BAI GIANG TLTV DH 4 CHƯƠNG 4 một số ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN THỦY lực THỦY văn CÔNG TRÌNH

59 7 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:53

Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.2 Phân tích thủy lực cơng trình cầu thơng thường 3.2.1 Xác định độ cầu thông thường * Yêu cầu độ cầu * Tài liệu ban đầu để xác định độ cầu Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH * Bình đồ khu vực cầu Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH * Tài liệu lỗ khoan * Tài liệu thuỷ lực thuỷ văn Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.2 Phân tích thủy lực cơng trình cầu thông thường 3.2.1 Xác định độ cầu thông thường * Công thức để xác định độ cầu Cơng thức xác định diện tích nước cần thiết cầu có dạng: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH * u cầu định phương án độ cầu Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.2 Phân tích thủy lực cơng trình cầu thơng thường 3.2.2 Phân tích xói * Đối với cầu vượt sơng, xói tồn diện cầu thường bao gồm loại bản: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn nghiên cứu khả thi * Đối với tuyến đường: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn nghiên cứu khả thi * Đối với tuyến đường: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn nghiên cứu khả thi * Đối với cơng trình nước nhỏ: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn nghiên cứu khả thi * Đối với cơng trình nước nhỏ: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn nghiên cứu khả thi * Đối với cơng trình nước nhỏ: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn nghiên cứu khả thi * Đối với cơng trình nước nhỏ: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn thiết kế kỹ thuật * Đối với tuyến đường: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn thiết kế kỹ thuật * Đối với cơng trình nước nhỏ: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn thiết kế kỹ thuật * Đối với cơng trình nước nhỏ: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn thiết kế kỹ thuật * Đối với cơng trình nước nhỏ: Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 3.3 Khảo sát thủy văn phục vụ xây dựng đường 3.3.1 Khảo sát thuỷ văn giai đoạn lập vẽ thi công ... Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT... ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG... Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH Chương MỘT SỐ ỨNG DỤNG TÍNH TỐN THỦY LỰC - THỦY VĂN CƠNG TRÌNH * Ngun
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG TLTV DH 4 CHƯƠNG 4 một số ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN THỦY lực THỦY văn CÔNG TRÌNH , BAI GIANG TLTV DH 4 CHƯƠNG 4 một số ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN THỦY lực THỦY văn CÔNG TRÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay