DE THI DCCTCaodang commented 15 4 17

8 32 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 07:21

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm): Trong khu đất xây dựng bố trí giếng khoan hình vẽ Đáy cách nước nằm ngang cao trình -1,5m Đất có hệ số thấm 19m/ngđ Tính lưu lượng đơn vị dòng ngầm viết trình đường cong hạ thấp mực nước? Cách giếng khoan (1) 30m đào hố móng tới cao trình 19m Hỏi nước có chảy vào hố móng khơng? Tại sao? CÂU (3 điểm): Trình bày nguồn gốc hình thành đá magma? Phân loại đá magma theo nguồn gốc hình thành? Kể tên dạng nằm đá magma? CÂU (3 điểm): Mục đích, ưu nhược điểm phương pháp khoan khảo sát địa chất cơng trình? Trình bày giai đoạn cơng tác khoan khảo sát địa chất? Kể tên số thí nghiệm trường tiến hành hố khoan? CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Bich Hạnh Ngô Thị Thanh Hương Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm): Hút nước từ giếng khoan có đường kính d = 176mm, cao trình đường mực nước ban đầu 21m, cao trình đáy cách nước -1,0m, cao trình mực nước hút 11m hình vẽ, đất tầng chứa nước có hệ số thấm 18m/ngđ Xác định lưu lượng hút nước giếng khoan? Viết phương trình đường cong phễu hạ thấp mực nước giếng? Cách giếng khoan đoạn 35m, đào hố móng đến cao trình +7m, kiểm tra xem nước có chảy vào hố móng khơng? CÂU (3 điểm): Khái niệm tượng kasrt? Phân tích điều kiện phát sinh tượng kasrt? Biện pháp xây dựng cơng trình vùng có kasrt? Ở Việt Nam tượng kasrt thường xuất tỉnh nào? CÂU (3 điểm): Nguyên lý, phạm vi áp dụng ưu, nhược điểm thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)? So với thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT) thí nghiệm xun tiêu chuẩn (SPT) có ưu, nhược điểm bật? CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Bich Hạnh Ngô Thị Thanh Hương Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm): Nước ngầm có mặt thống tự tầng cát hạt trung có đáy phẳng, nằm ngang, hệ số thấm 18m/ngđ Theo hướng dòng thấm khoan giếng khoan cách 800m Cao trình mực nước giếng khoan +25m +20m, cao trình đáy cách nước +8m Vẽ sơ đồ mặt cắt địa chất thủy văn tầng chứa nước? Xác định lưu lượng dòng thấm tầng chứa nước bề rộng 150m? Nếu đào hố móng đến cao trình đáy +22m giếng khoan có nước thấm vào hố móng hay khơng? CÂU (3 điểm): Khái niệm địa hình, địa mạo? Phân loại địa hình theo độ cao? Phân tích ảnh hưởng địa hình, địa mạo đến xây dựng cơng trình? CÂU (3 điểm): Khái niệm tượng phong hóa đất đá? Phân tích kiểu phong hóa? Mối liên hệ kiểu phong hóa? Ở Việt Nam kiểu phong hóa phổ biến? Giải thích? CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Bich Hạnh Ngô Thị Thanh Hương Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm): Dòng ngầm tầng cát pha lẫn sỏi sạn thấm từ hồ sơng hình vẽ, đất tầng chứa nước có hệ số thấm 20m/ngđ Cách sơng đoạn 20m, đường đặt cao trình +14m có bị ngập nước khơng? Tại sao? Tính lưu lượng đơn vị dòng ngầm lượng nước chảy đường đoạn dài 40m? CÂU (3 điểm): Trình bày nguồn gốc hình thành, cách phân loại đá biến chất theo nguồn gốc hình thành? Tính xây dựng đá biến chất? Hãy kể tên loại đá biến chất? CÂU (3 điểm): Trình bày nội dung nhiệm vụ công tác khảo sát địa chất cơng trình? Kể tên phương pháp khảo sát địa chất cơng trình? CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Bich Hạnh Ngô Thị Thanh Hương Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết - Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm): Nước ngầm có mặt thống tự tầng cát hạt trung có đáy phẳng, nằm ngang, hệ số thấm 18,5m/ngđ Theo hướng dòng thấm khoan giếng khoan cách 1000m Cao trình mực nước giếng khoan +20m +15m, cao trình đáy cách nước +5m Vẽ sơ đồ mặt cắt địa chất thủy văn tầng chứa nước? Xác định lưu lượng dòng thấm tầng chứa nước có bề rộng 150m? Nếu đào hố móng có cao trình đáy 19m giếng khoan có tượng nước thấm vào hố móng hay khơng? Tại sao? CÂU (3 điểm): Tuổi đất đá gì? Trình bày phương pháp xác định tuổi đất đá? Hóa thạch dùng để xác định tuổi loại đá cần phải thoải mãn yêu cầu gì? CÂU (3 điểm): Chỉ số xuyên tiêu chuẩn SPT gì? Trình bày cách tiến hành thí nghiệm, ưu, nhược điểm, phạm vi áp dụng kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)? CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Bich Hạnh Ngô Thị Thanh Hương Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm): Người ta dự kiến đào hố móng có cao trình đáy +8,5m vào tầng chứa nước có đáy nằm ngang hình vẽ, tầng chứa nước cát hạt trung có hệ số thấm 17m/ngđ Hãy tính lưu lượng thấm đơn vị tầng chứa nước lập phương trình đường cong hạ thấp mực nước từ mặt cắt 1-1 đến mặt cắt 2-2? Kiểm tra xem nước có chảy vào hố móng khơng? Tại sao? CÂU (3 điểm): Khái niệm tượng kasrt? Phân tích điều kiện phát sinh tượng kasrt? Biện pháp xây dựng cơng trình vùng có kasrt? Kể tên số tỉnh Việt Nam có tượng kasrt? CÂU (3 điểm): Nguyên lý, cách tiến hành thí nghiệm, phạm vi áp dụng ưu, nhược điểm thí nghiệm cắt cánh (FVT)? CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Bich Hạnh Ngô Thị Thanh Hương Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm): Trong khu đất xây dựng bố trí giếng khoan tác dụng tương hỗ để hạ thấp mực nước ngầm hình vẽ, đất tầng chứa nước có hệ số thấm 15m/ngđ Xác định cao độ mực nước A biết: lưu lượng bán kính ảnh hưởng giếng Q1 = 850 m3/ngđ; R1 = 120m; Q2 = 1000 m3/ngđ; R2 = 140m; Q3 = 1100m3/ngđ; R3 = 150m Tại A đặt hầm cao độ đáy +10m, Hỏi nước có chảy vào hầm khơng? Tại sao? Xác định lưu lượng giếng để mực nước A giảm 1,5m, giả thiết lưu lượng giếng nhau? CÂU (3 điểm): Trình bày mục đích, ưu, nhược điểm cơng tác khoan khảo sát địa chất cơng trình? Kể tên phương pháp thí nghiệm trường học, phương pháp phương pháp tiến hành hố khoan? CÂU (3 điểm): Trình bày khái niệm, phân tích dạng chuyển động kiến tạo vỏ Trái Đất? Kể tên dạng biến vị đất đá trình bày ảnh hưởng chuyển động kiến tạo đến xây dựng cơng trình? CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Bich Hạnh Ngô Thị Thanh Hương Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÂU (4 điểm): Nước ngầm có mặt thống tự tầng cát hạt trung có đáy phẳng, nằm ngang, có hệ số thấm k = 19,5 m/ngđ Theo hướng dòng thấm khoan giếng khoan cách Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút 500m Cao độ mực nước giếng khoan 15,0m 10m Cao độ đáy cách nước -10m Hãy vẽ sơ đồ mặt cắt địa chất thủy văn tầng chứa nước? Xác định lưu lượng dòng thấm tầng chứa nước có chiều rộng 300m? Hãy cho biết đặt hầm có cao độ +12m giếng khoan có tượng nước chảy vào hầm khơng? Tại sao? CÂU (3 điểm): Trình bày khái niệm, phân tích nguyên nhân làm chuyển dịch đất đá sườn dốc? Trình bày giải pháp đề phòng chống chuyển dịch đất đá sườn dốc? CÂU (3 điểm): Trình bày nguồn gốc hình thành, phân loại phân tích vài đặc điểm đá trầm tích? Tính xây dựng đá trầm tích? CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Bich Hạnh Ngô Thị Thanh Hương Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết - Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm ... TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm): Hút nước từ giếng khoan có đường kính d = 176 mm,... Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm):... Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (CD2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (4 điểm):
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI DCCTCaodang commented 15 4 17 , DE THI DCCTCaodang commented 15 4 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay