Dạy học tích hợp với chủ đề ‘‘các tật khúc xạ về mắt‘‘ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT (2018)

76 24 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 06:00

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ====== NGUYỄN THỊ VÂN DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ “CÁC TẬT KHÚC XẠ VỀ MẮT” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THPT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật lý HÀ NỘI - 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ====== NGUYỄN THỊ VÂN DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ “CÁC TẬT KHÚC XẠ VỀ MẮT” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THPT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học môn Vật lý Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS NGUYỄN ANH DŨNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S Nguyễn Anh Dũng ngƣời định hƣớng chọn đề tài tận tình giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Vật lí giúp đỡ em q trình học tập trƣờng tạo điều kiện cho em thực khóa luận tốt nghiệp Trong khn khổ khóa luận, điều kiện thời gian, trình độ có hạn lần nghiên cứu khoa học không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Vì vậy, em kính mong nhận đƣợc góp ý thầy giáo, giáo tồn thể bạn đọc để khóa luận đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm Sinh viên thực Nguyễn Thị Vân LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan, dƣới hƣớng dẫn tận tình ThS Nguyễn Anh Dũng, khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lí với đề tài “DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ “CÁC TẬT KHÚC XẠ VỀ MẮT” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THPT” đƣợc hoàn thành nhận thức thân em, không trùng khớp với cơng trình khoa học khác Trong q trình nghiên cứu thực khóa luận này, em kế thừa thành tựu nhà khoa học với lòng biết ơn trân trọng Hà Nội, tháng năm Sinh viên thực Nguyễn Thị Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghi n cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghi n cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc khóa luận CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lí luận dạy học tích hợp 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Mục tiêu dạy học tích hợp 1.1.3 Các đặc trƣng dạy học tích hợp 1.1.4 Các mức độ dạy học tích hợp 1.1.5 Điều kiện quy trình tổ chức dạy học tích hợp 1.2 Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp 10 1.2.1 Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp 10 1.2.2 Đánh giá dạy học tích hợp 13 1.3 Dạy học tích hợp theo hƣớng phát triển lực học sinh 16 1.3.1 Khái niệm lực 16 1.3.2 Phân loại lực 16 1.3.3 Dạy học theo định hƣớng phát triển lực 17 1.4 Thực trạng việc dạy học tích hợp trƣờng THPT 21 1.4.1 Nội dung điều tra 21 1.4.2 Phƣơng pháp điều tra 21 1.4.3 Kết điều tra 21 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ “CÁC TẬT KHÚC XẠ VỀ MẮT” 23 2.1 Mục tiêu chủ đề 23 2.1.1 Kiến thức 23 2.1.2 Kĩ 23 2.1.3 Thái độ 23 2.2 Kiến thức vật lí chủ đề 24 2.2.1 Nội dung kiến thức 24 2.2.2 Các thí nghiệm sử dụng chủ đề 40 2.3 Tiến trình tổ chức dạy học chủ đề 40 KẾT LUẬN CHƢƠNG 51 CHƢƠNG 3: DỰ KIẾN THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 52 3.1 Mục đích, đối tƣợng phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 52 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 52 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 52 3.1.3 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 52 3.1.4 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 52 3.2 Dự kiến triển khai thực nghiệm sƣ phạm 52 3.2.1 Thời gian triển khai thực nghiệm sƣ phạm 52 3.2.2 Đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 KẾT LUẬN CHUNG 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ DHTH Dạy học tích hợp GV Giáo viên HS Học sinh THPT Trung học phổ thông SGK Sách giáo khoa SBT Sách tập TN Thí nghiệm CNTT Cơng nghệ thơng tin PTDH Phƣơng thức dạy học TH Tích hợp DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cấu tạo mắt 24 Hình 2.2: Sự tạo ảnh mắt 25 Hình 2.3: Hình ảnh lớp võng mạc 27 Hình 2.4: Sự tạo ảnh mắt máy ảnh 28 Hình 2.5: Điểm cực cận, điểm cực viễn 29 Hình 2.6: Góc trơng vật 29 Hình 2.7: Hình ảnh mắt cận thị quan sát vật 31 Hình 2.8: Sơ đồ minh họa cách khắc phục tật cận thị 32 Hình 2.9: Hình ảnh minh họa mắt viễn thị 33 Hình 2.10: Hình ảnh mắt loạn thị 34 Hình 2.11: Hình ảnh mắt bị lão thị 35 Hình 2.12: Hình ảnh kính lúp tạo ảnh kính lúp 35 Hình 2.13: Sơ đồ kính hiển vi tạo ảnh kính hiển vi 36 Hình 2.14: Hình ảnh nhiễm khơng khí nƣớc ta 38 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Công cụ đánh giá phát triển lực gải vấn đề 53 Bảng 3.2 Bảng đánh giá hành vi kết phiếu học tập 54 Bảng 3.3 Bảng đánh giá hoạt động nhóm 55 Bảng 3.4 Bảng ti u chí đánh giá sản phẩm 57 Bảng 3.5 Bảng ti u chí đánh giá cá nhân 58 Bảng 3.6 Bảng ti u chí đánh giá thành vi n nhóm 59 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, nƣớc ta giai đoạn cơng nghiệp hóa – đại hóa hội nhập quốc tế Trong nghiệp đổi toàn diện đất nƣớc, đổi giáo dục trọng tâm phát triển Để đáp ứng nhu cầu xã hội, ngành Giáo dục có thay đổi mặt, đặc biệt phƣơng pháp giảng dạy Công đổi đòi hỏi nhà trƣờng phải tạo ngƣời lao động động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, tạo nguồn nhân lực cho xã hội phát triển Trong luật giáo dục (12/1998), Nghị Quốc hội khóa X đổi chƣơng trình giáo dục phổ thông (12/2000) thị Thủ tƣớng Bộ Giáo Dục đào tạo n u rõ ngành giáo dục đào tạo phải có đổi mạnh mẽ Nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo học sinh học tập, bồi dƣỡng trí tuệ khoa học, lực sáng tạo hệ trẻ hệ tƣơng lai đất nƣớc gánh vác trọng trách xây dựng đất nƣớc phát triển vƣơn tới ngang tầm nƣớc tiên tiến khu vực giới Hiện nay, ngƣời ta quan tâm tới đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng phổ thông theo hƣớng phát triển lực cho học sinh Khi nói đến dạy học phát triển lực cho HS tức nói đến nội dung dạy học thiết thực HS để giúp học sinh hình thành lực cần thiết để giải vấn đề thực tế Trong thời đại ngày nay, với phát triển đất nƣớc, ngƣời ngày phải đƣợc coi trọng Thế nên, vấn đề li n quan đến tính mạng sống ngƣời đƣợc quan tâm hàng đầu Từ việc nhận thức đắn yêu cầu thời đại, Đảng ta đề chủ trƣơng đắn cho việc đảm bảo sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Khi tìm hiểu thực trạng dạy học kiến thức phần quang học Vật lý trƣờng trung học phổ thông nhận thấy phần kiến thức chƣa giúp học sinh vận dụng đƣợc kiến thức thực tế vào thực tiễn (ít ví dụ, mơ hồ biết đến tƣợng mà khơng giải thích đƣợc ) tƣợng lại quen thuộc 3.2.2 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 3.2.2.1 Tiêu chí đánh giá phát triển lực giải vấn đề Bảng 3.1 Công cụ đánh giá phát triển lực gải vấn đề Mức độ Tiêu chí Mức độ I Mức độ II Mức độ III Mức độ IV Nhận biết Dƣới hỗ trợ Phát Phát Phát hiện, xác phát vấn giáo viên xác định đƣợc xác định đƣợc định rõ vấn đề đề xác định vấn đề cần giải vấn đề cần giải cần giải đƣợc vấn đề cần giải quyết Đƣa Chuyển từ vấn đƣợc đề thực tiễn câu hỏi vấn thành dạng đề cần giải câu hỏi ngắn trả lời đƣợc Tổ chức, đánh Xác định đƣợc Xác định đƣợc Xác định đƣợc Xác định đƣợc giá thông tin thông tin thông tin thông tin thông li n quan để để giải li n quan để tin liên giải vấn vấn đề nhƣng giải vấn quan, hữu ích đề dƣới có đề cần thiết để hƣớng dẫn thông tin giải vấn giáo viên không liên đề quan tới vấn đề Đề xuất chiến Cần tới hỗ Đề xuất đƣợc Đề xuất, đánh lƣợc giải trợ giáo phƣơng án giải giá đƣợc vấn đề vấn đề viên đề Đề xuất, đánh giá lựa phƣơng án đƣa chọn đƣợc xuất đƣợc để giải phƣơng án tối phƣơng án giải vấn đề ƣu để giải 53 Mức độ Mức độ I Tiêu chí Mức độ II Mức độ III vấn đề Mức độ IV vấn đề Thực kế Chƣa thực Thực theo Thực theo Thực kế hoạch đƣợc theo kế hoạch đề kế hoạch kế hoạch đề nhƣng đặt hoạch đề Có điều số điểm chỉnh phù hợp, chƣa thực kịp thời với đƣợc theo điều kiện thực kế hoạch tế Trình bày kết Chƣa trình bày Trình bày Trình bày Trình bày đƣợc kết đƣợc kết đƣợc kết đƣợc hệ thống, đạt đạt đạt khoa học đƣợc đƣợc nhƣng đƣợc kết gặp số thực lỗi nhỏ đƣợc 3.2.2.2 Tiêu chí đánh giá kết phiếu học tập Bảng 3.2 Bảng đánh giá hành vi kết phiếu học tập Tiêu chí Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) Giải tập lý Có giải tập Hoàn thuyết thành Hoàn thành Hoàn thành lý thuyết đầy đủ đầy đúng, đầy đủ nhƣng không tập lý thuyết đủ tập giải thích rõ đầy đủ nhƣng lý thuyết ràng, chi tiết có chỗ chƣa có sai sót tập lý thuyết Bài tập thực Có làm thí Làm đƣợc thí Tự làm đƣợc Thực 54 Tiêu chí Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) nghiệm nhƣng nghiệm hành dƣới thí thành cơng thí thao tác hƣớng dẫn nghiệm thu nghiệm chƣa GV đƣợc kết giúp đỡ tốt thành viên khác nhóm hồn thành nhiệm vụ 3.2.2.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm Bảng 3.3 Bảng đánh giá hoạt động nhóm Cấp độ Tiêu chí Sự tham gia Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) gia Tham gia đầy Có tham gia Tham số hoạt nhƣng động nhóm lãng phí thời hoạt nhƣng chƣa gian động tích cực làm việc nhóm hay làm Có thái độ tự thƣờng đủ, chăm giác tích cực nhóm tham gia đầy đủ hoạt động nhóm việc riêng Trao đổi, Khơng tranh luận nghe ý kiến lắng nhóm lắng Đơi không Thƣờng nghe lắng Chú ý lắng nghe, ý nghe cẩn thận trao đổi cẩn thận ngƣời kiến ý kiến ý kiến khác, không đƣa ngƣời ý kiến riêng khác ngƣời thành Thƣờng khơng khác, đơi viên nhóm, có ý kiến riêng đƣa ý kiến đƣa ý kiến 55 Cấp độ Tiêu chí Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) hoạt động riêng cá nhân nhóm Sự hợp tác thân Không tôn trọng Thƣờng ý kiến viên trọng ý thành khác viên tôn Thƣờng tôn Tôn trọng ý kiến kiến trọng ý kiến thành viên nhóm viên hợp tác đƣa thành khơng hợp tác nhóm thành nhƣng khác hợp ý kiến đƣa ý kiến chƣa hợp tác tác đƣa ý đƣa ý kiến kiến chung chung chung Sự xếp Không thời gian hồn Khơng hồn Thƣờng hồn Hồn thành cơng cơng việc đƣợc giao thành nhiệm vụ thành nhiệm vụ thành đƣợc giao đƣợc giao việc đƣợc giao thời gian, thời thời hạn, khơng làm đình gian thƣờng thời gian xun làm đình trệ khơng làm trệ tiến triển buộc nhóm phải cơng việc đình trệ tiến cơng việc điều chỉnh nhóm triển cơng việc nhóm thay đổi nhóm 56 3.2.2.4 Tiêu chí đánh giá sản phẩm Bảng 3.4 Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm Tiêu chí đánh Cấp độ giá Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) Ý tƣởng sản Chƣa đƣa Đƣa đƣợc Đƣa đƣợc Đƣa đƣợc phẩm đƣợc ý tƣởng ý tuởng ý tƣởng ý tƣởng thiết kế sản thiết kế phẩm sản thiết kế sản thiết kế sản phẩm nhƣng phẩm rõ ràng, phẩm rõ ràng, không rõ ràng phù hợp nhƣng phù hợp không độc đáo Nội dung dung độc đáo Nội dung Nội dung có Nội có Nội dung chọn chƣa chọn chọn lọc nhƣng chọn lọc, có ghi lọc, khơng dàn chƣa ghi trích trích dẫn nhƣng trải Có thơng lọc chƣa đầy đủ dẫn tin trích dẫn đƣợc ghi nguồn đầy đủ Bố cục Bố cục chƣa Bố cục chƣa rõ Bố cục rõ ràng, Bố rõ cục ràng, ràng, có hình có sử dụng hình ràng, khơng hình có ảnh minh họa ảnh rõ khoa ảnh, âm học, có hình ảnh, âm minh họa minh họa video minh họa phù hợp Trình bày sản Trình bày dài Trình bày lƣu Trình bày lƣu Trình bày phẩm dòng, ấp lốt nhƣng dài lốt, ngắn gọn ngắn gọn, lƣu úng gây khó dòng, lan man nhƣng hiểu giọng loát, diễn đạt đều chƣa biểu cảm thu cho ngƣời nghe gây đƣợc hứng hút ý thú cho ngƣời ngƣời nghe 3.2.2.5 Tiêu chí tự đánh giá cá nhân 57 nghe Bảng 3.5 Bảng tiêu chí đánh giá cá nhân PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN Tên nhóm:…………………………………… Ngƣời đánh giá:………………………… Yếu Trung bình Khá Tốt Đánh (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) giá Tiêu chí Sự tham gia gia Có thái độ tự Có tham gia Tham gia Tham số hoạt nhƣng đầy giác tích cực động nhóm thƣờng lãng đủ, chăm tham gia đầy đủ nhƣng chƣa phí hoạt động thời tích cực gian hoạt nhóm làm động hay làm việc việc nhóm nhóm riêng Trao đổi, Khơng lắng Đơi tranh luận nghe ý kiến khơng lắng lắng nhóm Thƣờng nghe ý kiến cẩn ngƣời khác, Chú ý lắng nghe, nghe trao đổi cẩn thận thận ý kiến ý kiến thành không đƣa ngƣời khác viên nhóm, ý kiến riêng Thƣờng ngƣời khác, đƣa ý kiến khơng có ý đơi đƣa cá nhân kiến động riêng ý kiến hoạt riêng của thân nhóm Sự hợp tác Khơng tơn Thƣờng tơn Thƣờng tôn Tôn trọng ý kiến trọng ý kiến trọng ý kiến trọng 58 ý thành những thành viên thành khác khơng kiến viên nhóm hợp tác đƣa viên nhóm thành viên ý kiến hợp nhƣng chƣa khác tác đƣa ý hợp tác đƣa hợp tác đƣa kiến chung ý kiến ý kiến chung chung Sự xếp Khơng hồn Khơng hồn Thƣờng thời gian Hồn thành cơng thành nhiệm thành hồn thành việc đƣợc giao vụ đƣợc giao nhiệm vụ công việc thời gain, thời đƣợc giao đƣợc giao khơng làm đình gian thời thời trệ tiến triển thƣờng gian làm hạn, khơng cơng việc xun buộc đình trệ làm nhóm phải cơng việc trệ điều chỉnh nhóm đình nhóm tiến triển cơng thay việc đổi nhóm 3.2.2.6 Tiêu chí đánh giá thành viên nhóm Bảng 3.6: Bảng tiêu chí đánh giá thành viên nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN TRONG NHĨM Họ t n ngƣời đánh giá: ………………………………… Nhóm: …………………………… Cho điểm theo tiêu chí: - Khơng giúp cho nhóm - Không tốt thành viên khác 59 - Trung bình - Tốt thành vi n khác Đánh giá theo phần trăm ( tổng 100%) STT Tên thành viên khác Đƣa Đóng Nhiệt Tinh Tha tình, thần m gia ý góp trách hợp tổ kiến trong nhiệm tác chức có việc cơng tơn quản giá hồn việc trọng lí trị thành lắng nhóm nghe 60 sẩn phẩm Hiệu Tổ KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng chúng tơi trình bày kiến thực nghiệm sƣ phạm gồm có nội dung sau: Mục đích đối tƣợng thời gian thực nghiệm sƣ phạm, phƣơng pháp tiến hành thực nghiệm sƣ phạm Tuy chƣa có điều kiện đƣợc thực nghiệm sƣ phạm nhƣng tin thực nghiệm khẳng định đƣợc giả thuyết khoa học đề tài: Nếu xây dựng tổ chức dạy học tích hợp với chủ đề “Các tật khúc xạ mắt“ trƣờng THPT nâng cao kĩ sống cho học sinh 61 KẾT LUẬN CHUNG Căn vào mục đích nhiệm vụ đặt ban đầu đề tài đạt đƣợc kết sau: - Hệ thống hóa sở lí luận dạy học tích hợp Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề „„Các tật khúc xạ mắt„„ - Lập đƣợc kế hoạch dạy học chủ đề „„Các tật khúc xạ mắt„„ - Dự kiến tiến hành thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm chứng giả thuyết khoa học đề tài Qua nghiên cứu, thấy việc tổ chức hoạt động DHTH trƣờng THPT góp phần đạt đƣợc mục ti u đổi phƣơng pháp giáo dục Từ em lĩnh hội đƣợc kiến thức, vận dụng đƣợc vào thực tế nhằm nâng cao kĩ sống cho HS 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đinh Quang Báo, Hà Thị Lan Hƣơng (2014) Dạy học tích hợp – Phương thức phát triển lực học sinh Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao lực đào tạo giáo viên dạy tích hợp mơn Khoa học tự nhiên.Hà Nội [2] Nguyễn Văn Bi n, Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [3] Nguyễn Văn Cƣờng (2016), Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp ‘‘Mắt‘‘ trường trung học phổ thơng nhằm bồi dưỡng lực giải vấn đề học sinh, luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [4] Bùi Hiền (2001), Từ điển tiếng việt, NXB Từ điển Bách Khoa [5] Đỗ Hƣơng Trà, Nguyễn Văn Bi n, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Cơng Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015), Dạy học tích hợp phát triển lực học sinh, Nxb Đại học Sƣ phạm [6] Viện ngôn ngữ học(2010), Từ điển tiếng việt, NXB Từ điển Bách Khoa [7] http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-phuong-phap-to-chuc-hoat-dong-day-hoc-theonhom-36541/ 63 PHỤ LỤC * Phiếu học tập phát cho học sinh thực nhiệm vụ học tập PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC TẬP Nhóm 1, Cấu tạo mắt gồm phận nào? 2, Nhiệm vụ chức phận? 3, Sƣu tầm hình ảnh phận cấu tạo n n mắt PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC TẬP Nhóm 1, N u hoạt động mắt nhƣ: Cơ chế hoạt động mắt, điều tiết mắt, điểm cực cận, điểm cực viễn, suất phân li mắt, tƣợng lƣu ảnh mắt 2, Tìm hiểu thí nghiệm cách tiến hành tƣợng lƣu ảnh mắt * Phiếu học tập số 1: PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ t n :……………… Nhóm: ………………… Lớp: …………………… 1, Ghép nội dung cột A cột B cho phù hợp A B Giác mạc A Chất lỏng suốt có chiết Thủy dịch suất sấp xỉ chiết suất Lòng đen nƣớc B Khối chất đặc suốt có hình Thể thủy tinh Dịch thủy tinh dạng thấu kính hai mặt lơi 6.Màng lƣới ( võng mạc) C Lớp màng cứng suốt có tác dụng bảo vệ cho phần phía làm khúc xạ tia sáng truyền vào mắt D Chất lỏng giống chất keo lỗng lấp đầy nhãn cầu phía sau thể thủy tinh E Màn chắn có lỗ trống để điều chỉnh chùm sáng vào mắt F Lớp mỏng tập trung đầu sợi thần kinh thị giác 2, Mắt nhìn rõ khoảng nào? Thế tƣợng lƣu ảnh mắt? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… * Phiếu học tập số 2: PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ t n: ………………… Lớp: …………………… 1, Có loại tật khúc xạ mà em biết? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2, Nguyên nhân cách khắc phục tật loạn thị? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3, Nêu điểm giống khác mắt cận mắt viễn ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… * Phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên: Lớp: 1, Đoạn video nói nội dung gì? 2, Hãy nêu thực trạng ô nhiễm môi trƣờng địa phƣơng em? 3, Có loại nhiễm môi trƣờng mà em biết? Sự ô nhiễm mơi trƣờng có gây ảnh hƣởng bệnh mắt hay khơng? Nếu có nhiễm mơi trƣờng gây bệnh tật mắt? 4, Bạn Tâm có thói quen dùng điện thoại bóng tối dùng thời gian dài Gần đây, nhìn vật xa khơng thấy rõ nhƣ trƣớc Em đốn xem thói quen nguyên nhân gây nên tƣợng Tâm mắc bệnh gì? Trong trƣờng hợp em đƣa lời khun cho bạn Tâm? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... thuyết với thực tiễn Xuất phát từ thực tế đó, chúng tơi lựa chọn đề tài " Dạy học tích hợp với chủ đề ‘‘các tật khúc xạ mắt‘‘ nhằm phát triển lực giải vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT với mong... sống cho học sinh tình cụ thể nhằm phát triển lực giải vấn đề thực tiễn học sinh Cũng tr n sở phân tích phƣơng pháp dạy học phát triển lực cho học sinh, chúng tơi nhận thấy dạy học tích hợp cần...TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ====== NGUYỄN THỊ VÂN DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ “CÁC TẬT KHÚC XẠ VỀ MẮT” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THPT KHÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học tích hợp với chủ đề ‘‘các tật khúc xạ về mắt‘‘ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT (2018), Dạy học tích hợp với chủ đề ‘‘các tật khúc xạ về mắt‘‘ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT (2018)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay