Huong dan viet bctt 10 2 2017

53 41 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TOÁN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Biên soạn: Khoa Kế toán - Kiểm toán Tháng 2/2017 Trang bìa màu hồng, (khơng chèn hình/ảnh, chữ nổi, bóng mờ, chữ in nghiêng ) BỘ CƠNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRỪƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ****** BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY ABC Giảng viên hướng dẫn: TS Huỳnh Tấn Dũng Sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên 07374101 Nguyễn Văn A Lớp ĐHKT 9A Nhóm sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên Lớp Giảng viên hướng dẫn 07374102 Nguyễn Văn C ĐHKT 9B ThS Lê Thủy Ngọc Sang 07374103 Nguyễn Văn D ĐHKT 9C ThS Lê Hoàng Phương 01275065 Trần Thị E ĐHKT 9C ThS Nguyễn Thị Thu Hoàn Tờ 1: Nội dung giống trang bìa, in giấy trắng bình thường TP HCM, THÁNG …/2017 BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRỪƠNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN ****** BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY ABC Giảng viên hướng dẫn: TS Huỳnh Tấn Dũng Sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên 07374101 Nguyễn Văn A Lớp ĐHKT 9A Nhóm sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên Lớp Giảng viên hướng dẫn 07374102 Nguyễn Văn C ĐHKT 9B ThS Lê Thủy Ngọc Sang 07374103 Nguyễn Văn D ĐHKT 9C ThS Lê Hoàng Phương 01275065 Trần Thị E ĐHKT 9C ThS Nguyễn Thị Thu Hoàn TP HCM, THÁNG …/2017 Tờ 2: LỜI CẢM ƠN, khơng tính số trang LỜI CẢM ƠN Tờ 3: Nhận xét quan thực tập, khơng tính số trang NHẬN XÉT (Của quan thực tập) Ghi chú: Nhận xét quan thực tập nhận xét người hướng dẫn sở thực tập, phải có ký tên đóng dấu, đề tài nghiên cứu, khơng trực tiếp thực tập xí nghiệp GV hướng dẫn nhận xét vào trang Tờ 4: Nhận xét Gv hướng dẫn, không tính số trang NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) Ghi chú: GVHD nhận xét nội dung chủ yếu: Bố cục Thực tiễn (thực tế quan thực tập) Nhận xét kiến nghị phương hướng hồn thiện (nếu có) Kết quả: Đạt/không đạt yêu cầu (không cho điểm vào trang này!) Tờ 5: nhận xét Gv phản biện, khơng tính số trang NHẬN XÉT (Của GV phản biện) Tờ 6: Mục lục, khơng tính số trang MỤC LỤC Trang Chương : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC 1.1 Thành lập: 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Chương 2: THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY ABC 10 2.1 2.2 … Chương 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 10 Phụ lục (Khơng tính số trang) Phụ lục (Khơng tính số trang) Tài liệu tham khảo (Khơng tính số trang) Tờ 7: Danh mục bảng biểu (NẾU CĨ), khơng tính số trang DANH MỤC CÁC BẢNG/ SƠ ĐỒ/HÌNH Bảng 1.1 : Thống kê kết kinh doanh năm Bảng 1.2 : Số lượng lao động năm Bảng 1.3 : Giá thành sản phẩm năm Sơ đồ1.1 : Cơ cấu tổ chức máy quản lý Sơ đồ1.2 : Quy trình sản xuất sản phẩm Ghi chú: - Chữ số tên chương Chữ số thứ hai thứ tự bảng chương Lưu ý: Các Bảng biểu, sơ đồ, hình có trích dẫn nguồn gốc bảng biểu sơ đồ.Ví dụ: Bảng 1.1: Bảng cân đối tài khoản (Đặt Bảng) Nguồn: Trích Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty ABC (Đặt cuối Bảng) Chương 1: Giới thiệu tổng quan 39 GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC TRỤ SỞ CHÍNH … PHỊNG NGHIỆP VỤ Phòng kiểm tốn PHỊNG TƯ VẤN Phòng dịch vụ Tài – Thuế Trưởng nhóm (Kiểm tốn viên) VP ĐẠI DIỆN …… PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG TỐN Kế tốn tốn trưởng Kế trưởng Nhân viên viên kế Nhân kế toán toan Trợ lý lý kiểm kiểm tốn Trợ tốn Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức cơng ty 1.3.2 Chức phòng ban 1.3.3 Cơ cấu phận kiểm toán: GVHD: TS Huỳnh Tấn Dũng SVTT: Nguyễn Văn A - ĐHKT 9A Chương 1: Giới thiệu tổng quan 40 Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức phòng kiểm tốn cơng ty Trưởng phòng kiểm tốn Bộ phận kiểm toán BCTC Bộ phận xây dựng Phòng kiểm sốt chất lượng 1.3.4 Chức phận 1.4 Quy trình thực kiểm tốn công ty GVHD: TS Huỳnh Tấn Dũng SVTT: Nguyễn Văn A - ĐHKT 9A Chương 2: Thực tế công việc kiểm tốn Cơng ty … CHƯƠNG THỰC TẾ CƠNG TÁC KIỂM TỐN TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN ABC 2.19 2.19.1 2.19.2 2.19.3 2.19.4 2.19.5 2.19.6 2.19.7 2.19.8 2.19.9 2.20 2.20.1 2.20.2 2.20.3 2.20.4 2.20.5 Lập kế hoạch kiểm toán Xem xét chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng - Chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng - Chấp nhận, trì khách hàng cũ đánh giá rủi ro hợp đồng Hợp đồng kiểm toán, kế hoạch kiểm toán nhóm kiểm tốn - Hợp đồng/Thư hẹn kiểm tốn - Các thư từ giao dịch trước kiểm toán - Thư gửi khách hàng Kế hoạch kiểm toán - Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp - Phân cơng nhiệm vụ nhóm kiểm tốn - Cam kết tính độc lập thành viên nhóm kiểm tốn - Sốt xét yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập kiểm toán viên - Biện pháp đảm bảo tính độc lập thành viên nhóm kiểm tốn - Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị kiểm tốn kế hoạch kiểm tốn Tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động - Hiểu biết môi trường hoạt động yếu tố bên ảnh hưởng đến DN (Môi trường kinh doanh chung, Các vấn đề ngành nghề mà DN kinh doanh xu hướng ngành nghề, Môi trường pháp lý mà DN hoạt động ) - Hiểu biết DN (Các hoạt động tình hình kinh doanh chủ yếu, Sở hữu, bên liên quan cấu trúc tổ chức DN, Các thay đổi lớn quy mô hoạt động DN ) - Các vấn đề khác (Nhân chủ chốt DN, Nhân kế tốn, Các thơng tin hành khác.) Tìm hiểu sách kế tốn chu trình kinh doanh quan trọng - Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu thu tiền - Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả trả tiền - Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành giá vốn - Tìm hiểu chu trình lương phải trả người lao động - Tìm hiểu chu trình TSCĐ xây dựng Phân tích sơ báo cáo tài - Phân tích sơ bảng cân đối kế tốn - Phân tích sơ báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Bảng tổng hợp phân tích hệ số Đánh giá chung hệ thống kiểm soát nội rủi ro gian lận - Đánh giá chung hệ thống kiểm soát nội đơn vị - Trao đổi với Ban Giám đốc cá nhân gian lận - Trao đổi với Bộ phận Kiểm toán nội bộ/Ban Kiểm soát gian lận Xác định mức trọng yếu kế hoạch – thực - Xác định mức trọng yếu kế hoạch - Xác định mức trọng yếu thực Xác định phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu - Giai đoạn lập kế hoạch - Giai đoạn thực Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình tồn kho, tính giá thành giá vốn Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình lương phải trả người lao động Kiểm tra hệ thống KSNB chu trình TSCĐ XDCB GVHD: TS Huỳnh Tấn Dũng SVTT: Nguyễn Văn A - ĐHKT 9A Chương 2: Thực tế cơng việc kiểm tốn Cơng ty … - 2.21 Kiểm tốn báo cáo tài 2.21.1 Kiểm tốn tài sản 2.21.1.1 Tiền khoản tương đương tiền Chương trình kiểm tốn Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài Giấy tờ làm việc chi tiết (Các phần hành phần 2.3 giống 2.3.1.1) 2.21.1.2 Đầu tư tài ngắn hạn dài hạn 2.21.1.3 Phải thu khách hàng ngắn hạn dài hạn 2.21.1.4 Phải thu nội phải thu khác ngắn hạn dài hạn 2.21.1.5 Hàng tồn kho 2.21.1.6 Chi phí trả trước & tài sản khác ngắn hạn, dài hạn 2.21.1.7 TSCĐ hữu hình, vơ hình, XDCB dở dang bất động sản đầu tư 2.21.1.8 TSCĐ thuê tài 2.21.2 Kiểm toán nợ phải trả 2.21.2.1 Vay nợ ngắn hạnn dài hạn 2.21.2.2 Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn dài hạn 2.21.2.3 Thuế khoản phải nộp nhà nước 2.21.2.4 Phải trả người lao động, khoản trích theo lương dự phòng trợ cấp việc làm 2.21.2.5 Chi phí phải trả ngắn hạn dài hạn 2.21.2.6 Phải trả nội phải trả khác ngắn hạn dài hạn 2.21.3 Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu 2.21.3.1 Cổ phiếu quỹ 2.21.3.2 Nguồn kinh phí quỹ khác 2.21.4 Kiểm tốn doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường 2.21.5 Kiểm tốn chi phí 2.21.5.1 Giá vốn hàng bán 2.21.5.2 Chi phí bán hàng 2.21.5.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.21.6 Kiểm tốn doanh thu chi phí hoạt động tài 2.21.7 Kiểm tốn thu nhập chi phí khác 2.22 2.22.1 2.22.2 2.23 2.23.1 2.23.2 2.23.3 2.23.4 2.23.5 Kiểm toán nội dung khác Kiểm tra nội dung khác - Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật quy định có liên quan - Soát xét bút toán tổng hợp - Kiểm toán năm – Số dư đầu năm - Soát xét giao dịch với bên có liên quan - Soát xét kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài - Đánh giá khả hoạt động liên tục - Kiểm tra thông tin khác tài liệu có BCTC kiểm tốn - Sốt xét tài sản, nợ tiềm tàng khoản cam kết - Sốt xét thay đổi sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót Các tài liệu khác - Trao đổi vấn đề với chuyên gia - Sử dụng cơng việc kiểm tốn nội - Thủ tục kiểm tốn khách hàng có sử dụng dịch vụ bên Tổng hợp, kết luận lập báo cáo Soát xét, phê duyệt phát hành báo cáo Thư quản lý tư vấn khác cho khách hàng Báo cáo tài báo cáo kiểm toán Tổng hợp kết kiểm toán Tài liệu khách hàng cung cấp GVHD: TS Huỳnh Tấn Dũng SVTT: Nguyễn Văn A - ĐHKT 9A Chương 3: Một số nhận xét kiến nghị CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Về tổ chức hoạt động công ty 3.2 Nhận xét – kiến nghị quy trình kiểm tốn tiền khoản tương đương tiền 3.2 Nhận xét – kiến nghị quy trình kiểm tốn khoản đầu tư tài ngắn hạn dài hạn 3.3 Nhận xét – kiến nghị quy trình kiểm tốn hàng tồn kho … … Nhận xét – kiến nghị khác GVHD: TS Huỳnh Tấn Dũng SVTT: Nguyễn Văn A - ĐHKT 9A Phụ lục 1: Báo cáo tài đã kiểm tốn PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN Phụ lục 2: Bằng chứng kiểm tốn PHỤ LỤC 2: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN Phụ lục 3: Báo cáo kiểm toán độc lập PHỤ LỤC : BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP QUY ĐỊNH CHUNG: Để thống việc thực báo cáo thực tập tốt nghiệp, Hội Đồng Khoa Học Khoa KẾ TOÁN - KIỂM TỐN phổ biến cách trình bày mặt hình thức mẫu báo cáo sau: 1.1 Quy định giấy - Giấy A4, lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm (in mặt) - Tổng số trang (về nội dung, khơng tính trang bìa, mục lục, phụ lục) tối thiểu 30 trang, không tối đa số trang, áp dụng cho đại học, cao đẳng trung cấp - Size chữ 13, Font chữ chung VNI-Times Times New Roman, ngoại trừ số trang bìa, trang lót ngoại lệ hướng dẫn Yêu cầu sinh viên không dùng chữ nổi, chữ kiểu, chữ thư pháp, … (nếu vi phạm bị trừ điểm trình bày) - Đóng bìa đinh bấm, dán băng keo Bìa màu hồng 1.2 Format Trang bìa (xem mẫu): - Bộ Giáo Dục Đào Tạo, bold, font chữ 14 - Trường Đại học nghiệp TP.HCM, bold, font chữ 16 - KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, bold, font chữ 16 - Tên đề tài, bold, font chữ 18 - 30 - Họ Tên tác giả, bold, font chữ 14 - Lớp, font chữ 14 - Thời gian, bold, font chữ 14 Trang phụ bìa trang sau (xem mẫu) Sinh viên phải định dạng theo font chữ Khoa đề nghị áp dụng cách đánh số mục (ví dụ: Chương 1: 1.1 sau 1.2, …, mục 1.1 1.1.1, 1.1.2, ) 1.3 Nộp báo báo thực tập Sinh viên in báo cáo thực tập hoàn chỉnh (đầy đủ phần phụ lục) để: - Nộp khoa: kèm theo đĩa CD (bấm vào bìa cuối báo cáo) nội dung gốc báo cáo (bao gồm phụ lục phần soạn thảo word, excel giữ nguyên, không chuyển qua pdf) - Giữ lại để mang phản biện: Lưu ý: - Trường hợp nhóm giảng viên hướng dẫn nhóm cần nộp khoa + CD Nếu nhóm khác giảng viên hướng dẫn bạn nộp khoa + CD - Trường hợp giảng viên hướng dẫn yêu cầu sinh viên in thêm để nộp cho giảng viên hướng dẫn MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT: Đối với sinh viên thực tập đơn vị cơng ty kiểm tốn: Thực theo hướng dẫn trên, viết báo cáo công việc thực tế có phát sinh cơng ty kiểm tốn kiểm cho khách hàng cụ thể Ví dụ kiểm tốn cho đơn vị kinh doanh thương mại khơng có đầy đủ chu trình kiểm tốn “hàng tồn kho - giá thánh - giá vốn” mà có “hàng tồn kho - giá vốn”… Nội dung chương viết kiểm tốn theo chu trình như: Bán hàng - Phải trả trả tiền, mua hàng - phải trả trả tiền hàng, hàng tồn kho - giá thành - giá vốn, Tài sản cố định xây dựng … Trong quy trình, nội dung cần trình bày tương tự (Đánh giá tính hữu hiệu chu trình, Bảng tổng hợp lỗi, chương trình kiểm tốn, thủ tục chung - thủ tục phân tích - kiểm tra chi tiết) HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TRÍCH DẪN, TÀI LIỆU THAM KHẢO Trích dẫn tài liệu tham khảo chia làm dạng chính: trích dẫn nội dung viết danh mục tài liệu tham khảo Mỗi trích dẫn nội dung viết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu liệt kê danh sách tài liệu tham khảo cuối viết 3.1 Trích dẫn nội dung viết Trích dẫn nội dung viết bao gồm thông tin sau: - Tên tác giả/tổ chức - Năm xuất tài liệu - Trang tài liệu trích dẫn (nếu có) Cách trình bày trích dẫn: Tên tác giả thành phần câu, năm xuất đặt ngoặc đơn (Trích dẫn gián tiếp) Tác giả Việt Nam ghi đầy đủ họ tên, tác giả nước ngồi trích dẫn theo họ tác giả Ví dụ: Các nghiên cứu Nguyễn Thị A (2014, trang 15-22) cho yếu tố C có vai trò quan trọng việc phân tích mối quan hệ CVP… Hoặc: Kết nghiên cứu Bond (2010) cho thấy: … Số trang tài liệu trích dẫn đưa vào trường hợp trích dẫn nguyên văn đoạn nội dung tài liệu tham khảo (Trích dẫn trực tiếp) Ví dụ: Nguyễn Văn A (2014, trang 12-22) nêu rõ “Đánh giá rủi ro kiểm toán độc lập”… 3.2 Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo danh mục liệt kê tài liệu mà tác giả tham khảo, trích dẫn, sử dụng đề cập tới để bàn luận nội dung bài, bao gồm: sách, báo, cơng trình nghiên cứu khoa học cơng bố, nguồn ấn phẩm điện tử dạng tài liệu tham khảo khác Tài liệu tham khảo xếp riêng theo ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, ) Các tài liệu nước ngồi phải giữ ngun văn, khơng phiên âm, khơng dịch Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự Alphabet theo họ tên tác giả, theo thông lệ nước (tác giả người nước xếp thứ tự theo họ; tác giả người Việt Nam xếp thứ tự theo tên), tên tổ chức phát hành 3.2.1 Quy chuẩn trình bày sách tham khảo Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả, năm xuất Tên sách Nơi xuất bản: Nhà xuất Ví dụ: Nguyễn Thị C, 2014 Kiểm sốt nội Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê Thành phần thông tin Giải thích Nguyễn Thị C, (Nếu nhiều tác giả ghi: Tên tác giả, tiếp sau dấu phẩy (,) Tác giả Việt Nguyễn Thị C Nguyễn Văn B Nam ghi họ tên đầy đủ Tác giả nước ghi họ, hoặc: Nguyễn Thị C cộng sự) sau ghi tên viết tắt chữ đầu (Ví dụ: 2014 Kiểm sốt nội Thành phố Hồ Chí Minh: Bond, J.K.) Năm xuất bản, tiếp sau dấu chấm (.) Tên sách in nghiêng, tiếp sau dấu chấm (.) Nơi xuất (Tên thành phố, quốc gia), tiếp sau dấu hai chấm (:) Tên nhà xuất bản, kết thúc dấu chấm (.) Nhà xuất Thống kê Tài liệu sách dịch sang tiếng Việt: Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả, năm xuất sách gốc Tên sách Dịch từ tiếng Anh (hoặc Pháp, Đức, …) Tên người dịch, năm dịch Nơi xuất bản: Nhà xuất Ví dụ: David, T.F., 2009 Kinh tế học Dịch từ tiếng Anh Nguyễn Văn A, 2013 Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê 3.2.2 Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo báo đăng tạp chí khoa học Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả, năm xuất Tên báo Tên tạp chí, số phát hành, khoảng trang chứa nội dung báo tạp chí Ví dụ: Nguyễn Văn N, 2014 Đánh giá rủi ro hoạt động kiểm tốn độc lập Tạp chí Y, số 12, trang 9-15 Thành phần thơng tin Giải thích Nguyễn Văn N, Tên tác giả, tiếp sau dấu phẩy 2014 Năm xuất bản, tiếp sau dấu chấm (.) Đánh giá rủi ro hoạt động kiểm Tên viết, kết thúc dấu chấm (.) toán độc lập Tạp chí Y, số 12, trang 9-15 Tên tạp chí in nghiêng, tiếp sau dấu phẩy (,) Số phát hành tạp chí, tiếp sau dấu phẩy (,) Khoảng trang chứa nội dung báo tạp chí, kết thúc dấu chấm (.) 3.2.3 Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo ấn phẩm điện tử Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả, năm xuất Tên ấn phẩm/tài liệu điện tử Tên tổ chức xuất [Ngày truy cập: ngày tháng năm truy cập] Ví dụ: Đặng Văn D, 2014 Những thách thức giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán điều kiện hội nhập Tạp chí X [Ngày truy cập: Ngày 20 tháng năm 2014] Thành phần thông tin Đặng Văn D 2014 Những thách thức giải pháp cho Giải thích Tên tác giả, tiếp sau dấu phấy Năm xuất, tiếp sau dấu chấm (.) Tên viết, tiếp sau dấu chấm (.) việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán điều kiện hội nhập Tạp chí X Tổ chức xuất in nghiêng, tiếp sau dấu chấm (.) http://tapchikiemt.com/? Liên kết đến viết, tiếp sau dấu chấm (.) act=detail&obj=lib&cID=68&aID=137> [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2014] Ngày tháng năm truy cập, kết thúc dấu chấm (.) 3.2.4 Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo dạng tài liệu khác Tài liệu Quy chuẩn trình bày Ví dụ Chuyên đề tốt nghiệp, Tên tác giả, năm Tên Nguyễn Thị B, 2014 Hồn thiện quy khóa luận tốt nghiệp, luận đề tài Tên tài liệu Tên trình đánh giá hệ thống kiểm sốt nội văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trường công ty kiểm tốn Y Khóa luận tốt nghiệp Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Giáo trình, giảng, tài Tên tác giả, năm Tên Trần Phước, 2014 Giáo trình kiểm liệu học tập giáo trình Tên trường tốn Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.5 Các tài liệu hạn chế tối đa việc sử dụng để trích dẫn Những tài liệu thiếu thơng tin mức độ tin cậy sau khơng nên trích dẫn nội dung bài: - Khơng có tên tác giả - Khơng có năm xuất - Khơng biết rõ nguồn gốc - Khơng có địa đường dẫn internet - Trích dẫn thứ cấp (trích dẫn qua tác giả khác) 3.3 Ví dụ danh mục tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tiếng Việt Trần Văn A, 2010 Giáo trình kiểm tốn Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị B, 2012 Hồn thiện quy trình kiểm tốn doanh thu cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn ABC Khóa luận tốt nghiệp Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh C, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro kiểm tốn độc lập Tạp chí phát triển kinh tế, số 134, trang 10-15 Văn Thị C, 2014 Các quy trình kiểm tốn hệ thống thơng tin Tạp chí Kế toán cập ngày: 15 tháng năm 2014] [Truy Jones, J.D., 2009 Kinh tế học Dịch từ tiếng Anh Nguyễn Văn A, 2013 Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê Danh mục tài liệu tiếng Anh 6.AICPA, 2013 Statements on Auditing Standards [Truy cập ngày 20 tháng năm 2014] Anna Alon, Peggy Dwyer, 2010 The impact of groups and decision aid reliance on fraud risk assessment Management Research Review, Vol 33 Iss: 3, pp.240 – 256 Bollen, 1989 Structural Equations With Latent Variables New York: John Wiley & Sons, Inc Gorsuch, 1983 Factor analysis Hiisdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 10 IFAC, 2010 Guide to using international standards on auditing in the audits of smalland medium-sized entities New York, NY: IFAC - ... mặt) 2. 2.1 Chứng từ sử dụng 2. 2 .2 Tài khoản sử dụng 2. 2.3 Sổ kế tốn sử dụng 2. 2.4 Tóm tắt quy trình kế tốn tiền gởi ngân hàng 2. 2.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị 2. 3 2. 3.1 2. 3 .2 2.3.3... tốn sử dụng Tóm tắt quy trình kế toán Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị 2 .10 2 .10. 1 2 .10. 2 2 .10. 3 2 .10. 4 2 .10. 5 Kế tốn doanh thu doanh thu tài (trình bày tương tự trên) Chứng từ sử dụng... tốn sử dụng Tóm tắt quy trình kế tốn Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị 2. 12 2. 12. 1 2. 12. 2 2. 12. 3 2. 12. 4 2. 12. 5 Kế toán chi phí tài (trình bày tương tự trên) Chứng từ sử dụng Tài khoản sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan viet bctt 10 2 2017, Huong dan viet bctt 10 2 2017, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay