ĐỒ án môn học nền MÓNG số LIỆU đề 02, đại học CÔNG NGHỆ GTVT

35 13 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:55

ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀNSỐ LIỆU ĐẦU BÀI - Tải trọng tác dụng Tải trọng\ Phương án V tĩnh tải (DC) V hoạt tải (LL+IM) H hoạt tải (LL+IM) M hoạt tải (LL+IM) Phương dọc(D), ngang (N) cầu - Điều kiện thủy văn chiều dài nhịp: Cao độ MNCN (EL5) Cao độ MNTT (EL4) Cao độ MNTN (EL3) Cấp sông Cao độ mặt đất thiên nhiên EL1 Cao độ mặt đất sau xói EL2 Chiều dài nhịp tính toán SV: ĐẶNG QUỲNH NAM Đơn vị KN KN KN KN.M 4500 2800 110 500 Đơn vị m m m m m m m 3,00 1,50 0.00 -2,40 17,50 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA LỚP ĐẤT 1: (0=> -2,40m) Bụi tính dẻo cao, màu xám đen, xám xanh, mềm Các tiêu lý Phân tích thành phần hạt + Phần trăm hạt sỏi + Phần trăm hạt cát + Phần trăm hạt mịn (sét, bụi) Độ ẩm tự nhiên Khối lượng thể tích Khối lượng riêng Giới hạn chảy Giới hạn dẻo Thí nghiệm cắt trực tiếp + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén nở hơng Thí nghiệm nén ba trục (CU) + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén ba trục (UU) + Góc ma sát + Lực dính có hiệu Thí nghiệm nén cố kết + Áp lực tiến cố kết + Hệ số cố kết + Hệ số nén + Hệ số thấm kvx10-7 + Chỉ số nén Cc SV: ĐẶNG QUỲNH NAM Kí hiệu Đơn vị Kết W γw Gs LL PL % g/cm3 g/cm3 % % 0,00 17,00 83,00 94,10 1,47 2,61 74,70 37,90 φ c qu Độ kG/cm2 kG/cm2 4,00 0,004 - φcu ccu Độ kG/cm2 22,00 0,450 φ' c' Độ kG/cm2 3,00 0,040 Pc Cvx10-3 ax10-1 kvx10-7 Cc kG/cm2 cm2/s cm2/kG cm2/s 0,51 0.54 0,23 0,45 0,78 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA LỚP ĐẤT 2a: (-2,40=>-12,50 m ) Sét gầy pha cát, mầu xám nâu, xám xanh, cứng vừa đến cứng s (CL) Các tiêu lý Phân tích thành phần hạt + Phần trăm hạt sỏi + Phần trăm hạt cát + Phần trăm hạt mịn (sét, bụi) Độ ẩm tự nhiên Khối lượng thể tích Khối lượng riêng Giới hạn chảy Giới hạn dẻo Thí nghiệm cắt trực tiếp + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén nở hơng Thí nghiệm nén ba trục (CU) + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén ba trục (UU) + Góc ma sát + Lực dính có hiệu Thí nghiệm nén cố kết + Áp lực tiến cố kết + Hệ số cố kết + Hệ số nén + Hệ số thấm kvx10-7 + Chỉ số nén Cc SV: ĐẶNG QUỲNH NAM Kí hiệu Đơn vị Kết W γw Gs LL PL % g/cm3 g/cm3 % % 0,00 30,70 68,80 26,47 1,96 2,72 38,80 19,90 φ c qu Độ kG/cm2 kG/cm2 13,00 0,310 0,660 φcu ccu Độ kG/cm2 - φ' c' Độ kG/cm2 - Pc Cvx10-3 ax10-1 kvx10-7 Cc kG/cm2 cm2/s cm2/kG cm2/s - ĐH CÔNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA LỚP ĐẤT TK3-2: ( -19,50 => -22,20) sét gầy, màu xám nâu, cứng (CL) Các tiêu lý Phân tích thành phần hạt + Phần trăm hạt sỏi + Phần trăm hạt cát + Phần trăm hạt mịn (sét, bụi) Độ ẩm tự nhiên Khối lượng thể tích Khối lượng riêng Giới hạn chảy Giới hạn dẻo Thí nghiệm cắt trực tiếp + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén nở hơng Thí nghiệm nén ba trục (CU) + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén ba trục (UU) + Góc ma sát + Lực dính có hiệu Thí nghiệm nén cố kết + Áp lực tiến cố kết + Hệ số cố kết + Hệ số nén + Hệ số thấm kvx10-7 + Chỉ số nén Cc Kí hiệu Đơn vị Kết W γw Gs LL PL % g/cm3 g/cm3 % % 0,60 25,50 73,90 25,69 1,97 2,72 38,30 19,45 φ c qu Độ kG/cm2 kG/cm2 14,00 0,300 0,600 φcu ccu Độ kG/cm2 - φ' c' Độ kG/cm2 - Pc Cvx10-3 ax10-1 kvx10-7 Cc kG/cm2 cm2/s cm2/kG cm2/s - TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA LỚP ĐẤT 3: ( -12,50 => -19,50 -22,20=> -75,00) Cát sét, cát bụi, màu xám vàng, xám trắng, trạng thái chặt vừa đến chặt, bão hoà nước, (SC), (SM) SV: ĐẶNG QUỲNH NAM ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ Các tiêu lý Phân tích thành phần hạt + Phần trăm hạt sỏi + Phần trăm hạt cát + Phần trăm hạt mịn (sét, bụi) Độ ẩm tự nhiên Khối lượng thể tích Khối lượng riêng Giới hạn chảy Giới hạn dẻo Thí nghiệm cắt trực tiếp + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén nở hơng Thí nghiệm nén ba trục (CU) + Góc ma sát + Lực dính Thí nghiệm nén ba trục (UU) + Góc ma sát + Lực dính có hiệu Thí nghiệm nén cố kết + Áp lực tiến cố kết + Hệ số cố kết + Hệ số nén + Hệ số thấm kvx10-7 + Chỉ số nén Cc SV: ĐẶNG QUỲNH NAM Kí hiệu Đơn vị Kết W γw Gs LL PL % g/cm3 g/cm3 % % 2,50 72,90 24,60 16,90 2,05 2,65 24,38 15,87 φ c qu Độ kG/cm2 kG/cm2 32,00 0,080 - φcu ccu Độ kG/cm2 - φ' c' Độ kG/cm2 - Pc Cvx10-3 ax10-1 kvx10-7 Cc kG/cm2 cm2/s cm2/kG cm2/s - ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ PHẦN BÁO CÁO ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 1.1 Đặc điểm địa chất ,thủy văn khu vực xây dựng cơng trình: 1.1.1 Mơ tả cấu tạo địa chất SV: ĐẶNG QUỲNH NAM ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ Lớp 1: Lớp có ký hiệu lớp 1, lớp bụi tính dẻo cao, màu xám xanh, xám đen Chiều dày lớp 2.4m, cao độ mặt lớp 0.62m, cao độ đáy lớp -1.78m Lớp đất có độ ẩm tự nhiên W = 94.10% Lớp đất trạng thái mềm Lớp 2: Lớp cóký hiệu lớp 2a, lớp sét pha cát, mầu xám nâu, xám xanh Chiều dày lớp 10.10m, cao độ mặt lớp -1.78m, cao độ đáy lớp -11.88m Lớp đất có độ ẩm tự nhiên W = 26.47% Lớp đất trạng thái cứng vừa đến cứng Lớp 3: Lớp có ký hiệu lớp 3, lớp cát sét, cát bụi, mầu xám vàng, xám trắng Chiều dày lớp 7m, cao độ mặt lớp -11.88m, cao độ đáy lớp -18.88m Lớp đất có độ âm tự nhiên W = 16.90% Lớp đất trạnh thái chặt vừa đến chặt, bão hoà nước Lớp 4: Lớp có ký hiệu lớp TK3-2, lớp sét gầy mầu xám nâu Chiều dày lớp 2.7m, cao độ mặt lớp -18.88m, cao độ đáy lớp -21.58m lớp có độ ẩm tự nhiên W = 25.69% Lớp đất trạng thái cứng Lớp 5: Lớp có ký hiệu lớp 3, lớp cát sét, cát bụi, mầu xám vàng, xám trắng Chiều dày lớp 52.8m, cao độ mặt lớp -21.58m, cao độ đáy lớp -74.38m Lớp đất có độ âm tự nhiên W = 16.90% Lớp đất trạnh thái chặt vừa đến chặt, bão hoà nước 1.2 Nhận xét đề xuất phương án SV: ĐẶNG QUỲNH NAM ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ + Với đặc điểm địa chất cơng trình đây, nên sử dụng giải pháp móng cọc ma sát BTCT cho cơng trình cầu lấy lớp đất số làm tầng tựa cọc + Nên cọc ngập sâu vào lớp đất số để tận dụng khả chịu ma sát cọc SV: ĐẶNG QUỲNH NAM ĐH CÔNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ PHẦN THIẾT KẾ KỸ THUẬT SV: ĐẶNG QUỲNH NAM ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ 2.1 Bố trí chung cơng trình bè t r Ýc t r c Çu dä c c Çu ng ang c Çu 800 450 60 80 60 80 150 170 +3.70(CDDT) +3(MNCN) 150 25 25 185 520 25 185 120 25 0.00 M ÐTN 170 Lí p 1: bui tinh deo +0.62(C§ HK) +1.50(MNTN) 170 200 200 -2.5(CDDB) -2.20(MDSX) -4.5(C D D AB) 50 6X120=720 50 50 3X120=360 Lí p SÐt gÇy 50 -11.88 460 820 Lí p C¸t sÐt 28 cäc BTCT 450 X 450 L =24.00 m -18.88 Lí p 4: set gay -21.58 Lí p SÐt gÇy P5 P6 P6 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P13 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P20 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P27 5@120=600 50 50 720 700 P4 450 P3 150 25 P2 800 460 P1 50 3@120=360 50 25 150 -28.00 460 mỈt b»ng c ä c mỈt b»ng t r 2.2 Chọn kích thước cơng trình SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 10 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ Với 28 cọc, ta bố trí hình vẽ Các kích thước bệ là: 3700x 6400 mm Thể tích bệ là: Vb =35,52 m3 2.5.3 Tổ hợp tải trọng tâm đáy bệ cọc - Tổ hợp tải trọng trạng thái giới hạn sử dụng: Tải trọng Đơn vị KN KN KN.m - Tổ hợp tải trọng trạng thái giới hạn cường độ: Tải trọng Đơn vị Ncd KN Hcd KN Mcd KN.m -Tổ hợp tải trọng tác dụng lên đáy bệ tổng hợp theo bảng sau: Tải trọng Đơn vị TTGHSD Tải trọng thẳng đứng KN 9220.02 Tải trọng ngang KN 110 Momen KN.m 2.6 Kiểm toán theo trạng thái giới hạn cường độ TTGHSD 9220.02 110 TTGHCD 12925.03 192.5 1963 TTGHCD 12925.03 192.5 1963 2.6.1 Kiểm toán sức kháng dọc trục cọc đơn a Tính nội lực tác dụng lên đầu cọc Trường hợp tất cọc thẳng đứng, tải trọng tác dụng lên đầu cọc xác định theo công thức sau: = +(KN) Dọc cầu Mx : My =0 Ngang cầu My: Mx=0 Trong đó: n: số lượng cọc móng N: tổng tải trọng thẳng đứng TTGHCĐ đáy bệ (KN) Mx, My: momen tải trọng TTGHCĐ lấy trục Ox Oy đáy đài (KNm) SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 21 50 P1 P2 P3 P4 P5 P6 3x120=360 ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ P8 P9 P10 P11 P12 P13 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P22 P23 P24 P25 P26 P27 50 460 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG 50 6x120=720 50 820 Tải trọng tác dụng lên cọc tính theo bảng sau: tên cọc 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 n N (KN) 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 Mx (KN.m) dọc cầu My (KN.m) ngang cầu Xi (m) Yi (m) 1963.00 0.00 -2.70 1.35 1963.00 0.00 -1.80 1.35 1963.00 0.00 -0.90 1.35 1963.00 0.00 0.00 1.35 1963.00 0.00 0.90 1.35 1963.00 0.00 1.80 1.35 1963.00 0.00 2.70 1.35 1963.00 0.00 -2.70 0.45 1963.00 0.00 -1.80 0.45 SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 22 Ni (KN) 555.5 555.5 555.5 555.5 555.5 555.5 555.5 492.9 492.9 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 12925.0 SV: ĐẶNG QUỲNH NAM ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ 1963.00 0.00 -0.90 0.45 1963.00 0.00 0.00 0.45 1963.00 0.00 0.90 0.45 1963.00 0.00 1.80 0.45 1963.00 0.00 2.70 0.45 1963.00 0.00 -2.70 -0.45 1963.00 0.00 -1.80 -0.45 1963.00 0.00 -0.90 -0.45 1963.00 0.00 0.00 -0.45 1963.00 0.00 0.90 -0.45 1963.00 0.00 1.80 -0.45 1963.00 0.00 2.70 -0.45 1963.00 0.00 -2.70 -1.35 1963.00 0.00 -1.80 -1.35 1963.00 0.00 -0.90 -1.35 1963.00 0.00 0.00 -1.35 1963.00 0.00 0.90 -1.35 1963.00 0.00 1.80 -1.35 1963.00 0.00 2.70 -1.35 90.7 28.2 23 492.9 492.9 492.9 492.9 492.9 430.2 430.2 430.2 430.2 430.2 430.2 430.2 367.6 367.6 367.6 367.6 367.6 367.6 367.6 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ Vậy NMax=555.58 Nmin=367.63 b Kiểm tốn sức kháng dọc trục cọc đơn Cơng thức kiểm tốn: Nmax + ΔN ≤ Ptt Trong đó: Nmax: Nội lực lớn tác dụng lên đầu cọc (lực dọc trục) ΔN : Trọng lượng thân cọc (KN) Ptt : Sức kháng dọc trục cọc đơn (KN) Ta có: Ptt =1021 KN ΔN= Lc = 85,05 (KN) Vậy: Nmax + ΔN = 555.58 + 85,05 = 640.63< Ptt => Đạt 2.6.2 Kiểm toán sức kháng dọc nhóm Cơng thức kiểm tốn sức kháng dọc trục nhóm: VcQR= g.Qg Trong đó: Vc: Tổng lực gây nén nhóm cọc nhân hệ số Vc = 12925.03 (KN) QR: Sức kháng đỡ dọc trục tính tốn nhóm cọc φg: Hệ số sức kháng đỡ nhóm cọc Qg: Sức kháng đỡ dọc trục tính tốn nhóm cọc Do cọc ngàm qua lớp đất rời nên Qg = Q1 Với Q1: Tổng sức kháng dọc trục cọc đơn * Tính Qg : Tổng sức kháng danh định dọc trục cọc đơn đất sét: Qn = Qs+ Qp = 293731.2 + 502740 + 138510+ 449483.76 + 1212975 SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 24 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ =2597439.96 (N) = 2597 (KN) Móng cọc đài thấp có bệ cọc tiếp xúc chặt chẽ với đất, nên tổng sức kháng dọc trục cọc đơn là: Qg= Q1=n.Qn= 28 x 2597 =72716 (KN) Hệ số sức kháng nhóm cọc g = 0,45v=0,36 Sức kháng đỡ dọc trục tính tốn nhóm cọc : QR = 0,36 x 72716 = 26177.76 (KN) > Vc = 12925.03 (KN) => Đạt 2.7 Kiểm toán theo trạng thái giới hạn sử dụng (Tính lún) Với mục đích tính tốn độ lún nhóm cọc, tải trọng giả định tác động lên móng tương đương đặt 2/3 độ sâu chơn cọc vào lớp chịu lực hình vẽ y Db Lop dat tot Db Db Móng tuong duong Hình 8: Mơ hình quy đổi sang móng tương đương Cao độ lớp số 2a xuống (lớp chịu lực) (tức từ lớp tốt) là: -4,5 m Như Db= - 4,5 - (-28) = 23.5 m 2Db/3 = 15.66 m Vậy móng tương đương nằm lớp SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 25 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ Cao độ đáy móng tương đương -74.38 m Lớp đất tính lún bên móng tương đương, có chiều dày hình vẽ Do địa chất gồm lớp lớp lớp đất yếu, lớp lớp đất tốt nên chiều dài Db từ đầu lớp tới mũi cọc Lớp đất rời, độ lún nhóm cọc ước tính cách sử dụng kết nghiệm ngồi trường vị trí móng tương đương cho hình vẽ SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 26 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ Lop 1:bui tinh deo -1.78 -2.5 (CÐÐB) -4.5 (CÐÐAB) Lop 2:sét gay pha cát -11.88 2Db/3=15.66 Lop 3: cat sét Db=23.5 Móng tuong duong -20.16 -18.88 Lop 4:sét gay -21.58 -28 Lop 5: cat sét Lop tính lún -74.38 Hình Phân chia lớp tính lún Độ lún nhóm cọc đất rời tính sau: Sử dụng SPT: SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 27 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ Trong đó: q= mà Ftd=B×L q: áp lực móng tĩnh tác dụng 2Db/3, áp lực với tải trọng tác dụng đỉnh nhóm chia diện tích móng tương đương không bao gồm trọng lượng cọc đất cọc (Mpa) X: chiều rộng hay chiều nhỏ nhóm cọc (mm) = (L, B) tính lún nhóm cọc ρ: độ lún nhóm cọc (mm) B=3*3d +d I: Hệ số ảnh hưởng chiều sâu chơn hữu hiệu nhóm B=6*3d +d D': Độ sâu hữu hiệu lấy 2Db/3 (mm) Db: Độ sâu chôn cọc lớp chịu lực (mm) (có thể lấy tồn chiều dài cọc chiều dày lớp cát tính từ mũi cọc đến đỉnh lớp cát) Ncorr: giá trị trung bình đại diện hiệu chỉnh cho số đếm SPT tầng phủ độ sâu X phía đế móng tương đương (Búa/300mm) N: Số đếm SPT đo khoảng lún (Búa/300mm) σ'v: Ứng suất thẳng đứng hữu hiệu (Mpa) qc: Sức kháng xun hình nón tĩnh trung bình độ sâu X móng tương đương (Mpa) * Do ta sử dụng phương pháp SPT, giá trị tính tốn sau: - Áp lực móng tĩnh tác dụng 2Db/3 (q): (Mpa) Trong V: Tải trọng thẳng đứng đỉnh nhóm cọc TTGHSD (N), V =8149.53x103 (N) Ltd: Chiều dài móng tương đương, Ltd = 6x1350+450= 8550 mm Btd: Chiều rộng móng tương đương, Btd =3x1350+450= 4500 mm X: Chiều rộng nhỏ nhóm cọc (mm) X= (L, B) =4500 (mm) SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 28 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ - Độ sâu chơn cọc lớp chịu lực Db =23500 mm - Độ sâu hữu hiệu D' = 15660 mm - Hệ số ảnh hưởng chiều sâu chơn hữu hiệu nhóm (I): =0.565>0.5 => I=0.565 - Ứng suất thẳng đứng hữu hiệu: σ'v = 0.72 Mpa - Số đếm SPT đo khoảng lún N = 22 => Ncorr = 7.21 => Độ lún nhóm cọc: ρ = 33.27 mm 2.8 Tính tốn kiểm tra cọc 2.8.1 Tính tốn kiểm tra cọc giai đoạn thi công Tổng chiều dài cọc dùng để tính tốn bố trí cốt thép chiều dài đúc cọc : Ld = 24 m Được chia thành đốt có chiều dài Ld = m Khi vận chuyển cọc Tải trọng thân cọc phân bố tồn chiều dài cọc có giá trị là: q = n.Ag.γbt Trong đó: n hệ số động, n= 1.75 Ag: diện tích mặt cắt nguyên cọc, Ag = 0.2025 m2 Diện tích mắt cắt ngang cọc γbt : trọng lượng riên bê tông, γbt = 24 KN/m3 => q = 8.505 KN/m = 1,75 x Ag x 24  Khi cẩu cọc: SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 29 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG 2m ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ 4.0 m 8.505kN/m 2m 17.01 kN.m 17.01 kN.m 17.01 kN.m Hình 10: Biểu đồ mơmen cọc vận chuyển Ta có đồ vận chuyển cọc biểu đồ mơ men hình vẽ:   Chọn điểm cọc móc cẩu cho: M �M1 => a= 0.207×Ld=0.207×8=1.656 m Chọn a= 2m (KN.m) SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 30 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ 3.0 m 5.0 m 25.515 kN.m 25.515 kN.m Hình 11: đồ treo cọc lên giá búa sau: Chọn điểm móc cẩu cho => b = 0.294Ld = 0.294x8 =2.352m Chọn b= 3m Trị số mômen dương lớn nhất: (KN.m) Vậy: Mtt = max(M1 ;M2)=max(17.01 ; 25.515 )= 25.515(kN.m) 2.8.1.2.Tính bố trí cốt thép dọc cho cầu - Lớp bê tông bảo vệ cọc bê tông đúc sẵn mơi trường khơng bị ăn mòn 50mm, mơitrường bị ăn mòn 75mm Ta chọn cốt thép chủ chịu lực thép ASTM A615M Gồm d18 có fy = 420 Mpa đưuọc bố trí hình vẽ SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 31 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ Hình 12: Mặt cắt trụ ngang trụ Ta tính duyệt lại mặt cắt bất lợi trường hợp bất lợi mặt cắt có momen lớn trường hợp treo cọc: Cọc có chiều dài Ld= 6m Mtt= 25.515(kN.m) -Kiểm tra bê tơng có bị nứt hay khơng q trình cẩu treo cọc: + Cường độ chịu kéo uốn bê tông là: f r  0, 63 � f 'c  0, 63 � 28  3,33MPa + Ứng suất kéo thớ mặt cắt nguyên: => f ct  0,8 f r  0.8 �3.33  2.66( PMa) Tính duyệt khả chịu lực: SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 32 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ Giả thiết tất cốt thép chảy dẻo f s'  f s  f y  420Mpa Kiểm tốn sức kháng uốn tính tốn sức kháng uốn tính tốn cọc: M r   �M n Trong đó: ϕ: hệ số sức kháng quy định điều 5.5.4.2 Mn: sức kháng danh định (N.mm), Với: As: diện tích cốt thép chịu kéo khơng dự ứng lực (mm2) fy: giới hạn chảy quy định cốt thép chịu kéo (Mpa), fy = 420 Mpa A's: diện tích cốt thép chịu nén khơng dự ứng lực (mm2), f'y: giới hạn chảy quy định cốt thép chịu nén (Mpa), f'y = 420 MPa ds: khoảng cách từ thớ nén đến trọng tâm cốt thép chịu kéo không dự ứng lực (mm) d's: khoảng cách từ thớ nén đến trọng tâm cốt thép chịu nén không dự ứng lực (mm) a: chiều dày khối ứng suất tương đương (mm), a= cβ1 β1: Hệ số quy đổi hình khối ứng suất Với bê tơng có cường độ ≤ 28MPa, β1 = 0.85; với bê tơng có cường độ ≥ 28MPa, hệ số β1 giảm theo tỷ lệ 0.05 cho 7MPa vượt 28MPa không lấy nhỏ trị số 0.65 c: khoảng cách từ mặt trung hòa đến trục chịu nén (mm), với mặt cắt hình chữ nhật: Với b w: Chiều rộng bụng, với tiết diện hình chữ nhật, bw=b= 450 đường kính cọc Giả sử trục trung hòa nằm phía trọng tâm tiết diện, ta có •Giả sử trục trung hòa nằm phía trọng tâm tiết diện, ta có: - As=6×387=2322 mm2 - As' =3×387=1161 mm2 1  0.85 c - => - =>a= As f y  As' f y' 0.85 f c' 1bw SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 33 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ => giả thiết •Kiểm tra chảy dẻo cốt thép chịu kéo theo điều kiện:  y'   y  Ta có: fy Es  420  2,1x103 2x10 - ds= 400 mm - d s'  50mm =>  y'   s => Các cốt thép chảy dẻo => Giả thiết a M n  0.85 f c' ab(d s  )  As' f s' (d s  d s' ) => → Mn =354.61 KN.m > 25.515 KN.m => Đạt Vậy cốt thép chọn bố trí đảm bảo khả chịu lực SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 34 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT MĨNG SV: ĐẶNG QUỲNH NAM ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ 35 ... 2.4 Xác định sức kháng cọc 2.4.1 Sức kháng cọc theo vật liệu PR * Bố trí cốt thép cọc : SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 14 TTGHCĐ 11586.91 192.50 1578.00 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ + Cốt chủ... m 2Db/3 = 15.66 m Vậy móng tương đương nằm lớp SV: ĐẶNG QUỲNH NAM 25 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT MĨNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ Cao độ đáy móng tương đương -74.38 m Lớp đất tính lún bên móng tương đương, có... QUỲNH NAM 29 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT MĨNG 2m ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ 4.0 m 8.505kN/m 2m 17.01 kN.m 17.01 kN.m 17.01 kN.m Hình 10: Biểu đồ mơmen cọc vận chuyển Ta có sơ đồ vận chuyển cọc biểu đồ mô men hình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án môn học nền MÓNG số LIỆU đề 02, đại học CÔNG NGHỆ GTVT , ĐỒ án môn học nền MÓNG số LIỆU đề 02, đại học CÔNG NGHỆ GTVT , 1 Đặc điểm địa chất ,thủy văn khu vực xây dựng công trình:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay