Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “áp suất” trong cơ thể cho học sinh THPT (2018)

60 21 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 05:51

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ĐÀO THỊ THU THỦY TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ “ÁP SUẤT” TRONG THỂ CHO HỌC SINH THPT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ĐÀO THỊ THU THỦY TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ “ÁP SUẤT” TRONG THỂ CHO HỌC SINH THPT Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật lý KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Th.S Ngô Trọng Tuệ HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin gửi lời cảm ơn trân thành sâu sắc tới ThS Ngơ Trọng Tuệ– ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, định hƣớng để tơi hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn trân thành tới tập thể thầy, giáo khoa Vật lý, thầy trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội – ngƣời giúp đỡ tơi suốt q trình học tập tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè ngƣời thân cổ vũ, động viên suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Tôi xin trân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Đào Thị Thu Thủy LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng: Khóa luận kết nghiên cứu, tìm hiểu riêng tơi Những tƣ liệu đƣợc sử dụng trích dẫn, khóa luận trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình nghên cứu tác giả đƣợc cơng bố trƣớc Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 5, năm 2018 Sinh viên Đào Thị Thu Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu lí luận 6.2 Nghiên cứu thực tiễn 6.3 Dự kiến thực nghiệm sƣ phạm Đóng góp đề tài 7.1 Đóng góp mặt lí luận 7.2 Đóng góp mặt thực tiễn Cấu trúc khóa luận CHƢƠNG 1: SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG DHTH 1.1 Tổ chức DHTH 1.1.1 Khái niệm DHTH 1.1.2 Mục tiêu DHTH 1.1.3 Mức độ DHTH 1.1.4 Quy trình tổ chức DHTH 1.1.5 Kiểm tra đánh giá DHTH 1.2 NLST DHTH 13 1.2.1 Khái niệm NLST 13 1.2.2 Biểu NLST DHTH 13 1.2.3 Tiêu chí đánh giá NLST DHTH 14 1.2.4 Biện pháp phát triển NLST DHTH 15 1.3 Điều tra thực tế tổ chức HDTN 17 1.3.1 Mục đích điều tra 17 1.3.2 Phương pháp điều tra 17 1.3.3 Kết điều tra 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG : XÂY DỰNG NỘI DUNG, THIẾT KẾ PHƢƠNG ÁN DHTH CHỦ ĐỀ “ÁP SUẤT” TRONG THỂ 21 2.1 Mục tiêu chủ đề “Áp suất” thể 21 2.1.1 Về kiến thức 21 2.1.2 Về kĩ 21 2.1.3 Về thái độ, tình cảm 21 2.2 Nội dung tích hợp chủ đề áp suất thể 21 2.2.1 Hệ tuần hoàn thể người 21 2.2.2 Vận chuyển máu thể 24 2.2.3 Triệu chứng, nguyên nhân bệnh huyết áp cao, thấp 26 2.2.4 Cách phòng tránh, chữa trị bệnh huyết áp cao, thấp 28 2.3 Thiết kế phƣơng án DHTH chủ đề “áp suất” thể 31 Hoạt động 1: Tìm hiểu nguy tác hại bệnh huyết áp (THA) 31 Hoạt động 2: Giải thích nguyên nhân bệnh huyết áp 32 Hoạt động 3: Tìm hiểu triệu chứng, nguyên nhân bệnh huyết áp 34 Hoạt động 4: Nêu cách phòng tránh, chữa bệnh huyết áp 35 Hoạt động 5: Thiết kế, tiến hành TN minh họa THA 35 2.4 hội phát huy, tiêu chí đánh giá NLST 37 2.4.1 hội phát huy NLST 37 2.4.2 Tiêu chí đánh giá NLST 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG 3: DỰ KIẾN THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .41 3.1 Mục đích, đối tƣợng phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 41 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 41 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 41 3.1.3 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 41 3.1.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 41 3.2 Dự kiến triển khai thực nghiệm sƣ phạm 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 2: CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ DHTH Dạy học tích hợp GD&DT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HDTN Hoạt động trải nghiệm HS Học sinh NLST Năng lực sáng tạo Th.S Thạc sĩ THA Tăng huyết áp THPT Trung học phổ thơng TN Thí nghiệm TS Tiến sĩ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ xƣơng cá Hình 1.2: Sơ đồ mạng nhện Hình 1.3: Quy trình tổ chức DHTH [8] Hình 1.4: Đánh giá theo lực (chi tiết) 10 Bảng 1.5 Tiêu chí đánh giá NLST DHTH 14 Hình 2.1: Sơ đồ hệ tuần hoàn thể ngƣời 22 Hình 2.2: Hai vòng tuần hồn máu 24 Hình 2.3: Cách đặt stent mạch máu 31 Hình 2.4: Hình ảnh video THA hiểu biết bệnh 32 Hình 2.5: Hình ảnh video Vận chuyển máu thể 33 Hình 2.6: Hình ảnh TN 36 Hình 2.7: Khóa 36 Hình 2.8: Bầu đếm giọt 36 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: DHTH dạy học đơn môn Bảng 1.2: Ví dụ hai chủ đề tích hợp Bảng 1.3: Quy trình bƣớc đƣợc áp dụng cho đánh giá lớp học 10 Bảng 1.4 Biểu NLST DHTH 13 Bảng 1.5 Tiêu chí đánh giá NLST DHTH 14 Bảng 2.1: hội phát huy NLST 37 Bảng 2.2: Tiêu chí đánh giá NLST 38 Bảng 3.1: Kế hoạch thực nghiệm 42 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bác Hồ kính yêu nói: “Khơng thầy giáo khơng giáo dục, khơng giáo dục khơng kinh tế” Câu nói Bác cho thấy nghiệp giáo dục thật vẻ vang, nhƣng thật nặng nề Bởi giáo dục tảng văn hóa, sức mạnh tƣơng lai dân tộc Chính vậy, trách nhiệm nhà trƣờng phải đào tạo, bồi dƣỡng hệ trẻ thành ngƣời tƣ cách đạo đức tốt, tri thức văn hố cao nhƣ đáp ứng đƣợc phát triển xã hội Nƣớc ta bƣớc đƣờng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Viễn cảnh sôi động, tƣơi đẹp nhƣng nhiều thách thức, đòi hỏi ngành GD&DT phải đổi bản, mạnh mẽ, đồng mặt Dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thơng tổng thể xác định: DHTH định hƣớng dạy học giúp HS phát triển khả huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng,… thuộc nhiều lĩnh vực khác để giải hiệu vấn đề học tập sống, đƣợc thực trình lĩnh hội tri thức rèn luyện kĩ năng; phát triển lực cần thiết, lực giải vấn đề (tính tích hợp thể qua huy động, kết hợp, liên hệ yếu tố liên quan với nhiều lĩnh vực để giải hiệu vấn đề thƣờng đạt đƣợc nhiều mục tiêu khác nhau) Trong đó, Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội hai môn học đƣợc xây dựng chủ yếu theo định hƣớng tích hợp Ngồi phần kiến thức đƣợc xếp theo phân môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí), sách giáo khoa thêm chủ đề tích hợp liên/ phân mơn [1] DHTH nhằm hình thành phát triển học sinh lực cần thiết, vận dụng kiến thức để giải thích vấn đề thực tế HS giải vấn đề hàng ngày, vấn đề ý nghĩa sống Theo GS.TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, giới khoảng tỷ ngƣời bị THA Dự kiến, đến năm 2025 số tăng lên khoảng 1,56 tỷ ngƣời Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, năm 17,5 triệu ngƣời chết bệnh tim mạch giới, nhiều gấp lần tổng số ngƣời tử vong bệnh HIV/AIDS, sốt rét lao phổi Trong đó, bệnh nhân tử IV Cách tổ chức GV chia nhóm cho HS thiết kế cho HS tiến hành TN minh họa THA Các nhóm trình bày kết làm việc GV ý đến lập luận học sinh đƣa thêm thông tin bổ sung cần thiết HS ghi kết TN vào .4 hội phát huy, tiêu chí đánh giá NLST 2.4.1 hội phát huy NLST Bảng 2.1: hội phát huy NLST Hoạt động TT Chỉ số Hoạt động Tìm hiểu nguy Phát nêu vấn đề nguy tác hại bệnh huyết áp (THA) tác hại bệnh THA (tạo điều kiện để học sinh phát triển số ST1 mục 1.2.2) Hoạt động Giải thích nguyên Vận dụng kiến thức liên mơn giải nhân bệnh huyết áp thích ngun nhân bệnh huyết áp (tạo điều kiện để học sinh phát triển số ST4 mục 1.2.2) Hoạt động Tìm hiểu triệu Tƣ phán đốn đƣa đƣợc chứng, nguyên nhân bệnh huyết triệu chứng nguyên nhân bệnh áp huyết áp (tạo điều kiện để học sinh phát triển số ST5 mục 1.2.2) Hoạt động Nêu cách phòng Đƣa cách phòng tránh, chữa bệnh tránh, chữa bệnh huyết áp huyết áp (tạo điều kiện phát triển số ST2 mục 1.2.2) Hoạt động Thiết kế, tiến hành Thiết kế, tiến hành TN minh họa TN minh họa THA THA (tạo điều kiện phát triển số ST3 mục 1.2.2) 37 2.4.2 Tiêu chí đánh giá NLST Bảng 2.2: Tiêu chí đánh giá NLST Mức độ Chỉ số hành vi Xuất sắc: điểm Tốt: điểm Bình thƣờng: điểm Yếu: điểm ST1: Phát Phát Phát Phát Phát hiện nêu nêu vấn đề nêu vấn đề nguy tác đƣợc nguy vấn đề nguy tác nguy tác hại bệnh tác hại nguy hại bệnh hại bệnh THA nhƣng bệnh THA tác hại THA rõ ràng, bệnh THA xác, rõ ràng, nhiều chỗ thiếu nêu đƣợc vấn tính thuyết xác, tính rõ ràng, đề phục thuyết phục xác, thiếu tính THA tƣơng đối nêu vấn đề nhƣng khơng thuyết phục ST2: Vận Vận dụng tốt Vận dụng Vận dụng đƣợc Vận dụng dụng kiến kiến thức liên tƣơng đối tốt số kiến chƣa tốt kiến thức liên mơn mơn giải thích kiến thức liên thức liên mơn thức liên mơn giải thích ngun nhân mơn giải thích giải thích giải thích ngun nhân bệnh huyết áp nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân bệnh huyết áp bệnh huyết áp bệnh huyết áp bệnh huyết áp ST3: Tƣ Kết hợp thao Kết hợp thao Kết hợp thao Kết hợp thao phán đoán tác tƣ tác tƣ tác tƣ tác tƣ đƣa đƣợc phƣơng pháp phƣơng pháp phƣơng pháp phƣơng pháp triệu chứng phán đoán để phán đoán để phán đoán để phán đoán để nguyên đƣa đƣợc đƣa đƣợc đƣa đƣợc đƣa đƣợc nhân bệnh triệu chứng triệu chứng triệu chứng triệu chứng huyết áp nguyên nhân nguyên nhân nguyên nhân nguyên 38 bệnh huyết áp bệnh huyết áp bệnh huyết áp nhân bệnh xác ngắn tƣơng đối tƣơng đối huyết áp gọn, khoa học xác ngắn xác, dài số phần chƣa gọn, khoa học dòng xác, dài dòng ST4: Đƣa Đƣa cách Đƣa cách Đƣa cách Đƣa cách cách phòng phòng tránh, phòng tránh, phòng tránh, phòng tránh, tránh, chữa chữa bệnh chữa bệnh chữa bệnh chữa bệnh bệnh huyết huyết áp huyết áp huyết áp huyết áp áp cách tối ƣu, cách tƣơng đối chƣa đầy đủ chƣa đầy đủ, đầy đủ đầy đủ số phần sai kiến thức ST5: Thiết Thiết kế, tiến Thiết kế, tiến Thiết kế, tiến Thiết kế đƣợc kế, tiến hành hành đƣợc TN hành đƣợc TN hành đƣợc TN TN minh họa TN minh họa minh họa minh họa minh họa sự THA THA THA cách THA cách THA cách nhƣng chƣa thục tƣơng đối chƣa tiến hành thục thục đƣợc TN 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng xác đƣợc mục tiêu dạy học chủ đề tích hợp, mục tiêu chung số nội dung chủ đề thuộc mơn học nhƣ Sinh học, Vật lí, Hóa học Xây dựng đƣợc logic nội dung tích hợp chủ đề Chúng vận dụng kiến thức lí luận chƣơng I để thiết kế phƣơng án dạy học chủ đề “áp suất” thể hợp lí nhằm bồi dƣỡng kiến thức, kĩ sống cho HS, phát huy lực sáng tạo cho HS Từ phƣơng án dạy học chủ đề, đƣa đƣợc tiêu chí đánh giá lực sáng tạo giúp giáo viên phân loại đƣợc HS 40 CHƢƠNG 3: DỰ KIẾN THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích, đối tƣợng phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm - Kiểm tra tính đắn giả thuyết khoa học đề tài: tổ chức DHTH với chủ đề “ Áp suất” thể phù hợp mặt khoa học, sƣ phạm yêu cầu đổi phƣơng pháp dạy học phát huy tính tự học học sinh, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học - Giúp HS nắm vững kiến thức bản, kiến thức liên môn, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo phát triển lực cho HS 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm - Dựa vào kết thực nghiệm sƣ phạm mà chỉnh sửa phù hợp phƣơng pháp định hƣớng cách thức tổ chức đối tƣợng lực học tập khác nhằm nâng cao khả tự lực HS - Căn vào kết dự kiến thực nghiệm sƣ phạm để đánh giá khả tiếp cận kiến thức dựa vào phƣơng pháp, nội dung mà đề cách sử dụng chúng dạy học GV HS 3.1.3 Đối tượng thực nghiệm sư phạm Trong khn khổ khóa luận, đề cập tới nội dung kiến thức liên mơn nên thực nghiệm với học sinh THPT Chúng dự kiến chọn trƣờng THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai - Hà Nội để thử nghiệm 3.1.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Các phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm + Quan sát trực tiếp học sinh thực nghiệm sƣ phạm + Tiến hành dự giờ, ghi chép, theo dõi, nhận xét cách tổ chức hoạt động học học sinh lớp + Trao đổi với GV giảng dạy khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn HS học lớp + Phân tích kết làm việc HS rút kết luận Dự kiến triển khai thực nghiệm sƣ phạm - Đối tƣợng dự kiến cho HS lớp 11 41 - Thời gian kì I - Kế hoạch thực nghiệm Tổ chức chủ đề tích hợp tiết học vào tuần kì I lúc mơn Sinh học dạy , tiết 45 phút Tổng cộng 125 phút Bảng 3.1: Kế hoạch thực nghiệm Nội dung hoạt động Thời gian Hoạt động 1: Tìm hiểu nguy tác hại bệnh huyết áp (THA) Tiết Hoạt động 2: Giải thích ngun nhân bệnh huyết áp Hoạt động 3: Tìm hiểu triệu chứng, nguyên nhân bệnh huyết áp Hoạt động 4: Nêu cách phòng tránh, chữa bệnh huyết áp Hoạt động 4: Thiết kế, tiến hành TN minh họa THA 42 Tiết Tiết KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng này, đƣa đƣợc mục đích, nhiệm vụ phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm Tuy chƣa điều kiện tiến hành thực nghiệm sƣ phạm nhƣng tin tƣởng kết thực nghiệm khẳng định giả thuyết khoa học đề tài là: Tổ chức DHTH với chủ đề “Áp suất” thể phát huy đƣợc tính tích cực học tập, phát triển NLST, đồng thời nâng cao lực phát giải vấn đề HS 43 KẾT LUẬN DHTH giúp học sinh vận dụng đƣợc kiến thức liên môn vào thực tế kiến thức nhận biết tƣợng thực tế: vấn đề mang tính chất liên mơn THA vấn đề báo động nƣớc ta nay, đƣợc quan tâm lớn Việc tổ chức chủ đề “Áp suất” thể cần thiết cho học sinh DHTH giúp vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy vấn đề huyết áp, vấn đề ích cho HS ngày bệnh phát triển mạnh Nội dung tích hợp kiến thức phổ thơng giúp HS hiểu vận dụng chúng cách dễ dàng vào sống Tiến trình dạy học hợp lí đảm bảo cho HS tiếp thu học dễ dàng TN kiểm tra minh họa rõ ràng, dụng cụ dễ kiếm, chi phí rẻ, dễ dàng để thực TN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ GD&ĐT, Dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể 2015 Đỗ Hƣơng Trà, DHTH phát triển lực học sinh( 1: Khoa học tự nhiên), NXB đại học sƣ phạm Hà Thị Lan Hƣơng, DHTH mục tiêu phát triển lực vận dụng kiến thức học sinh, Bàn tròn giáo dục, Viện nghiên cứu sƣ phạm, Trƣờng đại học sƣ phạm Hà Nội Hà Thị Lan Hƣơng, MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DHTH LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở PHỔ THƠNG, tạp chí khoa học( Đại học sƣ phạm Hà Nội) Số 2/2015 VN Nguyễn Phúc Chỉnh, Vận dụng quan điểm tích hợp cho dạy học trƣờng THPT, tạp chí giáo dục số 296( kì tháng 10) tháng 10 năm 2012 Nguyễn Tất Thắng, Một số vấn đề lí luận thực tiễn DHTH trƣờng trung học phổ thơng, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng năm 2015 Nguyễn Thế Khơi, Giáo trình lí luận dạy học vật lý, Trƣờng đại học sƣ phạm Hà Nội Nguyễn Văn Biên , QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, tạp chí khoa học( Đại học sƣ phạm Hà Nội) Số 2/2015 VN PGS.TS.Nguyễn Văn Khải, Tích hợp dạy học vật lý trƣờng trung học phổ thơng,Tạp chí Giáo Dục số 380( Kì II, tháng 4) năm 2016 10 Quan điểm PGS.TS Hà Thế Truyền (Học viện Quản lý giáo dục) Phát triển lực từ đổi phƣơng pháp dạy học, báo giáo dục thời đại online 11 TS Bùi Văn Thiện, ThS Nguyễn Quang Đông, Ths Nguyễn Xuân Hòa, ThS Nguyễn Minh Tân, CN Vũ Thị Thúy,Giáo trình vật lý – lí sinh y học, đại học Thái Nguyên( trƣờng đại học Y- Dƣợc) môn Vật lý- lí sinh học Web: 45 12 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suc-khoe/868927/ty-le-nguoi-bi-tang-huyetap-o-viet-nam-dang-o-muc-bao-dong-do 13 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suc-khoe/868927/ty-le-nguoi-bi-tang-huyetap-o-viet-nam-dang-o-muc-bao-dong-do 14 http://khoemoivui.com/cau-tao-va-chuc-nang-cua-tim-nguoi/ 15 http://khoemoivui.com/tim-hieu-ve-tuan-hoan-cua-con-nguoi/ 16 http://www.tuvankhoe.com/suc-khoe/trieu-chung-cao-huyet-ap.html 17 https://news.zing.vn/6-dau-hieu-cua-benh-cao-huyet-ap-post472305.html 18 https://omron-yte.com.vn/7524-benh-huyet-ap-thap-nguyen-nhan-trieuchung-va-cach-phong-ngua/ 19 https://tuoitre.vn/nguyen-nhan-va-cach-phong-ngua-cao-huyet-ap-o-nguoicao-tuoi-20180104113415555.htm 20 https://www.youtube.com/watch?v=2Od2UGvjSQU&t=146s 21 https://www.youtube.com/watch?v=2thUJX5oFzs 22 https://www.youtube.com/watch?v=4rOxaDybXY4 23 https://www.youtube.com/watch?v=5RME6MudWhQ 24 https://www.youtube.com/watch?v=oEZUiDtBOqk 25 https://www.youtube.com/watch?v=0iwSCcVyVyw 46 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN (Phiếu vấn phục vụ nghiên cứu khoa học, khơng mục đích đánh giá giáo viên, mong thầy (cô) hợp tác giúp đỡ) Họ tên:…………………………………………Nam/Nữ:…………………… Nơi công tác: Số năm côngtác:……… Xin thầy vui lòng cho biết số nội dung dƣới tổ chức DHTH (DHTH) cho HS môn Vật lý Câu 1: Thầy/cô thiết kế tổ chức DHTH cho HS số chủ đề môn Vật lý chƣa? (Chọn ý) A Chƣa B Đã thiết kế tổ chức nhƣng C Đã thiết kế tổ chức thƣờng xuyên Câu : Thầy/cô đánh giá tầm quan trọng việc tổ chức DHTH cho HS? (Chọn ý) A Rất quan trọng B Quan trọng C Không quan trọng Ý kiến khác: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 3: Khi tổ chức DHTH dạy học môn Vật lý, thầy/cô thấy ƣu điểm việc tổ chức nội dung này? (Chọn hay nhiều ý) A Giúp HS hiểu rõ kiến thức liên môn B Giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào sống C Giúp HS hiểu rõ vấn đề sống D Giúp HS phát triển kỹ sống E Gắn lý thuyết với thực tế Ý kiến khác: ………………………………………………………………… Câu 4: Theo thầy/cô, tổ chức DHTH khó khăn gì? (Chọn hay nhiều ý) A Là nội dung nên GV chƣa kinh nghiệm B Chƣa tài liệu hƣớng dẫn GV dạy tích hợp C GV khó tích hợp kiến thức liên mơn D GV chƣa thiết kế đƣợc chủ đề liên môn E GV chƣa sử dụng đƣợc kiến thức môn khác F GV chƣa hiểu biết chủ đề sống Ý kiến khác: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 5: Theo thầy/cô, tổ chức DHTH khó khăn HS? (Chọn hay nhiều ý) A HS khó sử dụng kiến thức liên mơn nội dung tích hợp B HS khơng tìm hiểu kiến thức liên quan đến sống C HS chƣa quen với nội dung chủ đề tích hợp Ý kiến khác: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 6: Theo thầy/cô, tổ chức DHTH với chủ đề Áp suất thể A Không cần thiết B Cần thiết C Rất cần thiết Ý kiến khác Câu 7: Theo thầy/cơ DHTH phù hợp với bối cảnh trƣờng dạy hay khơng? A B Khơng Câu 8: Thầy/cơ ý kiến khác để tổ chức DHTH hiệu quả? Em xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ q thầy cơ! PHỤ LỤC : Xử lí số liệu kết vấn giáo viên Bảng 1.6 Thầy/cô thiết kế tổ chức DHTH cho HS số chủ đề môn Vật lý Mức độ Số lƣợng Tỉ lệ(%) Chƣa 3,72% Đã thiết kế tổ chức nhƣng 24 88,87% Đã thiết kế tổ chức thƣờng xuyên 7,41% Bảng 1.7: Thầy/cô đánh giá tầm quan trọng việc tổ chức DHTH cho HS Mức độ Số lƣợng Tỉ lệ(%) Rất quan trọng 22,22% Quan trọng 20 74,07% Không quan trọng 0% Ý kiến khác 3,71% Bảng 1.8: Khi tổ chức DHTH dạy học môn Vật lý, thầy/cô thấy ƣu điểm việc tổ chức nội dung ( chọn hay nhiều ý) Ƣu điểm Số lƣợng Tỉ lệ Giúp HS hiểu rõ kiến thức liên môn 15 55,55% Giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào 20 74,07% sống Giúp HS hiểu rõ vấn đề 16 59,25% sống Giúp HS phát triển kỹ sống 13 48,15% Gắn lý thuyết với thực tế 16 59,25% Bảng 1.9: Theo thầy/cơ, tổ chức DHTH khó khăn (chọn hay nhiều ý) Khó khăn Số lƣợng Là nội dung nên GV chƣa kinh 10 Tỉ lệ(%) 37,04% nghiệm GV khó tích hợp kiến thức liên 20 74,07% mơn GV chƣa thiết kế đƣợc chủ đề liên 22,22% môn GV chƣa sử dụng đƣợc kiến thức môn 25,93% khác GV chƣa hiểu biết chủ đề 22,22% sống Ý kiến khác 7,41% Bảng 1.10: Theo thầy/cơ, tổ chức DHTH khó khăn HS ( chọn hay nhiều ý) Khó khăn Số lƣợng HS khó sử dụng kiến thức liên mơn 10 Tỉ lệ(%) 37,01% nội dung tích hợp HS khơng tìm hiểu kiến thức liên quan 7,41% đến sống HS chƣa quen với nội dung chủ đề tích 17 62,96% hợp Ý kiến khác 7,41% Bảng 1.11 : Theo thầy/cô, tổ chức DHTH với chủ đề “Áp suất” thể Mức độ Không cần thiết Số lƣợng Tỉ lệ(%) 0% Cần thiết 23 85,19% Rất cần thiết 14,81% Ý kiến khác 3,7% Bảng 1.12: Theo thầy/cơ DHTH phù hợp với bối cảnh trƣờng dạy hay khơng? Số lƣợng Tỉ lệ( %) 21 77,78% Khơng 22,22% ... động dạy học GV HS dạy học chủ đề tích hợp “Áp suất” thể - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung kiến thức chủ đề “Áp suất” thể + Tiến trình tổ chức dạy học chủ đề “Áp suất” thể Giả thuyết khoa học Nếu... PHƢƠNG ÁN DHTH CHỦ ĐỀ “ÁP SUẤT” TRONG CƠ THỂ 2.1 Mục tiêu chủ đề “Áp suất” thể 2.2 Nội dung tích hợp chủ đề “Áp suất” thể 2.3 Thiết kế phƣơng án DHTH chủ đề “Áp suất” thể 2.4 Cơ hội phát huy,...TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ ĐÀO THỊ THU THỦY TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ “ÁP SUẤT” TRONG CƠ THỂ CHO HỌC SINH THPT Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật lý KHĨA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “áp suất” trong cơ thể cho học sinh THPT (2018), Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “áp suất” trong cơ thể cho học sinh THPT (2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay