Dạy học tích hợp với chủ đề “âm thanh” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh THPT

91 20 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 05:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ NGUYỄN MẠNH LONG DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ “ÂM THANH” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THPT Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật lí KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ NGUYỄN MẠNH LONG DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ “ÂM THANH” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THPT Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật lí KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Nguyễn Anh Dũng HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S Nguyễn Anh Dũng ngƣời định hƣớng chọn đề tài tận tình giúp đỡ em suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy giáo khoa Vật lí giúp đỡ em trình học tập trƣờng tạo điều kiện cho em thực khóa luận tốt nghiệp Trong khn khổ khóa luận, điều kiện thời gian, trình độ có hạn lần nghiên cứu khoa học khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Vì vậy, em kính mong nhận đƣợc góp ý thầy giáo, giáo tồn thể bạn đọc để khóa luận đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2018 Sinh viên LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan, dƣới hƣớng dẫn tận tình Th.S Nguyễn Anh Dũng, khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lí với đề tài “DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ “ÂM THANH” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THPT” đƣợc hồn thành nhận thức thân em, khơng trùng khớp với cơng trình khoa học khác Trong q trình nghiên cứu thực khóa luận này, em kế thừa thành tựu nhà khoa học với lòng biết ơn trân trọng Hà Nội, tháng 05 năm 2018 Sinh viên DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh THPT Trung học phổ thông DHTH Dạy học tích hợp PHT Phiếu học tập PPDH Phƣơng pháp dạy học GQVĐ Giải vấn đề MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lí luận dạy học tích hợp 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Tích hợp 1.1.1.2 Dạy học tích hợp 1.1.1.3 Mục tiêu dạy học tích hợp 1.1.2 Các đặc trƣng dạy học tích hợp 1.1.3 Một số quan điểm tích hợp mơn học 1.1.4 Quy trình tổ chức dạy học chủ đề tích hợp 1.2 Khái niệm lực vấn đề phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông 13 1.2.1 Khái niệm lực 13 1.2.2 Phân loại lực 14 1.2.3 Cấu trúc lực 15 1.2.4 Các lực cốt lõi học sinh 15 1.2.5 Các lực chuyên biệt mơn Vật lí 16 1.3 Năng lực giải vấn đề 19 1.3.1 Khái niệm lực giải vấn đề 19 1.3.2 Cấu trúc lực giải vấn đề 19 1.3.3 Các biểu lực giải vấn đề 21 1.4 Một số phƣơng pháp dạy học tích cực 21 1.4.1 Phƣơng pháp dạy học theo dự án 21 1.4.2 Dạy học theo nhóm 24 1.4.2.1 Khái niệm dạy học theo nhóm 24 1.4.2.2 Các cách thành lập nhóm 25 1.4.2.3 Tiến trình dạy học nhóm 28 1.4.3 Phƣơng pháp dạy học theo trạm 29 1.4.3.1 Khái niệm 29 1.4.3.2 Các bƣớc xây dựng trạm 29 1.4.3.3 Các bƣớc tổ chức dạy học theo trạm 30 1.4.3.4 Những ƣu nhƣợc điểm dạy học theo trạm 31 1.5 Thực trạng dạy học tích hợp trƣờng trung học phổ thông 32 1.5.1 Nội dung điều tra 32 1.5.2 Phƣơng pháp điều tra 32 1.5.3 Kết điều tra 33 1.5.3.1 Thực trạng dạy học giáo viên 33 1.5.3.2 Thực trạng học học sinh 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ ÂM THANH 35 2.1 Mục tiêu chủ đề 35 2.2 Nội dung Âm chƣơng trình vật lí 36 2.2.1 Âm - Nguồn âm 36 2.2.1.1 Âm 36 2.2.1.2 Nguồn âm 36 2.2.1.3 Âm nghe đƣợc, hạ âm, siêu âm 37 2.2.1.4 Sự truyền âm 37 2.2.2 Đặc trƣng sinh lí âm 38 2.2.3 Đặc trƣng vật lí âm 38 2.2.4 Độ nhạy tai 39 2.2.5 Siêu âm ứng dụng 39 2.3 Nội dung Âm môn học khác 40 2.3.1 Âm nhạc 40 2.3.2 Sinh học 42 2.3.2.1 Cấu tạo tai 42 2.3.2.2 Chức thu nhận sóng âm 43 2.4 Ô nhiễm tiếng ồn 44 2.4.1 Khái niệm 44 2.4.2 Nguyên nhân 44 2.4.3 Tác hại 46 2.4.4 Giảm thiểu tiếng ồn 49 2.5 Tổ chức dạy học chủ đề 49 2.5.1 Tổ chức dạy học theo trạm: Âm đặc tính âm 49 2.5.1.1 Nội quy học tập trạm 49 2.5.1.2 Nội dung trạm 50 2.5.2 Tổ chức dạy học dự án nội dung: Tác dụng âm nhạc với sống ô nhiễm tiếng ồn 60 2.5.2.1 Dự án 1: Tác dụng âm đến sức khỏe ngƣời 60 2.5.2.2 Dự án 2: Tác hại việc ô nhiễm tiếng ồn 61 2.5.2.3 Dự án 3: Sử dụng âm điều trị bệnh lý 61 2.5.2.4 Tiến trình dạy học dự án 62 2.5.3 Tổ chức dạy học dự án: Chế tạo loa đơn giản 63 2.5.3.1 Ý tƣởng dự án 63 2.5.3.2 Tiến trình tổ chức dự án 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG DỰ KIẾN THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 66 3.1 Mục đích thực nghiệm phạm 66 3.2 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 66 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 66 3.3.1 Tiến hành dạy học theo tiến trình dạy học nhƣ sau: 66 3.3.2 Các phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm: 68 3.3.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động 68 3.3.3.1 Rubic đánh giá hành vi để phát triển lực giải vấn đề thực tiễn 68 3.3.3.2 Tiêu chí đánh giá kết phiếu học tập 70 3.3.3.3 Bảng tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm 71 3.3.3.4 Tiêu chí đánh giá sản phẩm 73 3.3.3.5 Tiêu chí tự đánh giá cá nhân 75 3.4 Thời gian thực nghiệm 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 KẾT LUẬN CHUNG 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng lực chuyên biệt mơn Vật lí 17 Bảng 1.2 Bảng cấu trúc lực giải vấn đề 19 Bảng 2.1 Bảng tốc độ truyền âm số môi trƣờng 37 Bảng 2.2 Bảng thang âm – Tần số 42 Bảng 2.3 Giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung hoạt động xây dựng 48 Bảng 2.4 Các nguồn gây rung, chấn động hoạt động sản xuất, thƣơng mại, dịch vụ không đƣợc vƣợt mức giá trị quy định bảng sau: 48 Bảng 3.1 Rubic đánh giá hành vi để phát triển lực giải vấn đề thực tiễn 69 Bảng 3.2 Bảng Rubic đánh giá hành vi kết phiếu học tập 70 Bảng 3.3 Bảng tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm 71 Bảng 3.4 Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm 73 Bảng 3.5 Bảng tiêu chí đánh giá cá nhân 75 Nội dung hoạt động Thời Cách tiến gian hành Sản phẩm trƣờng truyền âm sóng siêu âm ứng Trạm dụng 3: Mức cƣờng độ âm - Mô tả đƣợc cấu tạo môi trƣờng xung quanh ngoài, tai giữa, tai Trạm 4: Có phải tai -Trình ngƣời đƣợc nghe âm gồm: bày tai đƣợc chức thu nhận sóng âm theo sơ đồ Trạm tai 5: đƣờng sóng Sóng siêu âm ứng âm dụng - Kể tên tác nhân Trạm 6: Cơ quan gây hại cho tai cảm thụ âm biện pháp bảo vệ tai Trạm 7: Làm - Biết đƣợc số để chống ô cách chống ô nhiễm nhiễm tiếng ồn? tiếng ồn Tác dụng Dự án 1: Tác 45 Trên lớp, kết - Nêu đƣợc tác dụng âm nhạc với dụng âm phút hợp làm việc âm nhạc đến sống ô đến sức nhóm làm ngƣời nhiễm tiếng ồn khỏe ngƣời việc lớp chung - Trình bày đƣợc tác hại việc ô Dự án 2: Tác hại nhiễm tiếng ồn việc ô nhiễm biện pháp khắc phục tiếng ồn - Nắm đƣợc tác dụng Dự án 3: Sử dụng âm điều âm trị bệnh lý 67 Nội dung hoạt động Thời Cách tiến gian hành điều trị bệnh lý Sản phẩm - Thuyết trình làm PowerPoint Tổ chức dạy Chế tạo số 45 Trên lớp, kết - Những loa học dự án: Chế loa đơn giản hợp làm việc đơn giản tạo loa phút đơn nhóm làm - Thuyết trình giản việc chung sản phẩm lớp 3.3.2 Các phương pháp thực nghiệm sư phạm: + Quan sát trực tiếp HS thực nghiệm sƣ phạm + Tiến hành dự giờ, ghi chép, theo dõi, nhận xét cách tổ chức hoạt động học học sinh học lớp + Trao đổi với GV giảng dạy khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn HS qua thực nghiệm sƣ phạm + Thực vấn GV HS theo phiếu vấn GV HS + Phân tích phiếu vấn GV phiếu điều tra HS rút kết luận 3.3.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động 3.3.3.1 Rubic đánh giá hành vi để phát triển lực giải vấn đề thực tiễn 68 Bảng 3.1 Rubic đánh giá hành vi để phát triển lực giải vấn đề Bảng 3.1 Công cụ đánh giá phát triển lực gải vấn đề Mức độ Tiêu chí Mức độ I Mức độ II Mức độ III Mức độ IV Nhận biết Dƣới hỗ trợ Phát Phát Phát hiện, xác phát vấn giáo viên xác định đƣợc xác định đƣợc định rõ vấn đề đề xác định vấn đề cần giải vấn đề cần giải cần giải đƣợc vấn đề cần giải quyết Đƣa Chuyển từ vấn đƣợc đề thực tiễn câu hỏi vấn thành dạng đề cần giải câu hỏi ngắn trả lời đƣợc Tổ chức, đánh Xác định đƣợc Xác định đƣợc Xác định đƣợc Xác định đƣợc giá thông tin thông tin thông tin thông tin thông liên quan để để giải liên quan để tin liên giải vấn vấn đề nhƣng giải vấn quan, hữu ích đề dƣới có đề cần thiết để hƣớng dẫn thông tin giải vấn giáo viên không liên đề quan tới vấn đề Đề xuất chiến Cần tới hỗ Đề xuất đƣợc Đề xuất, đánh lƣợc giải trợ giáo phƣơng án giải giá đƣợc vấn đề vấn đề viên đề Đề xuất, đánh giá lựa phƣơng án đƣa chọn đƣợc xuất đƣợc để giải phƣơng án tối phƣơng án giải vấn đề ƣu để giải vấn đề vấn đề 69 Mức độ Mức độ I Tiêu chí Mức độ II Mức độ III Mức độ IV Thực kế Chƣa thực hoạch đƣợc theo kế hoạch đề kế hoạch hoạch đề kế hoạch đề nhƣng Có điều Thực theo Thực theo Thực kế đặt số điểm chỉnh phù hợp, chƣa thực kịp thời với đƣợc theo điều kiện thực kế hoạch tế Trình bày kết Chƣa trình bày Trình bày Trình bày Trình bày đƣợc kết đƣợc kết đƣợc kết đƣợc hệ thống, đạt đạt đạt khoa học đƣợc đƣợc nhƣng đƣợc kết gặp số thực lỗi nhỏ đƣợc 3.3.3.2 Tiêu chí đánh giá kết phiếu học tập Bảng 3.2 Bảng Rubic đánh giá hành vi kết phiếu học tập Tiêu chí Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) Giải tập Có giải tập Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành lý thuyết lý thuyết đầy đủ đầy đúng, đầy đủ nhƣng không tập lý thuyết đủ tập giải thích rõ đầy đủ nhƣng lý thuyết ràng, chi tiết có chỗ chƣa có sai sót tập lý thuyết Bài tập thực Có làm thí Làm đƣợc thí Tự làm đƣợc Thực thành hành nghiệm nhƣng nghiệm dƣới thí cơng thí nghiệm 70 Tiêu chí Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) thao tác hƣớng dẫn nghiệm thu giúp đỡ chƣa GV đƣợc kết thành viên khác tốt nhóm hồn thành nhiệm vụ 3.3.3.3 Bảng tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm Bảng 3.3 Bảng tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm Cấp độ Tiêu chí Tham gia Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) Có tham gia Tham gia Tham gia đầy Có thái độ số hoạt số hoạt động đủ hoạt tự giác động nhóm nhóm động nhóm tích cực nhƣng chƣa tham gia tích cực đầy đủ hay làm việc hoạt động riêng nhóm Góp ý Có đóng góp ý Đƣa đƣợc ý Đƣa đƣợc Đƣa kiến kiến nhƣng kiến liên quan số ý kiến đƣợc không liên nhƣng không liên quan số ý kiến, quan đến vấn nhận đƣợc có ý kiến tất đề đồng tình, ủng nhận đƣợc ý hộ đồng tình, ủng kiến thành viên hộ đƣợc khác thành viên khác nhóm đồng tình, ủng 71 Cấp độ Tiêu chí Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) hộ Thảo luận Chƣa ý Có lắng nghe Lắng nghe cẩn Lắng nghe nhóm lắng nghe nên cẩn thận nhƣng thận có góp ý cẩn thận có đóng góp ý chƣa đƣa cho bạn có đóng kiến nhƣng lại đƣợc ý kiến cá buổi thảo góp ý kiến không liên nhân luận ý kiến quan đến vấn đƣợc đề thảo luận phần đơng bạn ủng hộ Thực - Tiến hành - Tiến hành - Tiến hành - Tiến hành giải pháp thực giải thực giải thực giải thực nêu pháp không pháp không pháp theo kế giải theo kế hoạch theo kế hoạch hoạch pháp - Không - Chỉ - Chỉ theo kế đƣợc khó khó khăn gặp khó khăn gặp hoạch khăn gặp phải phải nhƣng phải, đề xuất - Có thể khơng đề xuất giải pháp khắc điều chỉnh đƣợc giải pháp phục khó khăn kế hoạch khắc phục cần thay đổi bổ sung, thu thập thông tin, ghi chép kết 72 Cấp độ Tiêu chí Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) trình thực - Chỉ khó khăn gặp phải, để đề xuất giải pháp khắc phục 3.3.3.4 Tiêu chí đánh giá sản phẩm Bảng 3.4 Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm Cấp độ Tiêu chí đánh giá Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) Ý tƣởng sản Chƣa đƣa Đƣa đƣợc Đƣa đƣợc Đƣa đƣợc phẩm đƣợc ý ý tƣởng ý tuởng ý tƣởng thiết kế tƣởng thiết thiết kế sản thiết kế sản sản kế sản phẩm nhƣng phẩm rõ ràng, phẩm rõ ràng, phẩm không rõ ràng phù hợp phù hợp nhƣng không độc đáo độc đáo 73 Cấp độ Tiêu chí đánh giá Chế tạo Mức I Mức II Mức III Mức IV (0-4đ) (4-6đ) (6-8đ) (8-10đ) Không chế Chế tạo sản Chế tạo đƣợc Chế tạo thành tạo đƣợc phẩm hạn sản phẩm, có cơng đƣợc sản sản phẩm chế tính tính thẩm mỹ phẩm, có tính hồn thiện thẩm mĩ, nhƣng khả thẩm mỹ cao, khơng có khả khuếch có khả năng khuếch đại âm hạn khuếch đại đại âm chế âm Chất lƣợng Sản phẩm Sản phẩm cần Sản phẩm có Sản phẩm có sản phẩm phải đƣợc đƣợc sửa chữa bố cục chƣa bố cục hợp lí, hồn thiện để hợp lí nhƣng gọn nhẹ, có tiếp khuếch đại thể khuếch đƣợc âm khuếch đại đại đƣợc âm đƣợc âm thanh to Trình bày sản Trình bày Trình bày lƣu Trình bày lƣu Trình bày phẩm dài dòng, ấp loát nhƣng dài loát, ngắn gọn ngắn gọn, lƣu úng gây khó dòng, lan man nhƣng giọng lốt, diễn đạt hiểu cho đều chƣa biểu cảm thu ngƣời nghe gây đƣợc hứng hút ý thú cho ngƣời ngƣời nghe nghe 74 3.3.3.5 Tiêu chí tự đánh giá cá nhân Bảng 3.5 Bảng tiêu chí đánh giá cá nhân PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN Ngƣời đánh giá:………………………… Nhóm:…………………………………… Tiêu chí Yếu Trung Khá Tốt Điểm (0-4đ) bình (6-8đ) (8-10đ) đánh giá Có thái độ (4-6đ) Sự tham Có tham Tham gia Tham gia gia gia số số đầy đủ tự giác hoạt động hoạt động hoạt động tích cực nhóm nhóm nhóm tham gia nhƣng chƣa đầy đủ tích cực hoạt động hay nhóm làm việc riêng Góp ý kiến Có đóng Đƣa Đƣa Đƣa góp ý kiến đƣợc ý đƣợc đƣợc nhƣng kiến liên số ý kiến số ý kiến, không liên quan liên quan quan đến nhƣng tất ý vấn đề khơng có ý kiến kiến nhận đƣợc nhận đƣợc đƣợc đồng đồng nhóm đồng tình, ủng tình, ủng tình, ủng hộ hộ hộ 75 Thảo luận thành viên thành viên khác khác Chƣa ý Có lắng Lắng nghe Lắng nghe lắng nghe nghe cẩn cẩn thận cẩn thận nên có thận có góp có đóng đóng góp ý nhƣng ý cho góp ý kiến kiến nhƣng chƣa đƣa bạn ý kiến lại khơng đƣợc ý buổi thảo đƣợc liên quan kiến cá luận phần đông đến vấn đề nhân bạn thảo luận ủng hộ Thựcthực Thực Thực Hồn nhiệm vụ nhiệm đủ nhiệm đầy đủ thành tốt cá nhân vụ vụ đƣợc thời công việc giao hạn nhƣng nhiệm vụ thời nhiều sai đƣợc giao hạn giúp đỡ sót bạn 3.4 Thời gian thực nghiệm + Giữa kì năm học 2018 -2019 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng chúng tơi trình bày dự kiến thực nghiệm sƣ phạm gồm có nội dung sau: Mục đích đối tƣợng thời gian thực nghiệm sƣ phạm, phƣơng pháp tiến hành thực nghiệm sƣ phạm Tuy chƣa chƣa có điều kiện đƣợc thực nghiệm sƣ phạm nhƣng tin thực nghiệm khẳng định đƣợc giả thuyết khoa học đề tài: Nếu xây dựng tổ chức dạy học tích hợp với chủ đề „„Âm thanh‟‟ trƣờng THPT phát triển lực giải vấn đề thực tiễn học sinh 77 KẾT LUẬN CHUNG Căn vào mục đích nhiệm vụ đặt ban đầu đề tài đạt đƣợc kết sau: - Hệ thống hóa sở lí luận dạy học tích hợp - Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề „„Âm thanh‟‟ - Lập đƣợc kế hoạch dạy học chủ đề „„Âm thanh‟‟ - Dự kiến tiến hành thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm chứng giải thuyết khoa học đề tài Qua nghiên cứu, thấy việc tổ chức hoạt động DHTH trƣờng THPT góp phần đạt đƣợc mục tiêu đổi phƣơng pháp dạy giáo dục Từ em lĩnh hội đƣợc kiến thức, vận dụng đƣợc vào thực tế, nhằm phát triển lực cho HS 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Biên (2008), Tổ chức học Vật lí hình thức dạy học theo trạm, Tạp chí khoa học đại học Sƣ phạm Hà Nội, số 12 (2008) Tr 14 - 19 [2] Công văn 5555 Bộ Giáo dục đào tạo [3] Bùi Hiền (2001), Từ điển tiếng việt, NXB Từ điển Bách Khoa [4] Nguyễn Thế Khơi ( tổng chủ biên), Vật Lí 12 – SGK Nâng cao, NXB Giáo Dục [5] Luật giáo dục 2005: Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Khóa XI, kỳ họp thứ (06/2005), NXB Chính trị Quốc gia [6] Vũ Quang (tổng chủ biên), Vật lí - SGK, NXB Giáo Dục [7] Dƣơng Tiến Sỹ (2001): Giảng dạy tích hợp khoa học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo - Tạp chí giáo dục số (7/2001), trang 27 [8] Đỗ Hƣơng Trà, Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015), Dạy học tích hợp phát triển lực học sinh, Nxb Đại học Sƣ phạm [9] Nguyễn Thị Tuyền (2016), Dạy học tích hợp với chủ đề “Ánh sáng sống ” , khóa luận tốt nghiệp đại học, trƣờng đại học sƣ phạm Hà Nội [10] Viện ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng việt, NXB Từ điển Bách Khoa 79 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN Câu 1: Theo thầy/cô sau dạy xong chủ đề dạy học tích hợp mục tiêu chƣa đạt đƣợc? Câu 2: Những nội dung chủ đề chƣa phù hợp với khả nhận biết học sinh? Câu 3: Thầy/cô đánh giá nhƣ tính tích cực học sinh q trình học chủ đề? Hãy đề xuất biện pháp để làm tăng tính tích cực học sinh dạy chủ đề này? Câu 4: Những kỹ sống đƣợc rèn luyện cho học sinh thông qua chủ đề này? PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH Câu 1: Sau học xong chủ đề tích hợp “Âm thanh” em cho biết nội dung học có gần gũi với thực tế hàng ngày em không? Câu 2: Các em trang bị thêm kỹ sống thơng qua chủ đề vừa học? Câu 3: Em vận dụng kiến thức vừa học vào giải vấn đề sống? Câu 4: Hãy đề xuất thay đổi kế hoạch dạy học chủ đề này, để việc học em đạt hiệu cao hơn? ...TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ NGUYỄN MẠNH LONG DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI CHỦ ĐỀ “ÂM THANH” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH THPT Chuyên ngành:... Phát vấn đề thực tiễn cần giải quyết; chuyển vấn đề thực tiễn thành dạng vấn đề khám phá, giải đƣợc thu thập, phân tích thơng tin vấn đề, lập kế hoạch giải vấn đề; thực giải pháp giải vấn đề 1.2.4... trƣng dạy học tích hợp 1.1.3 Một số quan điểm tích hợp mơn học 1.1.4 Quy trình tổ chức dạy học chủ đề tích hợp 1.2 Khái niệm lực vấn đề phát triển lực cho học sinh trung học phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học tích hợp với chủ đề “âm thanh” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh THPT, Dạy học tích hợp với chủ đề “âm thanh” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay