GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH cầu – đại học CÔNG NGHỆ GTVT

29 11 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 05:15

GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT Bài thực hành XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG BẰNG SÚNG BẬT NẨY Phương pháp sử dụng để xác định cường độ chịu nén bê tông nặng cấu kiện kết cấu cơng trình súng bật nẩy Chú thích: Lựa chọn phương pháp thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006 Khơng áp dụng tiêu chuẩn trường hợp sau: - Đối với bê tơng có mác 10 MPa 50 MPa; - Đối với bê tông dùng loại cốt liệu lớn có kích thước 40 mm (Dmax>40mm); - Đối với vùng bê tông bị nứt, rỗ có khuyết tật ; - Đối với bê tông bị phân tầng hỗn hợp nhiều loại bê tông khác nhau; - Đối với bê tơng bị hố chất ăn mòn bê tơng bị hoả hoạn; - Không dùng tiêu chuẩn thay yêu cầu đúc mẫu thử mẫu nén; 1.1 Các quy định chung Phương pháp xác định cường độ chịu nén bê tông Súng bật nẩy phương pháp thí nghiệm gián tiếp (thí nghiệm khơng phá hủy kết cấu, mẫu thí nghiệm) dựa quy định sau: Cường độ nén bê tông xác định cách so sánh trị bật nẩy đo với trị bật nẩy quan hệ chuẩn thực nghiệm cường độ nén bê tông máy nén (R) trị số bật nẩy trung bình (n) súng bật nẩy xây dựng trước mẫu thử chuẩn Để xây dựng quan hệ chuẩn thực nghiệm R - n, sử dụng mẫu lập phương 150x150x150 mm theo yêu cầu kỹ thuật TCVN 3105: 1993 - Khi thí nghiệm xác định trị số bật nẩy theo phương ngang, mẫu bê tông cặp máy nén với áp lực 0,5 MPa - Khi thí nghiệm xác định trị số bật nẩy theo chiều từ xuống, mẫu bê tông đặt phẳng vật cứng có khối lượng khơng nhỏ 500 kg - Khi kiểm tra cường độ bê tông cho loại mác, quan hệ R n xây dựng theo kết thí nghiệm 20 tổ mẫu (mỗi tổ gồm viên mẫu) Các mẫu phải có thành phần cấp phối, tuổi điều kiện đóng rắn bê tơng dùng để chế tạo sản phẩm, kết cấu cần kiểm tra Các tổ mẫu lấy từ mẻ trộn bê tông khác thời gian 14 ngày - Để quan hệ R - n có khoảng dao động cường độ rộng hơn, chế tạo 40% mẫu thử có tỷ lệ nước xi măng (N/X) chênh lệch giới hạn 0,04 so với tỷ lệ nước xi măng (N/X) sản phẩm kết cấu cần kiểm tra GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT Biểu đồ quan hệ chuẩn thực nghiệm R - n, xây dựng từ số liệu thí nghiệm 20 mẫu khoan cắt từ phần kết cấu Mẫu khoan có đường kính khơng nhỏ 100 mm - Cần thí nghiệm súng bật nẩy trước khoan mẫu Vùng thí nghiệm súng bật nẩy cách chỗ khoan mẫu không 100 mm - Việc khoan mẫu thực vùng không làm giảm khả chịu lực kết cấu Phương trình quan hệ chuẩn thực nghiệm R - n xác định theo Phụ lục A tiêu chuẩn thí nghiệm TCVN9334:2012 Trong nhà máy bê tông đúc sẵn, biểu đồ quan hệ R - n xây dựng khơng lần năm Khi có thay đổi vật liệu sử dụng để chế tạo bê tông công nghệ sản xuất cấu kiện phải xây dựng biểu đồ Đánh giá sai số quan hệ chuẩn thực nghiệm R - n + Sai số quan hệ R - n đánh giá đại lượng độ lệch bình phương trung bình S T, theo cơng thức (5.1) đó: cường độ trung bình bê tông tổ mẫu thứ i, xác định thí nghiệm máy nén; cường độ trung bình bê tơng tổ mẫu thứ i, xác định thiết bị bật nẩy N số tổ mẫu thí nghiệm, để xây dựng biểu đồ quan hệ R - n + Quan hệ R - n phải có hệ số hiệu dụng F khơng nhỏ độ lệch bình phương trung bình ST khơng vượt q 12% cường độ trung bình tất tổ mẫu thí nghiệm máy nén xây dựng biểu đồ quan hệ: (5.2) ; (5.3) (5.4) đó: So độ lệch bình phương trung bình cường độ bê tơng xác định phương pháp nén N tổ mẫu Nếu F 12% khơng sử dụng biểu đồ quan hệ để kiểm tra mà phải xác định lại phương trình quan hệ chuẩn R - n GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Cường độ bê tơng vùng thí nghiệm (400 cm 2) cấu kiện, kết cấu xác định dựa theo giá trị bật nẩy trung bình vùng biểu đồ quan hệ chuẩn R - n Có thể kiểm tra đánh giá cường độ bê tông qua biểu đồ R-n xây dựng trước từ mẫu bê tông khác với bê tông cấu kiện, kết cấu cần xác định, phải có kết thí nghiệm mẫu khoan lấy từ kết cấu kiểm tra - Khi khơng có điều kiện xây dựng biểu đồ quan hệ chuẩn R-n (gốc hiệu chỉnh), việc kiểm tra dựa vào biểu đồ có sẵn súng bật nẩy cường độ xác định có ý nghĩa định tính, tham khảo Người giao nhiệm vụ kiểm tra súng bật nẩy cần đảm bảo điều kiện sau: - Được đào tạo tốt nghiệp lý thuyết thực hành kiểm tra súng bật nẩy - Được quan có thẩm quyền cấp chứng trình độ chun mơn lĩnh vực thí nghiệm khơng phá huỷ Thí nghiệm xác định cường độ kết cấu có chiều dày theo phương thí nghiệm không nhỏ 100 mm 10.Độ ẩm vùng bê tơng thí nghiệm kết cấu khơng chênh lệch 30% so với độ ẩm mẫu bê tông xây dựng biểu đồ quan hệ R - n Nếu vượt giới hạn này, sử dụng hệ số ảnh hưởng độ ẩm đánh giá cường độ bê tông (Phụ lục C tiêu chuẩn TCVN9334:2012) 11.Tuổi bê tông kết cấu thời điểm kiểm tra phải ghi rõ báo cáo thí nghiệm Loại phụ gia liều lượng sử dụng bê tơng phải ghi báo cáo thí nghiệm 12.Khi thí nghiệm, trục súng phải ln đảm bảo vng góc với bề mặt bê tơng Phương thí nghiệm kết cấu mẫu để xây dựng quan hệ R-n phải đảm bảo 1.2 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 1.2.1 Súng bật nẩy + Các súng bật nẩy thường sử dụng để thí nghiệm súng Schmidt loại có cấu tạo tính tương tự (phụ lục D tiêu chuẩn TCVN9334:2012); + Các súng bật nẩy dùng để thí nghiệm xác định cường độ bê tơng phải kiểm định tháng lần; + Sau lần hiệu chỉnh thay chi tiết súng bật nẩy phải kiểm định lại súng - Việc kiểm định súng bật nẩy tiến hành đe thép chuẩn hình trụ có khối lượng khơng nhỏ 10 kg Độ cứng đe thép không nhỏ HB 500 Chỉ số bật nẩy đe chuẩn có giá trị (80  2) vạch chia thang thị súng bật nẩy GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT - Khi kiểm định súng bật nẩy đe chuẩn, độ chênh lệch kết thí nghiệm riêng biệt so với giá trị trung bình 10 phép thử, khơng vượt q 5% Nếu 5% cần phải hiệu chỉnh lại súng bật nẩy Giá trị trung bình n’ 10 lần bắn đe thép chuẩn kiểm tra súng để thí nghiệm kết cấu khơng chênh lệch q 2,5%, so với giá trị trung bình n 10 lần bắn đe thép chuẩn xây dựng đường chuẩn Nếu chênh lệch khoảng 2,6 đến 5% kết thí nghiệm phải hiệu chỉnh hệ số Kn (5.5) Trong đó: n giá trị bật nẩy đe thép chuẩn (khi kiểm tra súng, để thí nghiệm mẫu xây dựng đường chuẩn); n’ giá trị bật nẩy đe thép chuẩn (khi kiểm tra súng, để thí nghiệm kết cấu) 1.2.2 Máy mài, giấy ráp 1.2.3 Các dụng cụ khác: phấn, sơn, để đánh dấu vị trí đo 1.3 Đánh dấu vị trí điểm đo kết cấu Có thể kiểm tra tồn sản phẩm kiểm tra chọn lọc theo lô - Nếu lơ có cấu kiện kiểm tra tồn - Nếu lơ có cấu kiện kiểm tra chọn lọc tồn sản phẩm Khi kiểm tra chọn lọc phải kiểm tra 10% số lượng sản phẩm lơ khơng sản phẩm Căn sơ đồ chịu lực cấu kiện để chọn vùng thí nghiệm thiết phải thí nghiệm vị trí xung yếu cấu kiện - Khi kiểm tra lơ cấu kiện (kiểm tra chọn lọc tồn bộ) cấu kiện thí nghiệm vùng - Khi kiểm tra cấu kiện riêng biệt, cần thí nghiệm 12 vùng phải thoả mãn điều kiện sau: Đối với cấu kiện mỏng khối (tấm, panen, blốc, móng, ) cần thí nghiệm khơng vùng m2 bề mặt cấu kiện kiểm tra Đối với cấu kiện, kết cấu (dầm, cột, ) cần thí nghiệm khơng vùng m dài cấu kiện kiểm tra - Đánh dấu vùng thí nghiệm kết cấu, diện tích vùng thí nghiệm kết cấu không nhỏ 400 cm2 - Bề mặt bê tơng vùng thí nghiệm phải đánh nhẵn bụi; - Các điểm thí nghiệm cách mép kết cấu 50 mm Đối với mẫu thí nghiệm, điểm thí nghiệm cách mép mẫu 30 mm GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT - Khoảng cách điểm thí nghiệm kết cấu mẫu khơng nhỏ 30 mm 1.4 Tiến hành thí nghiệm - Lập phương án thí nghiệm, lập bảng ghi kết thí nghiệm - Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm - Xem xét bề mặt sản phẩm kết cấu, phát khuyết tật (vết nứt, rỗ,…) - Xác định điểm đo (vùng thí nghiệm) kết cấu - Đánh nhẵn làm vùng thí nghiệm đánh dấu kết cấu - Đối với vùng thí nghiệm kết cấu (hoặc mặt mẫu) phải tiến hành thí nghiệm khơng 16 điểm, loại bỏ giá trị dị thường lớn giá trị dị thường nhỏ lại 10 giá trị lấy trung bình Giá trị bật nẩy xác định xác đến vạch chia thang thị súng bật nẩy 1.5 Tính tốn kết thí nghiệm - Giá trị bật nẩy trung bình n vùng kết cấu tính theo cơng thức: (5.6) Trong đó: nb giá trị bật nẩy trung bình vùng; Kn hệ số xác định theo cơng thức (1.5) tính giá trị bật nẩy trung bình vùng thí nghiệm - Căn vào giá trị n biểu đồ quan hệ R-n ta có cường độ bê tơng điểm đo tính cường độ bê tông sản phẩm kết cấu kiểm tra 1.6 Lập báo cáo kết qủa Báo cáo kết thí nghiệm xác định cường độ bê tông cấu kiện, kết cấu gồm nội dung sau: - Đối tượng thí nghiệm - Ngày thí nghiệm - Tên kết cấu, cấu kiện - Mác thiết kế - Phương pháp thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, thơng số kỹ thuật - Tiêu chuẩn áp dụng - Sơ đồ vị trí thí nghiệm Bảng ghi kết thí nghiệm (Bảng 1) Bảng 5.1 Kết thí nghiệm TT Ký hiệu cấu kiện Ngày chế tạo ni RK (MPa) Hệ số biến động Ghi GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT Trong đó: ni: giá trị bật nẩy điểm thử thứ i; : giá trị bật nẩy trung bình cấu kiện; RK: cường độ trung bình cấu kiện 1.7 Vệ sinh cơng nghiệp Sau lần thí nghiệm, súng bật nẩy cần lau bụi bẩn, cất giữ hộp, để nơi khô giáo Việc bảo dưỡng kiểm định quan chuyên môn có thẩm quyền thực 1.8 Đánh giá độ đồng cường độ bê tông kết cấu 1.8.1 Kiểm tra đánh giá độ đồng bê tông cấu kiện kết cấu: - Độ đồng bê tông đặc trưng độ lệch bình phương trung bình S hệ số biến động cường độ bê tông V - Việc kiểm tra, đánh giá độ đồng bê tông cấu kiện, kết cấu riêng lẻ lô cấu kiện kết cấu tiến hành theo Phụ lục B tiêu chuẩn TCVN9334:2012 - Độ đồng cường độ bê tông cấu kiện, kết cấu riêng lẻ lô cấu kiện, kết cấu thời điểm kiểm tra bị coi không đạt yêu cầu, hệ số biến động cường độ bê tông V vượt 20% Việc sử dụng cấu kiện, kết cấu phải phép quan thiết kế 1.8.2 Đánh giá cường độ bê tông cấu kiện kết cấu: Việc đánh giá cường độ bê tông thực cách so sánh cường độ trung bình cấu kiện, kết cấu (R k) lô cấu kiện, kết cấu (R l), nhận thí nghiệm (bảng 1) so với cường độ trung bình yêu cầu bê tơng (Ryc) Cường độ trung bình u cầu bê tông xác định theo hệ số biến động cường độ bê tông V số vùng kiểm tra P cấu kiện, kết cấu riêng lẻ, hay số vùng kiểm tra N với lô cấu kiện, kết cấu Giá trị cường độ trung bình yêu cầu lấy sau: - Khi kiểm tra cấu kiện, kết cấu riêng lẻ lấy theo bảng Nếu kiểm tra lơ cấu kiện, kết cấu (tồn hay chọn lọc) lấy theo bảng Cường độ bê tông cấu kiện, kết cấucấu kiện, kết cấu đạt yêu cầu, thoả mãn điều kiện sau: - Khi kiểm tra cấu kiện, kết cấu riêng lẻ: R K �R yc - Khi kiểm tra toàn cấu kiện, kết cấu lô: R l �R yc - Khi kiểm tra chọn lọc cấu kiện, kết cấu lô: R K �R yc Bảng 5.2 Cường độ u cầu trung bình bê tơng, tính theo phần trăm cường độ thiết kế RTK, dùng cho việc kiểm tra cấu kiện kết cấu riêng lẻ GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Hệ số biến động V(%) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % số vùng kiểm tra cấu kiện, kết cấu 12 101 104 108 112 117 122 127 133 139 146 14 100 104 107 111 116 120 125 131 137 143 16 100 103 107 110 115 119 124 129 135 141 18 99 102 106 100 114 118 123 128 134 140 20 99 102 105 109 113 118 120 127 133 139 30 98 101 104 108 111 115 120 124 129 135 40 97 100 103 107 110 114 118 122 127 132 50 97 100 103 106 109 113 117 121 126 131 Bảng 5.3 Cường độ yêu cầu trung bình bê tơng tính theo phần trăm cường độ thiết kế RTK dùng cho việc kiểm tra lô cấu kiện, kết cấu (toàn chọn lọc) Hệ số biến động V(%) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % số vùng kiểm tra kết cấu P hay lô cấu kiện, kết cấu N 10 15 20 30 98 101 104 107 111 115 118 123 127 132 98 101 104 107 111 115 117 121 125 130 96 99 102 105 108 112 116 119 124 128 96 98 101 104 108 111 115 113 122 127 96 98 101 104 107 111 113 114 122 126 93 96 99 102 105 108 113 117 121 125 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT Bài thực hành XÁC ĐỊNH VẾT NỨT CỦA BÊ TÔNG BẰNG THIẾT BỊ KIỂM TRA VẾT NỨT TỪ XA KUMONOS Trong xây dựng (nhà cao tầng, công trình cầu, cơng trình thủy điện, thủy lợi, điện hạt nhân v.v), vấn đề nứt bề mặt không tránh khỏi Theo phương pháp truyền thống kỹ sư xây dựng kiểm tra, theo dõi vết nứt cách dựng giàn giáo xử dụng trang bị chuyên dụng Cơng việc dẫn đến chi phí khổng lồ nguy hiểm cho công nhân thực việc đo vết nứt Nhược điểm phương pháp đo lường truyền thống: Chuẩn bị - lắp đặt giàn giáo, …v.v - kiểm tra trực quan (bản vẽ phác thảo) chuyển đổi từ phác thảo sang vẽ CAD Vấn đề phải giải quyết: An toàn lắp đặt giàn giáo, phối hợp để kiểm sốt giao thơng, kết vẽ phác thảo khác từ người sang người khác, liệu khơng xác cơng việc tốn thời gian 2.1 Giới thiệu thiết bị kiểm tra vết nứt KUMONOS 2.1.1 Giới thiệu chung - KUMONOS thiết bị đo, trang bị hệ thống thấu kính, thấu kính in sẵn kích thước chuẩn với độ dày khác nhau, dựa vào vạch chia đo độ dày (độ rộng) vết nứt bê tông, tường nhà, trụ cầu, Qua thấu kính này, hình dạng kích thước vết nứt đo đạc mô lại mà người đo thao tác trực tiếp bề mặt vết nứt GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT Hình 10.1 Hình ảnh thước đo Gauge tích hợp thấu kính - Dữ liệu thu sau q trình đo chỉnh sửa qua hệ thống máy tính bới phần mềm Autocad - Hình dạng vết nứt cách đo điểm nằm vết nứt mà tạo thành đoạn gấp khúc sau nối điểm lại ta thu dạng vết nứt - Để phân tích thơng số đo từ hệ thống KUMONOS, máy tính cần trang bị sau:  Hệ điều hành: Win professinal (32bit 64bit)  Cài đặt phần mềm KUMONOS for Leica  Phần mềm Autocad phiên 2000 2012  Phần mềm Excel phiên 2003 trở lên 2.1.2 Đặc điểm thiết bị kiểm tra vết nứt từ xa KUMONOS * Tính năng: - Là kết hợp máy toàn đạc điện tử (Leica Viva TS11) - Xây dựng quy mơ vết nứt theo dõi q trình phát triển hệ thống vết nứt - Phần mềm ứng dụng thiết kế chuyên dùng cho đo vết nứt * Phạm vi ứng dụng: - KUMONOS đo độ rộng vết nứt Khoảng cách Độ rộng tối thiểu (từ máy đến vết nứt) quan sát 0.3mm, 0.2mm, 0.1mm từ khoảng cách (m) (m) tương ứng 80m, 50m, 25m 0.022 - Sự cải tiến phương pháp đo cho phép 10 0.044 15 0.066 kiểm tra vết nứt xác an tồn GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT việc dựng giàn giáo, Kumonos 20 0.088 25 0.110 sử dụng yêu cầu kiểm tra vết nứt 30 0.132 vị trí khó khăn 35 0.155 40 0.177 50 0.221 60 0.265 70 0.309 80 0.353 100 0.441 - Chế độ đo bù góc chuẩn trực: Khi quan sát chiều rộng vết nứt từ góc độ khác nhau, độ rộng khác Một số trông dày, mỏng số khác có chiều rộng trung bình hình ảnh hiển thị Hình 10.2 Hình ảnh bề rộng vết nứt từ góc vng trực diện từ góc xiên + + + + + + + + + Hiện tượng vấn đề cho kiểm tra vết nứt,nhưng KUMONOS tự động đền bù cho góc đo đượcchiều rộng xác - Thiết bị kiểm tra vết nứt từ xa đo: Bức tường, đập, đường hầm, vỉa hè bê tông kết cấu bê tông khác Nơi khó tiếp cận: Chẳng hạn đường phố bận rộn, trụ cầu sông, vị trí đặc biệt gối cầu, xà mũ Nơi giàn giáo thang máy kéo dài tiếp cận * Ưu nhược điểm - Ưu điểm: Lao động phổ thơng giảm Giảm rủi ro chấn thương không cần thiết lắp giàn giáo thang nâng Chi phí giảm cho việc lắp giàn giáo thang nâng Dễ dàng theo dõi thay đổi vết nứt theo thời gian Công cụ quan trọng trọng việc lập kế hoạch Xây dựng kế hoạch sửa chữa thích hợp - Nhược điểm: 10 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT - Tại hình “Total station Setup” chọn “Know backsight” “Multiple backside”, minh họa chọn “Know backsight” 2.3.2 Thiết lập thông số cho điểm đặt máy - Tại hình “Set Station Point” chọn “Job” - Tại ô “Job” chọn liệu tạo tạo - Tại ô “Point ID” chọn tên ID - Tại ô “Instrument height” nhập chiều cao máy - Bấm “OK” - Tại hình “Set Station Orientation” - Tại “Backsight ID” chọn ID để sử dụng - Tại ô “Target height” bấm “Set” 2.3.3 Xác định bề rộng vết nứt qua thước đo Gauge 15 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT - Quan sát qua thấu kính, sử dụng núm điều khiển bàn độ đứng ngang di chuyển thấu kính để tìm vạch chia thước đo có độ rộng với độ rộng vết nứt cần đo - Đọc lại giá trị vạch chia - Nhập giá trị đọc vào ô “Gauge No” - Bấm “Dist” độ rộng thực tế vết nứt se tính tốn - Bấm “Store” để lưu lại giá trị đo 16 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Bài thực hành MÁY DÒ CỐT THÉP STRUCTURESCAN MINI 3.1 CẤU TẠO THIẾT BỊ STRUCTURESCAN MINI 1234- Tay cầm nút điều khiển Màn hình điều khiển Bánh xe Laser điều khiển xác định vị trí 56789- Nút nguồn Dây đeo tay Pin Vị trí Thẻ SDR Cổng USB-B 3.2 KHỞI ĐỘNG THIẾT BỊ Chuẩn bị StructureScan Mini 17 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT Lắp dây đeo tay vào máy Lắp pin Gắn cố định pin Tiến hành bật nguồn 18 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT 3.3 CÀI ĐẶT CẤU HÌNH STRUCTURESCAN MINI Trước tập hợp liệu, bạn muốn cài đặt cấu hình Mini Các tùy chọn menu System 1- Từ Main Menu, chọn System bấm nút 2- Sử dụng nút để di chuyển đến tùy chọn thích hợp menu System 3.1 Tùy chọn Date/Time: cài đặt ngày 1- Di chuyển đến dòng Date/Time Ấn Enter 2- Di chuyển đến bất ky tùy chọn bạn muốn thay đổi ấn Enter Các tùy chọn sau xuất chân hình 19 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Change Value sử dụng nút thay đổi giá trị Set Value - ấn nút Enter đồng ý thay đổi bạn Quit sử dụng nút chương trình mà khơng lưu thay đổi 3- ấn nút Back để trở lại menu trước 3.2 Tùy chọn Configuration: thiết lập cấu hình Orientation hướng, Language ngn ngữ, Units đơn vị, Laser, Sound âm 1- Di chuyển đến Configuration ấn Enter 2- ấn lựa chọn tùy chọn thích hợp Orientation Ấn Enter đảo chiều Right Left Việc lật hình cho phép hoạt động tay phải tay trái Language Ấn Enter lựa chọn ngôn ngữ hiển thị Units Ấn Enter đảo chiều English Metric Laser Ấn Enter đảo chiều đèn Laser On Off Nếu cài đặt cấu hình On, laser chiếu lên Collect Menu Chú ý: đèn laser nhấp nháy (dù có cài đặt On Off) pin yếu (còn 10%) Cảnh báo: khơng nhìn vào Do not stare into beam • Sound Press Enter to toggle between High, Medium, Low, or Off • Version(s) Press Enter to display the version number of the software Please visit GSSI’s web site for updates to the firmware 3.3 Tùy chọn Calibration: hiệu chuẩn tự động cho bề mặt độ chói 1- Chọn Calibration Ấn Enter a) Giữ Mini lộn ngược khoảng m (3 ft) từ bề mặt b) Ấn nút Enter, Auto-Calibration thực vài giây 20 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 2- Ấn nút Back Button trở lại bảng chọn trước 3.4 Tùy chọn Clear Storage: xóa liệu lưu Một project (dự án) thư mục lưu trữ tập tin riêng rẽ 1- Di chiyển đến dòng Clear Storage ấn Enter 2- Tại đáy hình quan sát, đặt tùy chọn hiển thị 3.5 Tùy chọn Scan Density: chọn mật độ quét 1- Di chuyển đến dòng Scan Density 2- Ấn Enter dịch chuyển High Normal - High Mini quét scans/cm (xấp xỉ 240 scans/ft) Sử dụng chức - tìm kiếm đối tượng nhỏ Normal Mini quét scans/cm (xấp xỉ 120 scans/ft) Sử dụng chức tìm kiếm đối tượng kích cỡ thơng thường 3.6 Tùy chọn Backlight : cài đặt độ sáng hình 1- Di chuyển đến dòng Backlight 2- Ấn Enter dịch chuyển mức 25%, 50%, 75%, or 100% 3.7 Tùy chọn Save Prompt: Mỗi lưu trữ, có gợi ý bạn lưu tự động lưu 1- Di chuyển đến dòng Save Prompt 2- Ấn Enter dịch chuyển ON OFF  ON hệ thống gợi ý bạn lưu tập tin sau bạn lựa chọn lưu tập tin  OFF hệ thống lưu tập tin tự động sau bạn chọn lưu tập tin 3.4 TẬP HỢP DỮ LIỆU 4.1 Các tùy chọn Menu Collect 1- Từ Main Menu, chọn Collect Ấn nút 2- Sử dụng nút di chuyển đến tùy chọn thích hợp Collect Menu Trước bạn bắt đầu tập hợp (Start Collect), bạn muốn thiết lập cấu hình Mini cho particular scan/ project 4.1.1 Project: lưu tập tin vào Specific Project (dự án xác định) 4.1.2 Depth: lự chọn chiều sâu quét Dielectric: lựa chọn điện môi gần khu vực bạn cần quét 21 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Giá trị xác tận dựng độ xác chiều sâu Giá trị cao cần thiết cho bê tông non bê tông nước - Tuổi bê tông nhỏ tháng, bề mặt môi trường bên ẩm ướt, sử dụng giá trị 9+ Tuổi bê tông nhỏ 12 tháng, sử dụng 7-8 Tuổi bê tông lớn 12 tháng, sử dụng 5-6 4.1.3 Auto target: cho phép Mini tự động chọn đối tượng 1- Di chuyển đến dòng Auto Target 2- Ấn Enter dịch chuyển On and Off - On Mini đặt dấu chấm làm sáng tỏ đối tượng bạn tập hợp liệu, - bạn kéo Mini trở lại theo đường thẳng Off không dấu chấm làm sáng tỏ thực 4.1.4 Display: tập hợp liệu, thị liệu liệu + O-Scope 1- Di chuyển đến dòng Display 2- Ấn Enter di chuyển B (chỉ liệu) A+B (dữ liệu + O-Scope) 4.1.5 Color: chọn màu bạn muốn hiển thị tập hợp liệu 4.2 Tập hợp liệu đánh dấu đối tượng 22 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT 1- Di chuyển đến dòng Start Collect Ấn Enter Màn hình quan sát hiển thị 2- Chú ý thông tin đỉnh hình quan sát - Depth chiều sâu bạn chọn cho trình quét - Dist khoảng cách bạn quét - Diel điện môi bạn chọn cho trình quét - “File XXX” tên tập tin trình quét bạn chọn lưu tập tin 3- Di chuyển xe tiến phía trước Dữ liệu tập hợp di chuyển phía trước 4- Trong bạn bắt đầu xem dạng kiểu parabol hình, kéo hệ thống theo đường thẳng ngược lại dọc đường bề mặt bạn thấy đường thẳng thẳng đứng (con trỏ hỗ trợ) cuộn dọc liệu Khi trỏ bên phải đỉnh đường parabol, tâm ăng-ten bên đối tượng Chú ý: kéo Mini theo đường thẳng trở lại, thiết lập cấu hình Auto Target On, Mini làm sáng tỏ đối tượng đặt vào dấu chấm đối tượng 23 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT 5- Tâm ăng-ten trực tiếp bên Mini Sau đánh dấu vị trí đối tượng sử dụng laser (nếu thiết lập On) mặt trỏ 6- Nếu bạn mong muốn, bạn hiệu chuẩn chiều sâu (tối ưu) Đánh dấu vị trí đối tượng liệu tới vị trí khu vực khảo sát Kéo xuống đến đối tượng đo chiều sâu a) Kéo Mini trở lại Ấn Enter “Depth Cursor” hiển thị chỏ chữ thập đặt b) c) d) e) chúng đối tượng Ấn để di chuyển ngang trỏ Ấn Enter để Set Depth Ấn Depth góc cao bên tay trái hợp chiều sâu đo Ấn để đặt chiều sâu Set Depth Tỷ lệ đứng điều chỉnh điện môi cập nhật ý việc phép xấp xỉ chiều sâu thực giá trị điện mơi số thay đổi theo chiều sâu vị trí f) Ấn (Back) để tiếp tục quét 7- Đặc điểm Auto Gain Đôi khi, thu thập liệu, hình 3.5 PHÁT LẠI DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ Bảng chọn Playback cung cấp công cụ giúp bạn làm sáng tỏ liệu 5.1 Các tùy chọn Playback Menu 24 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Từ Main Menu, chọn Playback Ấn Sử dụng nút để di chuyển đến dòng thích hợp Playback Menu 5.1.1 Project: chọn dự Project xác định dòng Playback Di chuyển đến dòng Project Di chuyển Ấn Enter để chọn tập tin 5.1.2 Auto Depth: tự động điều chỉnh tỷ lệ chiều sâu Di chuyển đến dòng Auto Depth Ấn Enter dịch chuyển On Off 5.1.3 Auto Target: cho phép Mini tự động chọn lọc đối tượng bạn Di chuyển đến dòng Auto Target Ấn Enter dịch chuyển On Off Chú ý: Auto Target cho mục đích thơng tin bạn nên cẩn thận xem xét liệu bạn đảm bảo Mini xác định vị trí đối tượng xác 5.1.4 Auto Gain: cho phép Mini tự động thiết lập cấu hình Gain (khuếch đại) Di chuyển đến dòng Auto Gain Ấn Enter dịch chuyển On Off On: Mini thiết lập cấu hình lại Gain Off: Mini sử dụng gain trình tập hợp liệu 5.1.5 Display: quan sát liệu, hiển thị liệu liệu + O-Scope Di chuyển đến dòng Display Ấn Enter dịch chuyển B (dữ liệu) A+B (dữ liệu+O-Scope) On: Mini thiết lập cấu hình lại Gain Off: Mini sử dụng gain trình tập hợp liệu 5.1.6 Color: chọn lựa màu sắc hiển thị tập hợp liệu Di chuyển đến dòng Color Ấn Enter dịch chuyển hệ thống màu hiển thị tập hợp liệu 25 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 3.6 PHÁT LẠI VÀ XEM XÉT DỮ LIỆU 6.1 Các tùy chọn phát lại Từ menu chính, di chuyển đến dòng Playback ấn nút Sử dụng nút di chuyển đến tùy chọn thích hợp menu Playback 6.1.1 Tùy chọn Project: lựa chọn Project: xác định vị trí tập tin mà bạn muốn phát lại Di chuyển đến dòng Project Di chuyển ấn Enter để chọn Project mà bạn muốn phát lại Di chuyển ấn Enter để chọn tập tin định rõ mà bạn muốn phát lại 6.1.2 Tùy chọn Auto Depth: tự động điều chỉnh Depth Scale (thang đo chiều sâu) Di chuyển đến dòng Auto Depth Ấn Enter dịch chuyển Auto Orig  Auto Mini đánh giá chiều sâu đối tượng tự động điều chỉnh Depth Scale (thang đo chiều sâu)  Orig Mini sử dụng giá trị ban đầu cài đặt trình tập hợp 6.1.3 Tùy chọn Auto Target: cho phép Mini tự động chọn đối tượng Di chuyển đến dòng Auto Target Ấn Enter dịch chuyển On Off  On Mini đặt dấu chấm lên đối tượng  Off Mini không đặt dấu chấm lên đối tượng 6.1.3 Tùy chọn Auto Gain: cho phép Mini tự động thiết lập cấu hình Gain (khuếch đại) Di chuyển đến dòng Auto Gain Ấn Enter dịch chuyển On Off  On Mini thiết lập cấu hình lại độ khuếch đại  Off Mini sử dụng độ khuếch đại trình tập hợp liệu 6.1.4 Tùy chọn Display: cài đặt hiển thị Di chuyển đến dòng Display Ấn Enter dịch chuyển B (chỉ có liệu) A+B (dữ liệu + đồ o-scope) 6.1.5 Tùy chọn Color: lựa chọn màu hiển thị Di chuyển đến dòng Color Ấn Enter dịch chuyển kiểu màu khác 6.1.6 Phát lại tập tin chọn 26 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT Di chuyển đến dòng Playback Ấn Enter phát lại tập tin lựa chọn Chú ý: đỉnh hình thơng tin sau: • • • • Depth chiều sâu Distance khoảng cách Dielectric điện môi File name tên tập tin Trong Playback, bạn có tùy chọn chế độ khác đơn giản ấn nút Enter Chế độ hiển thị đáy hình hiển thị Scroll Mode cho phép bạn cuộn liệu sang trái phải Distance Cursor Mode cho phép bạn di chuyển đường thẳng đứng sang trái phải liệu Depth Cursor Mode cho phép bạn di chuyển đường nằm ngang lên xuống liệu Set Depth Mode cho phép bạn bố trí chiều sâu biết tới đối tượng 6.1.6.1 Scroll Mode cuộn qua liệu bạn - Run Stop, liệu bạn cuộn ấn nút mũi tên hướng lên để dừng bắt đầu cuộn giữ nút giây tải tập tin Proeject - Exit trở lại menu Playback Nếu bạn thêm xóa đối tượng, hệ thống nhắc bạn lưu đối tượng ấn Yes No Enter Bật Distance Cursor Mode 6.1.6.2 Distance Cursor Mode Di chuyển đường thẳng đứng sang trái phải 27 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT đặt dấu người dùng vào vị trí đường thẳng đứng trở lại Scroll Mode Ấn Enter bật chế độ Depth Cursor Mode 6.1.6.3 Depth Cursor Mode Di chuyển đường nằm ngang sang trái phải bật đặt xóa dấu chấm để đánh dấu vị trí dấu chữ thập trở lại chế độ Distance Cursor Mode Enter bật chế độ Set Depth Mode 6.1.6.4 Set Depth Mode nhập chiều sâu biết cho đối tượng dấu chữ thập góc tay trái hiển thị chiều sâu 28 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT chiều sâu xác hiển thị, đặt chiều sâu Chú ý, chiều sâu đối tượng, việc tự động thay đổi điện môi trở lại chế độ Depth Cursor Mode Enter bật chế độ Scroll Mode 29 ... 125 GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU – ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT Bài thực hành XÁC ĐỊNH VẾT NỨT CỦA BÊ TÔNG BẰNG THIẾT BỊ KIỂM TRA VẾT NỨT TỪ XA KUMONOS Trong xây dựng (nhà cao tầng, cơng trình cầu, cơng trình. .. định phương pháp nén N tổ mẫu Nếu F 12% khơng sử dụng biểu đồ quan hệ để kiểm tra mà phải xác định lại phương trình quan hệ chuẩn R - n GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU – ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT. .. cho phép 10 0.044 15 0.066 kiểm tra vết nứt xác an tồn GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦU – ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT việc dựng giàn giáo, Kumonos 20 0.088 25 0.110 sử dụng yêu cầu kiểm tra vết nứt 30 0.132
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH cầu – đại học CÔNG NGHỆ GTVT , GIÁO TRÌNH KIỂM ĐỊNH cầu – đại học CÔNG NGHỆ GTVT , 1 Giới thiệu về thiết bị kiểm tra vết nứt KUMONOS, 2 Các bộ phận chính và thiết lập cơ bản KUMONOS, 3 Các bước xác định chiều rộng vết nứt bằng thiết bị KUMONOS, 4 TẬP HỢP DỮ LIỆU, 6 PHÁT LẠI VÀ XEM XÉT DỮ LIỆU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay