Tổng hợp cong thuc vat ly 11

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:56

MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP CHƯƠNG Nhắc lại lực bản: Lực hấp dẫn: Fhd  Gm1m2 r2 Lực hướng tâm: Fht  Lực đàn hồi: Fdh   K l   K  l  l0  Lực ma sát: Fms   N m1, m2: khối lượng vật (kg) Với: G=6,67.10-11Nm2/kg2  : tần số góc (rad/s)   mv  m r r 2  2 f T T: chu kì (s) v: vận tốc dài (m/s) Lực Culong: F  k  r , Hằng số điện môi: F  F F12  F32  F2  F122  F322 ; N m Trong hệ SI, k= 9.109 ( ) C2  Hằng số điện môi lớn 1, thay đổi số điện môi môi trường Hằng số điện mơi khơng có đơn vị Cường độ điện trường: E  +E: đơn vị V/m Q F F ;E  k q q r    F12  F32  F2 F12  F32  F2  F12  F32 ; F12  F32  F2  F12  F32 f tần số (Hz) CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG q1q2 Tổng hợp lực: Q   E  F , E xa Q F2  F122  F322  F12 F32 cos  Vị trí điện trường tổng hợp (hoặc hợp lực 0): “ Cùng dấu nằm – khác dấu nằm – nằm gần q nhỏ” r1  r2  AB r  r  AB Hai q dấu:  , Hai q khác dấu:  , r1 q2  r2 q1 r1 q2  r2 q1 q  q  qn Điện tích sau tiếp xúc: q  , Điện tích cân hai tụ: mg = qE n F qE Góc lệch so với phương đứng điện tích điện trường: tan    P mg 1 1     EM  E A EB  Cường độ điện trường trung điểm AB: Q   E  F , E lai gan Q Công lực điện:   AMN  qEd  qEMN cos  ;  MN , E (J) + E không phụ thuộc vào điện tích thử q + Cơng lực điện khơng phụ thuộc hình dạng đường mà phụ thuộc vị trí điểm đầu, điểm cuối + Cơng lực điện chuyển động kín chuyển động vng góc với đường sức Cường độ điện trường điểm đường trung trực (q1q2>0): EM  Định động năng: Wd  Wd  A12  qU12  qEs cos   tích điện trường: AMN = WM - WN 2.Điện tiêu thụ, cơng suất mạch ngồi: A  UIt  RI 2t  WM q U MN  VM  VN   AMN q  Mối liên hệ U E điện trường đều:   MN , E ; d  MN cos   EMN  Tụ điện: C  Q : phụ thuộc chất tụ C (F) U  , 2 mv2  mv1  A12 2 Thế M: WM = VM q (J): Công lực điện trường độ giảm điện 5.Điện - hiệu điện thế: VM   a2  l E đạt cực đại M trùng với trung điểm AB CHƯƠNG 2: DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI q q 1C 1.Cường độ dòng điện: I  => Số electron qua dây: N   1A  e t 1s điện 2k q l U2 A U2 t , P   UI   RI R t R A   I [A(J,KWh, VAs), P(W,J/s,Hp)] t Nhiệt lượng tỏa điện trở - định luật Jun – Lenzo: Q  RI 2t Công, công suất nguồn điện: A   It , P  U MN d MN Bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng: b  n , rb  Định luật Ohm toàn mạch: I  b RN  rb nr ; m b  U  I rb , , hiệu suất nguồn: H  U b 100%   A q RN 100% RN  rb MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP CHƯƠNG NHẮC LẠI TÍNH CHẤT MẠCH NỐI TIẾP - SONG SONG RR 1  R ;     R1  R2 R R1 R2  R  R1  R2    nt U  U1  U  / / U  U1  U   I  I  I   I  I  I  2    BÀI TỐN CỰC TRỊ CƠNG SUẤT: - Cơng suất mạch ngồi cực đại: RN  rb ; Pmax   b 4rb  Rx + Hai nguồn song song: Pmax  P1  P2 - Khi R thay đổi, có giá trị R R1, R2 để mạch ngồi cơng suất: r  R1.R2 BÀI TOÁN ĐUN NƯỚC: Hiệu suất ấm đun: H  Aci mct mct 100%  100%  100% Atp Pt RI 2t tt R1 song song R2: t  t1  t2 ĐOẢN MẠCH: Khi mạch hở RN   I  b rb ,   0 1  t  , R R0 1  t  Suất điện động nhiệt điện:   T  t1  t2   : điện trở suất ( .m ),  : hệ số nở nhiệt (K-1), T : hệ số nhiệt động (V/K), AIt ; nF k A n.F k: đương lượng điện hóa (g/C) MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP CHƯƠNG Bề dày chất thoát điện cực: m  DV  D.S h  h  m D.S D: khối lượng riêng (kg/m3) h: bề dày chất thoát điện cực S: diện tích bề mặt Hai bình điện phân ghép nối tiếp, xét khoảng thời gian thì: Thể tích khí X2 điện cực (đktc): VX  m1 A1 n  m2 A2 n1 It 22, 2n X F Thay đổi khối lượng theo hiệu điện thời gian: m  AIt  m U t nF  , điện trở mạch BIÊN SOẠN : HUỲNH CHÍ DŨNG – 01636.920.986 lớn: I   U N  b BÓNG ĐÈN: (Pđm – Uđm): R  S F = 96500 C/mol ( số Faraday), b - Xét hai nguồn  , r1  ,  , r2  , công suất cực đại nguồn P1, P2 R1 nối tiếp R2: t  t1  t2 l R.rb 2 R ; Pmax  b x - Công suất Rx cực đại Rx song song R: Rx  R  rb 4r r P1 P2 P1  P2 Điện trở kim loại: R  Khối lượng chất thoát điện cực: m  k q  - Công suất Rx cực đại Rx nối tiếp R: Rx  R  rb ; Pmax  + Hai nguồn nối tiếp: Pmax  CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG U dm P , I dm  dm Bình thường ta sử dụng kiện Pdm U dm R đèn, đèn sáng bình thường ta sử dụng tất kiện khác Đèn (P1-U1), đèn (P2-U2) mắc nối tiếp cơng suất tỏa nhiệt lớn hai đèn là: + Tính I1, I2 So sánh I1, I2 Công suất tỏa nhiệt lớn Itt = Idm nhỏ + Pnt max   R1  R2  I 2 Cách làm tương tự hai đèn mắc song song DUNG LƯỢNG PIN – ACQUY: Q = I.t (A.h)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp cong thuc vat ly 11, Tổng hợp cong thuc vat ly 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay