Xây dựng cơ cấu quản lí PTN

10 23 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 05:17

Trường Đại học Cơng nghệ Giao thơng - Nhóm Tác động 3M Hợp tác để Xây dựng Kế hoạch Cải tiến Quy trình Quản lý Quy trình Tồn diện cho Phòng thí nghiệm Đại học Giới thiệu Vào ngày 2/10/2017, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đội tình nguyện 3M bắt đầu phối hợp để tăng cường nâng cao cấu quản phòng thí nghiệm cho Trường Đại học Cơng nghệ Giao thông vận tải Báo cáo sau phần tường thuật kèm theo trình bày Nhóm 3M cho khoa Cơng trình Trường Đại học Cơng nghệ giao thơng vận tải Nhìn chung cấu quản phòng thí nghiệm 1.1 Nền móng quản phòng thí nghiệm 1.1.1 Cam kết lãnh đạo Sức mạnh cấu quản lý phòng thí nghiệm bắt đầu với móng vững Đại học Cơng nghệ giao thông vận tải(UTT) trường đại học phát triển mạnh mẽ tiếp tục định hướng tương lai Việt Nam cách phát triển nhà lãnh đạo tương lai công nghệ giao thông vận tải Sức mạnh phòng thí nghiệm UTT xây dựng dựa cam kết lãnh đạo hội đồng trường, khoa, cán sinh viên Sự thành cơng cấu quản lý phòng thí nghiệm 3M trách nhiệm làm việc người làm công tác từ nhà lãnh đạo cao cấp tới nhân viên Các nhà lãnh đạo cung cấp hỗ trợ cần thiết Khả tạo sản phẩm mới, phát triển tảng nghiên cứu tăng cường phát triển 3M chất lượng phòng thí nghiệm Giống 3M, UTT tiềm nghiên cứu, phát triển tạo giải pháp cho vấn đề cấp thiết Các phòng thí nghiệm trọng tâm đổi sở nghiên cứu 1.1.2 Kiểm định đánh giá Một phần thiết yếu khác tảng quản lý phòng thí nghiệm việc xem xét lại phòng thí nghiệm, thiết bị, an tồn, thủ tục trình độ nhân viên Bất vấn đề xác định, cần bước thực để giải vấn đề Mỗi người quản lý phòng thí nghiệm đóng vai trò việc đánh giá mức độ hoạt động phòng thí nghiệm, xác định hoạt động tốt cần phải cải tiến Quá trình cam kết thực kế hoạch kiểm tra thường xuyên xem xét lại phát cần thiết hệ thống cải tiến liên tục 1.1.3 Cải tiến liên tục Phát triển trì hệ thống quản lý phòng thí nghiệm khơng phải việc làm lần Đó quy trình liên tục xem xét, sửa đổi cải tiến tích lũy đủ kiến thức, công nghệ tiên tiến, phương pháp thiết bị nâng cấp Khi 3M bắt đầu hoạt động 115 năm trước, cơng ty khơng kích thước sức mạnh Việc cải tiến liên tục tảng làm tăng hiệu sức tăng trưởng công ty Việc tạo kế hoạch quy trình để nâng cao phòng thí nghiệm UTT làm tăng chất lượng nghiên cứu độ tin cậy liệu cách tự nhiên Một tảng vững cho việc quản lý chất lượng phòng thí nghiệm dựa yếu tố là: Cam kết người đứng đầu, Kiểm định đánh giá, Cải tiến liên tục 1.2 Các yếu tố cần thiết(trụ cột) Quản lý Phòng thí nghiệm nhiều yếu tố để quản lý phòng thí nghiệm tất yếu tố cần thiết, tùy thuộc vào loại phòng thí nghiệm quản lý Ví dụ, phòng thí nghiệm để chẩn đốn y tế cần xem xét an tồn thêm mà khơng liên quan đến phòng thí nghiệm khác Năm yếu tố sau - cần thiết cho hệ thống Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm 1.2.1 Quản thơng tin Yếu tố Quản lý thơng tin mơ tả q trình mà thơng tin chia sẻ nhân viên, đánh giá lưu trữ lại Nó bao gồm mục hàng ngày thời gian họp tới quy trình vận hành chuẩn sử dụng để đảm bảo tính quán độ tin cậy phương pháp thực tiễn kết Nó tham khảo liệu tạo nghiên cứu thử nghiệm liệu xử lý, phân tích lưu trữ Quản lý thơng tin dạng văn điện tử Quản lý chất lượng tài liệu thông tin cho phép dễ dàng truy cập vào tài liệu phê duyệt để tất người dùng thực theo quy trình tương tự 1.2.2 Cách tổ chức Yếu tố thứ hai nguồn nhân lực tổ chức Nó thiết lập mơ tả trực quan cấu trúc hoạt động xác định phòng ban cá nhân chịu trách nhiệm công việc Tổ chức bao gồm nhà lãnh đạo trình độ, nhà quản lý nhân viên chia sẻ trách nhiệm độc đáo Ví dụ, tất thành viên tổ chức chia sẻ trách nhiệm chất lượng an toàn Tổ chức hoạt động hợp tác phòng ban chức thể thông qua biểu đồ tổ chức tài liệu thủ tục liên quan Các giảng viên tài đóng vai trò quan trọng việc tiếp tục phát triển làm lớn mạnh hệ thống quản lý chất lượng UTT Tốc độ tăng trưởng UTT chứng tỏ tiêu chuẩn chất lượng phòng thí nghiệm cần thiết cho thành công kéo dài Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm sử dụng 3M hệ thống sẵn 3M cơng ty xây dựng đổi tảng khoa học vững Đây đặc điểm thể tất cấp độ lãnh đạo 3M Một công ty khoa học kĩ thuật phụ thuộc vào sức mạnh phòng thí nghiệm UTT đường phát triển nhanh chóng Lớp sinh viên tiếp tục đại diện cho trường đại học lâu sau họ tốt nghiệp Chìa khóa cho toàn tổ chức trung tâm hệ thống chất lượng phòng thí nghiệm cam kết nhà lãnh đạo an toàn chất lượng phòng thí nghiệm 1.2.3 EHS (Mơi trường, Sức khỏe An tồn) Mơi trường, sức khoẻ an toàn yếu tố trung tâm hệ thống chất lượng phòng thí nghiệm Thiết lập nhân viên an tồn nhóm thường xun rà sốt lại thông lệ, thu thập phát hiện, đề xuất thủ tục an toàn, phần quan trọng việc trì phòng thí nghiệm chất lượng cao Vai trò nhân viên an tồn vai trò chia sẻ tất phòng thí nghiệm cách ln phiên người giữ vai trò hàng tháng hàng q Mơi trường phòng thí nghiệm bao gồm thiết bị an tồn đề nghị cân nhắc nhiệt độ độ ẩm (tùy thuộc vào thiết bị) Môi trường đề cập đến việc giữ điều kiện phòng thích hợp cho hóa chất sử dụng phòng thí nghiệm Các cân nhắc mơi trường bao gồm tác động phòng thí nghiệm lên mơi trường bên ngồi, việc sử dụng lọc bảo đảm việc trao đổi khơng khí khuyến nghị quan trọng nội thất ngoại thất phòng thí nghiệm Sức khoẻ nhân viên điều thiết yếu chất lượng phòng thí nghiệm Cần sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp phòng thí nghiệm Loại đồ bảo hộ thơng thường găng tay, kính an tồn giày an tồn Giữ người sử dụng phòng thí nghiệm an tồn bảo vệ trách nhiệm tất nhân viên làm việc hỗ trợ phòng thí nghiệm Văn hố "an tồn đầu tiên" tảng cho việc quản lý phòng thí nghiệm thành cơng An tồn khơng thể tồn mà khơng cam kết cá nhân Nó bắt đầu với cam kết nhà lãnh đạo để thể giá trị an tồn đóng góp vào lợi ích lớn toàn xã hội Một hệ thống quản lý chất lượng không kết thúc Với đánh giá nhìn nhận, hội để quan sát báo cáo làm việc tốt khơng làm việc để chất lượng không ngừng cải thiện 1.2.4 sở hạ tầng sở hạ tầng đề cập đến cấu trúc vật lý phòng thí nghiệm Tình trạng sở nâng cao làm giảm chất lượng phòng thí nghiệm Việc kiểm tra bảo trì thường xun để cân nhắc điều kiện phòng thí nghiệm phần thiết yếu quản lý phòng thí nghiệm sở hạ tầng chức đơn lẻ nhiều chức phòng thí nghiệm làm việc, văn phòng lớp học 1.2.5 Trang thiết bị Trang thiết bị sử dụng để đo lường, đánh giá, kiểm tra xác nhận loại vật liệu, làm công tác chuyên môn trái tim phòng thí nghiệm Thiết bị phòng thí nghiệm tài sản quan trọng đòi hỏi phải quản lý cẩn thận từ việc thu nhận lắp đặt thông qua việc sử dụng bảo trì ngừng hoạt động thải loại Các quy trình cẩn thận để hỗ trợ nhu cầu bảo trì hiệu chuẩn thường xuyên thiết bị phòng thí nghiệm làm tăng độ tin cậy liệu nghiên cứu thực thiết bị Các vận hành tốt Nhóm 3M đề nghị trường Đại học Cơng nghệ giao thông áp dụng thực biện pháp vận hành tốt quản lý phòng thí nghiệm bước để đạt mục tiêu trường đại học công nhận vào năm 2020 đáp ứng tiêu chuẩn trường đại học quốc tế vào năm 2030 Theo định nghĩa, vận hành tốt thủ tục, kỹ thuật phương pháp mà thông qua kinh nghiệm nghiên cứu chứng minh cách đáng tin cậy dẫn tới kết mong muốn vượt trội so với phương pháp khác Các thực tiễn tốt đề xuất nêu cho yếu tố giúp trường đại học xếp tối ưu hóa việc sử dụng phòng thí nghiệm thiết bị 2.1 Thông tin tài liệu 2.1.1 Sổ tay chất lượng Chúng đề xuất lập sổ tay chất lượng để chia sẻ xếp sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, phạm vi sách Trường Đại học Công nghệ giao thông khoa phòng ban Sổ tay chất lượng mức độ tài liệu cấu trúc quản phòng thí nghiệm hướng dẫn tất tài liệu khác Nó bao gồm sách hỗ trợ quản lý cam kết từ tất người tham gia vào việc quản phòng thí nghiệm Cẩm nang chất lượng xác định rõ trụ cột việc quản phòng thí nghiệm, cụ thể yêu cầu để tối ưu hóa quản lý phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị Một mẫu hướng dẫn chất lượng Tổ chức Y tế giới tạo tham khảo đây: http://www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/quality_manual/en/ Tài liệu hướng dẫn việc thiết lập thủ tục tiêu chuẩn văn để hướng dẫn việc thực cần phải làm Đây nơi lưu trữ quy trình thủ tục, hướng dẫn danh sách kiểm tra Đây nơi chứa biên họp báo cáo cố/ tai nạn Một điều quan trọng khuyến nghị phải thiết lập quy trình thức việc thơng báo, điều tra để xác định nguyên nhân gốc rễ, đưa hành động để ngăn ngừa tái phát cố/ tai nạn 2.1.2 Biên chương trình đào tạo Đào tạo thành phần quan trọng Hệ thống quản phòng thí nghiệm, khuyến khích để tiếp tục tăng cường chương trình đào tạo đại học đào tạo cụ thể cho phòng thí nghiệm trì hồ sơ đào tạo 2.1.3 Quy trình bảo dưỡng trang thiết bị Chúng tơi đề nghị thiết lập lịch trình thời gian đánh giá phản hồi thức cho yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng thiết bị phòng thí nghiệm Ví dụ: tất u cầu mong đợi nhận định vòng 90 ngày kể từ ngày nộp Thủ tục chuẩn hóa quy trình đảm bảo nhu cầu thiết bị xem xét kịp thời 2.1.4 Bảng giao tiếp Các bảng trắng hướng dẫn phòng thí nghiệm khuyến khích sử dụng để truyền tải thơng tin rõ ràng phòng thí nghiệm theo tiến độ, an tồn, tình trạng thiết bị, v.v 2.1.5 Họp định kì Bộ mơn thí nghiệm cơng trình sử dụng họp hàng tuần tất 12 phòng thí nghiệm để nâng cao nhận thức liên lạc thường xuyên vấn đề nhân viên phòng thí nghiệm Các họp hàng tuần đề xuất để sử dụng phòng ban phòng thí nghiệm khác 2.2 Cách tổ chức  Biểu đồ tổ chức phòng thí nghiệm rõ ràng đầy đủ quan trọng để hiểu tất vai trò trách nhiệm phân tầng cấu trúc phòng thí nghiệm; chúng tơi đề nghị thiết lập biểu đồ cấu trúc  Đề xuất cán an tồn phòng thí nghiệm Vai trò xoay vòng thành viên định kì  Nhấn mạnh thúc đẩy văn hố “an tồn hết” trường đại học Tất giảng viên, nhân viên, sinh viên suy nghĩ tiêu chuẩn chung an tồn 2.3 Mơi trường, sức khỏe, an toàn 2.3.1 Trang bị bảo hộ lao động cá nhân Cần phải sử dụng trang bị bảo hộ phù hợp để thử nghiệm phòng thí nghiệm hoạt động liên quan Dây đeo thẻ an toàn khuyến cáo để bảo vệ dây đeo thẻ bị mắc vào vật chuyển động Giày bảo hộ lớp an tồn khuyến khích sử dụng Áo khốc phòng thí nghiệm loại găng tay khác nên sẵn cho tình khác 2.3.2 Bộ dụng cụ sơ cứu Phòng thí nghiệm nên trang bị dụng cụ cứu thương cho trường hợp cần thiết, dụng cụ cần kiểm tra thường xuyên 2.3.3 Biển cảnh báo nguy hiểm Những điều sau khuyến cáo mối nguy hiểm điện khác quan sát thấy:  Đặt xác thiết bị mặt đất  Che đậy dây điện mặt đất để tránh nguy vấp lại  Giới hạn dây nối tiếp ổ cắm điện  Loại bỏ dây điện bị hở 2.3.4 Duy trì môi trường làm việc trật tự Mô hình gợi ý hữu ích để trì vệ sinh phòng thí nghiệm:  Chỉ giữ lại vật dụng cần thiết  Bố trí, xếp trang thiết bị, hóa chất theo chủng loại, thứ tự, cách sử dụng  Sử dụng giác quan để đảm bảo điều kiện ổn định phòng thí nghiệm  Thiết lập tiêu chuẩn giám sát cách hệ thống để đảm bảo điều thực theo tiêu chuẩn  Duy trì thực sáng kiến tiêu chuẩn để đảm bảo mơ hình bền vững 2.4 sở vật chất Khuyến nghị:  Đảm bảo đủ không gian cho thiết bị khơng gian xung quanh người làm việc phòng thí nghiệm  Thiết bị tủ chứa phải đặt cho dễ tiếp cận lấy đồ đạc  Chúng đề nghị trường đại học xem xét cung cấp không gian dành riêng cho thiết bị sử dụng thiết bị lưu trữ 2.5 Trang thiết bị 2.5.1 Quản vòng đời trang thiết bị Đây phương pháp tốt để sử dụng phương pháp quản lý vòng đời cho tất thiết bị phòng thí nghiệm Phương pháp minh họa biểu đồ Quản lý vòng đời thiết bị quản lý thiết bị sử dụng từ bước mua thiết bị, lắp đặt, hiệu chuẩn, vận hành, bảo trì, xử lý 1.Cài đặt thiết bị 6.Hết khấu hao, thải loại 2.Hiệu chuẩn, hoạt động 5.Sửa chữa 3.Bảo dưỡng 4.Giải vấn đề 1) Giai đoạn lựa chọn mua lại thiết bị  Những điều cần phải xem xét: nhu cầu / đặc điểm thiết bị, yêu cầu sở vật chất u cầu khơng gian, chi phí thiết bị, khả sử dụng, ngôn ngữ, bảo hành (key phần mềm) an toàn  Những yêu cầu cần cung cấp nhà cung cấp: thiết bị sơ đồ dây điện, thông tin phần mềm, danh sách phận, sổ tay điều khiển, cài đặt nhà sản xuất thời gian dùng thử 2) Giai đoạn cài đặt thiết bị  Chỉ định đơn vị chịu trách nhiệm cho thiết bị (chính phụ)  Xác nhận trách nhiệm nhà cung cấp (bằng văn bản)  Khi thể, yêu cầu nhà cung cấp lắp đặt thiết lập khóa đào tạo chuyển giao cho tất người sử dụng thiết bị  Khi cài đặt, xác minh nội dung gói  Sao chép phần mềm phần hệ thống thiết bị  Tạo quy trình vận hành chuẩn hướng dẫn sử dụng  Không cố gắng sử dụng trước hoàn thiện việc lắp đặt  Cập nhật ghi hàng tồn kho với thông tin thiết bị 3) Giai đoạn hiệu chỉnh hoạt động, đánh giá suất  Hiệu chuẩn: thực hiệu chuẩn ban đầu sau lắp đặt sử dụng hiệu chuẩn tiêu chuẩn; làm theo hướng dẫn nhà sản xuất; xác định tần suất hiệu chuẩn  Đánh giá hiệu quả: thử nghiệm mẫu biết phân tích liệu để lặp lại tái sản xuất 4) Giai đoạn bảo trì  Làm thường xuyên; điều chỉnh, thay phận thiết bị  Thiết lập kế hoạch bảo dưỡng tổng thể  Xây dựng sách thủ tục văn  Thực tất nhiệm vụ bảo trì theo tần suất khuyến cáo nhà cung cấp  Duy trì hồ sơ thiết bị 5) Giai đoạn xử lỗi, sửa chữa  Ghi lại vấn đề, ngày vấn đề xảy ra, lý xảy cố hay thất bại  Thực hành động khắc phục định ngày trở lại sử dụng  Thay đổi bảo trì 2.5.2 Thiết lập danh mục thiết bị Danh sách kiểm kê thiết bị nên bao gồm:  Tên thiết bị  Nhà sản xuất thiết bị  Số model/ loại thiết bị để nhận diện  Số sê-ri bảo hành  Tình trạng ngày nhận  Vị trí hướng dẫn vận hành hồ sơ bảo dưỡng  Đơn vị quản thiết bị 2.5.3 Nhật kí thiết bị Chúng đề xuất thiết lập nhật ký chuyên dụng phần sổ nhật ký cho thiết bị để tìm kiếm rà sốt cách hiệu Tách sổ nhật ký cho thiết bị số hóa nhật kí thiết bị để tiết kiệm thời gian việc định vị lịch sử thiết bị cụ thể Thêm vào đó, lịch sử gồm hồ sơ đào tạo bảo trì với sổ ghi chép thiết bị, giúp đảm bảo người kiến thức đào tạo sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm Những đề xuất cho Bộ mơn Thí nghiệm cơng trình Các đề xuất quản lý thông tin, tổ chức thực hiện, sở vật chất thiết bị bao gồm Phần 3.1 Đề xuất môi trường, sức khỏe, an tồn  Đề nghị phòng thí nghiệm cơng trình sử dụng nhãn cung cấp cảnh báo hướng dẫn biện pháp đảm bảo an tồn  Phòng thí nghiệm cơng trình nhiều thiết bị lớn thiết bị hoạt động gây âm to phòng thí nghiệm Đề nghị phòng thí nghiệm sử dụng hệ thống thơng báo biết tình trạng thiết bị chạy thiết bị không chạy Một cách đơn giản để làm điều sử dụng bảng nhãn xanh/đỏ biết tình trạng thiết bị Nếu thiết bị khơng chạy, bảng trắng sử dụng biết lý thiết bị khơng chạy Ví dụ, thiết bị khơng chạy thiết bị đến thời hạn hiệu chuẩn bị hỏng Nếu thiết bị bị hỏng cần sửa chữa, người trách nhiệm sửa chữa thiết bị liệt kê với ngày dự kiến sửa chữa hồn thành Mục đích sử dụng bảng trắng thông báo trạng thái thiết bị đảm bảo nhân viên phòng thí nghiệm an tồn cho người làm việc phòng thí nghiệm nắm tình hình thiết bị  Phòng thí nghiệm cơng trình thiết bị nóng vật liệu nhiệt độ cao sử dụng q trình thử nghiệm Phòng thí nghiệm nên sử dụng biển báo an toàn nhãn để cảnh báo bề mặt nóng  Che chắn an tồn cho thiết bị di động Phòng thí nghiệm khơng nên sử dụng thiết bị khơng yếu tố an toàn chỗ Để ngăn ngừa thương tích cho nhân viên phòng thí nghiệm, thiết bị bảo vệ, chốt, thiết bị an toàn phải phục hồi hoạt động lắp đặt sau sửa chữa Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết thêm thông tin hoạt động giới hạn an tồn  Mối nguy hiểm điện Phòng thí nghiệm cơng trình phải đảm bảo khơng thiết bị điện gần nguồn nước Tổn thương nghiêm trọng xảy nước đổ phun lên động chạy Để nguồn nước xa ổ cắm điện dây cắm mở rộng Đề nghị phòng thí nghiệm liên hệ với nhân viên bảo trì trường đại học thấy nước bị rò rỉ gần thiết bị ổ cắm điện ... học Cơng nghệ giao thơng vận tải Nhìn chung cấu quản lí phòng thí nghiệm 1.1 Nền móng quản lí phòng thí nghiệm 1.1.1 Cam kết lãnh đạo Sức mạnh cấu quản lý phòng thí nghiệm bắt đầu với móng vững... cường nâng cao cấu quản lí phòng thí nghiệm cho Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Báo cáo sau phần tường thuật kèm theo trình bày Nhóm 3M cho khoa Cơng trình Trường Đại học Cơng nghệ giao... sách Trường Đại học Cơng nghệ giao thơng khoa phòng ban Sổ tay chất lượng mức độ tài liệu cấu trúc quản lí phòng thí nghiệm hướng dẫn tất tài liệu khác Nó bao gồm sách hỗ trợ quản lý cam kết từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ cấu quản lí PTN , Xây dựng cơ cấu quản lí PTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay