Thi nghiem VLXD và cơ hđ (DHLT)

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 05:15

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỌC ĐẤT NÂNG CAO Hệ: Đại học liên thông Tên học phần: Thí nghiệm Vật liệu xây dựng học đất nâng cao Mã học phần: Số tín : 4TC Trình độ: Đại học Phân bổ thời gian: Thời gian thực hiện: 120 Điều kiện tiên quyết: - Sinh viên học qua học phần lý thuyết VLXD học đất Mục tiêu học phần: - Kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp thí nghiệm xác định tiêu lý Vật liệu xây dựng dùng xây dựng cơng trình giao thơng - Kỹ năng: Sử dụng thiết bị thí nghiệm; thao tác bước tiến hành thí nghiệm để xác định tiêu lý Vật liệu xây dựng theo trình tự quy trình, quy phạm hành Biết cách tính tốn xử lý kết thí nghiệm Nhiệm vụ sinh viên: - Dự lớp đủ số theo quy chế; - Làm thí nghiệm phòng thí nghiệm; - Viết báo cáo thí nghiệm thi vấn đáp Tài liệu học tập: - Bài giảng thực tập thí nghiệm VLXD học đất trường ĐH CN GTVT Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp đủ số theo quy chế; - Làm thí nghiệm phòng thí nghiệm; - Chấm điểm báo cáo thí nghiệm thi vấn đáp 10 Thang điểm: 10 -1- 11 Nội dung tổng quát phân phối thời gian: 11.1 Nội dung tổng quát phân phối thời gian: ST T Thời gian thực hành (giờ) Nội dung mô đun Mô đun : Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 90,0 Chương 1: Thí nghiệm Xi măng Bê tơng xi măng 42,0 Chương 2: Thí nghiệm Nhựa Bê tơng nhựa 48,0 Mơ đun : Thí nghiệm học đất Tự học (giờ) Tài liệu Ghi 30 Chương 1: Chuẩn bị mẫu thí nghiệm 0,75 Chương 2: Thí nghiệm tiêu vật lý 1,75 Chương 3: Thí nghiệm tiêu học 26 Chương 4: Thí nghiệm ngồi trường 1,5 12.2 Nội dung chi tiết mơ đun: MƠ ĐUN : THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG Chương THÍ NGHIỆM XI MĂNG BÊ TƠNG XI MĂNG a Mục đích, yêu cầu: * Mục đích: Hướng dẫn cho sinh viên biết cách xác định tiêu lý chủ yếu xi măng bê tông xi măng * Yêu cầu: Biết sử dụng thiết bị phục vụ cho thí nghiệm tiêu lý bê tơng xi măng; bước tiến hành; tính tốn xử lý kết thí nghiệm -2- b Nội dung: STT 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 Nội dung thí nghiệm Thời gian (giờ) Cốt liệu rời xi măng Giới thiệu thí nghiệm xác định lý đá, cát Giới thiệu thí nghiệm xác định độ mịn, khối lượng riêng xi măng 0,5 Giới thiệu thí nghiệm xác định thời gian đông kết hồ xi măng 0,5 Giới thiệu thí nghiệm xác định giới hạn bền uốn, nén xi măng Bê tơng xi măng Giới thiệu thí nghiệm xác định độ sụt, độ cứng hỗn hợp bê 0,5 tơng xi măng Giới thiệu thí nghiệm xác định hàm lượng bọt khí bê tơng 0,5 Giới thiệu thí nghiệm xác định cường độ chịu nén 0,5(1) Thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo uốn 8,5(8) Thí nghiệm xác định mơ đun đàn hồi 7,0(8) Thí nghiệm xác định độ thấm nước 10,0(12) Thí nghiệm xác định độ thấm Clo 12,0(10) Tổng cộng 42,0 c Hướng dẫn thực hiện: *Trọng tâm: Thí nghiệm xác định tiêu cường độ chịu kéo uốn, mô đun đàn hồi, độ thấm nước độ thấm Clo bê tông xi măng * Kiến thức, kỹ cần đạt: Thực bước thí nghiệm, xác định cường độ chịu kéo uốn, mô đun đàn hồi, độ thấm nước độ thấm Clo bê tông xi măng; xử lý số liệu thí nghiệm * Đánh giá kết quả: Chấm điểm báo cáo thí nghiệm Chương THÍ NGHIỆM NHỰA BÊ TƠNG NHỰA a Mục đích, u cầu: * Mục đích: Hướng dẫn sinh viên cách xác định tiêu chủ yếu Nhựa Bê tông nhựa * Yêu cầu: Biết sử dụng thiết bị phục vụ cho thí nghiệm; thực bước tiến hành thí nghiệm; tính tốn xử lý kết thí nghiệm b Nội dung: -3- STT Tên thí nghiệm 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 Thí nghiệm nhựa đặc Thí nghiệm xác định độ kim lún Thí nghiệm xác định nhiệt độ hố mềm Giới thiệu thí nghiệm xác định độ dãn dài Giới thiệu thí nghiệm xác định điểm chớp cháy điểm cháy Giới thiệu thí nghiệm xác định độ dính bám với đá dăm Giới thiệu thí nghiệm xác định hàm lượng Paraphin Thí nghiệm nhựa lỏng Thí nghiệm xác định độ nhớt Saybolt Furol Giới thiệu thí nghiệm xác định điểm chớp cháy Giới thiệu thí nghiệm xác định hàm lượng nước Giới thiệu thí nghiệm xác định hàm lượng chất nhựa sau chưng cất Thí nghiệm nhựa Polime Giới thiệu thí nghiệm xác định độ đàn hồi Giới thiệu thí nghiệm xác định độ ổn định lưu trữ Giới thiệu thí nghiệm xác định độ nhớt 1350C Thí nghiệm bê tơng nhựa Tạo mẫu thí nghiệm Xác định khối lượng thể tích Giới thiệu thí nghiệm xác định khối lượng riêng Giới thiệu cách xác định độ rỗng cốt liệu độ rỗng dư hỗn hợp bê tơng nhựa Thí nghiệm xác định độ bền độ dẻo Marshall Giới thiệu thí nghiệm xác định hàm lượng bi tum Thí nghiệm độ lún hằn vệt bánh xe Thí nghiệm mơ đun đàn hồi động bê tông nhựa Tổng cộng Thời gian (giờ) 14,0 6,0 6,0 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 4,0 0,25 0,25 0,5 1,0 0,5 0,25 0,25 28,0 12,0 6,0 0,5 0,5 6,0 0,5 12,5 10,0 48,0 c Hướng dẫn thực hiện: * Trọng tâm: Thí nghiệm xác định độ kim lún, nhiệt độ hoá mềm, tạo mẫu thí nghiệm, khối lượng thể tích, độ bền độ dẻo Marshall, vệt hằn lún bánh xe, mô đun đàn hồi động * Kiến thức, kỹ cần đạt: Thực bước thí nghiệm, xác định tiêu lý Nhựa Bê tông nhựa: tiêu độ kim lún, nhiệt độ hoá mềm, tạo mẫu thí nghiệm, khối lượng thể tích, độ bền độ dẻo Marshall, vệt hằn lún bánh xe, mô đun đàn hồi động * Đánh giá kết quả: Chấm điểm báo cáo thí nghiệm -4- MƠ ĐUN : THÍ NGHIỆM HỌC ĐẤT Chương CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM a Mục đích, yêu cầu: * Mục đích: Trang bị cho sinh viên cách tiến hành khâu chuẩn bị mẫu mẫu nguyên dạng mẫu rời rạc * Yêu cầu: Biết thiết bị chuẩn bị mẫu thí nghiệm theo quy trình Nắm tính chất mẫu nguyên dạng mẫu rời rạc, biết cách chế bị mẫu thí nghiệm cho loại thí nghiệm b Nội dung: STT 1.1 1.2 Nội dung thí nghiệm Giới thiệu mẫu đất nguyên dạng Giới thiệu mẫu đất rời rạc Tổng cộng Thời gian (giờ) 0,5 0,25 0,75 c Hướng dẫn thực hiện: *Trọng tâm: Công tác chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm để xác định số chảy, dẻo, sức kháng cắt đất, tính chất đầm nén đất… * Kiến thức, kỹ cần đạt : Biết bước chuẩn bị mẫu thí nghiệm theo quy trình quy phạm Nắm đượ cách chuẩn bị mẫu nguyên dạng rời rạc cho thí nghiệm * Đánh giá kết quả: Chấm điểm báo cáo thí nghiệm Chương THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ a Mục đích, yêu cầu: * Mục đích: Trang bị cho sinh viên cách xác định tiêu vật lý đất * Yêu cầu: Biết thiết bị thí nghiệm; Nắm bước tiến hành thí nghiệm tính tốn xác định tiêu vật lý đất theo quy trình Biết cách gọi tên, đánh giá cấp phối cho đất sử dụng để làm vật liệu đường, biết đánh giá trạng thái đất b Nội dung: STT 2.1 2.2 2.3 Nội dung thí nghiệm Giới thiệu thí nghiệm xác định độ ẩm Giới thiệu thí nghiệm xác định khối lượng riêng khối lượng thể tích tự nhiên Giới thiệu thí nghiệm xác định thành phần hạt đất -5- Thời gian (giờ) 0,25 0,5 0,5 STT Nội dung thí nghiệm 2.4 Giới thiệu thí nghiệm xác định giới hạn chảy, dẻo đất Tổng cộng Thời gian (giờ) 0,5 1,75 c Hướng dẫn thực hiện: * Trọng tâm: Các phương pháp xác định trọng lượng riêng, thành phần hạt, số dẻo, chảy đất * Kiến thức, kỹ cần đạt: Thao tác bước thí nghiệm theo quy trình quy phạm; biết sử dụng dụng cụ thí nghiệm; tính tốn xử lý kết thí nghiệm để đánh giá trạng thái lựa chọn cấp phối đất * Đánh giá kết quả: Chấm điểm báo cáo thí nghiệm Chương THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HỌC CỦA ĐẤT a Mục đích, yêu cầu: * Mục đích: Trang bị cho sinh viên cách xác định tính chất học đất * Yêu cầu: Biết sử dụng thiết bị thí nghiệm; thao tác bước tiến hành thí nghiệm tính tốn xác định tính chất học đất theo quy trình Biết cách xác định sức kháng cắt đất thơng qua thí nghiệm, tính tốn độ lún mẫu đất, xác định độ chặt đất phòng Biết cách tính tốn đánh giá sức chịu tải đất b Nội dung: STT 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 Nội dung thí nghiệm Giới thiệu thí nghiệm nén cố kết (nén khơng nở hơng) Thí nghiệm xác định sức kháng cắt Thí nghiệm nén nở hơng Giới thiệu thí nghiệm máy cắt phẳng Thí nghiệm máy nén ba trục (sơ đồ UU) Thí nghiệm xác định hệ số thấm đất Thí nghiệm cột áp khơng thay đổi Giới thiệu thí nghiệm cột áp thay đổi 3.4 Thí nghiệm đầm nén đất phòng 3.4.1 Giới thiệu thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn (protor tiêu chuẩn) 3.4.2 Thí nghiệm đầm nén cải tiến (protor cải tiến) 3.5 Thí nghiệm CBR (trong phòng) Tổng cộng c Hướng dẫn thực hiện: -6- Thời gian (giờ) 0,5 5,0 0,5 5,0 5,0 0,5 0,5 5,0 4,0 26 * Trọng tâm: Phương pháp thí nghiệm nén nở hơng, thí nghiệm nén ba trục sơ đồ UU, thí nghiệm thấm cột áp khơng đổi, thí nghiệm đầm nén đất cải tiến (Proctor cải tiến), thí nghiệm CBR * Kiến thức, kỹ cần đạt: Thao tác bước thí nghiệm theo quy trình quy phạm; biết sử dụng dụng cụ thí nghiệm; tính tốn xử lý kết thí nghiệm Xác định sức kháng cắt đất, độ chặt tính tốn, đánh giá sức chịu tải đất * Đánh giá kết quả: Chấm điểm báo cáo thí nghiệm Chương THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG a Mục đích, yêu cầu: * Mục đích: Trang bị cho sinh viên cách xác định độ chặt thí nghiệm xác định khối lượng thể tích, khối lượng khơ, thí nghiệm CBR trường * Yêu cầu: Biết sử dụng thiết bị thí nghiệm; thao tác bước tiến hành thí nghiệm tính tốn xác định thí nghiệm trường đất theo quy trình Biết cách đánh giá độ chặt sức chịu tải đất trường b Nội dung: STT 4.1 4.1 4.1 4.2 Nội dung thí nghiệm Thời gian (giờ) Thí nghiệm xác định độ chặt ngồi trường Giới thiệu phương pháp dao vòng 0,5 Giới thiệu phương pháp rót cát 0,5 Giới thiệu thí nghiệm CBR trường Tổng cộng 0,5 1,5 c Hướng dẫn thực hiện: * Trọng tâm: Giới thiệu thí nghiệm xác định giới hạn độ chặt đất phương pháp phễu rót cát thí nghiệm dao vòng * Kiến thức, kỹ cần đạt: Thao tác bước thí nghiệm theo quy trình quy phạm; biết sử dụng dụng cụ thí nghiệm; tính tốn xử lý kết thí nghiệm Xác định độ chặt đánh giá sức chịu tải đất trường * Đánh giá kết quả: Chấm điểm báo cáo thí nghiệm Hà Nội, Ngày tháng năm 2014 KT HIỆU TRƯỞNG PHĨ HIỆU TRƯỞNG -7- TS Nguyễn Hồng Long -8- ... măng Giới thi u thí nghiệm xác định lý đá, cát Giới thi u thí nghiệm xác định độ mịn, khối lượng riêng xi măng 0,5 Giới thi u thí nghiệm xác định thời gian đông kết hồ xi măng 0,5 Giới thi u thí... nhiệt độ hố mềm Giới thi u thí nghiệm xác định độ dãn dài Giới thi u thí nghiệm xác định điểm chớp cháy điểm cháy Giới thi u thí nghiệm xác định độ dính bám với đá dăm Giới thi u thí nghiệm xác... Giới thi u thí nghiệm xác định điểm chớp cháy Giới thi u thí nghiệm xác định hàm lượng nước Giới thi u thí nghiệm xác định hàm lượng chất nhựa sau chưng cất Thí nghiệm nhựa Polime Giới thi u
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi nghiem VLXD và cơ hđ (DHLT) , Thi nghiem VLXD và cơ hđ (DHLT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay