DC2GT33 nen va mong đại học chính quy 2017

25 29 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 07:21

ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MÓNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 110 Câu (2 điểm): Nêu định nghĩa nền, móng cơng trình? Vẽ hình minh họa? Việc lựa chọn phương án móng phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu (2 điểm): Nền đất khu vực xây dựng gồm lớp đất sau: - Lớp 1: Sét pha trạng thái dẻo mềm, độ sệt IL = 0,70; dày 2,0 m; - Lớp 2: Sét trạng thái dẻo cứng, độ sệt IL = 0,42; dày 4,0 m; - Lớp 3: Sét nửa cứng, độ sệt IL = 0,1; chiều dày lớn Yêu cầu đề xuất phương án móng khả thi, biết tải trọng cơng trình khơng lớn? Giải thích? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Khái niệm tượng ma sát âm? Hiện tượng ma sát âm xuất trường hợp nào? Nó gây tác hại cho cọc móng? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Cho móng nơng đặt đất dính, có mực nước ngầm (MNN) hình vẽ Biết tiêu lý đất xác định theo phương pháp bán thực nghiệm từ số liệu CPT Tổ hợp tải trọng không hệ số: MNN V My Hx y Tổ hợp tải trọng cường độ I: Hx My x a, Kiểm toán sức kháng đỡ đất đáy móng? b, Kiểm tốn sức kháng trượt đất đáy móng? Ghi chú: khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 - Hết PHỤ LỤC 1: SỨC KHÁNG ĐỠ DANH ĐỊNH TRONG ĐẤT SÉT BÃO HÒA Bảng Các hệ số sức khán theo trạng thái giới hạn cường độ cho móng nông HỆ SỐ PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN SỨC KHÁNG Sét Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu CPT 0,50 Khả Phương pháp hợp lý: chịu tải dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm 0,60 áp lực bị dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm cắt cánh 0,60 động trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT 0,50 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI SỐ 210 ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút HỆ SỐ SỨC KHÁNG PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN Trượt ϕT Đất sét (khi sức kháng cắt nhỏ 0,5 lần áp lực pháp tuyến) dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT Đất sét (khi sức kháng cắt lớn 0,5 lần áp lực pháp tuyến) 0,85 0,85 0,80 0,85 * Sức kháng đỡ danh định (MPa) đất sét bão hoà: qult = c.Ncm + g.γ Df Nqm.10-9 (MPa) (1) đó: c = Su : cường độ kháng cắt khơng thoát nước (MPa); Ncm, Nqm: hệ số sửa đổi khả chịu lực hàm hình dạng đế móng, chiều sâu chơn móng, độ nén đất độ nghiêng tải trọng; γ: khối lượng thể tích (dung trọng) đất sét (kg/m 3); Df : chiều sâu chơn tính đến đáy móng (mm) Các hệ số khả chịu tải Ncm Nqm tính tốn sau: - Đối với Df/B ≤ 2,5; B/L ≤ H/V ≤ 0,4   Df    B    H  1+0,2  ÷ 1-1,3  ÷  ÷     L    V   B   N cm =N c 1+0,2   (2) - Đối với Df /B > 2,5 H/V ≤ 0,4   B    H  ÷ 1-1,3  ÷  L    V  N cm =N c 1+0,2   (3) đó: Nc = 5,0 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nc = 7,5 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nqm = 1,0 cho đất sét bão hòa đất tương đối bằng; H : thành phần nằm ngang hệ số tải trọng xiên (N); V : thành phần thẳng đứng chưa nhân hệ số tải trọng xiên (N) * Sức kháng trượt tính toán xác định sau Sức kháng nhân hệ số, tính theo (N), chống lại trượt tính theo công thức sau: QR = ϕ Qn = ϕτ Qτ đó: Qn : sức kháng trượt danh định (N); ϕτ : hệ số sức kháng đất đáy móng (Bảng 1); Qτ : sức kháng trượt danh định đất móng (N) Đối với móng đặt đất sét, sức kháng trượt lấy giá trị nhỏ trong: - Lực dính đất sét, - Khi đế móng đặt 150mm vật liệu hạt đầm chặt, nửa ứng suất pháp tuyến giao diện móng đất Hình 1; Những ký hiệu sau áp dụng cho Hình 1; qs: sức kháng cắt đơn vị, Su hay 0,5.σ’v, lấy giá trị nhỏ hơn; Rτ: sức kháng trượt danh dịnh đất móng (N) thể phần diện tích đánh dấu biểu đồ qs; Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); σ’v: ứng suất hiệu thẳng đứng (MPa) (4) BƯt êng Hình Phương pháp ước tính sức kháng trượt tường đất sét ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 310 CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Cao Văn Đồn Ngô Thị Thanh Hương Câu (2 điểm): Hãy phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sức kháng đỡ đất nền? Câu (2 điểm): Thế cọc ma sát, cọc chống, cọc hỗn hợp? Cọc khoan nhồi có mũi cọc ngàm sâu vào tầng đá gốc có gọi cọc chống khơng? Vì sao? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng ưu nhược điểm biện pháp bấc thấm xử lý đất yếu? Vẽ sơ đồ đất yếu xử lý bấc thấm giải thích? Câu (3 điểm): Tính sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất cho cọc bê tông cốt thép với tiết diện 350x350mm, số liệu địa chất, mực nước ngầm (MNN) cho hình vẽ Với λv = 0,8 MNN Ghi chú: Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m.3 - Hết - ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MÓNG (DC2GT33) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 410 PHỤ LỤC 2: SỨC KHÁNG DỌC TRỤC CỦA CỌC ĐƠN – CỌC ĐÓNG Bảng Các hệ số sức kháng theo trạng thái giới hạn cường độ địa kỹ thuật cho cọc chịu tải trọng dọc trục PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN Khả chịu lực cực hạn cọc đơn HỆ SỐ SỨC KHÁNG Ma sát bề mặt: sét Phương pháp α (Tomlinson, 1987) 0,70.λv Sức kháng mũi cọc: sét Sét ( Skempton, 1951 ) 0,70.λv Ma sát bề mặt chiu lực mũi cọc: cát Phương pháp SPT 0,45.λv * Sức kháng đơn vị thân cọc - Thân cọc nằm đất dính: Phương pháp α: qs = α.Su đó: Su : cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa); α : hệ số kết dính áp dụng cho Su (xác định theo phương pháp API) - Thân cọc nằm đất rời: Đối với cọc đóng chuyển dịch: qs= 0,0019 N * Sức kháng đơn vị mũi cọc - Mũi cọc nằm đất rời: qp = 0,038.N corr D b ≤ ql D với:   1,92   N corr = 0, 77.log10  ÷ N  σ v′    đó: Ncorr : số đếm SPT gần mũi cọc hiệu chỉnh cho áp lực tầng phủ, σ′v (Búa/300mm); N : số đếm SPT đo (Búa/300mm); D : chiều rộng hay đường kính cọc (mm); Db : chiều sâu xuyên tầng chịu lực (mm); q : sức kháng điểm giới hạn xác định sau: với đất cát q = 0,4.Ncorr (MPa); ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MÓNG (DC2GT33) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 510 với bùn không dẻo q = 0,3.Ncorr (MPa); σ : ứng suất hữu hiệu thẳng đứng mũi cọc trọng lượng thân lớp đất gây (MPa) ' v CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Cao Văn Đồn Ngơ Thị Thanh Hương ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MÓNG (DC2GT33) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 610 Câu (2 điểm): Móng cọc có bệ móng nằm sâu mặt đất tự nhiên có coi móng cọc đài thấp khơng? Giải thích? Cọc móng cọc đài thấp móng cọc đài cao làm việc có khác nhau? Câu (2 điểm): Hãy phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sức kháng đỡ cọc đơn theo điều kiện đất nền? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng, ưu nhược điểm phương pháp cọc xi măng đất? Trình bày dạng bố trí thường dùng cọc xi măng đất xử lý đường? Câu (3 điểm): Cho móng nơng đặt đất dính, có mực nước ngầm (MNN) hình vẽ Biết tiêu lý đất xác định theo phương pháp bán thực nghiệm từ số liệu CPT Tổ hợp tải trọng không hệ số: Lực đứng Lực ngang Mômen My V (kN) Hx (kN) (kN.m) 1700 180 250 Tổ hợp tải trọng cường độ I: Lực đứng Lực ngang Mô men My V (kN) Hx (kN) (kN.m) 2550 216 500 a, Kiểm toán sức kháng đỡ đất đáy móng? MNN V My Hx y Hx My x b, Kiểm toán sức kháng trượt đất đáy móng? Ghi chú: Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 - Hết PHỤ LỤC 1: SỨC KHÁNG ĐỠ DANH ĐỊNH TRONG ĐẤT SÉT BÃO HÒA Bảng Các hệ số sức kháng ϕ theo trạng thái giới hạn cường độ cho móng nơng PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN Khả chịu tải áp lực bị động Sét Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu CPT Phương pháp hợp lý: dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm cắt cánh trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT HỆ SỐ SỨC KHÁNG 0,50 0,60 0,60 0,50 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI SỐ 710 ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MÓNG (DC2GT33) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN Trượt ϕT HỆ SỐ SỨC KHÁNG Đất sét (khi sức kháng cắt nhỏ 0,5 lần áp lực pháp tuyến) dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT Đất sét (khi sức kháng cắt lớn 0,5 lần áp lực pháp tuyến) 0,85 0,85 0,80 0,85 * Sức kháng đỡ danh định (MPa) đất sét bão hoà qult = c.Ncm + g.γ Df Nqm.10-9 (MPa) (1) đó: c = Su : cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); Ncm, Nqm: hệ số sửa đổi khả chịu lực hàm hình dạng đế móng, chiều sâu chơn móng, độ nén đất độ nghiêng tải trọng; γ: khối lượng thể tích (dung trọng) đất sét (kg/m 3); Df : chiều sâu chơn tính đến đáy móng (mm) Các hệ số khả chịu tải Ncm Nqm tính tốn sau: - Đối với Df/B ≤ 2,5; B/L ≤ H/V ≤ 0,4   Df    B    H  1+0,2  ÷ 1-1,3  ÷  ÷     L    V   B   N cm =N c 1+0,2   (2) - Đối với Df /B > 2,5 H/V ≤ 0,4   B    H  ÷ 1-1,3  ÷  L    V  N cm =N c 1+0,2   (3) đó: Nc = 5,0 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nc = 7,5 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nqm = 1,0 cho đất sét bão hòa đất tương đối bằng; H : thành phần nằm ngang khơng có hệ số tải trọng xiên (N); V : thành phần thẳng đứng chưa nhân hệ số tải trọng xiên (N) * Sức kháng trượt tính tốn xác định sau Sức kháng nhân hệ số, tính theo N, chống lại trượt tính theo cơng thức sau: QR = ϕ Qn = ϕτ Qτ đó: Qn : sức kháng trượt danh định (N); ϕτ : hệ số sức kháng đất đáy móng (Bảng 1); Qτ : sức kháng trượt danh định đất móng (N) Đối với móng đặt đất sét, sức kháng trượt lấy giá trị nhỏ trong: - Lực dính đất sét, - Khi đế móng đặt 150mm vật liệu hạt đầm chặt, nửa ứng suất pháp tuyến giao diện móng đất Hình 1; Những ký hiệu sau áp dụng cho Hình 1; qs: sức kháng cắt đơn vị, Su hay 0,5.σ’v, lấy giá trị nhỏ hơn; Rτ: sức kháng trượt danh dịnh đất móng (N) thể phần diện tích đánh dấu biểu đồ qs; Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); (4) BƯt êng ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 810 σ’v: ứng suất hiệu thẳng đứng (MPa) Hình Phương pháp ước tính sức kháng trượt tường đất sét CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Cao Văn Đồn Ngơ Thị Thanh Hương Câu (2 điểm): Trình bày khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm phạm vi áp dụng móng nơng? Câu (2 điểm): Sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất gồm thành phần, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thành phần đó? Câu (3 điểm): Nguyên lý, phạm vi áp dụng, tác dụng cọc cát đầm chặt? So sánh giống khác cọc cát đầm chặt giếng cát? Câu (3 điểm) Tính lún cho hệ MNN móng cọc, với cọc bê tơng cốt thép có tiết diện 350x350mm hình vẽ V Biết móng cọc chịu tải trọng thẳng đứng trọng tâm đáy móng V= 6000kN Biết lớp đất trạng thái cố kết thông thường Ghi chú: Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI SỐ 910 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút PHỤ LỤC 4: TÍNH LÚN CỦA NHĨM CỌC Hình Vị trí móng tương đương (theo Duncan Buchignani, 1976) * Nhóm cọc đất dính Sử dụng phương pháp dùng cho móng nơng để ước tính độ lún nhóm cọc, cách sử dụng vị trí móng tương đương cho Hình Với đất cố kết thơng thường cơng thức tính lún sau: ( σo +Δσ z ) C Sc = c H c log10 ' 1+eσ o ' ' đó: Hc : chiều dày lớp đất chịu nén (mm); e0 : hệ số rỗng ứng suất thẳng đứng hữu hiệu ban đầu; Cc : số nén ép; σ0’: ứng suất thẳng đứng hữu hiệu ban đầu đất khoảng chiều sâu móng (MPa); ∆σ z' : ứng suất thẳng đứng hữu hiệu tăng thêm tải trọng gây lớp đất chịu nén (MPa) CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Cao Văn Đồn Ngơ Thị Thanh Hương BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI SỐ 1010 ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MÓNG (DC2GT33) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (2 điểm): Nêu định nghĩa nền, móng cơng trình? Vẽ hình minh họa? Việc lựa chọn phương án móng phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu (2 điểm): Nền đất khu vực xây dựng gồm lớp: - Lớp 1: Sét dẻo chảy, độ sệt IL = 0,81; dày 5,5 m; - Lớp 2: Sét dẻo mềm, độ sệt IL = 0,74; dày 8,6 m; - Lớp 3: Cát trung trạng thái chặt vừa hệ số rỗng e = 0,67; dày 20 m; - Lớp 4: Sét nửa cứng, độ sệt IL = 0,21; chiều dày 18m; - Lớp 5: Cuội sỏi lẫn cát trạng thái chặt, hệ số rỗng e = 0,42; chiều dày lớn Hãy đề xuất phương án móng khả thi, biết tải trọng cơng trình lớn? Giải thích? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Kích thước cao độ bệ cọc phụ thuộc vào yếu tố nào? Khoảng cách hợp lý tim cọc (3 ÷ 6)D, (D đường kính cọc) khoảng cách tim cọc gần (< 3D) xa (> 6D) xảy bất lợi nào? ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 1110 Câu (3 điểm): Cho móng nơng đặt đất dính, có mực nước ngầm (MNN) hình vẽ Biết tiêu lý đất xác định theo phương pháp bán thực nghiệm từ số liệu CPT Tổ hợp tải trọng không hệ số: Lực đứng V (kN) Lực ngang Hx Mômen My (kN) (kN.m) 1800 200 300 Tổ hợp tải trọng cường độ I: Lực đứng V Lực ngang Hx (kN) (kN) 2700 420 MNN V My Hx y Hx My x Mơ men My (kN.m) 600 a, Kiểm tốn sức kháng đỡ đất đáy móng? b, Kiểm tốn sức kháng trượt đất đáy móng? Ghi chú: Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 - Hết PHỤ LỤC 1: SỨC KHÁNG ĐỠ DANH ĐỊNH TRONG ĐẤT SÉT BÃO HÒA Bảng Các hệ số sức kháng ϕ theo trạng thái giới hạn cường độ cho móng nơng HỆ SỐ PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN SỨC KHÁNG Sét Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu CPT 0,50 Khả Phương pháp hợp lý: chịu tải dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm 0,60 áp lực bị dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm cắt cánh 0,60 động trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT 0,50 Trượt ϕT Đất sét (khi sức kháng cắt nhỏ 0,5 lần áp lực pháp tuyến) dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT Đất sét (khi sức kháng cắt lớn 0,5 lần áp lực pháp tuyến) 0,85 0,85 0,80 0,85 * Sức kháng đỡ danh định (MPa) đất sét bão hoà qult = c.Ncm + g.γ Df Nqm.10-9 (MPa) (1) đó: c = Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); Ncm, Nqm: hệ số sửa đổi khả chịu lực hàm hình dạng đế móng, chiều sâu chơn móng, độ nén đất độ nghiêng tải trọng; γ : khối lượng thể tích (dung trọng) đất sét (kg/m 3); Df : chiều sâu chơn tính đến đáy móng (mm) Các hệ số khả chịu tải Ncm Nqm tính tốn sau: ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 1210 - Đối với Df/B ≤ 2,5; B/L ≤ H/V ≤ 0,4   Df    B    H  1+0,2  ÷ 1-1,3  ÷  ÷     L    V   B   N cm =N c 1+0,2   (2) - Đối với Df /B> 2,5 H/V ≤ 0,4   B    H  ÷ 1-1,3  ÷  L    V  N cm =N c 1+0,2   (3) đó: Nc = 5,0 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nc = 7,5 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nqm = 1,0 cho đất sét bão hòa đất tương đối bằng; H : thành phần nằm ngang khơng có hệ số tải trọng xiên (N); V : thành phần thẳng đứng chưa nhân hệ số tải trọng xiên (N) * Sức kháng trượt tính tốn xác định sau Sức kháng nhân hệ số, tính theo (N), chống lại trượt tính theo cơng thức sau: Q R =ϕ Q nτ=ϕ τ.Q (4) đó: Qn : sức kháng trượt danh định (N); ϕτ : hệ số sức kháng đất đáy móng (Bảng 1); Qτ : sức kháng trượt danh định đất móng (N) Đối với móng đặt đất sét, sức kháng trượt lấy giá trị nhỏ trong: - Lực dính đất sét, - Khi đế móng đặt 150mm vật liệu hạt đầm chặt, nửa ứng suất pháp tuyến giao diện móng đất Hình 1; Những ký hiệu sau áp dụng cho Hình 1; qs: sức kháng cắt đơn vị, Su hay 0,5.σ’v, lấy giá trị nhỏ hơn; Rτ: sức kháng trượt danh dịnh đất móng (N) thể phần diện tích đánh dấu biểu đồ qs; Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); σ’v: ứng suất hiệu thẳng đứng (MPa) BƯt êng Hình Phương pháp ước tính sức kháng trượt tường đất sét CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Cao Văn Đồn Ngô Thị Thanh Hương Câu (2 điểm): Sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất gồm thành phần, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thành phần này? Câu (2 điểm): Nền đất khu vực xây dựng gồm lớp: - Lớp 1: Sét pha dẻo mềm, độ sệt IL = 0,60; dày 2,5 m; - Lớp 2: Đất sét dẻo mềm, độ sệt IL = 0,74; dày 8m; - Lớp 3: Cát hạt trung chặt vừa có hệ số rỗng e = 0,65; chiều dày lớn Hãy đề xuất phương án móng khả thi, biết tải trọng cơng trình khơng lớn? Giải thích? Vẽ hình minh họa? ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 1310 Câu (3 điểm): Diện tích móng hữu hiệu gì? Ứng suất đáy móng hữu hiệu coi phân bố theo hình thang, hình tam giác hay hình chữ nhật? Trọng tâm tải trọng có trùng với trọng tâm móng hữu hiệu khơng? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Tính sức kháng dọc trục cọc khoan nhồi theo điều kiện đất cho cọc bê tông cốt thép có đường kính D=1000mm, số liệu địa chất, mực nước ngầm (MNN) cho hình vẽ 0,0 MNN -4,0 -10,0 Ghi chú: Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 -30,0 -50,0 - Hết - PHỤ LỤC 3: SỨC KHÁNG DỌC TRỤC CỦA CỌC ĐƠN – CỌC KHOAN Bảng Các hệ số sức kháng trạng thái giới hạn cường độ đĩa kỹ thuật cọc khoan chịu tải trọng dọc trục HỆ SỐ PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN SỨC KHÁNG Khả Sức kháng thành bên đất Phương pháp α (Reese & O’Neill, 0,65 chịu lực tới sét 1988) ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 1410 Sức kháng thành bên cát Tổng ứng suất (Reese & O’Neill, 1988) Reese & O’Neill (1988) Sức kháng mũi cọc cát Reese & O’Neill (1988) Sức kháng mũi cọc đất sét hạn cọc khoan đơn 0,55 0,55 0,50 Các phần sau cọc khoan đất dính khơng tính để đóng góp vào phát triển sức kháng thông qua ma sát bề mặt: - Ít 1500 mm cọc khoan nào; - Với cọc thẳng, chiều dài đáy cọc khoan lấy đường kính cọc * Sức kháng đơn vị thân cọc cọc khoan đất dính dùng phương pháp α Sức kháng đơn vị thân cọc danh định (MPa) cho cọc khoan đất dính chịu tải điều kiện tải trọng khơng nước tính sau: qs = α.Su (1) đó: Su : cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa); α : hệ số dính bám tra theo bảng phụ thuộc vào Su Bảng Giá trị α dùng cho sức kháng thành bên đất dính Su (MPa) α 75 với N: số búa SPT chưa hiệu chỉnh (Búa/300mm) CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Cao Văn Đồn Ngơ Thị Thanh Hương ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 1510 Câu (2 điểm): Hãy nêu phân tích yếu tố khiến cho bị lún lệch? Nêu giải pháp để hạn chế bị lún lệch? Câu (2 điểm): Nền đất khu vực xây dựng gồm lớp: - Lớp 1: Cát hạt nhỏ trạng thái rời rạc có hệ số rỗng e = 0,82; dày 1,5 m; - Lớp 2: Đất sét chảy, độ sệt IL = 1,0; dày 20 m; - Lớp 3: Cát hạt trung trạng thái chặt vừa có hệ số rỗng e = 0,65; chiều dày lớn Hãy đề xuất phương án móng khả thi, biết tải trọng cơng trình khơng lớn? Giải thích? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Trình bày đặc điểm móng nơng móng sâu? Sơ đồ khối tính tốn thiết kế móng nơng? Câu (3 điểm): Tính lún cho hệ móng cọc, với cọc bê tơng cốt thép có tiết diện 400x400mm hình vẽ Biết móng cọc chịu tải trọng thẳng đứng trọng tâm đáy móng V= 6500kN 0,0 -3,0 MNN V -6,0 -30,0 -40,0 Ghi chú:Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 1610 PHỤ LỤC 4: TÍNH LÚN CỦA NHĨM CỌC Hình Vị trí móng tương đương (theo Duncan Buchignani,1976) * Lún đất rời Độ lún nhóm cọc đất rời tính sau: S= Sử dụng phương pháp thí nghiệm SPT: 30.q.I X N corr  đó:  1,92   D' N corr = 0, 77.log10  ÷ N I = − 0,125 ≥ 0,5 σ '   v    X ; đó: q : áp lực móng tĩnh tác dụng 2D b/3 cho Hình 1; áp lực với tải trọng tác dụng đỉnh nhóm chia diện tích móng tương đương khơng bao gồm trọng lượng cọc đất cọc (MPa); X : chiều rộng hay chiều nhỏ nhóm cọc (mm); S : độ lún nhóm cọc (mm); I : hệ số ảnh hưởng chiều sâu chơn hữu hiệu nhóm; D′ : độ sâu hữu hiệu lấy 2Db/3, (mm); Db : độ sâu chơn cọc lớp chịu lực cho Hình 1, (mm); Ncorr : giá trị trung bình đại diện hiệu chỉnh cho số đếm SPT tầng phủ độ sâu X phía đế móng tương đương (Búa/300mm); N : số đếm SPT đo khoảng lún (Búa/300mm); σ′v : ứng suất thẳng đứng hữu hiệu trọng lượng thân lớp đất gây vị trí cách đáy móng tương đương khoảng X phía (MPa) CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Cao Văn Đồn Ngơ Thị Thanh Hương ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 1710 Câu (2 điểm): Nền đất khu vực xây dựng gồm lớp: - Lớp 1: Sét dẻo chảy, độ sệt IL = 0,81; dày 5,5 m; - Lớp 2: Sét dẻo mềm, độ sệt IL = 0,74; dày 8,6 m; - Lớp 3: Cát trung trạng thái chặt vừa hệ số rỗng e = 0,67; dày 20 m; - Lớp 4: Sét nửa cứng, có độ sệt IL = 0,21; chiều dày 18m; - Lớp 5: Cuội sỏi lẫn cát trạng thái chặt, hệ số rỗng e = 0,42; chiều dày lớn Hãy đề xuất phương án móng khả thi, biết tải trọng cơng trình lớn? Giải thích? Vẽ hình minh họa? Câu (2 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng giếng cát? So sánh giống khác cọc cát giếng cát? Câu (3 điểm): Độ sâu chơn móng có ảnh hưởng tới sức kháng đỡ sức kháng trượt nào? Giải thích? Sơ đồ khối tính tốn thiết kế móng nơng? Câu (3 điểm): Tính sức kháng dọc trục cọc khoan nhồi theo điều kiện đất cho cọc bê tơng cốt thép có đường kính D=1200mm, số liệu địa chất, mực nước ngầm (MNN) cho hình vẽ 0,0 -3,0 -25,0 -40,0 -60,0 Ghi chú: Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - PHỤ LỤC 3: SỨC KHÁNG DỌC TRỤC CỦA CỌC ĐƠN – CỌC KHOAN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN NỀN MĨNG (DC2GT33) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút ĐỀ THI SỐ 1810 Bảng Các hệ số sức kháng trạng thái giới hạn cường độ đĩa kỹ thuật cọc khoan chịu tải trọng dọc trục HỆ SỐ PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN SỨC KHÁNG Phương pháp α (Reese & O’Neill, Sức kháng thành bên đất sét 0,65 1988) Khả chịu Sức kháng mũi cọc đất sét Tổng ứng suất (Reese & O’Neill, 1988) 0,55 lực tới hạn cọc khoan đơn Sức kháng thành bên cát Reese & O’Neill (1988) 0,55 Sức kháng mũi cọc cát Reese & O’Neill (1988) 0,50 Các phần sau cọc khoan đất dính khơng tính để đóng góp vào phát triển sức kháng thông qua ma sát bề mặt: - Ít 1500 mm cọc khoan nào; - Với cọc thẳng, chiều dài đáy cọc khoan lấy đường kính cọc; * Sức kháng đơn vị thân cọc cọc khoan đất dính dùng phương pháp α Sức kháng đơn vị thân cọc danh định (MPa) cho cọc khoan đất dính chịu tải điều kiện tải trọng khơng nước tính sau: qs = α Su (1) đó: Su: cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa); α : hệ số dính bám tra theo bảng phụ thuộc vào S u Bảng Giá trị α dùng cho sức kháng thành bên đất dính Su (MPa) α
- Xem thêm -

Xem thêm: DC2GT33 nen va mong đại học chính quy 2017, DC2GT33 nen va mong đại học chính quy 2017

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay