DE THI DKT HE DAI HOC 10 DE

10 31 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 07:20

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Hãy vẽ biểu đồ cường độ, tính trị số xác định điểm đặt áp lực chủ động bị động Cát 2,2m đất lên tường chắn hình vẽ? γ = 18,5 ϕkN/m = 320 c=0 0,6m Câu (2 điểm): Khái niệm tượng Kasrt? Điều kiện phát sinh biện pháp xử lý xây dựng cơng trình vùng có Karst? Câu (2 điểm): Trình bày khái niệm móng cơng trình? Các loại móng cơng trình ưu điểm loại? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi sử dụng ưu nhược điểm biện pháp cọc đất - xi măng xử lý đất yếu? Các dạng bố trí cọc đất - xi măng thường dùng? Câu (3 điểm): Một mẫu đất có tiêu sau: trọng lượng thể tích tự nhiên 18,2kN/m3; tỷ trọng hạt 2,68; độ ẩm tự nhiên 13,5%; độ ẩm giới hạn dẻo 14,5%; BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút độ ẩm giới hạn chảy 25% Hãy xác định: hệ số rỗng, độ rỗng, trọng lượng thể tích đẩy nổi, tên trạng thái đất đó? Câu (2 điểm): Khái niệm phong hóa đất đá? Các biện pháp xử lý xây dựng cơng trình nơi đất đá bị phong hóa? Câu (2 điểm): Khái niệm, đặc điểm, phạm vi sử dụng móng nơng? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng, ưu nhược điểm biện pháp giếng cát xử lý đất yếu? Vẽ hình minh họa rõ phận hình vẽ? Câu (3 điểm): Một mẫu đất có tiêu tính chất vật lý sau: Trọng lượng thể tích tự nhiên 18,2 kN/m3; tỷ trọng hạt 2,7; độ ẩm tự nhiên 14,5%; hệ số β = 0,8 Khi thí BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút nghiệm nén phòng khơng nở ngang với chiều cao ban đầu mẫu đất 20mm, kết sau: Áp lực nén p, (kPa) 100 200 300 400 Hệ số rỗng e 0,635 0,619 0,607 0,594 Xác định hệ số rỗng ban đầu, hệ số nén lún tương đối, môđun biến dạng mẫu đất ứng với cấp áp lực từ 200 ÷ 300 kPa? Câu (2 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi áp dụng ưu nhược điểm thí nghiêm xuyên tĩnh CPT? Câu (2 điểm): Nêu mục đích, phạm vi sử dụng, ưu nhược điểm thí nghiệm nén tĩnh? Câu (3 điểm): Nguyên lý, phạm vi áp dụng, ưu nhược điểm biện pháp thay đất (đệm cát)? Vẽ móng nơng đặt lớp đệm cát giải thích vai trò lớp đệm cát? BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): q = 21 kPa Hãy vẽ biểu đồ cường độ, tính trị số xác định điểm đặt áp lực chủ động áp lực bị động đất lên tường chắn hình vẽ? Cát 1,9m γ = 18,5 kN/m3 ϕ = 300 c=0 0,6m Câu (2 điểm): Thế chuyển dịch đất đá sườn dốc? Biện pháp phòng chống chuyển dịch đất đá sườn dốc? Câu (2 điểm): Khái niệm, phạm vi áp dụng phân loại móng cọc? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Nguyên lý, phạm vi áp dụng ưu nhược điểm biện pháp cọc cát đầm chặt xử lý đất yếu? Vẽ sơ đồ dạng bố trí thường dùng? BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Một mẫu đất thí nghiệm kết sau: khối lượng đất sau sấy khơ 108g; thể tích đất trạng thái chặt 52cm 3; thể tích đất trạng thái xốp 68cm3; khối lượng thể tích tự nhiên 1,84g/cm 3; tỷ trọng hạt 2,72; độ ẩm tự nhiên 8% Hãy xác định hệ số rỗng, độ rỗng trạng thái đất trạng thái tự nhiên? Câu (2 điểm): Khoan thăm dò gì? Mục đích thí nghiệm khoan thăm dò? Mẫu ngun dạng gì? Kể tên số thí nghiệm trường tiến hành hố khoan? Câu (2 điểm): Nêu khái niệm móng cơng trình? Vẽ hình minh họa? Việc lựa chọn phương án móng phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi sử dụng ưu nhược điểm biện pháp bấc thấm xử lý đất yếu? Vẽ sơ đồ bố trí bấc thấm xử lý đường giải thích vai trò phận hình vẽ? BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Một mẫu đất có tiêu tính chất vật lý sau: khối lượng đất khô 154g; tỷ trọng hạt 2,71; hệ số β = 0,65 Khi thí nghiệm nén phòng khơng nở ngang mẫu đất có chiều cao ban đầu 20 mm, tiết diện ngang 50cm2 kết sau: Áp lực nén p, (kPa) 100 200 300 400 Độ lún mẫu S (cm) 0,106 0,134 0,148 0,154 Xác định hệ số rỗng ban đầu, hệ số nén lún tương đối môđun biến dạng đất ứng cấp áp lực từ 300 ÷ 400 kPa? Câu (2 điểm): Hiên tượng cát chảy gì? Điều kiện phát sinh tượng cát chảy? Hãy nêu biện pháp xử lý tượng cát chảy xây dựng cơng trình? Câu (2 điểm): Khái niệm, phạm vi áp dụng, ưu điểm móng cọc? Vẽ hình minh họa? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi sử dụng ưu nhược điểm biện pháp giếng cát xử lý đất yếu? Vẽ sơ đồ bố trí giải thích vai trò phận hình vẽ? BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Cho tường chắn đất với lưng tường nhẵn, thẳng đứng Hãy tính trị số, vẽ biểu đồ cường độ Sét bụi 2,5m xác định điểm đặt áp lực đất chủ động bị động lên tường chắn? γ = 18,3 ϕkN/m = 160 c = 15 kPa 0,8m Câu (2 điểm): Chỉ số xuyên tiêu chuẩn SPT gì? Cách tiến hành kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT? Câu (2 điểm): Đặc điểm đất yếu? Nêu hai nhóm giải pháp xử lý đất yếu, kể tên biện pháp xử lý đất yếu thuộc hai nhóm giải pháp đó? Câu (3 điểm): Trình bày nguyên lý, phạm vi sử dụng ưu nhược điểm biện pháp cọc đất - xi măng xử lý đất yếu? Các dạng bố trí cọc đất - xi măng thường dùng? BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Người ta dùng dao vòng có tiết diện 30cm2, cao 20mm để cắt mẫu đất ẩm đem cân khối lượng 173g, đem dao vòng đất sấy khơ hồn tồn tới khối lượng không đổi cân lại 156g Biết, khối lượng dao vòng 61g, tỷ trọng đất 2,65 Hãy xác định: trọng lượng thể tích tự nhiên, trọng lượng thể tích khơ, độ ẩm, độ rỗng hệ số rỗng, độ bão hòa đất đó? Câu (2 điểm): Trình bày nguyên lý, kết quả, ưu điểm phạm vi áp dụng thí nghiệm cắt cánh trường FVT? Câu (2 điểm): Nguyên lý phạm vi áp dụng ưu nhược điểm thí nghiệm siêu âm cọc? Tại khơng dùng thí nghiệm siêu âm với cọc đúc sẵn? Câu (3 điểm): Nguyên lý, phạm vi áp dụng ưu nhược điểm biện pháp cọc cát đầm chặt xử lý đất yếu? Vẽ sơ đồ dạng bố trí thường dùng? BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Một mẫu đất sét ẩm có hệ số rỗng 0,63; độ bão hoà 0,80; tỷ trọng hạt 2,65 Hãy xác định: độ rỗng, độ ẩm, trọng lượng thể tích tự nhiên, trọng lượng thể tích khơ, trọng lượng thể tích đẩy trọng lượng thể tích bão hòa đất đó? Câu (2 điểm): Địa hình, địa mạo gì? Ảnh hưởng địa hình địa mạo đến xây dựng cơng trình? Câu (2 điểm): Thí nghiệm PDA dùng để xác định đặc tính cọc? Ưu nhược điểm phạm vi sử dụng thí nghiệm PDA? Câu (3 điểm): Vẽ sơ đồ minh họa biện pháp thay đất xử lý đất yếu? Nguyên lý, ưu nhược điểm phạm vi áp dụng biện pháp thay đất? BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ 10 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Thí nghiệm mẫu đất cho kết sau: Khối lượng mẫu đất trước sấy khô 158,7g; Khối lượng sau sấy khơ 127,9g; thể tích mẫu ẩm 85,2cm 3; tỷ trọng hạt 2,71; độ ẩm giới hạn dẻo 33,7%; độ ẩm giới hạn chảy 40,9% Hãy xác định: Độ ẩm, trọng lượng thể tích khơ, trọng lượng thể tích tự nhiên, tên trạng thái đất? Câu (2 điểm): Khái niệm xói ngầm? Điều kiện phát sinh giải pháp xử lý khảo sát thi cơng cơng trình gặp tượng xói ngầm? Câu (2 điểm): Khái niệm, đặc điểm móng nơng? Trình bày bước để thiết kế móng nơng? Câu (3 điểm): Vẽ sơ đồ bố trí bấc thấm xử lý đất yếu giải thích vai trò phận hình vẽ? Trình bày nguyên lý, phạm vi sử dụng ưu nhược điểm biện pháp bấc thấm xử lý đất yếu? ... GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Một mẫu đất thí nghiệm kết sau: khối lượng đất sau sấy khô 108 g; thể... đất? BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ 10 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): Thí nghiệm mẫu... cát? BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỀ THI HỌC PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT (DC2KX31) ĐỀ THI SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Hình thức thi: VIẾT – Thời gian 90 phút Câu (3 điểm): q = 21 kPa Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI DKT HE DAI HOC 10 DE , DE THI DKT HE DAI HOC 10 DE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay