dựa thông tin xác thực, đắn lập hội đồng thẩm định giá để đảm bảo cho việc thẩm định giá trường hợp phức tạp tránh rủi ro xảy - Bên cạnh lãnh đạo ngân hàng cần có cơng việc bố trí vị trí cho phù hợp với trình độ chun môn lực CBTD Hàng tháng, hàng quý cần có chế độ khen thưởng cho CBTD đạt thành tích tốt nhằm tạo động lực cho CBTD phát huy hết lực vốn có Đa dạng hóa danh mục tài sản đảm bảo: Một danh mục tài sản đảm bảo đa dạng hóa tất yếu thu hút đơng đảo khách hàng vay vốn Trong giai đoạn cạnh tranh liệt ngân hàng khơng nên bỏ lỡ lí để thu hút lượng khách hàng Thực tốt công tác kiểm tra, giám sát việc quản lí tài sản đảm bảo việc SVTH: Võ Minh Tuấn 34 Thực tập tốt nghiệp sử dụng vốn khách hàng: Ngân hàng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng tài sản đảm bảo, đồng thời phải thực việc giám sát vấn đề sử dụng tài sản đảm bảo khách hàng có mục đích hay khơng để có biện pháp xử lí kịp thời Nâng cao hiệu cơng tác xử lí tài sản đảm bảo: Khi khách hàng vay khơng trả nợ biện pháp cuối xử lí tài sản đảm bảo, cơng việc khó khăn khoản nợ tồn động có tài sản đảm bảo cần phải tập trung nghiên cứu để phân tích ngun nhân làm chậm q trình xử lí tài sản để thu hồi nợ Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng: Thẩm định khách hàng dựa sở thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả tài chính, nguồn thu khả trả nợ vay khách hàng ngân hàng cần thiết lập quy định thật chi tiết, chặc chẽ cụ thể theo đối tượng vay Thành lập hội đồng thẩm định chuyên biệt để đảm bảo chất lượng Đổi công nghệ ngân hàng: Ngân hàng phải cập nhật thông tin, phần mềm ứng dụng để xác định thông tin khách hàng cách xác 3.2.2 Với quyền địa phương Chính quyền địa phương cần tăng cường cung cấp thông tin khách hàng cách trung thực, với chất để ngân hàng có thơng tin đảm bảo đạt chất lượng Cần có quy hoạch tổng thể việc chuyển đổi cấu kinh tế, vật nuôi, trồng hợp lý, phù hợp với thực tế địa phương nhu cầu xã hội Cần có chương trình khuyến nơng hỗ trợ biện pháp cải tạo giống, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thơng qua phòng nơng nghiệp huyện, xã Mở tập huấn nhằm truyền đạt kinh nghiệm cho người dân hoạt động sản xuất có hiệu mang lại lợi nhuận kinh tế cao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội SVTH: Võ Minh Tuấn 35 Thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN  -Qua thời gian thực tập, tìm hiểu nghiên cứu tình hình hoạt động NHNo&PTNT huyện Tam Bình ta thấy NH phát triển tốt, ngày xác lập vững thị trường hoạt động mình, khối lượng tín dụng tăng kết nổ lực cố gắng tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm mở rộng thị trường khu vực mới, hoạt động kinh doanh ngân hàng trở nên động kinh tế Trong thành cơng phải kể đến vai trò đảm bảo tiền vay Hoạt động đảm bảo tiền vay giúp ngân hàng ngăn ngừa rủi ro tín dụng SVTH: Võ Minh Tuấn 36 Thực tập tốt nghiệp xảy ra, buộc khách hàng vay vốn phải có ý thức trả nợ ý chí kinh doanh Tuy nhiên mức độ đảm bảo tiền vay ngân hàng phụ thuộc vào hiệu việc thực công tác đảm bảo tiền vay Do để tránh khỏi tổn thất, thu hồi nợ hạn đầy đủ ngân hàng ln phải trọng đến hiệu đảm bảo tiền vay Qua thời gian thực tập NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình giúp em hiểu thêm kiến thức thực tế công tác đảm bảo tiền vay chi nhánh Trong thực tập em có mạnh dạng nêu lên số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động đảm bảo tiền vay tới quan chức có liên quan kiến thức hạn chế thời gian thực tập không dài nên khơng tránh khỏi thiếu sót em mong nhận góp ý giáo viên hướng dẫn anh chị cán ngân hàng để thực tập em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Võ Minh Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, PGS.TS Hoàng Đức, PGS.TS Trần Huy Hoàng, TS Trần Thị Xuân Hương, ThS.NCS Nguyễn Quốc Anh, NCS Nguyễn Thanh Phong, “Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mai”, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Sử Đình Thành, TS Vũ Thị Minh Hằng, “Nhập mơn Tài - Tiền tệ”, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh [3] ThS Nguyễn Quốc Anh, “Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại”, Tài liệu nội Trường Đại học Cửu Long [4] Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT - CN huyện Tam SVTH: Võ Minh Tuấn 37 Thực tập tốt nghiệp Bình năm 2014 [5] Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT - CN huyện Tam Bình năm 2015 [6] Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT - CN huyện Tam Bình năm 2016 Trang website: - http://www.agribank.com.vn/ - http://tapchitaichinh.vn/ - http://tailieu.vn SVTH: Võ Minh Tuấn 38 ... chuyên đề có chương: Chương 1: Lý luận chung đảm bảo tiền vay cho vay ngân hàng thương mại SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp Chương II: Thực trạng đảm bảo tiền vay NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam... Bình Chương III: Nhận xét kiến nghị đảm bảo tiền vay NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tam Bình SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẢM BẢO TIỀN VAY TRONG CHO VAY CỦA NGÂN... nặng Nhà nước Chính phủ ta nay, tái cấu lại hệ thống ngân hàng Nước ta giảm tối đa mà hệ SVTH: Võ Minh Tuấn Thực tập tốt nghiệp luỵ Ngân hàng phá sản gây Tuy khó khăn giải pháp tối ưu Nhà nước giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảm bảo tiền vay trong cho vay của ngân hàng thương mại., Đảm bảo tiền vay trong cho vay của ngân hàng thương mại., Kết cấu đề tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay