tom tat ly thuyet va bai tap trac nghiem nguon dien mac nguon dien thanh bo

14 28 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 00:09

TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NGUỒN ĐIỆN.MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ A.Lí thuyết: I.NGUỒN ĐIỆN: 1.Định nghĩa: -Nguồn điện cấu (thiết bị )dùng để tạo trì hiệu điện nhằm trì dòng điện mạch -Mỗi nguồn điện có cấu tạo gồm hai cực cực âm cực dương 2.Kí hiệu:  ; r  Trong đó:-  suất điện động nguồn -r điện trở nguồn 3.Suất điện động nguồn Bên nguồn điện có lực thực cơng để tách điện tích âm điện tích dương nguồn tạo thành hai điện cực.Lực lạ thực công A.Khi đó,đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn điện gọi suất điện động nguồn điện.Nó cơng lực lạ di chuyển điện tích dương q bên nguồn từ cực âm sang cực dương  A q II.MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ: 1.Mắc nối tiếp nguồn điện thành bộ: *mắc nối tiếp nguồn điện thành cách mắc nguồn điện mà cực dương nguồn mắc với cực âm nguồn liên tiếp thành dãy khơng phân nhánh.(như hình vẽ) *Suất điện động nguồn là: b  1  2  3   n *Điện trở nguồn là: E1,r E2,r E3,r En,r Eb,rb rb  r1  r2  r3   rn Tuyensinh247.com Nếu có n nguồn giống hệt (  ; r )thì ta có: b  n.  rb  n.r 2.Mắc song song nguồn điện giống thành bộ: *mắc song song n nguồn điện giống thành cách mắc nguồn điện mà cực dương nguồn mắc vào điểm ,cực âm nguồn mắc vào điểm.(như hình vẽ) *Suất điện động nguồn là: b  1  2  3   n   *Điện trở nguồn là: rb  r n 3.Mắc hỗn hợp nguồn điện thành bộ: Nếu có N nguồn giống hệt (  ; r ) mắc thành m dãy , dãy có n nguồn (như hình vẽ) ta có: N   b  n.  m  r  n.r  N r  n r b  m m N Tổng số nguồn nguồn: N = n.m 4.Mắc xung đối: *mắc xung đối cách mắc máy điện mà cực dương máy mắc với cực dương nguồn cực âm máy mắc với cực âm máy hay tổng quát cực tên mắc với liên tiếp thành dãy khơng phân nhánh.(như hình vẽ) E1,r1 E2,r2 E1,r1 E2,r2 *Suất điện động nguồn là: b  1  2 *Điện trở nguồn là: rb  r1  r2 Chuyên đề : NGUỒN ĐIỆN.MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Tuyensinh247.com Câu 1:Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho: A.khả tích điện cho hai cực B.khả dự trữ điện tích nguồn điện C.khả thực công nguồn điện D.khả tác dụng lực nguồn điện Câu 2:Trong nguồn điện hóa học có chuyển hóa: A.từ nội thành điện B.từ thành điện C.từ hóa thành điện D.từ quang thành điện Câu 3: Suất điện động nguồn điện đo : A.lượng điện tích dịch chuyển qua nguồn điện giây B.công lực lạ thực giây C.công lực lạ thực di chuyển điện tích dương ngược chiều điện trường D.điện lượng lớn mà nguồn điện cung cấp phát điện Câu 4: Trong mạch điện kín với nguồn điện hóa học dòng điện là: A.dòng điện có chiều khơng đổi có cường độ dòng điện giảm dần B.dòng điện khơng đổi C.dòng điện có chiều khơng đổi có cường độ tăng giảm ln phiên D.dòng điện xoay chiều Câu 5: Một nguồn điện với suất điện động  ,điện trở r mắc với điện trở ngồi R=r cường đọ dòng điện mạch I I.Nếu thay nguồn nguồn giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch là: A.I’=I B.I’=5I C.I’=I/5 D.I’=5I/3 II.Nếu thay nguồn nguồn giống hệt mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch là: A.I’=I B.I’=I/9 C.I’=1,8I D.I’=9I Câu 6: Có n nguồn giống mắc song song, nguồn có suất điện động E điện trở r Công thức sau đúng? A E b = E; rb = r B E b= E; rb = r/n Tuyensinh247.com C E b = n E; rb = n.r D E b= n.E; rb = r/n Câu 7: Khi mắc n nguồn nối tiếp, nguồn có suất đện động E điện trở r giống suất điện động điện trở nguồn cho biểu thức: r n A.Eb  nE rb  B Eb  E rb  nr r n C Eb  nE rb  nr D Eb  E rb  Câu 8: Khi mắc song song n dãy, dãy có m nguồn, nguồn có suất đện động E điện trở r giống suất điện động điện trở nguồn cho biểu thức: A.Eb  nE rb  nr m B Eb  mE rb  nr mr mr C Eb  nE rb  D Eb  mE rb  m n n Câu 9: Cho mạch điện hình vẽ, pin giống có suất điện động E0 điện trở r0 Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức A I E R  nr C I  nE R  nr B D I nE Rr n nguồn I nE R Hình r R n Câu 10: Cho mạch điện hình vẽ, pin giống có suất điện động E điện trở r Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức A I  C I E Rr B E D r R n I I E R  nr n nhánh Hình 10 nE r R n R Câu 11: Cho mạch điện hình vẽ, pin có suất điện động E0 điện trở r0 giống Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức mE0 R  r0 A I C mE0 I mr R n mE0 R  mr0 B I D mE0 I nr R m m nguồn n nhánh Hình 11 R Câu 12: Mắc nguồn từ a nguồn giống điện trở nguồn điện trở nguồn số a phải số: A.là số nguyên B số lẻ C Là số chẳn D số phương Tuyensinh247.com Câu 13: Muốn mắc ba pin giống nhau, pin có suất điện động 3V thành nguồn 6V thì: A.phải ghép hai pin song song nối tiếp với pin lại B ghép ba pin song song C ghép ba pin nối tiếp D khơng ghép Câu 14: Có nguồn điện, nguồn có suất điện động 3V, điện trở 0,5, mắc thành nối với mạch ngồi có điện trở 1,5 cơng suất mạch ngồi 24W Hỏi nguồn phải mắc nào? A nguồn mắc nối tiếp hai nhánh song song nhánh có nguồn mắc nối tiếp B nguồn mắc song song hai nhánh song song nhánh có nguồn mắc nối tiếp C nguồn mắc nối tiếp ba nhánh song song nhánh có nguồn mắc nối tiếp D nguồn mắc song song ba nhánh song song nhánh có nguồn mắc nối tiếp Câu 15: Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở r, mắc với điện trở R = r tạo thành mạch điện kín, cường độ dòng điện mạch I Nếu ta thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A I B 1,5I C I/3 D 0,75I Câu 16: Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mắc với điện trở R = r tạo thành mạch điện kín, cường độ dòng điện mạch I Nếu ta thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch A 3I B 2I C 1,5I D I/3 Câu 17: Cho nguồn gồm pin mắc hình vẽ, suất điện động điện trở pin giống Eo, r0 Ta thay nguồn nguồn có Eb rb Tuyensinh247.com hình 17 A E b = 7E o; rb = 7r0 B E b = 5E o; rb = 7r0 C E b = 7E 0; rb = 4r0 D E b = 5E o; rb = 4r0 Câu 18:Cho nguồn gồm 12 pin giống nhau, pin có suất điện động 2V điện trở 0,5 mắc hình vẽ Thay 12 pin nguồn có suất điện động E b điện trở rb có giá trị bao nhiêu? hình 18 A E b = 24V; rb = 12 B E b = 16V; rb = 12 C E b = 24V; rb = 4 D E b = 16V; rb = 3 Câu 194: Có pin giống mắc thành nguốn có số pin dãy số dãy thu nguồn 6V – 1 Suất điện động điện trở nguồn A.2V – 1 B 2V - 2 C 2V – 3 D 6V - 3 Câu 20: Nếu ghép pin giống nhau, pin có suất điện động 3V thành nguồn nguồn không đạt giá trị suất điện động : A.3V B 6V C 9V D 5V Câu 21: Nếu ghép pin giống nối tiếp, pin có suất điện động 9V có điện trở  thành nguồn điện trở nguồn : A.6 B 4 C 3 D 2 Câu 22: Nếu ghép pin giống nối tiếp, pin có suất điện động 3V có điện trở  thành nguồn suất điện động điện trở nguồn : A.9V 3 B 3V 3 C 9V 1/3 D 3V 1/3 Câu 202: Nếu song song ghép pin giống nhau, loại 9V -  suất điện động điện trở nguồn A.3V - 3 B 9V - 3 C 3V -1 D 3V - 1/3 Câu 23: Nếu ghép pin giống nối tiếp thu nguồn 7,5V – 3 mắc ba pin song song thu nguồn: A.2,5V – 1/3 B 7,5V - 1 C 7,5V -3 D 2,5V - 3 Câu 24: Người ta mắc ba pin giống song song thu nguồn có suất điện động 9V điện trở 3 Mỗi pin có suất điện động điện trở là: Tuyensinh247.com A.27V - 9 B 9V - 3 C 9V - 9 D 3V - 3 Câu 25: Có 10 pin 2,5V, điện trở 1 mắc thành dãy có số pin Suất điện động điện trở pin là: A.12,5V – 2,5 B 12,5V - 5 C 5V – 2,5 D 5V - 5 Câu 26:Người ta mắc nối tiếp pin có sđđ 2,2V;1,1V;0,9V điện trở 0,2  ;0,4  ;0,5  tạo thành ngn điện cho mạch.Trong mạch có dòng điện cường độ 1A chạy qua.Điện trở ngồi mạch : A.5,1  B.4,5  C.3,8  D.3,1  Câu 27: Có 16 pin pin có   1,8V;r=0,4  mắc thành hai dãy:dãy thứ có x pin mắc nối tiếp,dãy thứ hai có y pin mắc nối tiếp.Nếu chọn mạch ngồi có R=6  dòng khơng qua dãy thứ hai.Số pin dãy là: A.x=6;y=10 B.x=10;y=6 C.x=8;y=8 D.x=12;y=4 Câu 28: Có 40 nguồn giống nhau, nguồn có suất điện động 6V, điện trở 1 I Các nguồn mắc hỗn hợp thành n hàng (dãy) hàng có m nguồn mắc nối tiếp Số cách mắc khác A B C.7 D II Dùng điện trở mạch ngồi có giá trị 2,5 phải chọn cách mắc để cơng suất mạch ngồi lớn nhất? A n = 5; m = B n = 4; m = 10 C n = 10; m = D n = 8; m =5 C 300W D 400W III Khi đó, cơng suất cực đại A 360W B 200W Câu 29: Một điện trở R=3 mắc hai đầu nguồn mắc hỗn hợp gồm n dãy dãy có m pin ghép nối tiếp (các pin giống nhau) Suất điện động điện trở pin 2V 0,5 Số nguồn cần dùng để dòng điện qua R có cường độ 8A A 96 B 69 C 36 D 63 Câu 30: Một nguồn gồm 36 pin giống ghép hỗn hợp thành n hàng (dãy), hàng gồm m pin ghép nối tiếp, suất điện động pin E=12V, điện trở r=2 Mạch ngồi có hiệu điện U=120V cơng suất P=360W Khi m, n A n = 12; m = B n = 3; m = 12 Tuyensinh247.com C n = 4; m = D n = 9; m =4 Câu 31: Cho mạch điện hình vẽ, nguồn có suất điện động Eb=42,5V điện trở rb=1, điện trở R1=10; R2 = 15, bỏ qua điện trở am pe kế đoạn dây nối I Biết nguồn gồm pin giống mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng, pin có suất điện động E0=1,7V, điện trở r0 = 0,2 Hỏi nguồn gồm Eb, rb dãy song song, dãy có pin mắc nối tiếp? A Có dãy mắc song song, dãy có 25 pin mắc nối tiếp R A B có dãy mắc song song, dãy có 10 pin mắc nối tiếp R1 A1 C Có 10 dãy mắc song song, dãy có 10 pin mắc nối tiếp R2 A2 B hình 31 D có 10 dãy mắc song song, dãy có 25 pin mắc nối tiếp II Biết am pe kế A1 1,5A, số am pe kế A2 A 0,5A B 1A C 1,5A D 2A C 12 D 14 C 75W D 87,5W III Giá trị điện trở R A  B 10 IV Cơng suất toả nhiệt R có giá trị A 50W B 62, 5W Câu 32: Cho mạch điện hình vẽ, bỏ qua điện trở E1,r dây nối Cho E1=18V;E2=10,8V;r1=4 ; r2=2,4; R1 R1=1; R2=3; RA=2 ; C= 4F I Khi K đóng am pe kế chỉ: A 1,6A B 1,8A C 1,2A D 0,8A E2,r R2 C A hình 32 K II Điện tích tích tụ A.0,266.10-6C B 21,6.10-6C C 26,1.10-6C D 2,16.10-6C C 0A D 0,1A C 2,6.10-5 D 6,2.10-5C III Khi K mở ampe kế chỉ: A 0,2A B 0,4A IV Điện tích tích tụ A 7,2.10-5C B 2,7.10-5C Tuyensinh247.com Câu 33: Hãy xác định suất điện động E điện trở r ác quy, biết phát dòng điện I1 = 15A cơng suất mạch ngồi P1=136W, phát dòng điện I1=15A cơng suất mạch ngồi P1=136W, phát dòng điện I2=6A cơng suất mạch ngồi P2= 64,8W A E = 12V; r = 0,2 B E = 12V ; r = 2 C E = 2V; r = 0,2 D E = 2V; r = 1 Câu 34: Cho acquy moãi acquy  =2V; r = 1,R=3,5 Tính b, rb I.Suất điện động điện trở nguồn hiệu điện đoạn BC là: A b = 5=10V ; rb = 6r=6; UBC=2V B b = 2=3V ; rb = 3r=4,5; UBC=4V C  = 3 =6V; rb  r =1,5; UBC=1V D.b = 5=10V ; rb = 4r=4; UBC=8/3V B BÀI TẬP: A B Bài 1: Cho mạch điện hình vẽ, nguồn có E = 2V, r = R1 M 0,4Ω , Rđ p N R2 R1 = 0,2Ω, R2 = 4Ω, đèn Đ(12V- 12W), bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có Rđp = 4Ω Tính: a) Hiệu điện hai điểm M N, cường độ mạch chính, nhánh, nhận xét độ sáng đèn, hiệu suất nguồn b) Khối lượng đồng bám vào catốt sau 32 phút 10 giây Bài 2: Cho mạch điện hình vẽ, nguồn gồm m pin giống mắc nối tiếp, pin có E = 1,5V, r = 0,25Ω, R1 = 24Ω, R2 = 12Ω, R3 = 3Ω Biết số ampe kế 0,5A.Tính: a) Số pin nguồn b) Cường độ dòng điện qua nhánh Tuyensinh247.com A R3 R1 R2 c) Công suất tiêu thụ R2 Bài 3: Cho mạch điện, nguồn có E = 6V; r = 0,25Ω; V R1 Rx R1 = 5Ω; R2 = 6Ω; Đ(12V-12W) R2 A B a) Khi Rx = 7Ω Tính cđ d đ mạch chính, nhánh, nhận xét đèn b) Tính giá trị Rx để đèn sáng bình thường Tính số vơn kế Bài 4: Cho nguồn giống nhau, nguồn có r = 1Ω, R1 = 2,27Ω, R2 = 2Ω, Rđp = 3Ω, đèn Đ(6V-6W) a) Biết đèn sáng bình thường, tính suất điện động nguồn Đ R1 b) Tính thời gian để lượng đồng bám vào catốt 0,384g A B Rđ p R2 c) Tính cơng suất hiệu suất nguồn Bài 5: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Trong pin giống nhau, pin có suất điện động E = 1,5V có điện trở r = 0,5 Các điện trở mạch R1 = 6,75, R2 = 2, R3 = 4, R4 = R5 = 3 B A R1 a Tính Suất điện động điện trở nguồn D R2 b Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở hiệu điện U CD R3 C R4 c Tính cơng suất tiêu thụ mạch ngồi công suất pin R5 Bài 6: Cho mạch điện hình vẽ Các nguồn giống nhau, nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở r = 1 Các điện trở mạch R1 = , R2 = R3 = 4, R5 = 6 Điện trở ampe kế không đáng kể a Điều chỉnh R4 để số ampe kế Tìm R4, cường độ dòng điện P R1 qua điện trở hiệu điện hai đầu điện trở, tìm U PN M R2 C R A R D b Điều chỉnh R4 để cường độ dòng điện qua R2 0,5 A Tìm số ampe kế công suất nguồn điện Bài 7: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Trong pin giống nhau, Tuyensinh247.com 10 N pin có suất điện động E = 1,5V có điện trở r = 1 B A Điện trở mạch R = 6 a Tính cường độ dòng điện chạy mạch R b Tính hiệu điện UAB c Tính cơng suất pin Bài 8: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Trong nguồn giống nhau, nguồn có suất điện động ξ có điện trở r = 1 Các điện trở mạch R3 = 2,5, R2 = 12 Biết ampe kế A, vơn kế 48V a.Tính giá trị R1 suất điện động nguồn M A R3 N R1 Tính hiệu suất nguồn R2 b.Tính hiệu điện UMN V Câu 28VD) Chọn câu trả lời Có 12 pin giống nhau, pin có e = 1,5V, r = 0,2  Mắc pin thành m hàng, hàng có n pin mắc nối tiếp, mạch điện trở R = 0,6  Để có dòng qua R lớn nhất, m n phải có giá trò sau đây? A m = 2, n = B m = 3, n = C m = 6, n = D m = 4, n = Câu 31(B) Chọn câu trả lời Có n nguồn điện giống nhau, nguồn có suất điện động E điện trở r Trong cách ghép sau: I Ghép song song II Ghép nối tiếp III Ghép hỗn hợp Cách ghép tạo nguồnđiện trở nhỏ nhất? A I B II Tuyensinh247.com C III D I II 11 Câu 2: Người ta mắc nối tiếp ba pin điện có suất điện độn g 2,2V, 1,1V 0,9V điện trở 0,2, 0,4 0,5 tạo thành nguồn điện cho mạch Trong mạch có dòng điện cường độ 1A chạy qua Điện trở mạch bằng:A A 5,1 B 4,5 C 3,8 D 3,1 I B e1,r R e2, r2 Câu 1: Biểu thức đònh luật Ohm cho đoạn mạch AB (hình vẽ) a I= U AB  e1  e2 RAB b I = U AB  e1  e2 RAB c I = U AB  e2  e1 RAB d.Biểu thức khác Câu 2:Hai pin có suất điện động điện trở lần lượt: e = 9V; e2 = 6V; r1 =1; r2 = 2 Cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai điểm A B là: e1,r1 A B e2,r2 a 5A vaø -4V b 5A vaø 4V c 1A vaø - 8V d 1A vaø 8V Câu 28 Chọn câu trả lời Có 12 pin giống nhau, pin có e = 1,5V, r = 0,2  Mắc pin thành m hàng, hàng có n pin mắc nối tiếp, mạch điện trở R = 0,6  Để có dòng qua R lớn nhất, m n phải có giá trò sau đây? a m = 2, n = b m = 3, n = c m = 6, n = d m = 4, n = Câu 39 Chọn câu trả lời Có n nguồn điện giống nhau, nguồn có suất điện động E điện trở r Trong cách ghép sau: I Ghép song song Tuyensinh247.com II Ghép nối tiếp III Ghép hỗn hợp 12 Cách ghép tạo nguồnđiện trở nhỏ nhất? a I b II c III d I vaø III Câu7 : Cho mạch điên hình vẽ(Hình 1) Mỗi nguồn có suất điện động E = V, r = 0,1 Tính suất điện động nguồn nói điện trở nguồn ? Bài :Cho acquy moãi acquy  =2V; r = 1,R=3,5 Tính b, rb I.Suất điện động điện trở nguồn là: A b = 5=10V ; rb = 6r=6 C  = 3 =6V; rb  r =1,5 B b = 2=3V ; rb =A3r=4,5 C  B   D.b = 5=10V ; rb = 4r=4 II.Cường độ dòng điện mạch là: A.9A B.4,5A C.4/3A D.1A III.Hiệu điện đoạn BC là: A.UBC=1V B.UBC=2V C.UBC=8/3V D.UBC=4V Bài :Tìm suất điện động điện trở nguồn điện ăcquy mắc hình vẽ,  = 2V, r =  Suất điện động tương đương nguồn : A b = 6 ; rb = 6r B b = 2 ; rb = 3r C  = 3 ; rb  r Câu8 : Có nguồn điện , nguồn có suất điện động E = 1,5V, điện trở r = 0,1  , R = 20 mắc với bình điện phân (ĐP) hình vẽ Cho A = 58, n = Tính lượng niken bám vào ca tốt tong thời gian 45 phút Niken có khối lượng riêng D= 8900kg/m3, A=58, n=2 A e1 e2 e3 e4 e5 e6 B Tuyensinh247.com e7 e8 e9 13 Tuyensinh247.com 14 ... =1; r2 = 2 Cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai điểm A B laø: e1,r1 A B e2,r2 a 5A va -4V b 5A va 4V c 1A va - 8V d 1A 8V Câu 28 Chọn câu trả lời Có 12 pin giống nhau, pin có e = 1,5V, r =
- Xem thêm -

Xem thêm: tom tat ly thuyet va bai tap trac nghiem nguon dien mac nguon dien thanh bo, tom tat ly thuyet va bai tap trac nghiem nguon dien mac nguon dien thanh bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay