tomtat lythuyet hoa vo co 12 onthi totnghiep 6412

7 31 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 00:09

TĨM T T LÝ THUY T HĨA 12 CHƯƠNG 5: ð%I CƯƠNG V' KIM LO%I Bài 18: TÍNH CH/T C0A KIM LO%I – DÃY ðI4N HÓA C0A KIM LO%I I./ Tính ch7t v8t lí: Kim lo;i nh=ng tính ch7t v8t lí chung :Tính d o - Tính d n n - Tính d n nhi t - Ánh kim Tính ch t v t lí chung c#a kim lo%i gây nên b*i s, m.t c#a electron tA m%ng tinh th0 kim lo%i II./ Tính ch7t hóa hDc: Tính ch t hóa h c chung c#a kim lo%i tính khE (dG bH oxi hóa) n+ M -> M + ne (n=1,2 hoPc 3e) 1./ Tác dRng vSi phi kim: to to 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Cu + Cl2 → CuCl2 t t 4Al + 3O2 → 2Al2O3 Fe + S → FeS 2./ Tác dRng vSi dung dHch axit: a./ VSi dung dHch axit HCl , H2SO4 loãng: (tr= Cu , Ag , Hg , Pt, Au) → muAi + H2 Thí d2: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 b./ VSi dung dHch HNO3 , H2SO4 ñPc: (tr= Pt , Au ) → muAi + s n phBm khC + nưEc Thí d2: o o o Thí d2: 3Cu + 8HNO3 (loãng) t → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O o Fe + 4HNO3 (loãng) t → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O o Cu + 2H2SO4 (ñ.c) t → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O Chú ý: HNO3 , H2SO4 đ.c nguJi khơng ph n Kng vEi kim lo%i Al , Fe, Cr … 3./ Tác dRng vSi nưSc: Li , K , Ba , Ca , Na + nưEc * nhi t ñJ thưPng → bazơ + H2 Thí d2: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 4./ Tác dRng vSi dung dHch mu\i: kim lo%i m%nh khC ion c#a kim lo%i ySu dung dTch muAi thành kim lo%i t, Thí d2: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu n+ ðiVu ki n ñ0 kim lo%i A ñBy kim lo%i B khWi muAi : A + B + Kim lo%i A ñKng trưEc kim lo%i B dãy ho%t ñJng hóa h c +Kim lo%i A không tan nưEc +MuAi t%o thành ph i tan III./ Dãy đi^n hóa c_a kim lo;i: 1./ Dãy đi^n hóa c_a kim lo;i: + + 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ + 2+ 3+ K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Fe Hg Ag Pt Au Tính oxi hóa c#a ion kim lo%i tăng d]n 2+ H2 Cu Fe Hg Ag K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb Pt Au Tính khC c#a kim lo%i gi m d]n 2./ Ý nghĩa c_a dãy đi^n hóa: D, đốn chiVu c#a ph n Kng gi_a c.p oxi hóa khC x y theo chiVu: ch t oxi hóa m%nh s` oxi hóa chát khC m%nh sinh ch t oxi hóa ySu ch t khC ySu hơn.( qui tbc 2+ 2+ α ) Thí dR: ph n Kng gi_a c.p Fe /Fe Cu /Cu là: 2+ 2+ Cu + Fe → Fe + Cu Oxh m%nh khC m%nh oxh ySu khC ySu Fe2+ Fe Cu2+ Cu http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu Tổng quát: Giả sử cặp oxi hoá – khử Xx+/X Yy+/Y (cặp Xx+/X đứng trước cặp Yy+/Y) XX+ YY+ X Y Phương trình ph n Kng : Y y+ +X→X x+ +Y Bài 20: Sc ĂN MÒN KIM LO%I I./ Khái ni^m: S, ăn mòn kim lo%i s, phá h#y KL ho.c hip kim tác d2ng c#a ch t môi trưPng xung quanh n+ M > M + ne II./ Các d;ng ăn mòn kim lo;i: 1./ Ăn mòn hóa hDc: q trình oxi hóa - khC, electron c#a kim lo%i đưic chuy0n tr,c tiSp đSn ch t mơi trưPng 2./ Ăn mòn đi^n hóa hDc: a./ Khái ni^m: ăn mòn n hóa q trình oxi hóa – khC, kim lo%i bT ăn mòn tác d2ng c#a dung dTch ch t ñi n li t%o nên dòng electron chuy0n dPi t= c,c âm đSn c,c dương b./ chi: + C,c âm: kim lo%i tính khC m%nh bT oxi hóa + C,c dương: kim lo%i tính khC ySu III./ Ch\ng ăn mòn kim lo;i: a./ Phương pháp bko v^ bl mPt: b./ Phương pháp đi^n hóa: NAi kim lo%i c]n b o v vEi mJt kim lo%i tính khC m%nh Thí d2: đ0 b o v vW tàu bi0n làm blng thép ngưPi ta gbn vào nh_ng m.t c#a vW tàu (ph]n chìm dưEi nưEc) nh_ng k`m (Zn) Bài 21: ðI'U CH KIM LO%I I./Nguyên tnc: KhC ion kim lo%i thành nguyên tC n+ M + ne > M II./ Phương pháp: 1./ Phương pháp nhi^t luy^n: dùng ñiVu chS nh_ng kim lo%i (sau Al) như: Zn , Fe , Sn , Pb , Cu , Hg … Dùng ch t khC m%nh như: C , CO , H2 hoPc Al ñp khE ion kim lo;i oxit q nhi^t ñr cao o o t Thí d2: PbO + H2 t → Pb + H2O Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 2./ phương pháp th_y luy^n: dùng ñiVu chS nh_ng kim lo%i Cu , Ag , Hg … Dùng kim lo;i tính khE m;nh ñp khE ion kim lo;i dung dHch mu\i Thí d2: Fe + CuSO4 -> Cu + FeSO4 3./ Phương pháp ñi^n phân: a./ ñi^n phân nóng chky: điVu chS nh_ng kim lo%i K , Na , Ca , Mg , Al ði n phân nóng ch y hip ch t (muAi, oxit, bazơ) c#a chúng đpnc đpnc Thí d2: 2NaCl→ 2Na + Cl2 đpnc MgCl2→ Mg + Cl2 b./ ði^n phân dung dHch: ñiVu chS kim lo%i đKng sau Al Thí d2: CuCl2 2Al2O3→ 4Al + 3O2 ñpdd → Cu + Cl2 4AgNO3 + 2H2O CuSO4 + 2H2O ñpdd → 4Ag + O2 ñpdd + 4HNO3 → 2Cu + 2H2SO4 + O2 c./Tính lưung ch7t thu ñưuc q ñi^n cAc m: KhAi lưing ch t thu ñưic * ñi n c,c A: KhAi lưing mol nguyên tC (hay M) I: CưPng ñJ dòng n (ampe0 t : ThPi gian (giây) http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p m= AIt 96500 n n : sA electron mà nguyên tC hay ion cho ho.c nh n Chương 6: KIM LO%I KI'M , KIM LO%I KI'M THw , NHÔM Bài 25: KIM LO%I KI'M VÀ HyP CH/T QUAN TR|NG C0A KIM LO%I KI'M A./ Kim lo;i kilm: I./ VH trí bkng tu}n hồn, c7u hình electron : Kim lo%i kiVm gvm: Liti (Li) , Natri (Na) , Kali (K) , Rubiñi (Rb) , Xesi (Cs) , Franxi (Fr) ThuJc nhóm IA C u hình electron: ns ðlu 1e q lSp ngồi 1 Li (Z=3) 1s 2s hay [He]2s 2 Na (Z=11) 1s 2s 2p 3s 2 hay [Ne]3s 1 K (Z=19) 1s 2s 2p 3s 3p 4s hay [Ar]4s II./ Tính ch7t hóa hDc: + tính khE m;nh: M -> M + e 1./ Tác dRng vSi phi kim: Thí d2: 4Na + O2 -> 2Na2O 2Na + Cl2 -> 2NaCl 2./ Tác dRng vSi axit (HCl , H2SO4 lỗng): t%o muAi H2 Thí d2: 2Na + 2HCl -> 2NaCl + H2↑ 3./ Tác dRng vSi nưSc: t%o dung dTch kiVm H2 Thí d2: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2↑ III./ ðilu chi: 1./ Nguyên tnc: khC ion kim lo%i kiVm thành ngun tC 2./ Phương pháp: n phân nóng ch y muAi halogen ho.c hidroxit c#a chúng Thí d2: ñiVu chS Na blng cách ñi n phân nóng ch y NaCl NaOH PTðP: 2NaCl ñpnc→ 2Na + Cl2 4NaOH ñpnc→ 4Na + 2H2O + O2 B./ Mrt s\ hup ch7t quan trDng c_a kim lo;i kilm: I./ Natri hidroxit – NaOH + Tác d2ng vEi axit: t%o nưEc NaOH + HCl -> NaCl + H2O + Tác d2ng vEi oxit axit: CO2 +2 NaOH -> Na2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH - > NaHCO3 (2) L p tz l : f  nNaOH n f ≤ 1: * CO2 : NaHCO3 & Na2CO3 NaHCO3 *1 f * NaOH (dư) + CO2 * 2≤f: Na2CO3 Na2CO3 + H2O NaOH + CO2 (dư) NaHCO3 Thí d2: 2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O + Tác d2ng vEi dung dTch muAi: Thí d2: 2NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2↓ II./ Natri hidrocacbonat – NaHCO3 * 1./ phkn €ng phân h_y: 2NaHCO3 t o → Na2CO3 + CO2 + H2O 2./ Tính lư•ng tính: + Tác d2ng vEi axit: NaHCO3 + HCl -> NaCl + CO2 + H2O + Tác d2ng vEi dung dTch bazơ: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O III./ Natri cacbonat – Na2CO3 + Tác d2ng vEi dung dTch axit m%nh: Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 + H2O MuAi cacbonat c#a kim lo%i kiVm nưEc cho môi trưPng kiVm IV./ Kali nitrat: KNO3 Tính ch t: ph n Kng nhi t phân 2KNO3 -> 2KNO2 + O2 Bài 26: KLK THw VÀ HyP CH/T QUAN TR|NG C0A KIM LO%I KI'M THw http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p ... CO2 +2 NaOH -> Na 2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH - > NaHCO3 (2) L p tz l : f  nNaOH n f ≤ 1: * CO2 : NaHCO3 & Na 2CO3 NaHCO3 *1 f * NaOH (dư) + CO2 * 2≤f: Na 2CO3 Na 2CO3 + H2O NaOH + CO2 (dư) NaHCO3... NaHCO3 + HCl -> NaCl + CO2 + H2O + Tác d2ng vEi dung dTch bazơ: NaHCO3 + NaOH -> Na 2CO3 + H2O III./ Natri cacbonat – Na 2CO3 + Tác d2ng vEi dung dTch axit m%nh: Na 2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 ... 2NaOH + CO2 -> Na 2CO3 + H2O + Tác d2ng vEi dung dTch muAi: Thí d2: 2NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2↓ II./ Natri hidrocacbonat – NaHCO3 * 1./ phkn €ng phân h_y: 2NaHCO3 t o → Na 2CO3 + CO2 + H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: tomtat lythuyet hoa vo co 12 onthi totnghiep 6412, tomtat lythuyet hoa vo co 12 onthi totnghiep 6412

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay