Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “động lực học chất điểm” vật lí 10 THPT (2018)

116 35 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ====== TRẦN THU THẢO XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT 10 THPT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: luận phương pháp dạy học mơn Vật HÀ NỘI - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ====== TRẦN THU THẢO XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT 10 THPT Chun ngành: luận phương pháp dạy học mơn Vật KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn khoa học TH.S NGUYỄN ANH DŨNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Anh Dũng, người bảo tận tình, trực tiếp giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban chủ nhiệm khoa Vật lí, thầy khoa tổ luận phương pháp dạy học Vật – trường Đại học phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng song q trình thực khóa luận tơi khơng tránh khỏi số sai sót Bởi vậy, tơi mong nhận đóng góp ý kiến q báu từ phía thầy bạn để khóa luận tơi đầy đủ hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….tháng….năm 2018 Sinh viên thực Trần Thu Thảo LỜI CAM ĐOAN Dưới hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Anh Dũng nỗ lực thân, tơi hồn thành khóa luận Tơi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học tơi thực hiện, khơng trùng lặp với cơng trình khoa học khác Các thơng tin trích dẫn khóa luận ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày….tháng….năm 2018 Sinh viên thực Trần Thu Thảo CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN STT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Giáo viên GV Học sinh HS Sách giáo khoa SGK Trung học phổ thông THPT Trắc nghiệm TN Trắc nghiệm khách quan TNKQ Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn TNKQNLC Trắc nghiệm tự luận TNTL Nghiên cứu tài liệu NCTLM 10 Phương pháp dạy học PPDH 11 Thực nghiệm phạm TNSP MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 3 Giả thuyết khoa học Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở CÁC TRƯỜNG THPT 1.1 Cơ sở luận thực tiễn kiểm tra đánh giá dạy học 1.1.1 Khái niệm kiểm tra đánh giá 1.1.2 Mục đích kiểm tra đánh giá 1.1.1.1 Mục đích dạy học kiểm tra đánh giá 1.1.1.2 Mục đích giáo dục kiểm tra đánh giá 1.1.3 Ý nghĩa kiểm tra đánh giá 1.1.4 Chức kiểm tra đánh giá 1.1.5 Các yêu cầu phạm việc kiểm tra đánh giá kết 1.1.5.1 Đảm bảo tính khách quan trình đánh giá 1.1.5.2 Đảm bảo tính tồn diện 1.1.5.3 Đảm bảo tính thường xuyên hệ thống 1.1.5.4 Đảm bảo tính phát triển 1.1.6 Nguyên tắc chung cần quán triệt đánh giá 10 1.1.7 Các hình thức kiểm tra đánh giá 10 1.2 Mục tiêu dạy học 12 1.2.1 Tầm quan trọng việc xác định mục tiêu dạy học 12 1.2.2 Cách phát biểu mục tiêu 12 1.2.3 Phân biệt bốn trình độ mục tiêu nhận thức 13 1.2.3.1 Trình độ nhận biết, tái hiện, tái tạo 13 1.2.3.2 Trình độ hiểu(giải tình tương tự tình biết) 13 1.2.3.3 Trình độ vận dụng linh hoạt (giải tình có biến đổi so với tình biết) 13 1.2.3.4 Trình độ sáng tạo (đề xuất giải vấn đề khơng theo mẫu có sẵn) 13 1.3 Phương pháp kỹ thuật trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 13 1.3.1 Các hình thức trắc nghiệm khách quan 13 1.3.1.1 Trắc nghiệm sai 13 1.3.1.2 Trắc nghiệm ghép đôi (xứng hợp) 14 1.3.1.3 Trắc nghiệm điền khuyết 14 1.3.2 Các giai đoạn soạn thảo trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 15 1.3.2.1 Xác định Mục tiêu trắc nghiệm 15 1.3.2.2 Phân tích nội dung môn học 15 1.3.2.3 Thiết lập dàn trắc nghiệm 16 1.3.3 Một số nguyên tắc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 16 1.3.4 Kỹ thuật soạn thảo phương án nhiễu 17 1.4 Cách trình bày cách chấm điểm trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 18 1.4.1 Cách trình bày 18 1.4.2 Chuẩn bị cho HS 19 1.4.3 Công việc giám thị 19 1.4.4 Chấm 19 1.4.5 Các loại điểm trắc nghiệm 19 1.5 Phân tích câu hỏi 20 1.5.1 Mục đích phân tích câu hỏi 20 1.5.2 Phương pháp phân tích câu hỏi 20 1.5.3 Giải thích kết 21 1.6 Phân tích đánh giá trắc nghiệm thông qua số thống kê 22 1.6.1 Độ khó trắc nghiệm 22 1.6.2 Độ lệch tiêu chuẩn 22 1.6.3 Độ tin cậy 23 1.6.4 Độ giá trị 23 1.6.5 Sai số tiêu chuẩn đo lường 24 1.6.6 Đánh giá trắc nghiệm 24 1.7 Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết học tập chương “Động lực học chất điểm” Vật 10 học sinh trường THPT 24 1.8 Sử dụng câu hỏi TNKQ để xây dựng kiến thức 25 Chương SOẠN THẢO HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CHƯƠNG “ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ” VẬT10 THPT 27 2.1 Đặc điểm cấu trúc nội dung chương “ Động lực học chất điểm ” 27 2.1.1 Đặc điểm nội dung chương “Động lực học chất điểm ” 27 2.1.2 Sơ đồ cấu trúc logic nội dung chương “ Động lực học chất điểm ” 27 2.2 Kỹ học sinh cần có sau học 29 2.3 Các sai lầm phổ biến học sinh 29 2.4 Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho số kiến thức thuộc chương ‘ Động lực học chất điểm’ Vật 10 - THPT 30 2.4.1.Bảng ma trận hai chiều 30 2.4.2 Bảng phân bố số câu hỏi theo mục tiêu giảng dạy 34 2.4.3 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương ‘ Động lực học chất điểm’ Vật 10 - THPT 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 Chương THỰC NGHIỆM PHẠM 77 3.1 Mục đích thực nghiệm phạm 77 3.2 Đối tượng thực nghiệm 77 3.3 Phương pháp thời gian thực nghiệm 77 3.4 Tổ chức kiểm tra 77 3.5 Kết thực nghiệm nhận xét 78 3.5.1 Kết thực nghiệm 78 3.5.2 Đánh giá theo mục tiêu trắc nghiệm 80 3.5.3 Phân tích câu hỏi trắc nghiệm theo số thống kê 82 3.5.4 Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm qua số độ khó độ phân biệt 97 3.5.5 Đánh giá tổng quát trắc nghiệm 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ hình thức kiểm tra đánh giá 10 Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc logic nội dung chương “Động lực học chất điểm” 28 Hình 3.1 Đồ thị phân bố điểm theo 11 bậc 80 Hình 3.2 Đồ thị phân bố tần suất điểm theo 11 bậc 80 Câu số 23: Phương án Số người Số người nhóm giỏi nhóm TB Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A -1 -0,1 B* 0,1 C 6 14 0,4 D 0,1 BT -5 -0,5 Tổng 10 19 10 39 0 Số người Số người Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ Câu số 24: Phương án nhóm giỏi nhóm TB (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A* 10 21 0,3 B -1 -0,1 C 3 0 D -2 -0,2 BT 0 0 0 Tổng 10 19 10 39 0 91 Câu số 25: Phương án Số người Số người nhóm giỏi nhóm TB Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A 2 -2 -0,2 B 0 C 0,2 D* 5 10 0,5 BT -5 -0,5 Tổng 10 19 10 39 0 Số người Số người Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ Câu số 26: Phương án nhóm giỏi nhóm TB (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A 3 0 B* 13 0,3 C 0,1 D -2 -0,2 BT -2 -0,2 Tổng 10 19 10 39 0 92 Câu số 27: Phương án Số người Số người nhóm giỏi nhóm TB Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A* 12 0,3 B 4 11 -1 -0,1 C 2 0,2 D 0 BT -4 -0,4 Tổng 10 19 10 39 0 Số người Số người Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ Câu số 29: Phương án nhóm giỏi nhóm TB (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A 11 0 B 0 C* 13 0,4 D -1 -0,1 BT 0 3 -3 -0,3 Tổng 10 19 10 39 0 93 Câu số 30: Phương án Số người Số người nhóm giỏi nhóm TB Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A* 19 0,2 B 0,1 C 0 D 2 -1 -0,1 BT 0 2 -2 -0,2 Tổng 10 19 10 39 0 Số người Số người Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ Câu số 31: Phương án nhóm giỏi nhóm TB (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A 0 B 2 0,1 C 1 0 D* 11 22 0,3 BT 0 4 -4 -0,4 Tổng 10 19 10 39 0 94 Câu số 33: Phương án Số người Số người nhóm giỏi nhóm TB Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A 4 13 -1 -0,1 B* 0,2 C 11 13 0 D 1 0 BT 1 -1 -0,1 Tổng 10 19 10 39 0 Số người Số người Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ Câu số 35: Phương án nhóm giỏi nhóm TB (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A 0,2 B 16 0,4 C* 11 -1 -0,1 D -4 -0,4 BT 1 -1 -0,1 Tổng 10 19 10 39 0 95 Câu số 40: Phương án Số người Số người nhóm giỏi nhóm TB Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A 2 -1 -0,1 B 3 0 C 0,2 D* 11 20 -1 -0,1 BT 0 0 0 Tổng 10 19 10 39 0 Số người Số người Số người Tổng số Nhóm nhóm người giỏi trừ Câu số 44: Phương án nhóm giỏi nhóm TB (H-L)/10 chọn chọn chọn chọn A 12 -1 -0,1 B* 10 0,3 C 3 -1 -0,1 D 0,1 BT 1 -2 -0,2 Tổng 10 19 10 39 0 96 3.5.4 Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm qua số độ khó độ phân biệt Bảng 3.5 Đánh giá câu trắc nghiệm qua số độ khó, độ phân biệt 50 câu trắc nghiệm Số người Độ khó Mức độ Độ phân Mức độ chọn (%) khó biệt phân biệt 27 69,23 Dễ 0,1 Kém 0,2130 11 28,21 Khó 0,3 Khá tốt 0,2025 24 61,54 Vừa phải 0,2 Tạm 0,2367 13 33,33 Khó -0,1 Kém 0,2222 11 28,21 Khó -0,2 Kém 0,2025 15,38 Khó -0,1 Kém 0,1302 11 28,21 Khó 0,4 Rất tốt 0,2025 10 16 41,03 Hơi khó 0,3 Khá tốt 0,2419 11 17 43,59 Hơi khó 0,1 Kém 0,2459 12 15,38 Khó 0,2 Tạm 0,1302 13 12 30,77 Khó 0,4 Rất tốt 0,2130 15 11 28,21 Khó 0,1 Kém 0,2025 16 23,08 Khó 0,3 Khá tốt 0,1775 17 12 30,77 Khó 0,4 Rất tốt 0,2130 18 19 48,72 Hơi khó 0,5 Rất tốt 0,2498 20 11 28,21 Khó 0,6 Rất tốt 0,2025 21 20,51 Khó 0,1 Kém 0,1631 22 14 35,90 Khó 0,5 Rất tốt 0,2301 23 15,38 Khó 0,1 Kém 0,1302 24 21 53,85 Vừa phải 0,3 Khá tốt 0,2485 25 10 25,64 Khó 0,5 Rất tốt 0,1907 Câu số 97 p*q 26 13 33,33 Khó 0,3 Khá tốt 0,2222 27 12 30,77 Khó 0,3 Khá tốt 0,2130 29 13 33,33 Khó 0,4 Rất tốt 0,2222 30 19 48,72 Hơi khó 0,2 Tạm 0,2498 31 22 56,41 Vừa phải 0,3 Khá tốt 0,2459 33 15,38 Khó 0,2 Tạm 0,1302 35 11 28,21 Khó -0,1 Kém 0,2025 40 20 51,28 Vừa phải -0,1 Kém 0,2498 44 10 25,64 Khó 0,3 Khá tốt 0,1907 * Phân tích phương án nhiễu Câu hỏi Nội dung - Đáp án phương án B( 27/39 thí sinh trả lời đúng) Câu - Chất lượng đáp án nhiễu chưa tốt Đáp án A D có thí sinh chọn - Kết luận: Cần chỉnh sửa phương án nhiễu hiệu Câu - Đáp án phương án C( 13/39 thí sinh trả lời đúng) - Độ phân biệt âm nên cần xem xét lại nội dung câu hỏi - Đáp án phương án B(11/ 39 thí sinh trả lời đúng) Câu - Độ khó thấp – câu hỏi khó - Độ phân biệt âm nên cần xem xét lại nội dung câu hỏi - Đáp án phương án A ( 6/39 thí sinh trả lời đúng) Câu - Các phương án nhiễu C D có 10 thí sinh chọn - Kết luận: phương án nhiễu có vấn đề, cần xem xét lại phương án nhiễu Câu 11 - Đáp án phương án B( 11/39 thí sinh trả lời đúng) 98 Câu hỏi Nội dung - Độ khó 0,43 – mức phù hợp - Độ phân biệt thấp khơng giúp phân loại thí sinh - Đáp án phương án D( 11/39 thí sinh trả lời đúng) Câu 15 - Các phương án nhiễu A C có 10 thí sinh chọn - Kết luận: phương án nhiễu có vấn đề, cần xem xét lại phương án nhiễu - Đáp án phương án A( 8/ 39 thí sinh trả lời đúng) - Độ khó thấp- câu hỏi khó Câu 21 - Phương án nhiễu D có 15 thí sinh chọn - Kết luận: câu hỏi đáp án có vấn đề Cần xem lại loại bỏ cần thiết - Đáp án phương án B(6/39 thí sinh trả lời đúng) - Phương án nhiễu C có 14 thí sinh chọn, phương án nhiễu D có Câu 23 thí sinh chọn - Kết luận: phương án nhiễu có vấn đề, cần xem xét lại phương án nhiễu - Đáp án phương án C( 11/ 39 thí sinh trả lời đúng) - Phương án nhiễu B có 16 thí sinh chọn Câu 35 - Độ phân biệt âm nên cần xem xét lại nội dung câu hỏi - Kết luận: câu hỏi đáp án có vấn đề Cần xem lại loại bỏ cần thiết - Đáp án phương án D( 20/39 thí sinh trả lời đúng) Câu 40 - Độ khó 0,51 – mức phù hợp - Độ phân biệt âm nên cần xem xét lại nội dung câu hỏi 99 * Nhận xét: Dựa tiêu chuẩn đưa ra, 30 câu trắc nghiệm đánh giá độ khó độ phân biệt Với đối tượng HS thực nghiệm, hệ thống câu hỏi nhìn chung khó với em Hệ thống câu hỏi có 1/30 câu hỏi dễ, câu hỏi dễ thuộc trình độ nhận biết Như ta thấy HS nhớ kiến thức cách máy móc, học thuộc, học vẹt…mà khơng hiểu kiến thức cách sâu sắc, khả vận dụng kiến thức để giải thích số tượng sống làm tập Hệ thống câu hỏi có 8/30 câu hỏi có độ phân biệt tốt, câu lại có độ phân biệt từ đến tốt Để xem mối quan hệ độ khó độ phân biệt chúng tơi thống kê độ khó theo độ phân biệt Trong hệ thống câu hỏicâu hỏi phân biệt tốt, câu có độ khó từ khó đến khó, kết cho thấy câu hỏi khó khó câu phản ảnh trình độ, khả HS 3.5.5 Đánh giá tổng quát trắc nghiệm Các giá trị thu Các giá trị lý thuyết - Điểm trung bình tồn bài: 10 - Điểm trung bình thuyết:18,75 - Độ lệch tiêu chuẩn: 2,83 - Độ khó vừa phải thuyết: 62,5% - Hệ số tin cậy: 0,93 - Độ khó trắc nghiệm: 34,27% - Sai số tiêu chuẩn đo lường: 0,74 * Nhận xét: - Điểm trung bình tồn thấp điểm trung bình thuyết - Hệ thống câu hỏi có độ phân biệt trung bình 0,22 - Độ khó TN 34,27% 100 Đối chiếu điểm trung bình thực tế TN với điểm trung bình thuyết có độ lệch là: 18,75 – 10 = 8,75 - Hệ số tin cậy 0,93, hệ số tương đối cao - Độ lệch chuẩn 2,83 cho thấy độ phân tán điểm phân bố lớn - Sai số tiêu chuẩn đo lường 0,74 Qua thực nghiệm, rút số kết luận sau: - HS đạt điểm trung bình chiếm tỉ lệ cao 87,18%; từ trung bình trở lên đạt 12,82% - Tỉ lệ trung bình kết đạt theo mục tiêu đạt cao mức độ nhận biết thông hiểu, thấp mức độ vận dụng - Từ số độ khó câu, nhận thấy câu hỏi dễ có độ khó vừa phải tập trung vào kiến thức có sẵn tốn áp dụng quy tắc, cơng thức tình quen thuộc Mức độ khó có nhiều biến đổi kiến thức 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Hệ thống câu hỏi TNKQ soạn thảo kiến thức chương “Động lực học chất điểm” Vật 10 theo mục tiêu nhận thức thực nghiệm 40 HS Kết làm HS dùng làm sở để đánh giá hệ thống câu hỏi đánh giá kết học tập chương “Động lực học chất điểm” HS nhóm thực nghiệm * Hệ thống câu hỏi - Hệ thống câu hỏi có độ phân biệt trung bình 0,22 (tạm được) - Độ khó trung bình TN 34,27% nghĩa độ khó vừa phải - Phân bố điểm tương đối tốt, số HS đạt yêu cầu TN 12,82% * Đối với kết thực tế - Theo mục tiêu điểm trung bình đạt cao mức độ nhận biết thông hiểu, thấp mức độ vận dụng Phần đông HS nhớ máy móc, khơng mang tính hệ thống tổng qt, khơng hiểu chất tượng vật - Thực tế cho thấy số câu hỏi kiểm tra kiến thức chương nhiều HS trả lời sai Nguyên nhân chủ yếu HS học lệch, nặng ghi nhớ Các câu hỏi khó tập trung chủ yếu mức độ vận dụng, khả vận dụng kiến thức để giải tập phức tạp HS 102 KẾT LUẬN KTĐG kết học tập HS phận hợp thành quan trọng tồn q trình dạy học KTĐG khách quan, xác phản ánh việc dạy thầy, việc học trò; từ giúp cho người thầy có phương hướng để điều chỉnh hồn thiện PPDH Thực tế cho thấy, với phương pháp kiểm tra truyền thống, tự luận thật khó cho GV thơng tin phản hồi nhanh xác vùng kiến thức rộng Xuất phát từ sở thực tiễn luận chúng tơi thấy bên cạnh phương pháp KTĐG truyền thống cần kết hợp sử dụng phương pháp KTĐG TNKQ, có TNKQNLC Đối chiếu với nhiệm vụ nghiên cứu đề tài giả thuyết khoa học đề ra, đạt kết sau: - Hệ thống lại sở luận KTĐG nói chung sở luận phương pháp TNKQ nói riêng - Đề tài chúng tơi tính khả thi đưa phương pháp kĩ thuật xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQNLC - Trên sở luận KTĐG xuất phát từ mục tiêu cần đạt khí giảng dạy chương “Động lực học chất điểm” Vật 10 THPT thời gian có hạn chúng tơi xây dựng hệ thống gồm 30 câu hỏi TNKQNLC Các câu hỏi có đáp án dự đốn lựa chọn mồi nhử HS Với kết đạt đề tài đạt nhiệm vụ đặt Q trình nghiên cứu đề tài, chúng tơi rút học: - Phương pháp TNKQNLC loại TN cho thơng tin phản hồi nhanh tình hình, khả học tập HS Từ GV nhận định tình hình chung nhóm HS với khó khăn, sai lầm mà họ gặp phải làm sở để cải tiến PPDH 103 Cũng qua kiểm tra, HS tự đánh giá mình, tự nhận sai lầm thường mắc phải để có kế hoạch tự bổ sung, hồn thiện kiến thức Với phương pháp tránh tình trạng học tủ, học lệch, quay cóp - Mỗi câu TN muốn đạt độ khó, độ phân biệt mong muốn phải thực nghiệm, phân tích điều chỉnh nhiều lần mẫu khác nhau; sau nhập vào ngân hàng câu hỏi trường THPT Giúp cho việc soạn đề thi dùng để kiểm tra kết học tập trở nên dễ dàng, đáp ứng yêu cầu KTĐG môn học - Việc KTĐG đạt kết tốt thầy cô dạy kĩ, dạy tốt - Cần nâng cao tính tự học, phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS, tự nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thầy giáo đạt mục tiêu đào tạo, cần kết hợp đánh giá thầy đánh giá trò Do điều kiện mặt thời gian khn khổ khóa luận TNSP tiến hành lớp 10 trường THPT Kim Anh, vậy, việc đánh giá hạn chế định Nếu có điều kiện chúng tơi tiến hành TNSP quy mô rộng để thu kết đáng tin cậy 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lương Duyên Bình (Chủ biên) – Nguyễn Xuân Chi – Tơ Giang – Trần Chí Minh – Vũ Quang – Bùi Gia Thịnh, Vật 10, NXBGD Việt Nam, năm 2008 [2] Nguyễn Quang Hiệu, Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến thức chương “ Các định luật bảo toàn” học sinh lớp 10 THPT, Luận văn Thạc sĩ, năm 2008 [3] Nguyễn Văn Lâm, Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức số kiến thức thuộc chương “Từ trường” lớp 11 – THPT (Chương trình nâng cao), Luận văn thạc sĩ, năm 2009 [4] Bùi Thị Nguyệt, Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức chương “ Động lực học chất điểm” (Vật đại cương) sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ, năm 2010 105 ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ====== TRẦN THU THẢO XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 THPT Chuyên... chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 THPT 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi TNKQNLC dạy học chương “Động lực học chất điểm” lớp 10 THPT để sử dụng vào mục tiêu... sinh dạy học Vật lí trường THPT Chương Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “ Động lực học chất điểm ” Vật lí 10 THPT Chương Thực nghiệm sư phạm NỘI DUNG Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “động lực học chất điểm” vật lí 10 THPT (2018), Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “động lực học chất điểm” vật lí 10 THPT (2018)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay