bai tam

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:53

Đề số *** Cho kết cấu chịu lực nh hình 01 Trong đó: a = 3m, t = 10cm, E = 1.2x10 N/cm , ν= 0.18, q = kN/m Yêu cầu: Tính ứng suất độ võng q t a a Hình 01 - Sơ đố kết cấu phần tính toán bàI *** Các số liệu ban đầu Chiều dÇy tÊm t = 0.10 m KÝch th−íc cđa kết cấu 3.00 m a = Mô đun đàn håi 1.2E+07 kN/m E = HƯ sè Po¸t - xông = 0.18 Tải trọng phân bố q = 5.00 kN/m2 Chia kết cấu thành phần tử thông tin cho tính toán y 22 Kết cấu đợc chia thành 16 phần tử hình chữ nhật nh hình 02 Liên kết biên dới đợc mô hình hóa liên kết gối cố định nút dọc theo biên 23 24 25 21 13 16 17 11 12 15 16 18 10 19 11 20 12 13 14 1 14 3 15 10 2 4 x Hình 02 - Sơ đồ rời rạc hóa kết cấu Các thông tin nút: Số hiệu nút Toạ độ X 0.0 0.8 Toạ độ Y 0.0 0.0 Số hiệu nút Toạ độ X Toạ độ Y 10 11 12 13 14 15 16 1.5 0.0 2.3 0.0 3.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 1.5 0.8 2.3 0.8 3.0 0.8 0.0 1.5 0.8 1.5 1.5 1.5 2.3 1.5 3.0 1.5 0.0 2.0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0.8 2.0 1.5 2.0 2.3 2.0 3.0 2.0 0.0 3.0 0.8 3.0 1.5 3.0 2.3 3.0 3.0 3.0 TÝnh to¸n dời tải trọng phân bồ nút z y p m q x O i j qa qa 64 16 z 33 qa qa 192 1536 qa qa 192 qa p qa 1536 y qa qa 192 1536 64 16 qa qa 192 1536 x qa qa3 192 O 1536 i qa qa 16 64 qa qa 64 16 qa 192 m qa qa3 192 1536 qaqa3 192 1536 j H×nh 03 - Sơ đồ chia tải trọng dời tải träng vỊ nót 22 21 20 14 15 Hình 04 - Sơ đồ tải träng nót 25 19 13 qa qa 24 768 96 18 12 11 qa qa 16 23 17 16 qa33 qa 1536 192 qa qa 64 16 qa 22 32 10 Các thông tin tải trọng: Sè hiƯu nót PZ ? ? MX ? 0.0 MY ? ? 10 11 12 13 14 15 16 ? 0.0 ? ? 0.0 ? ? ? ? ? ? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ? ? 0.0 ? ? 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -1.4 -0.1 -0.2 0.1 0.0 ? ? -0.1 ? ? 0.0 Sè hiÖu nót PZ MX MY w'9 (11) θ'x17 (28) θ'x9 (12) θ'y17 (29) θ'y9 (13) w'18 (30) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 0.2 -2.8 0.0 0.0 ? ? -0.2 ? ? ? ? 0.0 ? ? 0.1 ? ? 0.2 ? ? ? ? Sau xử lý điều kiện biên ta có véc tơ chuyển vị cần tìm: = { θ'x2 θ'x3 (1) (2) θ'y12 w'13 (18) (19) θ'y19 θ'y20 (35) (36) θ'x4 (3) θ'x13 (20) θ'x22 (37) θ'y6 (4) θ'y13 (21) θ'x23 (38) w'7 (5) w'14 (22) θ'x24 (39) θ'x7 (5) θ'x14 (23) } θ'y7 (7) θ'y14 (24) w'8 (8) θ'y15 (25) θ'x8 (9) θ'y16 (26) θ'y8 (10) w'17 (27) θ'y10 (14) θ'x18 (31) θ'y11 w'12 θ'x12 (15) (16) (17) θ'y18 w'19 θ'x19 (32) (33) (34)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tam , bai tam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay