Nen va mong cao đẳng chính quy 2017

26 33 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 07:21

ĐỀ THI SỐ 12 Câu (3 điểm): Nêu khái niệm nền, móng cơng trình? Vẽ hình minh họa? Việc lựa chọn phương án móng phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng, ưu nhược điểm phương pháp cọc xi măng đất? Trình bày dạng bố trí thường dùng cọc xi măng đất xử lý đường? Câu (4 điểm): Cho móng nơng bê tơng cốt thép đổ chỗ đặt đất dính, có mực nước ngầm (MNN) hình vẽ MNN Tổ hợp tải trọng không hệ số: V My Hx y Tổ hợp tải trọng cường độ I: Kiểm toán sức kháng đỡ sức kháng trượt đất nền? Biết tiêu lý đất xác định từ phương pháp bán thực nghiệm từ số liệu CPT Hx My x Ghi chú: Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 - Hết PHỤ LỤC 1: SỨC KHÁNG ĐỠ DANH ĐỊNH TRONG ĐẤT SÉT BÃO HÒA Bảng Các hệ số sức kháng ϕ theo trạng thái giới hạn cường độ cho móng nông HỆ SỐ PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN SỨC KHÁNG Sét Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu CPT 0,50 Khả Phương pháp hợp lý: chịu tải dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm 0,60 áp lực bị dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm cắt cánh 0,60 động trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT 0,50 ĐỀ THI SỐ 22 HỆ SỐ SỨC KHÁNG PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN Trượt ϕT Đất sét (khi sức kháng cắt nhỏ 0,5 lần áp lực pháp tuyến) dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT Đất sét (khi sức kháng cắt lớn 0,5 lần áp lực pháp tuyến) 0,85 0,85 0,80 0,85 * Sức kháng đỡ danh định (MPa) đất sét bão hoà: qult = c.Ncm + g.γ Df Nqm.10-9 (MPa) (1) đó: c = Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); Ncm, Nqm: hệ số sửa đổi khả chịu lực hàm hình dạng đế móng, chiều sâu chơn móng, độ nén đất độ nghiêng tải trọng; γ: khối lượng thể tích (dung trọng) đất sét (kg/m 3); Df : chiều sâu chơn tính đến đáy móng (mm) Các hệ số khả chịu tải Ncm Nqm tính tốn sau: - Đối với Df/B ≤ 2,5; B/L ≤ H/V ≤ 0,4  D N cm =N c 1+0,2  f  B     B    H  ÷ 1+0,2  L ÷ 1-1,3  V ÷        (2) - Đối với Df /B> 2,5 H/V ≤ 0,4   B    H  ÷ 1-1,3  ÷  L    V  N cm =N c 1+0,2   (3) đó: Nc = 5,0 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nc = 7,5 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nqm = 1,0 cho đất sét bão hòa đất tương đối bằng; H : thành phần nằm ngang khơng có hệ số tải trọng xiên (N); V : thành phần thẳng đứng chưa nhân hệ số tải trọng xiên (N) * Sức kháng trượt tính tốn xác định sau Sức kháng nhân hệ số, tính theo (N), chống lại trượt tính theo cơng thức sau: QR = ϕ Qn = ϕτ Qτ đó: Qn : sức kháng trượt danh định (N); ϕτ: hệ số sức kháng đất đáy móng (Bảng 1); Qτ: sức kháng trượt danh định đất móng (N) Đối với móng đặt đất sét, sức kháng trượt lấy giá trị nhỏ trong: - Lực dính đất sét, - Khi đế móng đặt 150mm vật liệu hạt đầm chặt, nửa ứng suất pháp tuyến giao diện móng đất Hình 1; Những ký hiệu sau áp dụng cho Hình 1; qs: sức kháng cắt đơn vị, Su hay 0,5.σ’v, lấy giá trị nhỏ hơn; Rτ: sức kháng trượt danh dịnh đất móng (N) thể phần diện tích đánh dấu biểu đồ qs; Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); σ’v: ứng suất hiệu thẳng đứng (MPa) (4) BƯt êng Hình 1.Phương pháp ước tính sức kháng trượt tường ĐỀ THI SỐ 32 đất sét CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngơ Thị Thanh Hương ĐỀ THI SỐ 42 Câu (3 điểm): Hãy phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sức kháng đỡ đất nền? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng ưu nhược điểm biện pháp bấc thấm xử lý đất yếu? Vẽ sơ đồ đất yếu xử lý bấc thấm giải thích? MNN Câu (4 điểm): Tính sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất cho cọc bê tông cốt thép với tiết diện 350x350mm, số liệu địa chất, mực nước ngầm (MNN) cho hình vẽ Cho λv = 0,8 Ghi chú: Khối lượng riêng nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - ĐỀ THI SỐ 52 PHỤ LỤC 2: SỨC KHÁNG DỌC TRỤC CỦA CỌC ĐƠN – CỌC ĐÓNG Bảng Các hệ số sức kháng theo trạng thái giới hạn cường độ địa kỹ thuật cho cọc chịu tải trọng dọc trục HỆ SỐ SỨC KHÁNG PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN Khả chịu lực cực hạn cọc đơn Ma sát bề mặt: sét Phương pháp α (Tomlinson, 1987) 0,70.λv Sức kháng mũi cọc: sét Sét ( Skempton, 1951 ) 0,70.λv Ma sát bề mặt chiu lực mũi cọc: cát Phương pháp SPT 0,45.λv * Sức kháng đơn vị thân cọc - Thân cọc nằm đất dính: Phương pháp α: qs = α.Su đó: Su : cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa); α: hệ số kết dính áp dụng cho Su (xác định theo phương pháp API) - Thân cọc nằm đất rời: Đối với cọc đóng chuyển dịch: qs= 0,0019 N * Sức kháng đơn vị mũi cọc - Mũi cọc nằm đất rời: qp = 0,038.N corr D b ≤ ql D với:   1,92   N corr = 0, 77.log10  ÷ N  σ v′    đó: Ncorr: số đếm SPT gần mũi cọc hiệu chỉnh cho áp lực tầng phủ, σ′v (Búa/300mm); N : số đếm SPT đo (Búa/300mm); D : chiều rộng hay đường kính cọc (mm); Db: chiều sâu xuyên tầng chịu lực (mm); q: sức kháng điểm giới hạn xác định sau: với đất cát q = 0,4.Ncorr (MPa); với bùn không dẻo q = 0,3.Ncorr(MPa); σ 'v : ứng suất hữu hiệu thẳng đứng mũi cọc trọng lượng thân lớp đất gây (MPa) CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN ĐỀ THI SỐ 62 Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngô Thị Thanh Hương ĐỀ THI SỐ 72 Câu (3 điểm): Khái niệm, vẽ hình minh họa móng cọc? Thế cọc ma sát, cọc chống, cọc hỗn hợp? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng, ưu nhược điểm phương pháp cọc xi măng đất? Trình bày dạng bố trí thường dùng cọc xi măng đất xử lý đường? Câu (4 điểm): Cho móng nơng đặt đất dính, có mực nước ngầm (MNN) hình vẽ Tổ hợp tải trọng khơng hệ số: Lực đứng Lực ngang Mômen My V (kN) Hx (kN) (kN.m) 2000 200 540 Tổ hợp tải trọng cường độ I: Lực đứng V Lực ngang Mô men My (kN) Hx (kN) (kN.m) 3200 260 700 Kiểm toán sức kháng đỡ sức kháng trượt đất nền? Các tiêu lý đất xác địn Ghi chú: Khối lượng thể tích nước γn = 1000 kg/m3 - Hết PHỤ LỤC 1: SỨC KHÁNG ĐỠ DANH ĐỊNH TRONG ĐẤT SÉT BÃO HÒA Bảng Các hệ số sức kháng ϕ theo trạng thái giới hạn cường độ cho móng nơng HỆ SỐ PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN SỨC KHÁNG Sét Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu CPT 0,50 Khả Phương pháp hợp lý: chịu tải dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm 0,60 áp lực bị dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm cắt cánh 0,60 động trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT 0,50 ĐỀ THI SỐ 82 HỆ SỐ SỨC KHÁNG PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN Trượt ϕT Đất sét (khi sức kháng cắt nhỏ 0,5 lần áp lực pháp tuyến) dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT Đất sét (khi sức kháng cắt lớn 0,5 lần áp lực pháp tuyến) 0,85 0,85 0,80 0,85 * Sức kháng đỡ danh định (MPa) đất sét bão hoà: qult = c.Ncm + g.γ Df Nqm.10-9 (MPa) (1) đó: c = Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); Ncm, Nqm: hệ số sửa đổi khả chịu lực hàm hình dạng đế móng, chiều sâu chơn móng, độ nén đất độ nghiêng tải trọng; γ: khối lượng thể tích (dung trọng) đất sét (kg/m 3); Df : chiều sâu chơn tính đến đáy móng (mm) Các hệ số khả chịu tải Ncm Nqm tính tốn sau: - Đối với Df/B ≤ 2,5; B/L ≤ H/V ≤ 0,4  D N cm =N c 1+0,2  f  B     B    H  ÷ 1+0,2  L ÷ 1-1,3  V ÷        (2) - Đối với Df /B> 2,5 H/V ≤ 0,4   B    H  ÷ 1-1,3  ÷  L    V  N cm =N c 1+0,2   (3) đó: Nc = 5,0 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nc = 7,5 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nqm = 1,0 cho đất sét bão hòa đất tương đối bằng; H : thành phần nằm ngang khơng có hệ số tải trọng xiên (N); V : thành phần thẳng đứng chưa nhân hệ số tải trọng xiên (N) * Sức kháng trượt tính tốn xác định sau Sức kháng nhân hệ số, tính theo (N), chống lại trượt tính theo công thức sau: QR = ϕ Qn = ϕτ Qτ đó: Qn : sức kháng trượt danh định (N); ϕτ: hệ số sức kháng đất đáy móng (Bảng 1); Qτ: sức kháng trượt danh định đất móng (N) Đối với móng đặt đất sét, sức kháng trượt lấy giá trị nhỏ trong: - Lực dính đất sét, - Khi đế móng đặt 150mm vật liệu hạt đầm chặt, nửa ứng suất pháp tuyến giao diện móng đất Hình 1; Những ký hiệu sau áp dụng cho Hình 1; qs: sức kháng cắt đơn vị, Su hay 0,5.σ’v, lấy giá trị nhỏ hơn; Rτ: sức kháng trượt danh dịnh đất móng (N) thể phần diện tích đánh dấu biểu đồ qs; Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); σ’v:ứng suất hiệu thẳng đứng (MPa) (4) BƯt êng Hình 1.Phương pháp ước tính sức kháng trượt tường ĐỀ THI SỐ 92 đất sét CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngô Thị Thanh Hương ĐỀ THI SỐ 102 Câu (3 điểm): Trình bày khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm phạm vi áp dụng móng nơng? Câu (3 điểm): Ngun lý, phạm vi áp dụng, ưu, nhược điểm tác dụng cọc cát đầm chặt? Vẽ dạng thường bố trí cọc cát? Câu (4 điểm): Tính sức -1,0 kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất cho cọc bê tông cốt thép với tiết -4,0 diện 400x400mm, số liệu địa chất, mực nước ngầm (MNN) cho hình -12,0 vẽ Cho λv = 1,0 -25,0 -30,0 Ghi chú: Khối lượng thể tích nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - ĐỀ THI SỐ 122 Câu (3 điểm): Khái niệm móng nơng? Cách lựa chọn cao độ đặt móng kích thước móng? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Trình bày khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm phạm vi áp dụng móng cọc? Câu (4 điểm): Cho móng nơng đặt đất dính, có mực nước ngầm (MNN) hình vẽ MNN V Tổ hợp tải trọng không hệ số: My Hx y Tổ hợp tải trọng cường độ I: Lực đứng Lực ngang Mô men My V (kN) Hx (kN) (kN.m) 3000 350 600 Hx My x Kiểm toán sức kháng đỡ sức kháng trượt đất nền? Các tiêu lý đất xác định từ phương pháp bán thực nghiệm từ số liệu CPT Ghi chú: Khối lượng thể tích nước γn = 1000 kg/m3 - Hết PHỤ LỤC 1: SỨC KHÁNG ĐỠ DANH ĐỊNH TRONG ĐẤT SÉT BÃO HÒA Bảng Các hệ số sức kháng ϕ theo trạng thái giới hạn cường độ cho móng nơng HỆ SỐ PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN SỨC KHÁNG Khả Sét chịu tải Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu CPT 0,50 áp lực bị Phương pháp hợp lý: động dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm 0,60 dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm cắt cánh 0,60 trường ĐỀ THI SỐ 132 PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT Trượt ϕT Đất sét (khi sức kháng cắt nhỏ 0,5 lần áp lực pháp tuyến) dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT Đất sét (khi sức kháng cắt lớn 0,5 lần áp lực pháp tuyến) HỆ SỐ SỨC KHÁNG 0,50 0,85 0,85 0,80 0,85 * Sức kháng đỡ danh định (MPa) đất sét bão hoà: qult = c.Ncm + g.γ Df Nqm.10-9 (MPa) (1) đó: c = Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); Ncm, Nqm: hệ số sửa đổi khả chịu lực hàm hình dạng đế móng, chiều sâu chơn móng, độ nén đất độ nghiêng tải trọng; γ: khối lượng thể tích (dung trọng) đất sét (kg/m 3); Df : chiều sâu chơn tính đến đáy móng (mm) Các hệ số khả chịu tải Ncm Nqm tính toán sau: - Đối với Df/B ≤ 2,5; B/L ≤ H/V ≤ 0,4  D N cm =N c 1+0,2  f  B     B    H  ÷ 1+0,2  L ÷ 1-1,3  V ÷        (2) - Đối với Df /B> 2,5 H/V ≤ 0,4   B    H  ÷ 1-1,3  ÷  L    V  N cm =N c 1+0,2   (3) đó: Nc = 5,0 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nc = 7,5 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nqm = 1,0 cho đất sét bão hòa đất tương đối bằng; H : thành phần nằm ngang khơng có hệ số tải trọng xiên (N); V : thành phần thẳng đứng chưa nhân hệ số tải trọng xiên (N) * Sức kháng trượt tính tốn xác định sau Sức kháng nhân hệ số, tính theo (N), chống lại trượt tính theo cơng thức sau: QR = ϕ Qn = ϕτ Qτ đó: Qn : sức kháng trượt danh định (N); ϕτ: hệ số sức kháng đất đáy móng (Bảng 1); Qτ: sức kháng trượt danh định đất móng (N) (4) ĐỀ THI SỐ 142 Đối với móng đặt đất sét, sức kháng trượt lấy giá trị nhỏ trong: - Lực dính đất sét, - Khi đế móng đặt 150mm vật liệu hạt đầm chặt, nửa ứng suất pháp tuyến giao diện móng đất Hình 1; Những ký hiệu sau áp dụng cho Hình 1; qs: sức kháng cắt đơn vị, Su hay 0,5.σ’v, lấy giá trị nhỏ hơn; Rτ: sức kháng trượt danh dịnh đất móng (N) thể phần diện tích đánh dấu biểu đồ qs; Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); σ’v: ứng suất hiệu thẳng đứng (MPa) BÖt êng Hình 1.Phương pháp ước tính sức kháng trượt tường đất sét CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngô Thị Thanh Hương ĐỀ THI SỐ 152 Câu (3 điểm): Nêu định nghĩa nền, móng cơng trình? Vẽ hình minh họa? Việc lựa chọn phương án móng phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu (3 điểm): Khái niệm tượng ma sát âm? Hiện tượng ma sát âm xuất trường hợp nào? Nó gây tác hại cho cọc móng? Vẽ hình minh họa? Câu (4 điểm): Tính sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất cho cọc bê tông cốt thép với tiết diện 400x400mm, số liệu địa chất, mực nước ngầm (MNN) cho hình vẽ Cho λv = 1,0 -1,0 -4,0 -7,0 -15,0 -28,0 Ghi chú: Khối lượng thể tích nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - ĐỀ THI SỐ 162 PHỤ LỤC (ĐỀ 6): SỨC KHÁNG DỌC TRỤC CỦA CỌC ĐƠN – CỌC ĐÓNG (2) Bảng Các hệ số sức kháng theo trạng thái giới hạn cường độ địa kỹ thuật cho cọc chịu tải trọng dọc trục PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN Khả chịu lực cực hạn  Sức kháng đơn vị thân cọc: • Cọc nằm đất dính: Phương pháp α: qs = α.Su đó: Su : cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa); α : hệ số kết dính áp dụng cho Su (xác định theo phương pháp API) • Cọc nằm đất rời: Đối với cọc đóng chuyển dịch: qs= 0,0019 N  Sức kháng đơn vị mũi cọc: • Mũi cọc nằm đất dính: qp = 9.Su Su: cường độ kháng cắt khơng nước sét gần chân cọc (MPa) CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngơ Thị Thanh Hương ĐỀ THI SỐ 172 Câu (3 điểm): Trình bày khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm phạm vi áp dụng móng nơng? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi sử dụng ưu nhược điểm phương pháp giếng cát xử lý đất yếu? vẽ sơ đồ bố trí giếng cát xử lý đường giải thích? Câu (4 điểm): Tính sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất cho cọc bê tông cốt thép với tiết diện 450x450mm, số liệu địa chất, mực nước ngầm (MNN) cho hình vẽ Cho λv = 1,0 Ghi chú: Khối lượng thể tích nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - ĐỀ THI SỐ 182 PHỤ LỤC 2: SỨC KHÁNG DỌC TRỤC CỦA CỌC ĐƠN – CỌC ĐÓNG Bảng Các hệ số sức kháng theo trạng thái giới hạn cường độ địa kỹ thuật cho cọc chịu tải trọng dọc trục HỆ SỐ SỨC KHÁNG PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN Khả chịu lực cực hạn cọc đơn Ma sát bề mặt: sét Phương pháp α (Tomlinson, 1987) 0,70.λv Sức kháng mũi cọc: sét Sét ( Skempton, 1951 ) 0,70.λv Ma sát bề mặt chiu lực mũi cọc: cát Phương pháp SPT 0,45.λv * Sức kháng đơn vị thân cọc - Thân cọc nằm đất dính: Phương pháp α: qs = α.Su đó: Su : cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa); α: hệ số kết dính áp dụng cho Su (xác định theo phương pháp API) - Thân cọc nằm đất rời: Đối với cọc đóng chuyển dịch: qs= 0,0019 N * Sức kháng đơn vị mũi cọc - Mũi cọc nằm đất rời: qp = 0,038.N corr D b ≤ ql D với:   1,92   N corr = 0, 77.log10  ÷ N  σ′v    đó: Ncorr: số đếm SPT gần mũi cọc hiệu chỉnh cho áp lực tầng phủ, σ′v (Búa/300mm); N : số đếm SPT đo (Búa/300mm); D : chiều rộng hay đường kính cọc (mm); Db: chiều sâu xuyên tầng chịu lực (mm); q: sức kháng điểm giới hạn xác định sau: với đất cát q = 0,4.Ncorr (MPa); với bùn không dẻo q = 0,3.Ncorr(MPa); σ 'v : ứng suất hữu hiệu thẳng đứng mũi cọc trọng lượng thân lớp đất gây (MPa) CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN ĐỀ THI SỐ 192 Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngô Thị Thanh Hương ĐỀ THI SỐ 202 Câu (3 điểm): Nêu giải thích đại lượng cơng thức kiểm tốn sức kháng đỡ đất đáy móng nơng? Khi kiểm tốn khơng đạt u cầu, cần thay đổi thơng số nào? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý,phạm vi áp dụng cọc cát đầm chặt? So sánh giống khác cọc cát giếng cát? Câu (4 điểm): Tính sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất cho cọc bê tông cốt t vẽ Cho λv = 1,0 Ghi chú: Khối lượng thể tích nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - ĐỀ THI SỐ 212 PHỤ LỤC (ĐỀ 8): SỨC KHÁNG DỌC TRỤC CỦA CỌC ĐƠN – CỌC ĐÓNG (2) Bảng Các hệ số sức kháng theo trạng thái giới hạn cường độ địa kỹ thuật cho cọc chịu tải trọng dọc trục HỆ SỐ SỨC KHÁNG PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN Ma sát bề mặt: Sét Phương pháp α (Tomlinson, 1987) Phương pháp β (Esrig & Kirby, 1979 phương pháp Nordlund dùng cho đất dính ) Phương pháp λ (Vijayvergiya & Focht, 1972) Sức kháng mũi cọc: sét đá Sét ( Skempton, 1951 ) Đá ( hiệp hội địa kĩ thuật Canada, 1985 ) Ma sát bề mặt chiu lực mũi cọc: Cát Phương pháp SPT Phương pháp CPT Khả chịu lực cực hạn cọc đơn 0,70 λv 0,50 λv 0,55 λv 0,70 λv 0,50 λv 0,45 λv 0,55 λv  Sức kháng đơn vị thân cọc: • Cọc nằm đất dính: Phương pháp α: qs = α.Su đó: Su : cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa); α : hệ số kết dính áp dụng cho Su (xác định theo phương pháp API) • Cọc nằm đất rời: Đối với cọc đóng chuyển dịch: qs= 0,0019 N  Sức kháng đơn vị mũi cọc: • Mũi cọc nằm đất dính: qp = Su Su: cường độ kháng cắt khơng nước sét gần chân cọc (MPa) CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngơ Thị Thanh Hương ĐỀ THI SỐ 222 Câu (3 điểm): Sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất gồm thành phần, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thành phần đó? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng ưu nhược điểm phương pháp thay đất (đệm cát)? Vẽ hình minh họa? Câu (4 điểm): Cho móng nơng đặt đất dính, có mực nước ngầm (MNN) hình vẽ Tổ hợp tải trọng không hệ số: Lực đứng V (kN) Lực ngang Hx (kN) Mômen My (kN.m) 2000 200 540 MNN V My Hx y Tổ hợp tải trọng cường độ I: Lực đứng V (kN) 3000 Lực ngang Hx (kN) 300 Mô men My (kN.m) 810 Hx My x Kiểm toán sức kháng đỡ sức kháng trượt đất nền? Các tiêu lý đất xác định từ phương pháp bán thực nghiệm từ số liệu CPT Ghi chú: Khối lượng thể tích nước γn = 1000 kg/m3 - Hết PHỤ LỤC 1: SỨC KHÁNG ĐỠ DANH ĐỊNH TRONG ĐẤT SÉT BÃO HÒA Bảng Các hệ số sức kháng ϕ theo trạng thái giới hạn cường độ cho móng nơng HỆ SỐ PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN SỨC KHÁNG Sét Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu CPT 0,50 Khả Phương pháp hợp lý: chịu tải dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm 0,60 áp lực bị dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm cắt cánh 0,60 động trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT 0,50 ĐỀ THI SỐ 232 HỆ SỐ SỨC KHÁNG PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ ĐIỀU KIỆN Trượt ϕT Đất sét (khi sức kháng cắt nhỏ 0,5 lần áp lực pháp tuyến) dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm trường dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu CPT Đất sét (khi sức kháng cắt lớn 0,5 lần áp lực pháp tuyến) 0,85 0,85 0,80 0,85 * Sức kháng đỡ danh định (MPa) đất sét bão hoà: qult = c.Ncm + g.γ Df Nqm.10-9 (MPa) (1) đó: c = Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); Ncm, Nqm: hệ số sửa đổi khả chịu lực hàm hình dạng đế móng, chiều sâu chơn móng, độ nén đất độ nghiêng tải trọng; γ: khối lượng thể tích (dung trọng) đất sét (kg/m 3); Df : chiều sâu chơn tính đến đáy móng (mm) Các hệ số khả chịu tải Ncm Nqm tính tốn sau: - Đối với Df/B ≤ 2,5; B/L ≤ H/V ≤ 0,4  D N cm =N c 1+0,2  f  B     B    H  ÷ 1+0,2  L ÷ 1-1,3  V ÷        (2) - Đối với Df /B> 2,5 H/V ≤ 0,4   B    H  ÷ 1-1,3  ÷  L    V  N cm =N c 1+0,2   (3) đó: Nc = 5,0 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nc = 7,5 dùng cho phương trình đất tương đối bằng; Nqm = 1,0 cho đất sét bão hòa đất tương đối bằng; H : thành phần nằm ngang khơng có hệ số tải trọng xiên (N); V : thành phần thẳng đứng chưa nhân hệ số tải trọng xiên (N) * Sức kháng trượt tính tốn xác định sau Sức kháng nhân hệ số, tính theo (N), chống lại trượt tính theo công thức sau: QR = ϕ Qn = ϕτ Qτ đó: Qn : sức kháng trượt danh định (N); ϕτ: hệ số sức kháng đất đáy móng (Bảng 1); Qτ: sức kháng trượt danh định đất móng (N) Đối với móng đặt đất sét, sức kháng trượt lấy giá trị nhỏ trong: - Lực dính đất sét, - Khi đế móng đặt 150mm vật liệu hạt đầm chặt, nửa ứng suất pháp tuyến giao diện móng đất Hình 1; Những ký hiệu sau áp dụng cho Hình 1; qs: sức kháng cắt đơn vị, Su hay 0,5.σ’v, lấy giá trị nhỏ hơn; Rτ: sức kháng trượt danh dịnh đất móng (N) thể phần diện tích đánh dấu biểu đồ qs; Su: cường độ kháng cắt khơng nước (MPa); σ’v: ứng suất hiệu thẳng đứng (MPa) (4) BƯt êng Hình 1.Phương pháp ước tính sức kháng trượt tường ĐỀ THI SỐ 242 đất sét CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngô Thị Thanh Hương Câu (3 điểm): Khái niệm, phạm vi áp dụng, ưu, nhược điểm móng cọc đài cao móng cọc đài thấp? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Khái niệm đất yếu? Các loại đất yếu thường gặp?Ở Việt Nam đất yếu phân bố vùng nào? Câu (4 điểm): Tính sức kháng dọc trục cọc đơn theo điều kiện đất cho cọc bê tông cốt thép với tiết diện 450x450mm, số liệu địa chất, mực nước ngầm (MNN) cho hình vẽ Cho λv = 1,0 MNN Ghi chú: Khối lượng thể tích nước γn = 1000 kg/m3 - Hết - ĐỀ THI SỐ 252 PHỤ LỤC 2: SỨC KHÁNG DỌC TRỤC CỦA CỌC ĐƠN – CỌC ĐÓNG Bảng Các hệ số sức kháng theo trạng thái giới hạn cường độ địa kỹ thuật cho cọc chịu tải trọng dọc trục PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN Khả chịu lực cực hạn cọc đơn HỆ SỐ SỨC KHÁNG Ma sát bề mặt: sét Phương pháp α (Tomlinson, 1987) 0,70.λv Sức kháng mũi cọc: sét Sét ( Skempton, 1951 ) 0,70.λv Ma sát bề mặt chiu lực mũi cọc: cát Phương pháp SPT 0,45.λv * Sức kháng đơn vị thân cọc - Thân cọc nằm đất dính: Phương pháp α: qs = α.Su đó: Su : cường độ kháng cắt khơng nước trung bình (MPa); α: hệ số kết dính áp dụng cho Su (xác định theo phương pháp API) - Thân cọc nằm đất rời: Đối với cọc đóng chuyển dịch: qs= 0,0019 N * Sức kháng đơn vị mũi cọc - Mũi cọc nằm đất rời: qp = 0,038.N corr D b ≤ ql D với:   1,92   N corr = 0, 77.log10  ÷ N ′ σ v    đó: Ncorr: số đếm SPT gần mũi cọc hiệu chỉnh cho áp lực tầng phủ, σ′v (Búa/300mm); N : số đếm SPT đo (Búa/300mm); D : chiều rộng hay đường kính cọc (mm); Db: chiều sâu xuyên tầng chịu lực (mm); q: sức kháng điểm giới hạn xác định sau: ĐỀ THI SỐ 262 với đất cát q = 0,4.Ncorr (MPa); với bùn không dẻo q = 0,3.Ncorr(MPa); σ v' : ứng suất hữu hiệu thẳng đứng mũi cọc trọng lượng thân lớp đất gây (MPa) CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Bùi Văn Lợi Ngô Thị Thanh Hương ... Bùi Văn Lợi Ngô Thị Thanh Hương ĐỀ THI SỐ 122 Câu (3 điểm): Khái niệm móng nơng? Cách lựa chọn cao độ đặt móng kích thước móng? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Trình bày khái niệm, đặc điểm,... Văn Lợi Ngơ Thị Thanh Hương Câu (3 điểm): Khái niệm, phạm vi áp dụng, ưu, nhược điểm móng cọc đài cao móng cọc đài thấp? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Khái niệm đất yếu? Các loại đất yếu thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nen va mong cao đẳng chính quy 2017 , Nen va mong cao đẳng chính quy 2017

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay