ĐỒ án nền và MÓNG, đại học CÔNG NGHỆ GTVT, NGUYỄN QUỐC TUYÊN

33 7 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 05:15

ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG PHẦN BÁO CÁO ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN CƠNG TRÌNH 1.1 Đặc điểm địa chất ,thủy văn khu vực xây dựng cơng trình: 1.1.1 Mơ tả cấu tạo địa chất Lớp 1: Lớp cóký hiệu lớp 2a, lớp sét pha cát, mầu xám nâu, xám xanh Chiều dày lớp 9.80m, cao độ mặt lớp 0.60m, cao độ đáy lớp -9.20m Lớp đất có độ ẩm tự nhiên W = 26.47% Lớp đất trạng thái cứng vừa đến cứng Lớp 2: Lớp cóký hiệu lơp TK2, lớp cát sét lẫn sỏi, mầu xám nâu, nâu đỏ Chiều dày lớp 7.50m, cao độ mặt lớp -9.20m, cao độ đáy lớp -16.70m Lớp đất có độ ẩm tự nhiên W = 20.80% Lớp đất trạnh thái chặt vừa Lớp 3: SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG Lớp có ký hiệu lớp 2a, lớp sét pha cát, mầu xám nâu, xám xanh Chiều dày lớp 4.20m, cao độ mặt lớp -16.70m, cao độ đáy lớp -20.90m Lớp đất có độ ẩm tự nhiên W = 26.47% Lớp đất trạng thái cứng vừa đến cứng Lớp 4: Lớp có ký hiệu lớp 3, lớp cát sét, cát bụi, mầu xám vàng, xám trắng Chiều dày lớp 8.00m, cao độ mặt lớp -20.90m, cao độ đáy lớp -28.90m Lớp đất có độ âm tự nhiên W = 16.90% Lớp đất trạnh thái chặt vừa đến chặt, bão hồ nước Lớp 5: Lớp có ký hiệu lớp TK3-2, lớp sét gầy mầu xám nâu Chiều dày lớp 3.30m, cao độ mặt lớp -28.90m, cao độ đáy lớp -32.20m lớp có độ ẩm tự nhiên W = 25.69% Lớp đất trạng thái cứng Lớp 6: Lớp có ký hiệu lớp 3, lớp cát sét, cát bụi, mầu xám vàng, xám trắng Chiều dày lớp 42.20m, cao độ mặt lớp -32.20m, cao độ đáy lớp -74.40m Lớp đất có độ âm tự nhiên W = 16.90% Lớp đất trạnh thái chặt vừa đến chặt, bão hoà nước 1.2 Nhận xét đề xuất phương án + Với đặc điểm địa chất cơng trình đây, nên sử dụng giải pháp móng cọc ma sát BTCT cho cơng trình cầu lấy lớp đất số làm tầng tựa cọc + Nên cọc ngập sâu vào lớp đất số để tận dụng khả chịu ma sát cọc SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG PHẦN THIẾT KẾ KỸ THUẬT SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG 2.1Bố trí chung cơng trình SVTH: ĐỖ QUỐC TUN ĐH CƠNG NGHỆ GTVT SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MĨNG ĐH CƠNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG 2.2 Chọn sơ kích thước cơng trình 2.2.1 Chọn vật liệu + Bê tơng có f'c = 30 Mpa, có γbt = 24 KN/m3 + Thép ASTM A615 có fy = 420 Mpa 2.2.2 Kích thước cao độ bệ cọc * Cao độ đỉnh trụ (CĐĐT): Vị trí xây dựng trụ cầu xa bờ phải đảm bảo thông thuyền thay đổi mực nước MNCN MNTN tương đối cao Xét điều kiện mỹ quân sông ta chọn giá trị cao độ sau: Cao độ đỉnh trụ chọn sau: Max Trong đó: MNCN: Mực nước cao nhất, MNCN = 5,4 m MNTT: Mực nước thông thuyền, MNTT = 3.20 m Htt: Chiều cao thông thuyền, Htt = 2,5 m =>CĐĐT = Max ( 6.4 5.7)-0.3=6,1 m * Cao độ đỉnh bệ (CĐĐB): CĐĐB ≤ MNTN -0.5m = 1.80-0.5 = 1.3m Ta thiết kế móng cọc đài thấp nên CĐĐB ≤ cao độ mặt đất sau xói EL2= -2.10 m = > Chọn CĐĐB = -2,5 m * Cao độ đáy bệ (CĐĐAB): SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG CĐĐAB = CĐĐB - Hb Trong đó: Hb chiều dầy bệ móng, chọn Hb = m = > CĐĐAB = -4,5 m Vậy chọn thông số thiết kế sau: Cao độ đỉnh trụ: CĐĐT = 6.10m Cao độ đỉnh bệ: CĐĐB = -2,5 m Cao độ đáy bệ: CĐĐAB = -4.5m Chiều dầy bệ móng Hb = 2m Hình Tổng hợp thông số thết kế SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG 60 Htr=? Hb = 80 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN Htr=? ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MĨNG Trong đó: Qcd1 = nt.Qot+nh.Qoh Tổ hơp tải trọng đỉnh bệ: Tải trọng Tải trọng thẳng đứng Tải trọng ngang Momen Đơn vị KN KN KN.m TTGHSD 7559.7 120,00 1326 2.4 Xác định sức kháng cọc 2.4.1 Sức kháng cọc theo vật liệu PR * Bố trí cốt thép cọc : + Cốt chủ : Chọn 22, bố trí xuyên suốt chiều dài cọc + Cốt đai : Chọn thép Hb = Hình Mặt cắt ngang cọc BTC SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 10 TTGHCĐ 10699.7 210 2202 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG Tải trọng Ncd Hcd Mcd Đơn vị KN KN KN.m TTGHCD 12038 210 2622 -Tổ hợp tải trọng tác dụng lên đáy bệ tổng hợp theo bảng sau: Tải trọng Đơn vị TTGHSD Tải trọng thẳng đứng KN 8630 Tải trọng ngang KN 120 Momen KN.m 2.6 Kiểm toán theo trạng thái giới hạn cường độ TTGHCD 12038 210 2622 2.6.1 Kiểm toán sức kháng dọc trục cọc đơn a Tính nội lực tác dụng lên đầu cọc Trường hợp tất cọc thẳng đứng, tải trọng tác dụng lên đầu cọc xác định theo công thức sau: = + Dọc cầu Mx : My =0 (KN) Ngang cầu My: Mx=0 Trong đó: n: số lượng cọc móng N: tổng tải trọng thẳng đứng TTGHCĐ đáy bệ (KN) Mx, My: momen tải trọng TTGHCĐ lấy trục Ox Oy đáy đài (KNm) SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 19 50 P1 P2 P3 P4 P5 P6 3x120=360 ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG P8 P9 P10 P11 P12 P13 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P22 P23 P24 P25 P26 P27 50 460 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT 50 6x120=720 50 820 Tải trọng tác dụng lên cọc tính theo bảng sau: tên cọc n N (KN) Mx (KN.m) dọc cầu My (KN.m) ngang cầu Xi (m) Yi (m) Ni (KN) 28 12038 2622 -2.7 1.35 555 SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 20 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG 28 12038 2622 -1.8 1.35 555 28 12038 2622 -0.9 1.35 555 28 12038 2622 0 1.35 555 28 12038 2622 0.9 1.35 555 28 12038 2622 1.8 1.35 555 28 12038 2622 2.7 1.35 555 28 12038 2622 -2.7 0.45 472 28 12038 2622 -1.8 0.45 472 10 28 12038 2622 -0.9 0.45 472 11 28 12038 2622 0 0.45 472 12 28 12038 2622 0.9 0.45 472 13 28 12038 2622 1.8 0.45 472 14 28 12038 2622 2.7 0.45 472 15 28 12038 2622 -2.7 -0.45 388 16 28 12038 2622 -1.8 -0.45 388 17 28 12038 2622 -0.9 -0.45 388 18 28 12038 2622 0 -0.45 388 19 28 12038 2622 0.9 -0.45 388 20 28 12038 2622 1.8 -0.45 388 21 28 12038 2622 2.7 -0.45 388 22 28 12038 2622 -2.7 -1.35 304 23 28 12038 2622 -1.8 -1.35 304 24 28 12038 2622 -0.9 -1.35 304 25 28 12038 2622 0 -1.35 304 26 28 12038 2622 0.9 -1.35 304 27 28 12038 2622 1.8 -1.35 304 SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 21 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT 28 12038 28 ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG 2622 2.7 -1.35 90.7 28.2 Vậy NMax=555 Nmin=304 b Kiểm toán sức kháng dọc trục cọc đơn Công thức kiểm tốn: Nmax + ΔN ≤ Pt Trong đó: Nmax: Nội lực lớn tác dụng lên đầu cọc (lực dọc trục) ΔN : Trọng lượng thân cọc (KN) Ptt : Sức kháng dọc trục cọc đơn (KN) Ta có: Ptt =732 KN ΔN= Lc = 85,05 (KN) Vậy: Nmax + ΔN = 555+ 85,05 = 640.05< Ptt => Đạt 2.6.2 Kiểm tốn sức kháng dọc nhóm Cơng thức kiểm tốn sức kháng dọc trục nhóm: VcQR= g.Qg Trong đó: Vc: Tổng lực gây nén nhóm cọc nhân hệ số Vc = 12038 (KN) QR: Sức kháng đỡ dọc trục tính tốn nhóm cọc φg: Hệ số sức kháng đỡ nhóm cọc SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 22 304 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG Qg: Sức kháng đỡ dọc trục tính tốn nhóm cọc Do cọc ngàm qua lớp đất rời nên Qg = Q1 Với Q1: Tổng sức kháng dọc trục cọc đơn * Tính Qg : Tổng sức kháng danh định dọc trục cọc đơn đất sét: Qn = Qs+ Qp =276660+661500+219240+1710+599400 = 178510(N) = 1785 (KN) Móng cọc đài thấp có bệ cọc tiếp xúc chặt chẽ với đất, nên tổng sức kháng dọc trục cọc đơn là: Qg= Q1=n.Qn= 28 x 1785 = 49980(KN) Hệ số sức kháng nhóm cọc g = 0,45v=0,36 Sức kháng đỡ dọc trục tính tốn nhóm cọc : QR = 0,36 x 49980 = 17992,8(KN) > Vc = 12038 (KN) => Đạt 2.7 Kiểm toán theo trạng thái giới hạn sử dụng (Tính lún) Với mục đích tính tốn độ lún nhóm cọc, tải trọng giả định tác động lên móng tương đương đặt 2/3 độ sâu chơn cọc vào lớp chịu lực hình vẽ SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 23 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG y Db Lop dat tot Db Db Móng tuong duong Cao độ lớp số 2a xuống (lớp chịu lực) (tức từ lớp tốt) là: -4,5 m Như Db= - 4,5 - (-22) = 17.5 m 2Db/3 = 11.67 m Vậy móng tương đương nằm lớp Cao độ đáy móng tương đương -28.90 m Lớp đất tính lún bên móng tương đương, có chiều dày hình vẽ SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 24 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MĨNG 25 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MÓNG Do địa chất gồm lớp lớp đất yếu, lớp lớp đất tốt nên chiều dài Db từ đầu lớp tới mũi cọc Lớp đất rời, độ lún nhóm cọc ước tính cách sử dụng kết nghiệm ngồi trường vị trí móng tương đương cho hình vẽ Độ lún nhóm cọc đất rời tính sau: Sử dụng SPT: Trong đó: q= mà Ftd=B×L q: áp lực móng tĩnh tác dụng 2Db/3, áp lực với tải trọng tác dụng đỉnh nhóm chia diện tích móng tương đương khơng bao gồm trọng lượng cọc đất cọc (Mpa) X: chiều rộng hay chiều nhỏ nhóm cọc (mm) = (L, B) tính lún nhóm cọc ρ: độ lún nhóm cọc (mm) B=3*3d +d I: Hệ số ảnh hưởng chiều sâu chôn hữu hiệu nhóm B=6*3d +d D': Độ sâu hữu hiệu lấy 2Db/3 (mm) Db: Độ sâu chôn cọc lớp chịu lực (mm) (có thể lấy tồn chiều dài cọc chiều dày lớp cát tính từ mũi cọc đến đỉnh lớp cát) Ncorr: giá trị trung bình đại diện hiệu chỉnh cho số đếm SPT tầng phủ độ sâu X phía đế móng tương đương (Búa/300mm) N: Số đếm SPT đo khoảng lún (Búa/300mm) SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 26 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG σ'v: Ứng suất thẳng đứng hữu hiệu (Mpa) qc: Sức kháng xuyên hình nón tĩnh trung bình độ sâu X móng tương đương (Mpa) * Do ta sử dụng phương pháp SPT, giá trị tính tốn sau: - Áp lực móng tĩnh tác dụng 2Db/3 (q): (Mpa Trong V: Tải trọng thẳng đứng đỉnh nhóm cọc TTGHSD (N), V = 8057x103 (N) Ltd: Chiều dài móng tương đương, Ltd = 6x1350+450= 8550 mm Btd: Chiều rộng móng tương đương, Btd =3x1350+450= 4500 mm X: Chiều rộng nhỏ nhóm cọc (mm) X= (L, B) =4500 (mm) - Độ sâu chôn cọc lớp chịu lực Db =17500 mm - Độ sâu hữu hiệu D' = 11670 mm - Hệ số ảnh hưởng chiều sâu chôn hữu hiệu nhóm (I): =0.67>0.5 => I=0.67 - Ứng suất thẳng đứng hữu hiệu: σ'v = 0.29 Mpa - Số đếm SPT đo khoảng lún N = 10 => Ncorr = 6.3 => Độ lún nhóm cọc: ρ = 44.73 mm = 4.473 (cm) 2.8 Tính tốn kiểm tra cọc 2.8.1 Tính tốn kiểm tra cọc giai đoạn thi cơng Tổng chiều dài cọc dùng để tính tốn bố trí cốt thép chiều dài đúc cọc : Ld = 18.0 m Được chia thành đốt có chiều dài Ld = m Khi vận chuyển cọc Tải trọng thân cọc phân bố toàn chiều dài cọc có giá trị là: q = n.Ag.γbt SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 27 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG Trong đó: n hệ số động, n= 1.75 Ag: diện tích mặt cắt nguyên cọc, Ag = 0.2025 m2 Diện tích mắt cắt ngang cọc γbt : trọng lượng riên bê tông, γbt = 24 KN/m3 => q = 8.505 KN/m = 1,75 x Ag x 24  Khi cẩu cọc: 1.0 m 4.0 m 8.505kN/m 1.0 m 17.01 kN.m 17.01 kN.m 17.01 kN.m Hình 10: Biểu đồ mơmen cọc vận chuyển Ta có sơ đồ vận chuyển cọc biểu đồ mơ men hình vẽ: Chọn điểm cọc móc cẩu cho: => a= 0.207×Ld=0.207×6=1.242 m Chọn a= 2m (KN.m) * Trường hợp treo cọc lên giá búa: SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 28 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG 2.0 m 4.0 m 25.515 kN.m 25.515 kN.m Hình 11: Sơ đồ treo cọc lên giá búa sau: Chọn điểm móc cẩu cho => b = 0.294Ld = 1.764 m =0,294 x Lđốt Chọn b= 3m Trị số mômen dương lớn nhất: (KN.m) Vậy: Mtt = max(M1 ;M2)=max(17.01 ; 25.515 )= 25.515(kN.m) 2.8.1.2.Tính bố trí cốt thép dọc cho cầu - Lớp bê tông bảo vệ cọc bê tông đúc sẵn môi trường không bị ăn mòn 50mm, mơitrường bị ăn mòn 75mm SVTH: ĐỖ QUỐC TUN 29 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG Ta chọn cốt thép chủ chịu lực thép ASTM A615M Gồm d18 có fy = 420 Mpa đưuọc bố trí hình vẽ Ta tính duyệt lại mặt cắt bất lợi trường hợp bất lợi mặt cắt có momen lớn trường hợp treo cọc: Cọc có chiều dài Ld= 6m Mtt= 25.515(kN.m) -Kiểm tra bê tơng có bị nứt hay khơng q trình cẩu treo cọc: + Cường độ chịu kéo uốn bê tông là: + Ứng suất kéo thớ mặt cắt nguyên: SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 30 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG => Tính duyệt khả chịu lực: Giả thiết tất cốt thép chảy dẻo Kiểm tốn sức kháng uốn tính tốn sức kháng uốn tính tốn cọc: Trong đó: ϕ: hệ số sức kháng quy định điều 5.5.4.2 Mn: sức kháng danh định (N.mm), Với: As: diện tích cốt thép chịu kéo không dự ứng lực (mm2) fy: giới hạn chảy quy định cốt thép chịu kéo (Mpa), fy = 420 Mpa A's: diện tích cốt thép chịu nén không dự ứng lực (mm2), f'y: giới hạn chảy quy định cốt thép chịu nén (Mpa), f'y = 420 MPa ds: khoảng cách từ thớ nén đến trọng tâm cốt thép chịu kéo không dự ứng lực (mm) d's: khoảng cách từ thớ nén đến trọng tâm cốt thép chịu nén không dự ứng lực (mm) a: chiều dày khối ứng suất tương đương (mm), a= cβ1 β1: Hệ số quy đổi hình khối ứng suất Với bê tơng có cường độ ≤ 28MPa, β1 = 0.85; với bê tơng có cường độ ≥ 28MPa, hệ số β1 giảm theo tỷ lệ 0.05 cho 7MPa vượt 28MPa không lấy nhỏ trị số 0.65 c: khoảng cách từ mặt trung hòa đến trục chịu nén (mm), với mặt cắt hình chữ nhật: Với b w: Chiều rộng bụng, với tiết diện hình chữ nhật, bw=b= = đường kính cọc SVTH: ĐỖ QUỐC TUN 31 ĐH CƠNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG Giả sử trục trung hòa nằm phía trọng tâm tiết diện, ta có • Giả sử trục trung hòa nằm phía trọng tâm tiết diện, ta có: - As=6×387=2322 mm2 - =3×387=1161 mm2 -=> -=>a= => giả thiết • Kiểm tra chảy dẻo cốt thép chịu kéo theo điều kiện: Ta có: - ds= 400 mm - => => Các cốt thép chảy dẻo => Giả thiết SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 32 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG => → Mn =354.61 KN.m > 25.515 KN.m => Đạt Vậy cốt thép chọn bố trí đảm bảo khả chịu lực SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 33 ... SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ MÓNG PHẦN THIẾT KẾ KỸ THUẬT SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ MĨNG 2.1Bố trí chung cơng trình SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN... hợp thông số thết kế SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ MĨNG 60 Htr=? Hb = 80 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN Htr=? ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ MĨNG Trong đó: Qcd1 = nt.Qot+nh.Qoh... tương đương, có chiều dày hình vẽ SVTH: ĐỖ QUỐC TUYÊN 24 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT SVTH: ĐỖ QUỐC TUN ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN VÀ MĨNG 25 ĐH CÔNG NGHỆ GTVT ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ MÓNG Do địa chất gồm lớp lớp đất yếu,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án nền và MÓNG, đại học CÔNG NGHỆ GTVT, NGUYỄN QUỐC TUYÊN , ĐỒ án nền và MÓNG, đại học CÔNG NGHỆ GTVT, NGUYỄN QUỐC TUYÊN , 1 Đặc điểm địa chất ,thủy văn khu vực xây dựng công trình:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay