DE THI DIA CHAT CONG TRINH DAI HOC (chinh quy) 2017

10 19 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 07:20

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (3 điểm): Trong khu đất xây dựng bố trí giếng khoan hình vẽ Đáy cách nước nằm ngang có cao trình -1,5m, đất tầng chứa nước có hệ số thấm 19m/ngđ, tỷ trọng hạt 2,7; hệ số rỗng 0,681và dòng thấm ổn định khơng Tính lưu lượng riêng dòng ngầm thiết lập phương trình đường cong hạ thấp mực nước? Cách giếng khoan (1) khoảng x = 30m đào hố móng tới cao trình +20m Hỏi nước có chảy vào hố móng khơng? Nếu có, kiểm tra khả xảy cát chảy vào hố móng? CÂU (3 điểm): Anh (chị) nêu mục đích trình bày giai đoạn cơng tác khoan khảo sát địa chất cơng trình? Phân biệt mẫu nguyên trạng mẫu không nguyên trạng? CÂU (2 điểm): Trình bày nguồn gốc hình thành cách phân loại đá magma? Vì lại có hình thành khe nứt đá magma? CÂU (2 điểm): Nêu khái niệm nguyên nhân gây động đất? Các giải pháp xây dựng cơng trình vùng có xảy động đất? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngơ Thị Thanh Hương CÂU (3 điểm): Trong khu đất xây dựng bố trí giếng khoan tác dụng tương hỗ để hạ thấp mực nước ngầm hình vẽ Biết đất tầng chứa nước có hệ số thấm 12m/ngđ, tầng sét cách nước có trọng lượng thể tích tự nhiên 18kN/m3 Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút Xác định cao độ mực nước A biết lưu lượng bán kính ảnh hưởng giếng khoan 1, 2, là: Q =Q =Q =1000m /ngđ; R = R = R = 150m? Tại A đặt móng có cao trình đáy +22,5m, kiểm tra độ an tồn đáy móng hai trường hợp khơng hút nước tiến hành bơm hút nước với lưu lượng trên? Khi khơng bơm hút nước đào hố móng tới cao trình để hố móng an tồn? CÂU (3 điểm): Trình bày nguồn gốc hình thành phân loại đá trầm tích? Trình bày yếu tố nằm đá trầm tích? Kể tên số loại đá trầm tích thường gặp xây dựng? CÂU (2 điểm): Trình bày đặc trưng tượng động đất? Kể tên thang phân cấp động đất nguyên lý chúng? CÂU (2 điểm): Mặt cắt địa chất cơng trình thành lập sở nào? Ý nghĩa mặt cắt địa chất cơng trình? Hãy vẽ mặt cắt địa chất cơng trình (tối thiểu có lớp địa chất)? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngơ Thị Thanh Hương CÂU (3 điểm): Hút nước từ giếng khoan có đường kính d = 176mm, cao trình đường mực nước ban đầu 21m, cao trình đáy cách nước -1m, cao trình mực nước hút 11m Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút hình vẽ Biết đất tầng chứa nước có hệ số thấm 18m/ngđ, tỷ trọng hạt 2,7; hệ số rỗng 0,862 dòng thấm tầng chứa nước ổn định không Xác định lưu lượng hút nước giếng khoan? Lập phương trình đường cong phễu hạ thấp mực nước giếng? Cách giếng khoan đoạn 35m, đào hố móng đến cao trình +7m, kiểm tra xem nước có chảy vào hố móng khơng? Nếu có, kiểm tra khả xảy cát chảy vào hố móng? CÂU (3 điểm): Trình bày khái niệm cách phân loại địa hình, địa mạo? Phân tích ảnh hưởng địa hình, địa mạo đến xây dựng cơng trình? CÂU (2 điểm): Khái niệm tượng phong hóa đất đá? Trình bày kiểu phong hóa đất đá? CÂU (2 điểm): Trình bày ưu, nhược điểm phương pháp khoan khảo sát địa chất cơng trình? Hãy kể tên số thí nghiệm trường tiến hành hố khoan? Kết phương pháp khoan dùng để làm gì? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngô Thị Thanh Hương CÂU (3 điểm): Trong khu đất xây dựng bố trí giếng khoan tác dụng tương hỗ để hạ thấp mực nước ngầm A hình vẽ Đất tầng chứa nước có hệ số thấm 14m/ngđ Sinh viên khơng sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút Xác định cao độ mực nước hạ thấp A biết lưu lượng bán kính ảnh hưởng giếng khoan 1, 2, 3, là: Q = Q2 = 1000m3/ngđ; R1 = R2 = 110m; Q3 = Q4 = 1200m3/ngđ; R3 = R4 = 150m Tại A đặt hầm có cao trình đáy +8m Hỏi nước có chảy vào cơng trình khơng? Tại sao? (q trình hút nước diễn giếng 1,2,3,4 theo lưu lượng trên) Xác định lưu lượng Q giếng để hạ thấp mực nước A thêm 1,5m (cho Q giếng nhau) ? CÂU (3 điểm): Trình bày nguồn gốc hình thành phân loại đá biến chất? Tính xây dựng đá biến chất? Hãy kể tên loại đá biến chất thường dùng xây dựng? CÂU (2 điểm): Trình bày dạng chuyển động kiến tạo vỏ Trái Đất? Các loại đứt gãy kiến tạo có minh họa hình vẽ? CÂU (2 điểm): Trình bày nội dung nhiệm vụ cơng tác khảo sát địa chất cơng trình? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngô Thị Thanh Hương Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (3 điểm): Dòng ngầm tầng cát pha lẫn sỏi sạn thấm từ hồ sơng hình vẽ Đất tầng chứa nước có hệ số thấm 20m/ngđ; tỷ trọng hạt 2,68; hệ số rỗng 0,587 Cách sông đoạn 20m có đường đặt cao trình +14m có bị ngập nước khơng? Tại sao? Tính lưu lượng riêng dòng ngầm lượng nước chảy đường đoạn dài 40m? Kiểm tra khả xảy cát chảy vị trí đặt đường? CÂU (3 điểm): Trình bày khái niệm phương pháp xác định tuổi đất đá? Hóa thạch dùng để xác định tuổi loại đá cần phải thỏa mãn yêu cầu gì? CÂU (2 điểm): Khái niệm chuyển động kiến tạo vỏ Trái Đất? Phân tích ảnh hưởng chuyển động kiến tạo đến xây dựng cơng trình? CÂU (2 điểm): Chỉ số xuyên tiêu chuẩn SPT gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến số SPT? Tại làm thí nghiệm SPT số SPT lại khơng tính đến 15cm đầu tiên? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngô Thị Thanh Hương Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (3 điểm): Trong khu đất xây dựng bố trí giếng khoan tác dụng tương hỗ để hạ thấp mực nước đất hình vẽ Đất tầng chứa nước có hệ số thấm 15m/ngđ, tầng đất sét cách nước có trọng lượng thể tích tự nhiên 18,5 kN/m Biết lưu lượng bán kính ảnh hưởng giếng 1,2,3,4, là: Q = Q3 = 500 m3/ngđ; R1= R3=120m; Q2 = Q4= 750 m3/ngđ; R2= R4=150m Xác định cao trình mực nước A? Tại A đào hố móng có chiều sâu 6m Kiểm tra độ an tồn đáy hố móng tiến hành bơm hút nước với lưu lượng trên? Khi khơng bơm hút nước đào hố móng với độ sâu tối đa để hố móng an tồn? CÂU (3 điểm): Nguyên lý, phạm vi áp dụng thí nghiệm xuyên tĩnh CPT? Các thơng số thu từ thí nghiệm CPT? So với thí nghiệm SPT thí nghiệm CPT có ưu, nhược điểm bật? CÂU (2 điểm): Trình bày khái niệm chuyển dịch đất đá sườn dốc? Phân tích nguyên nhân gây chuyển dịch đất đá sườn dốc? CÂU (2 điểm): Khống vật gì? Nêu đặc điểm khống vật tạo đất đá? Kể tên số khoáng vật tạo đá chính? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngô Thị Thanh Hương Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU1 (3 điểm): Nước ngầm có mặt thống tự tầng cát hạt trung có đáy phẳng, nằm ngang, hệ số thấm 18m/ngđ Theo hướng dòng thấm khoan giếng khoan cách 800m Cao trình mực nước giếng khoan +25m +20m, cao trình đáy cách nước +8m Tầng cát hạt trung có tiêu sau: tỷ trọng hạt 2,6; hệ số rỗng 0,576; Vẽ sơ đồ mặt cắt địa chất thủy văn tầng chứa nước? Xác định lưu lượng dòng thấm tầng chứa nước bề rộng 150m? Nếu đào hố móng đến cao trình đáy +22m giếng khoan có nước thấm vào hố móng hay khơng? Tại sao? Nếu có kiểm tra tượng cát chảy? CÂU 2: (3 điểm) Tường cừ sân phủ dùng để hạn chế tượng địa chất nào? Trình bày khái niệm điều kiện phát sinh tượng đó? Giải thích dùng tường cừ sân phủ lại hạn chế tượng đó? CÂU (2 điểm): Phân biệt mẫu đá khối đá? Độ bền nén trục mẫu đá khối đá tiêu có giá trị lớn hơn? Tại sao? CÂU (2 điểm): Mục đích phương pháp đào thăm dò địa chất cơng trình? Kể tên cơng trình đào thăm dò ý nghĩa chúng? So sánh mẫu nguyên trạng lấy từ phương pháp đào mẫu nguyên trạng lấy từ phương pháp khoan khảo sát? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngô Thị Thanh Hương Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút CÂU (3 điểm): Trong khu đất xây dựng bố trí giếng khoan tác dụng tương hỗ để hạ thấp mực nước ngầm hình vẽ, biết đất tầng chứa nước có hệ số thấm 15m/ngđ Xác định cao độ mực nước A biết: lưu lượng bán kính ảnh hưởng giếng Q1 = 850 m3/ngđ; R1 = 120m; Q2 = 1200 m3/ngđ; R2 = 140m; Q3 = 1300m3/ngđ; R3 = 150m Tại A đặt hầm cao độ đáy +10m, Hỏi nước có chảy vào hầm khơng? Tại sao? Nếu có cần phải tăng lưu lượng tối thiểu giếng lên để nước khơng chảy vào hố móng? Cho lưu lượng giếng CÂU (3 điểm): Hình ảnh bên kết tượng gì? Trình bày khái niệm tượng phân tích ảnh hưởng tượng tới xây dựng cơng trình? CÂU (2 điểm): Trình bày nhiệm vụ cơng tác khảo sát địa chất cơng trình? Kể tên phương pháp thí nghiệm trường học, phương pháp phương pháp lấy mẫu phương pháp không lấy mẫu? CÂU (2 điểm): Trình bày khái niệm đất? Phân loại đất theo nguồn gốc hình thành? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngô Thị Thanh Hương CÂU (3 điểm): Một giếng khoan khai thác nước có đường kính 220mm, đặt suốt chiều dài tầng chứa nước dày 7m, đáy tầng chứa nước nằm ngang hình vẽ Khi thi công giếng Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút xác định mực nước cách mặt đất, lúc xuất 12m, lúc ổn định 3m Hệ số thấm đất tầng chứa nước 2,75m/h Tầng đất sét có trọng lượng thể tích tự nhiên 20,5kN/m Biết dòng thấm dòng ổn định, khơng Hãy xác định lưu lượng nước khai thác độ giảm mực nước giếng 4m? Lập phương trình đường cong phễu hạ thấp mực nước? Hố móng đặt cách tâm giếng khoan 42m có đáy cách đáy tầng chứa nước 11m Nếu thi cơng hố móng giếng bơm với lưu lượng đáy hố móng có bị trồi nước ngầm không? Tại sao? Xác định Qmax hút nước từ giếng? CÂU (3 điểm): Khái niệm tượng Kasrt? Phân tích điều kiện phát sinh tượng Kasrt? Các biện pháp xử lý xây dựng cơng trình vùng Kasrt? CÂU (2 điểm): Tính nứt nẻ khối đá gì? Cách đánh giá tính nứt nẻ khối đá? CÂU (2 điểm): Nguyên lý, cách tiến hành thí nghiệm phạm vi áp dụng thí nghiệm cắt cánh trường (FVT)? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MƠN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngơ Thị Thanh Hương CÂU (3 điểm): Người ta dự kiến đào hố móng có cao trình đáy +8,5m, vào tầng chứa nước có đáy nằm ngang hình vẽ, tầng chứa nước cát hạt trung có tỷ trọng hạt 2,62; hệ số rỗng 0,88; hệ số thấm 17m/ngđ, biết dòng thấm ổn định khơng Sinh viên khơng sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ 10 Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90 phút Hãy tính lưu lượng thấm đơn vị tầng chứa nước lập phương trình đường cong hạ thấp mực nước từ mặt cắt đến mặt cắt 2? Kiểm tra nước có chảy vào hố móng khơng? Tại sao? Nếu có, kiểm tra tượng cát chảy? CÂU (3 điểm): Phân tích nguyên nhân gây tượng chuyển dịch đất đá sườn dốc? Trình bày biện pháp phòng chống tượng này? CÂU (2 điểm): Đá trầm tích hóa học gì? Các loại đá trầm tích hóa học đặc điểm chung chúng? Nêu tính chất xây dựng đá trầm tích? CÂU (2 điểm): Khái niệm mặt cắt địa chất cơng trình? Cách lập mặt cắt địa chất cơng trình dựa vào tài liệu khoan đào thăm dò, vẽ hình minh họa? Ghi chú: Trọng lượng riêng nước γn = 9,81 kN/m3 - Hết CÁN BỘ RA ĐỀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Văn Hiệp Đỗ Minh Ngọc Ngô Thị Thanh Hương Sinh viên không sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm ... dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90... dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90... dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỀ THI HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH (DC2CT31) ĐỀ THI SỐ Hình thức thi: VIẾT – Thời gian: 90
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI DIA CHAT CONG TRINH DAI HOC (chinh quy) 2017 , DE THI DIA CHAT CONG TRINH DAI HOC (chinh quy) 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay