dang toan hon hop muoi cacbonat kho

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:57

BÀI TỐN HỖN HỢP MUỐI CACBONAT Các tốn vận dụng số mol trung bình xác định khoảng số mol c chất I LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1/ Đối với chất khí (hỗn hợp gồm có khí) Khối lượng trung bình lit hỗn hợp khí đktc: MTB = M1V M21V2 22,4V Khối lượng trung bình mol hỗn hợp khí đktc: MTB = M1V1 M2V2 V M1n1 M (nn1 ) Hoặc: MTB = (n tổng số mol khí hỗn h ợp) n M1x1 M2 (1x1 ) Hoặc: MTB = (x1là % khí thứ nhất) Hoặc: MTB = dhh/khí x Mx 2/ Đối với chất rắn, lỏng m hh MTB hh = nhh Tính chất 1: MTB hh có giá trị phụ thuộc v thành phần lượng chất thành phần tron g hỗn hợp Tính chất 2: MTB hh ln nằm khoản g khối lượng mol phân tử chất thành phần nhỏ lớn Mmin < nhh < Mmax Tính chất 3: Hỗn hợp chất A, B có MA < MB có thành phần % theo số mol a(%) b( %) Thì khoảng xác định số mol hỗn hợp mB MB mA < nhh < M A Giả sử A B có % = 100% chất có % = ngược lại Lưu ý: - Với toán hỗn hợp chất A, B (chưa biết số mol) tác dụng với chất X, Y (đã biết số mol) Để biết sau phản ứng đ ã hết A, B hay X, Y chưa Có thể giả thiết hỗn hợp A, B chứa chất A B Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - An h tốt nhất! - Với MA < MB hỗn hợp chứa A thì: m hh m hh M hh nA = M A > nhh = Như X, Y tác dụng với A mà dư, X, Y có dư để tác dụng hết với hỗn hợp A, B Với MA < MB, hỗn hợp chứa B thì: m m hh hh M hh nB = M B < nhh = Như X, Y tác dụng chưa đủ với B khơng đủ để tác dụng hết với hỗn hợp A, B Nghĩa sau phản ứng X, Y hết, A, B dư II BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Cho 5,68g hỗn hợp gồm CaCO MgCO3 hoà tan vào dung dịch HCl dư, khí CO thu cho hấp thụ hoàn toàn 50ml dung dịch Ba(OH) 0,9M tạo 5,91g kết tủa Tính khối lượng thành phần % theo khối lượng muối hỗn hợp Đáp số: mMgCO = 1,68g m CaCO = 4g Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 27,4g hỗn hợp gồm M 2CO3 MHCO3 (M kim loại kiềm) 500ml dung dịch HCl 1M thấy thoát 6,72 lit khí CO2 (đktc) Để trung hồ axit dư phải dùng 50ml dung dịch NaOH 2M a/ Xác định muối ban đầu b/ Tính thành phần % theo khối lượng muối hỗn hợp ban đầu Đáp số: a/ M Na -> muối Na2CO3 NaHCO3 b/ %Na2CO3 = 38,6% %NaHCO3 Bài 3: Hoà tan 8g hỗn hợp A gồm K 2CO3 MgCO3 vào dung dịch H2SO4 dư, khí sinh sục vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu m(g) kết tủa Tính thành phần % theo khối lượng muối hỗn hợp A để m đạt giá trị cực tiểu(nhỏ nhất) cực đại(lớn nhất) Đáp số: Khối lượng kết tủa cực tiểu(nhỏ nhất) CO cực đại Tức %K2CO3 = 0% %MgCO3 = 100% n n Khối lượng kết tủa cực đại(lớn nhất) CO2 = Ba(OH)2 = 0,06 mol Tức %K2CO3 = 94,76% %MgCO3 = 5,24% Bài 4: Cho 4,2g muối cacbonat kim loại hoá trị II Hồ tan vào dung dịch HCl dư, có khí Tồn lượng khí hấp thụ vào 100ml dung dịch Ba(OH) 0,46M thu 8,274g kết tủa Tìm cơng thức muối kim loại hố trị II Đáp số: TH1 Ba(OH)2 dư, cơng thức muối là: CaCO3 kim loại hố trị II Ca TH2 Ba(OH)2 thiếu, cơng thức muối MgCO3 kim loại hoá trị II Mg Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Bài 5: Hoà tan hết 4,52g hỗn hợp gồm muối cacbonat kim loại A, B nhâu phân nhóm nhóm II 200ml dung dịch HCl 0,5M Sau phản ứng thu dung dịch C 1,12 lit khí D (đktc) a/ Xác định kim loại A, B b/ Tính tổng khối lượng muối tạo thành dung dịch C c/ Tồn lượng khí D thu hấp thụ hoàn toàn 200ml dung dịch Ba(OH) Tính nồng độ mol/l dung dịch Ba(OH)2 để: Thu 1,97g kết tủa Thu lượng kết tủa lớn nhất, nhỏ Đáp số: a/ kim loại Mg Ca b/ mmuối = 5,07g c/ - TH1: 0,15M TH2: kết tủa thu lơn 0,25M TH3: kết tủa thu nhỏ 0,125M Bài 6: Cho 10,8g hỗn hợp gồm muối cacbonat kim loại phân nhóm nhóm II tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư, thu 23,64g kết tủa Tìm cơng thức muối tính thành phần % theo khối lượng muối hỗn hợp ban đầu Đáp số: %MgCO3 = 58,33% %CaCO3 = 41,67% Bài 7: Hoà tan hỗn hợp Na2CO3 KHCO3 vào nước thành 400 ml dung dịch A Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch A đồng thời khuấy đều, phản ứng kết thúc ta dung dịch B 1,008 lít khí (ở đktc) Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư 29,55g kết tủa Tính khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu Nếu cho từ từ dung dịch A vào bình đựng 100 ml dung dịch HCl 1,5M thu thể tích khí (ở đktc) bao nhiêu? HDG: a, Đặt x, y số mol muối Na2CO3 KHCO3 (x, y > 0) Ta có PTPƯ: Giai đoạn 1: NaCO3 + HCl Mol: x NaCl + NaHCO3 x x (1) x  Như vậy: n n x  y(mol) ; Theo PT (1) NaHCO3 = HCO3 Gọi a, b số mol HCO3 Giai đoạn 2: HCO3 Mol: a   + HCl a n Na2CO3 = x (mol) tham gia phản ứng với dung dịch HCl dung dịch Ba(OH)2 Cl  a + H2O + CO2 (2) a Theo ra: n HCl = 0,1.1,5 = 0,15 ( mol ) n n HCl ( PƯ ) = n CO2 = a = 1,008 22,4 = 0,045 ( mol ) Na2CO3 ( bđ ) = n HCl ( P Ư ) = 0,15 – 0,045 = 0,105 (mol) Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! ... đại(lớn nhất) CO2 = Ba(OH)2 = 0,06 mol Tức %K2CO3 = 94,76% %MgCO3 = 5,24% Bài 4: Cho 4,2g muối cacbonat kim loại hố trị II Hồ tan vào dung dịch HCl dư, có khí Tồn lượng khí hấp thụ vào 100ml... http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Bài 5: Hoà tan hết 4,52g hỗn hợp gồm muối cacbonat kim loại A, B nhâu phân nhóm nhóm II 200ml dung dịch HCl 0,5M Sau phản ứng thu dung dịch... 0,15M TH2: kết tủa thu lơn 0,25M TH3: kết tủa thu nhỏ 0,125M Bài 6: Cho 10,8g hỗn hợp gồm muối cacbonat kim loại phân nhóm nhóm II tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư, thu 23,64g kết tủa Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: dang toan hon hop muoi cacbonat kho, dang toan hon hop muoi cacbonat kho

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay