Tiểu luận vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở việt nam

23 13 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:52

Tiểu luận gồm có 3 phần chính:Chương 1: Khái quát về lý luận và thực tiễn: Trình bày những khái niệm cơ bản về lý luận, thực tiễn và mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.Chương 2: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.Chương 3: Thành tựu hạn chế. MỞ ĐẦU Nước ta đường tiến lên cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Vì vậy, việc nắm vững quan điểm thực tiễn, phát triển lý luận nhằm thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế vấn đề cần thiết cần quan tâm xã hội Trong xã hội, triết học phận tách rời với phát triển hình thái kinh tế Những vấn đề triết học lý luận nhận thức thực tiễn, phương pháp biện chứng sở, phương hướng, tôn cho hoạt động thực tiễn, xây dựng phát triển xã hội cho hoạt động Chúng ta biết rằng, triết học ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác Lênin rõ chủ nghĩa vật biện chứng triết học chủ nghĩa Mác Cho đến nay, có triết học Mác mang tính ưu việt Trên sở tảng triết học Mác - Lênin, Đảng Nhà nước ta học tập tiếp thu tư tưởng tiến bộ, đề mục tiêu, phương hướng đạo xác, đắn để xây dựng phát triển xã hội, phù hợp với hoàn cảnh đất nước Mặc dù có khiếm khuyết khơng thể tránh khỏi song hướng cải tạo thực tiễn, phát triển kinh tế, bước đưa đất nước ta tiến kịp trình độ nước khu vực giới mặt Chính thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội qua ba mươi năm đổi minh chứng xác đáng cho vấn đề nêu Hoạt động nhận thức cải tạo thực tiễn với nắm bắt quy luật khách quan vận hành kinh tế nước ta vấn đề nhiều xem xét tranh cãi, trình đổi Vì vậy, em định chọn nội dung “Vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa - đại hóa hội nhập quốc tế Việt Nam” làm đề tài tiểu luận Tiểu luận gồm có phần chính: Chương 1: Khái quát lý luận thực tiễn: Trình bày khái niệm lý luận, thực tiễn mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn Chương 2: Vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Việt Nam Chương 3: Thành tựu hạn chế CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nội dung chủ nghĩa Mác - Lê nin nói chung lý luận nhận thức nói riêng Việc nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê nin nói chúng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn có ý nghĩa quan trọng hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người Đặc biệt, cán bộ, đảng viên công xây dựng đất nước Theo quan điểm Mác xít, thực tiễn tồn hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội thân người Lý luận hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn, phản ánh mối liên hệ chất, quy luật vật, tượng 1.1 Tổng quan lý luận 1.1.1 Nguồn gốc lý luận Lý luận hình thành từ kinh nghiệm, sở tổng kết, khái quát tri thức kinh nghiệm, lý luận khơng hình thành cách tự phát từ kinh nghiệm lý luận trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm Do tính đọc lập tương đối nó, lý luận trước liệu kinh nghiệm Muốn hình thành lý luận, người phải thơng qua q trình nhận thức kinh nghiệm, q trình quan sát lặp lặp lại diễn biến vật, tượng Kết nhận thức kinh nghiệm tri thức kinh nghiệm Lý luận kết cao nhận thức, hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn phản ánh mối liên hệ chất, quy luật vật, tượng giới Nói cách khác, lý luận hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn, phản ánh mối liên hệ chất, tính quy luật giới khách quan Lý luận hình thành khơng phải bên thực tiễn mà mối liên hệ với thực tiễn Giữa lý luận thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, đó, thực tiễn giữ vai trò định Lý luận hình thành sở trình nhận thức, khơng phải q trình nhận thức trực tiếp đối tượng mà mang tính gián tiếp Tức q trình hình thành lý luận thơng qua q trình trừu tượng hố, khái qt hố Q trình diễn sở kết tri thức khoa học Để hình thành tri thức khoa học, người phải thơng qua q trình nhận thức kinh nghiệm Nhận thức kinh nghiệm trình quan sát lặp lặp lại diễn biến vật tượng Kết nhận thức kinh nghiệm tri thức kinh nghiệm Tri thức kinh nghiệm bao gồm tri thức kinh nghiệm thông thường tri thức kinh nghiệm khoa học Tri thức kinh nghiệm thành tố tri thức trình độ thấp sở để hình thành lý luận Lý luận có cấp độ khác tùy phạm vi phản ánh vai trò nó, phân chia lý luận thành lý luận ngành lý luận triết học Lý luận ngành lý luận khái quát quy luật hình thành phát triển ngành Nó sở để sáng tạo tri thức phương pháp luận hoạt động ngành đó, lý luận văn học, lý luận nghệ thuật Lý luận triết học hệ thống quan niệm chung giới người, giới quan phương pháp luận nhận thức hoạt động người Lý luận có lý luận khoa học, lý luận hình thành sở tư khoa học, kết nhận thức khoa học thực tiễn kiểm nghiệm, lý luận khoa học chân lý tương đối, trình tiệm cận tới chân lý tuyệt đối nhận thức lồi người; có lý luận phản khoa học, phi khoa học lý luận không dựa trực tiếp tư khoa học, bị chi phối lợi ích không phù hợp với lợi ích chung tiến xã hội 1.1.2 Chức lý luận Do q trình hình thành chất nó, lý luận có hai chức chức phản ánh thực khách quan chức phương pháp cho hoạt động thực tiễn Lý luận phản ánh thực khách quan quy luật chung hay chung Nó lược bỏ yếu tố ngẫu nhiên riêng để hình thành quy luật chung trình tồn tại, vận động, phát triển biến đổi thực khách quan Tri thức kinh nghiệm, tri thức khoa học tri thức lý luận phản ánh thực khách quan trình độ khác Tri thức lý luận phản ánh thực khách quan để làm phương pháp luận nhận thức cải tạo thực khách quan Chức phương pháp luận lý luận (hay tri thức lý luận) cho trình hoạt động thực tiễn trình độ chung hay chung Đó vừa chức phương pháp luận cho hoạt động nhận thức, vừa chức cho hoạt động cải tạo thực khách quan Có phương pháp luận chung nhất, phương pháp luận chung phương pháp luận chuyên ngành Mỗi cấp độ phương pháp luận có vai trò hiệu khác trình hoạt động Mỗi lĩnh vực cụ thể có phương pháp luận cụ thể Phương pháp luận cụ thể không đối lập với phương pháp luận chung hay chung 1.2 Tổng quan thực tiễn 1.2.1 Các quan điểm thực tiễn Trước Mác có nhiều quan điểm thực tiễn đưa ta quan điểm tồn khuyết điểm chủ yếu chưa thấy hết vai trò thực tiễn nhận thức Một số nhà triết học Ph.Bêcơn, Đ.Diđơrô đề cao vai trò thực nghiệm hóa học, chưa đề cập đến vai trò hình thức khác thực tiễn nhận thức G.Hêghen có đề cập đến thực tiễn, ông không coi thực tiễn hoạt động vật chất mà hoạt động tinh thần L.Phoiơbăc coi lý luận hoạt động đích thực, thực tiễn ơng xem xét khía cạnh biểu bẩn thỉu mà thơi C.Mác Ph.Ăngghen thực bước chuyển biến cách mạng lý luận nhận thức cách đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận nhận thức Lênin nhấn mạnh: “Quan điểm đời sống, thực tiễn phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” 1.2.2 Thực tiễn Thực tiễn tồn hoạt động vật chất có tính xã hội – lịch sử người nhằm biến đổi tự nhiên xã hội để phục vụ sống 1.2.3 Các hình thức thực tiễn Hoạt động thực tiễn có hình thức bản: - Thực tiễn lao động sản xuất hình thức thực tiễn nhất, hoạt động trực tiếp tác động vào tự nhiên nhằm tạo cải vật chất cho tồn phát triển xã hội - Thực tiễn trị xã hội hình thức thực tiễn cao nhất, hoạt động người lĩnh vực trị xã hội nhằm phát triển hồn thiện thiết chế xã hội, quan hệ xã hội làm địa bàn rộng rãi cho hoạt động sản xuất tạo môi trường xã hội xứng đáng với chất người cách đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội - Thực nghiệm khoa học hình thức thực tiễn đặc biệt, nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học kiểm tra lý thuyết khoa học 1.3 Yêu cầu Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn 1.3.1 Thực tiễn sở, động lực, mục đích tiêu chuẩn lý luận, lý luận hình hành phát triển từ sản xuất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Thực tiễn cở sở lý luận: Những tri thức khái quát thành lý luận kết trình hoạt động thực tiễn người Thông qua kết hoạt động thực tiễn, người phân tích cấu trúc, tính chất mối quan hệ yếu tố, điều kiện hình thức thực tiễn để hình thành lý luận Q trình hoạt động thực tiễn sở để bổ sung điều chỉnh lý luận khái quát Mặt khác, hoạt động thực tiễn người làm nảy sinh vấn đề đời hỏi trình nhận thức phải tiếp tục giải Thơng qua lý luận bổ sung, mở rộng Đối với chủ nghĩa Mác, thực tiễn trước hết hoạt động sản xuất vật chất, sở sinh sống người , định sinh tồn xã hội Lý luận xuất sở thực tiễn, kết tổng kết kinh nghiệm thực tiễn người Khơng có thực tiễn khơng có lý luận khoa học Thực tiễn đề vấn đề mà lý luận cần phải làm sáng tỏ, cần phải giải đáp Chỉ có lý luận gắn với thực tiễn, phục vụ cho nhu cầu thực tiễn thực tiễn kiểm tra có lý để tồn lâu dài Thực tiễn động lực lý luận: Hoạt động người không nguồn gốc để hoàn thiện cá nhân mà góp phần hồn thiện mối quan hệ người với tự nhiên xã hội Lý luận vận dụng làm phương pháp cho hoạt động thực tiễn, mang lại lợi ích cho người kích thích người bám sát thực tiễn để khái quát lý luận Q trình diễn khơng ngừng tồn người, làm cho lý luận ngày đầy đủ, phong phú sâu sắc Nhờ hoạt động người không bị hạn chế khơng gian thời gian Thơng qua thực tiễn thúc đẩy ngành khoa học đời, lý luận phát triển Thực tiễn mục đích lý luận: Mặc dù lý luận cung cấp tri thức khái quát giới để làm thỏa mãn nhu cầu hiểu biết người mục đích chủ yếu lý luận nâng cao lực hoạt động người trước thực khách quan để đưa lại lợi ích cao hơn, thỏa mãn nhu cầu ngày cao đa dạng cá nhân xã hội Tự thân lý luận không tạo nên sản phẩm đáp ứng nhu cầu người Nhu cầu thực hoạt động thực tiễn Hoạt động thực tiễn biến đổi tự nhiên xã hội theo mục đích người để đem lại cho người ngày nhiều lợi ích Đó thực chất mục đích lý luận Tức lý luận phải đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tiễn người Lý luận quay xâm nhập vào thực tiễn, hướng dẫn, đạo thực tiễn, làm cho thực tiễn ngày hiệu Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý lý luận Tính chân lý lý luận thực chất phù hợp lý luận với thực khách quan thực tiễn kiểm nghiệm, giá trị phương pháp lý luận hoạt động thực tiễn người Do đó, lý luận phải thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm Thông qua thực tiễn, lý luận đạt đến chân lý bổ sung vào kho tang trí thức nhân loại, kết luận chưa phù hợp thực tiễn tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nhận thức lại Giá trị lý luận thiết phải chứng minh hoạt động thực tiễn Tuy thực tiễn tiêu chuẩn chân lý lý luận thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý lý luận thực tiễn đạt đến tính tồn vẹn Tính tồn vẹn thực tiễn thực tiễn trải qua trình tồn tại, vận động, phát triển chuyển hóa Đó chu kỳ tất yếu thực tiễn Thực tiễn có nhiều giai đoạn phát triển khác Nếu lý luận khái quát giai đoạn đó, phận thực tiễn lý luận xa rời thực tiễn Do lý luận phản ánh tính tồn vẹn thực tiễn đạt đến chân lý C Mác nói: “Vấn đề tìm hiểu xem tư người đạt đến chân lý khách quan hay khơng hồn tồn khơng phải vấn đề lý luận mà vấn đề thực tiễn Chính thực tiễn mà người phải chứng minh chân lý” Thừa nhận thực tiễn tiêu chuẩn chân lý lý luận, cần ý vấn đề sau: - Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý lý luận thực tiễn đạt đến tính tồn vẹn - Thực tiễn có nhiều giai đoạn phát triển khác Nếu lý luận khái quát giai đoạn thực tiễn lý luận xa rời thực tiễn Ngồi tiêu chuẩn thực tiễn có tiêu chuẩn khác như: tiêu chuẩn logic, tiêu chuẩn giá trị… Qua đó, yêu cầu xây dựng lý luận phải xuất phát từ thực tế, dựa sở thực tiễn, sâu vào thực tiễn Nếu xa rời thực tiên dẫn đến sai lầm bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, quan liêu,…tức lý luận suông 1.3.2 Thực tiễn phải đạo lý luận, ngược lại lý luận phải vận dụng vào thực tiễn, tiếp tục bổ sung phát triển thực tiễn C.Mác nói, người thợ xây khơng tinh xảo ong xây tổ, người thợ xây hẳn ong chỗ, trước xây dựng cơng trình, họ hình thành hình tượng cơng trình đầu họ Tức hoạt động người hoạt động có ý thức Ban đầu hoạt động người chưa có lý luận đạo, song người phải hoạt động để đáp ứng nhu cầu tồn Thơng qua người khái quát thành lý luận Từ hoạt động người muốn có hiệu thiết phải có lý luận soi đường Chính nhờ có lý luận soi đường, hoạt động người trở thành tự giác, có hiệu đạt mục đích mong muốn Lý luận đóng vai trò soi đường cho thực tiễn lý luận có khả định hướng mục tiêu, xác định lực lượng, phương pháp, biện pháp thực Lý luận dự báo khả phát triển mối quan hệ thực tiễn, dự báo rủi ro xảy ra, hạn chế, thất bại có q trình hoạt động Như lý luận không giúp người hoạt động hiệu mà sở để khắc phục hạn chế tăng lực hoạt động người Mặt khác, có vai trò giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, liên kết cá nhân thành cộng đồng, tạo thành sức mạnh vô to lớn quần chúng cải tạo tự nhiên xã hội Mặc dù lý luận mang tính khái qt cao, song có tính lịch sử, cụ thể Do vận dụng lý luận, cần phân tích vật, tượng, trình tình hình cụ thể Nếu vận dụng lý luận máy móc hiểu sai giá trị lý luận mà làm phương hại đến thực tiễn, làm sai lệch thống tất yếu lý luận thực tiễn Lý luận hình thành kết trình nhận thức lâu dài khó khăn người sở hoạt động thực tiễn Hoạt động thực tiễn phong phú đa dạng tính quy luật Tính quy luật thực tiễn khái qt hình thức lý luận Mục đích lý luận khơng phương pháp mà định hướng cho hoạt động thực tiễn Đó định hướng mục tiêu, biện pháp sử dụng lực lượng, định hướng giải mối quan hệ hoạt động thực tiễn, khơng lý luận định hướng mơ hình hoạt động thực tiễn Vận dụng lý luận vào hoạt động thực tiễn, từ lý luận để xây dựng mơ hình thực tiễn theo mục đích khác q trình hoạt động, dự báo diễn biến, mối quan hệ, lực lượng tiến hành phát sinh trình phát triển để phát huy nhân tố tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực để đạt kết cao Lý luận logic thực tiễn, song lý luận lạc hậu so với thực tiễn Vận dụng lý luận vào thực tiễn đòi hỏi phải bám sát diễn biến thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung khiếm khuyết lý luận, thay đổi lý luận cho phù hợp với thực tế Khi vận dụng lý luận vào thực tế, chúng mang lại hiệu không, kết chưa rõ ràng Trong trường hợp đó, giá trị lý luận phải thực tiễn quy định Tính động lý luận điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Lênin nhận xét rằng: “Thực tiễn cao nhận thức (lý luận), có ưu điểm khơng tính phổ biến, mà tính thực trực tiếp” CHƯƠNG VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG Q TRÌNH ĐẨY MẠNH CƠNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 2.1 Q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế Việt Nam Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế trình tất yếu quốc gia, từ nước có kinh tế phát triển vươn lên thành nước có kinh tế phát triển Đối với nước ta, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đề quan trọng toàn Đảng, tồn dân q trình thực mục tiêu: công bằng, dân chủ, văn minh Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế nước ta cung cấp học to lớn nhận thức Đó học quán triệt quan điểm thực tiễn - nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm hàng đầu triết học Mác xít Sự nghiệp đổi với tính chất mẻ khó khăn đòi hỏi phải có lý luận khoa học soi sáng Sự khám phá lý luận phải trở thành tiền đề điều kiện làm sở cho đổi hoạt động thức tiễn Tuy nhiên, lý luận khơng nhiên mà có khơng thể chờ chuẩn bị xong xuôi lý luận tiến hành đổi Hơn nữa, thực tiễn lại sở để nhận thức, lý luận Phải qua thực tiễn có kinh nghiệm, có sở đề khái quát thành lý luận Vì vậy, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế nước ta q trình vừa học vừa làm, vừa làm vừa tổng kết lý luận, đúc rút thành quan điểm, thành đường lối để quay trở lại q trình đổi Có điều phải mò mẫm thực tiễn, phải trải qua thể nghiệm, phải làm biết, chí có nhiều điều phải chờ thực tiễn Ví dụ vấn đè chống lạm phát, vấn đề khoán nông nghiệp, vấn đề phân phối sản phẩm Trong q trình đó, tất nhiên khơng tránh khỏi việc phải trả giá cho khuyết điểm, lệch lạc định Ở đây, việc bám sát thực tiễn, phát huy óc sáng tạo cán nhân dân quan trọng Trên sở, phương hướng chiến lược đúng, làm thực tiễn cho ta hiểu rõ vật - học không nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm mà học nghiệp đổi vừa qua Trong đề cao vai trò thực tiễn, Đảng ta khơng hạ thấp, khơng coi nhẹ lý luận Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế q trình Đảng ta khơng ngừng nâng cao trình độ lý luận mình, cố gắng phát triển lý luận, đổi tư lý luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta 2.2 Trong hoạt động thực tiễn phải lấy lý luận khoa học làm phương pháp, vận dụng lý luận phải phù hợp với không gian thời gian Lý luận hình thành khơng tổng kết thực tiễn mà mục đích cho hoạt động thực tiễn Sự phát triển thực tiễn lịch sử lý luận khái quát Mặc dù thực tiễn diễn biến phức tạp, lặp lại hoàn toàn, song thực tiễn mang tính khách quan, mang tính khuynh hướng Chính lý luận có khả phản ánh thực tiễn dạng quy luật mà lý luận có khả trở thành phương pháp luận cho thực tiễn V.I Lênin nói rằng: “Khơng có lý luận cách mạng khơng thể có phong trào cách mạng” Từ đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động cách mạng Kiên định lập trường đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng nhân dân ta tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh” Chính chủ nghĩa Mác - Lênin hệ thống lý luận không hình thành điều kiện kinh tế, trị, xã hội, phát triển khoa học tự nhiên thành tựu lý luận kỷ XVIII – XIX mà khái quát từ thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng lao động, đồng thời phù hợp với thực tiễn lịch sử “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại” “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng nhân dân ta” Lý luận khơng có kế thừa mà có tính cách mạng, tính dự báo Khả thực tiễn cách mạng nước ta chứng minh Nhưng lý luận khái quát thực tiễn hình thức khuynh hướng Sự phát triển phong phú, đa dạng, phức tạp thực tiễn, đặc biệt thực tiễn trị - xã hội đòi hỏi phải dựa vào khuynh hướng lý luận để bổ sung, hoàn thiện lý luận chủ nghĩa xã hội phù hợp thực tiễn nước ta Vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh q trình cơng nghiệp hố, đại hóa phù hợp với cách mạng khoa học công nghệ khẳng định độc lập tư tưởng Coi trọng lý luận vận dụng sáng tạo tri thức khoa học nhân loại đạt vào điều kiện cụ thể nước ta Khoa học công nghệ không phản ánh chân lí khách quan mà phản ánh nhu cầu nguyện vọng khách quan người Thành tựu khoa học công nghệ tác động sâu sắc đến lĩnh vực đời sống xã hội giới Khơng có quốc gia đứng ngồi tác động Khoa học cơng nghệ kế thừa tích hợp thành tựu khứ tại, cố gắng không mệt mỏi bao hệ, thành tựu mang tính nhân loại Con đường phát triển ngắn bền vững quốc gia chậm phát triển tranh thủ thời cơ, ứng dụng triệt để thành tựu khoa học công nghệ nhân loại để phát triển đất nước Để đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, phấn đấu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, phải nhanh chóng tiếp cận ứng dụng triệt để phát triển khoa học công nghệ giới phát huy hết tiềm vốn có Chính vậy, định hướng phát triển khoa học công nghệ nước ta thời gian tới là: "Tập trung xây dựng phát triển tiềm lực khoa học công nghệ đất nước, tăng lực tiếp thu, làm chủ thích nghi, cải tiến cơng nghệ đại nhập từ nước số lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, kết cấu hạ tầng, rút ngắn thời gian chuyển giao công nghệ, sớm đưa vào ứng dụng sản xuất" Lý luận cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin vận dụng vào thực tiễn phải quán triệt quan điểm lịch sử, cụ thể, đồng thời biết tiếp thu thành tựu tư nhân loại xây dựng kinh tế thị trường, thành tựu xây dựng máy nhà nước pháp quyền, chế quản lí khoa học, cơng nghệ, văn hoá, xã hội để thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Một lĩnh vực hoạt động người mà thực tiễn lý luận kết hợp cách mật thiết lĩnh vực giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo Đảng Nhà nước ta quan tâm phát triển từ cộng hoà thiết lập Trong trình cách mạng, giáo dục đào tạo góp phần đào tạo lớp người lao động có lí tưởng cách mạng, có lực hồn thành nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, có sức khoẻ có kỉ luật Thắng lợi hai kháng chiến, công xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt thời kì đổi chứng tỏ giáo dục, đào tạo nước ta đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Tuy thế, giáo dục đào tạo nước ta nhiều bất cập Mơ hình bậc học, loại hình đào tạo chưa thật khoa học ổn định, chưa thật phù hợp với thực tiễn Nội dung, chương trình, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng phát triển kinh tế thị trường, phát triển khoa học công nghệ Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, giáo dục đào tạo xác định quốc sách hàng đầu Theo đó, đầu tư hàng năm cho giáo dục đào tạo tăng lên Mục tiêu giáo dục đào tạo nước ta mở mang dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Đại hội IX xác định: “Bồi dưỡng hệ trẻ tinh thần yêu nước, u q hương, gia đình tự tơn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, lòng nhân ái, ý thức tơn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghiệp, không cam chịu nghèo hèn Đào tạo lớp người lao động có kiến thức bản, làm chủ kỹ nghề nghiệp, quan tâm hiệu thiết thực, nhạy cảm với mới, có ý thức vươn lên khoa học công nghệ Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên gia nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà kinh doanh, nhà quản lí Chính sách sử dụng lao động nhân tài phải tận dụng lực, phát huy tiềm tập thể cá nhân phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước” Giáo dục đào tạo phải xuất phát từ thực tiễn kinh tế - xã hội nước ta, đáp ứng phát triển đất nước, phấn đấu để rút ngắn khoảng cách giáo dục đào tạo nước ta với nước tiên tiến khu vực giới Trong "Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005", Chính phủ khẳng định: “Tiếp tục quán triệt quan điểm giáo dục quốc sách hàng đầu tạo chuyển biến bản, toàn diện phát triển giáo dục đào tạo Tiếp tục đổi chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy phương thức đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao Đổi cơng tác quản lí tổ chức giáo dục; xây dựng hệ thống giáo dục nhằm tạo điều kiện cho người học tập suốt đời theo hướng thiết thực, đại, gắn chặt với yêu cầu xã hội Hồn thiện chế, sách luật pháp để bảo đảm nghiệp giáo dục phát triển ổn định, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu người nguồn nhân lực cho đất nước phát triển nhanh bền vững Ngăn chặn đẩy lùi tượng tiêu cực ngành giáo dục, xây dựng giáo dục lành mạnh” 2.3 Khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều Bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều biểu khác vi phạm nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Bệnh kinh nghiệm tuyệt đối hố thành cơng hoạt động thực tiễn trước thành nguyên tắc hoạt động yếu tố điều kiện thay đổi Bệnh kinh nghiệm xuất phát từ tri thức kinh nghiệm Tri thức kinh nghiệm trình độ thấp tri thức Tri thức khái quát thực tiễn cụ thể với yếu tố điều kiện đơn giản, chưa biến đổi biến đổi 10 chưa phản ánh kịp thời Những tri thức kinh nghiệm góp phần tạo nên thành cơng khơng nhỏ, đặc biệt thành công khứ củng cố niềm tin để tiếp tục khẳng định giá trị kinh nghiệm Những thành công tiếp tục vận dụng kinh nghiệm cũ vào tạo nên chủ nghĩa kinh nghiệm Khi yếu tố, điều kiện thay đổi có diễn biến phức tạp tiếp tục vận dụng kinh nghiệm cũ trở thành bệnh kinh nghiệm Nước ta nước nơng nghiệp lạc hậu, trình độ khoa học cơng nghệ thấp Đó thực trạng kinh tế truyền thống - kinh tế dựa vào kinh nghiệm truyền từ đời sang đời khác hình thức dân gian Điều dẫn đến phong cách tư duy, phong cách hoạt động người Việt Nam chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Truyền thống nguyên nhân sâu xa bệnh kinh nghiệm Cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp thực thời gian dài nước ta triệt tiêu tính sáng tạo người lao động tạo nên tâm lý ỉ lại, dựa dẫm nguyên nhân bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa - tuyệt đối hoá kinh nghiệm hệ trước, cấp Cơ chế hoạt động lĩnh vực chưa luật hoá, việc tổ chức thực tuỳ tiện dẫn đến chủ nghĩa kinh nghiệm Kinh nghiệm mang lại thành cơng Những kinh nghiệm đáng trân trọng Nhưng đề cao kinh nghiệm để trở thành bệnh nguy hiểm Tiếp tục vận dụng kinh nghiệm yếu tố, điều kiện thay đổi để dẫn đến thất bại kéo dài, chí sụp đổ thần tượng làm lòng tin với lớp người có nhiều cơng lao với dân tộc, với đất nước Đó tội lỗi Để khắc phục bệnh kinh nghiệm có hiệu quả, mặt phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, tức bám sát thực tiễn, tăng cường học tập nâng cao trình độ lý luận, bổ sung, vận dụng lý luận phù hợp Mặt khác, phải triệt để thực chế thị trường Nền kinh tế thị trường đề cao thành cơng tại, q khứ mang tính tham khảo Do khơng có chỗ cho bệnh kinh nghiệm tồn Khi thị trường hố tồn yếu tố trình sản xuất lĩnh vực xã hội khắc phục triệt để bệnh kinh nghiệm Trái với bệnh kinh nghiệm, bệnh giáo điều lại tuyệt đối hố lý luận tuyệt đối hố lòng tin yếu tố điều kiện thay đổi Biểu bệnh giáo điều hiểu lý luận theo số nghĩa đó, “tầm chương trích cú”, bỏ qua vận động, phát triển, biến đổi thực tiễn thân lý luận, coi chân lí hình thành bất di bất dịch; chưa hiểu tính cụ thể, tính tương đối, tính tuyệt đối chân lí Người mắc bệnh giáo điều vào “câu, chữ” mà chưa hiểu chất đích thực chúng; vận dụng chúng “chiếc bùa hộ mệnh” để bảo vệ hiểu biết trống rỗng Thực chất bệnh giáo điều xa rời thực tiễn, chưa coi trọng vai trò thực tiễn Mặt khác, chủ thể hoạt động ngại nghiên cứu, vận 11 dụng lý luận vào thực tế, ngại bám sát thực tiễn, không thường xuyên tổng kết thực tiễn Một sai lầm đường lối sách Đảng thời kỳ trước đổi xuất phát từ bệnh giáo điều Trong thời kỳ này, có lúc ta bắt chước rập khn mơ hình CNXH Liên Xô việc thành lập ngành máy nhà nước (ở Liên Xơ có Bộ, Ngành ta có nhiêu Bộ ngành), cơng nghiệp hóa vậy, ta ý tập trung phát triển công nghiệp nặng mà không ý phát triển công nghiệp nhẹ, theo học thuyết Mác phải xóa bỏ tư hữu, áp dụng vào nước ta, Đảng có biểu nóng vội việc tiến hành cải tạo XHCN nhằm xóa tất thành phần kinh tế mà không thấy “Nền kinh tế nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ”, có mặt nhiều thành phần kinh tế với mối quan hệ tác động qua lại tạo động lực cho phát triển kinh tế giai đoạn Chính sai lầm nguyên nhân gây tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng thời kỳ trước đổi Bệnh giáo điều có nguyên sâu xa Trước hết hiểu lý luận nơng cạn, chưa có thực tiễn vận dụng lý luận nên thực tiễn biến đổi xuất thực tiễn lý luận trở thành giáo điều Mặt khác, tính tập trung hố lĩnh vực lý luận làm tính sáng tạo, sinh động lý luận Q trình lặp lặp lại thời gian dài trở thành đường mòn tư cán kể cán khoa học Những chưa khái qt, chưa có ý kiến chưa bổ sung quan có thẩm quyền bị phủ tạo cho cán bệnh giáo điều Thứ nữa, vận dụng sai lý luận vào thực tiễn Vận dụng lý luận vào hoạt động thực tiễn yêu cầu nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, đồng thời vận dụng chung vào riêng cách linh hoạt Bệnh giáo điều biết trích dẫn, chí vận dụng lý luận không quan tâm đến thực tiễn, không bổ sung, điều chỉnh lý luận Bệnh giáo điều đặc biệt nguy hiểm Do giáo điều mà lý luận không mang lại hiệu cho hoạt động thực tiễn, dẫn đến lòng tin vai trò lý luận nói chung, chủ nghĩa Mác - Lênin đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng Đó nguyên dẫn đến sụp đổ chủ nghĩa xã hội số nước, dẫn đến khủng hoảng (mất lòng tin) chủ nghĩa Mác - Lênin, lãnh đạo Đảng Để khắc phục bệnh giáo điều, phải quán triệt sâu sắc thống lý luận thực tiễn mà cốt lõi thực tiễn luôn tiêu chuẩn chân lý lý luận triết học Mác - Lênin khái quát cách kỉ Tuy vậy, lý luận có ý nghĩa quan trọng Chính vậy, Hồ Chí Minh nói: “Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lênin Thực tiễn khơng có lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn lý luận suông” 12 Nhận thức sâu sắc nguy hiểm bệnh kinh nghiệm giáo điều, từ Đại hội Đảng lần VI (1986) Đảng khởi xuớng công đổi toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội, có lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tư đề phương hướng đổi Đảng ta Tại đại hội Đảng IX, Đảng rõ phải “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ kết luận vấn đề mới, xúc nảy sinh từ thực tiễn, bước cụ thể hố, bổ sung, phát triển đường lối, sách Đảng; đấu tranh với khuynh hướng tư tưởng sai trái” Tại đại hội Đảng X, Đảng nhận định đường lối đổi Đảng phải “xuất phát từ thực tiễn” Đảng phải “thường xuyên tổng kết thực tiễn, phát nhân tố mới, bước tìm quy luật phát triển” Một lần đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng khẳng định “Kiên định đường đổi mới, chống giáo điều” “Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ số vấn đề Đảng cầm quyền, chủ nghĩa xã hội, đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta vấn đề nảy sinh q trình đổi mới, khơng ngừng phát triển lý luận, đề đường lối chủ trương đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước” CHƯƠNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ 3.1 Thành tựu đạt q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế Việt Nam Năm 1986, nhận thức sai lầm đường lối sách mình, đại hội Đảng VI (12/1986) Đảng khởi xướng cơng đổi tồn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội Đường lối đổi điều chỉnh, bổ sung phát triển liên tục qua đại hội Đảng VII, VIII, IX, X, XI Qua 30 năm thực đường lối đổi Đảng nhân dân ta thu nhiều thành tựu to lớn mặt, mang nhiều ý nghĩa lịch sử 3.1.1 Kinh tế Trong giai đoạn đổi từ sau 1986, Đảng xác định lấy đổi kinh tế trọng tâm, trước hết phải đổi tư kinh tế Tư tưởng chủ đạo đường lối đổi kinh tế là: giải phóng mạnh mẽ lực sản xuất có, khai thác tốt có hiệu khả đất nước, thành phần kinh tế; sở phát huy nguồn lực nước chính, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút mạnh mẽ có hiệu nguồn lực từ bên ngồi; hình thành cấu kinh tế hợp lý; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đôi với xây dựng đổi quan hệ sản xuất (cả quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý quan hệ phân phối) nhằm bảo đảm cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, tạo nên động lực mạnh mẽ cho phát triển Mọi tăng trưởng phát triển hướng tới “dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh” 13 Đại hội VI (12/1986) xác định mục tiêu cụ thể kinh tế cho năm lại chặng đường là: 1- Sản xuất đủ tiêu dùng có tích luỹ; 2- Bước đầu tạo cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất; 3- Xây dựng hoàn thiện bước quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất; Nhờ có định hướng đắn mà 20 năm tiến hành công đổi mới, kinh tế Việt Nam có bước chuyển to lớn Đất nước thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh - Giai đoạn 1986-1990: GDP tăng 4,4%/năm Việc thực tốt ba chương trình mục tiêu phát triển lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất đánh giá thành công bước đầu cụ thể hóa nội dung CNH XHCN chặng đường Đây giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý cũ sang chế quản lý mới, thực bước trình đổi đời sống KTXH giải phóng sức sản xuất - Giai đoạn 1991-1995: Nền kinh tế khắc phục tình trạng trì trệ, suy thối, đạt tốc độ tăng trưởng tương đối cao liên tục toàn diện GDP bình quân hàng năm tăng 8,2% Đất nước khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế, bắt đầu đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước - Giai đoạn 1996-2000, bước phát triển quan trọng thời kỳ mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Chịu tác động khủng hoảng tài - kinh tế khu vực thiên tai nghiêm trọng xảy liên tiếp đặt kinh tế nước ta trước thử thách Tuy nhiên, giai đoạn này, Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước 7%/năm - Giai đoạn 2000-2005, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, GDP bình quân năm đạt 7,5% Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt 8,4%, GDP theo giá hành, đạt 838 nghìn tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng, tương đương với 640 USD Từ nước thiếu ăn, năm phải nhập 50 vạn - triệu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo lớn giới Năm 2005, nước ta đứng thứ giới xuất gạo, thứ cà phê, thứ cao su, thứ hạt điều, thứ hạt tiêu - Giai đoạn 2005-2010: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 7% Mặc dù khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, thu hút vốn đầu tư nước vào nước ta đạt tỷ lệ cao Trong năm, tổng vốn FDI thực đạt gần 45 tỉ USD, vượt 77% so với kế hoạch đề Tổng số vốn đăng ký tăng thêm ước đạt 150 tỉ USD, gấp 2,7 lần kế hoạch đề gấp lần so với giai đoạn 2001-2005 Tổng vốn ODA cam kết đạt 31 tỉ USD, gấp 1,5 lần so với mục tiêu đề ra; giải ngân ước đạt khoảng 13,8 tỉ USD, vượt 16% GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD 14 - Giai đoạn 2010-2015: Tăng trưởng kinh tế trì mức hợp lý, chất lượng tăng trưởng tiếp tục có bước cải thiện Tăng trưởng GDP bình quân năm đạt khoảng 5,9%/năm, nơng nghiệp tăng 3,01%/năm, cơng nghiệp-xây dựng tăng 6,74%/năm, dịch vụ tăng 6,31%/năm Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, GDP năm 2015 đạt khoảng 204 tỷ USD, gấp lần so với năm 2010; GDP bình quân đầu người ước đạt 2.228 USD, tăng 1,9 lần so với năm 2010 Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa gắn với sản xuất thị trường - Về cấu ngành, tỷ trọng nông nghiệp GDP giảm dần, năm 1988 46,3%, năm 2005 20,9%, năm 2010 20,6% Trong nội ngành nơng nghiệp cấu trồng trọt chăn nuôi chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng tỷ trọng sản phẩm có suất hiệu kinh tế cao, sản phẩm có giá trị xuất - Tỷ trọng cơng nghiệp xây dựng tăng nhanh liên tục Năm 1988 21,6%, năm 2005 lên 41% Công nghiệp xây dựng phát triển mạnh với thiết bị công nghệ ngày đại - Tỷ trọng khu vực dịch vụ GDP tăng từ 33,1% năm 1988 lên 38,1% năm 2005 Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày tốt nhu cầu sản xuất đời sống Ngành du lịch, bưu viễn thơng phát triển với tốc độ nhanh Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp lý có bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu Thực có kết chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày tốt tiềm thành phần kinh tế - Kinh tế Nhà nước xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, tập trung vào ngành then chốt lĩnh vực trọng yếu kinh tế Cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước đổi bước quan trọng theo hướng xoá bao cấp, thực chế độ công ty, phát huy quyền tự chủ trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh - Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, huy động ngày tốt nguồn lực tiềm nhân dân, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Năm 2005, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 38% GDP nước - Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, trở thành phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân; cầu nối quan trọng với giới chuyển giao công nghệ, giao thông quốc tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước tạo việc làm cho nhiều người dân Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành, kinh tế vĩ mơ ổn định: - Qua 30 năm đổi mới, hệ thống pháp luật, sách chế vận hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng tương đối 15 đồng Hoạt động loại hình doanh nghiệp kinh tế nhiều thành phần máy quản lý Nhà nước đổi bước quan trọng - Với chủ trương tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế Việt Nam với nước, tổ chức quốc tế ngày mở rộng Việt Nam tham gia Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á, thực cam kết Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) - Đến Việt Nam có quan hệ thương mại với 200 nước vùng lãnh thổ, ký 90 hiệp định thương mại song phương với nước, tạo bước phát triển quan trọng kinh tế đối ngoại Thực gắn kết phát triển kinh tế với giải vấn đề xã hội, đời sống đại phận dân cư nâng lên rõ rệt: - Một thành công lớn đầy ấn tượng nước ta qua 25 năm đổi giải có hiệu mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực tiến công xã hội, hội phát triển mở rộng cho thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư, tính tích cực, chủ động, sáng tạo nhân dân nâng cao - Trước hết, cơng tác giải việc làm, xố đói giảm nghèo đạt kết tốt, vượt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên hợp quốc Từ năm 2000 đến năm 2005, tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động Năm 2005, thất nghiệp thành thị giảm xuống 5,3%; thời gian sử dụng lao động nơng thơn đạt 80% - Thu nhập bình qn đầu người tăng mạnh từ 200 USD năm 1990 lên khoảng 1168 USD năm 2010 - Cơng tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trọng có nhiều tiến Mạng lưới y tế củng cố phát triển, y tế chuyên ngành nâng cấp, ứng dụng cơng nghệ tiên tiến; việc phòng chống bệnh xã hội đẩy mạnh; tuổi thọ trung bình từ 68 tuổi năm 1999 đến nâng lên 72 tuổi Kinh tế đối ngoại phát triển khá, vị nước ta trường quốc tế nâng cao Với sách mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển, Việt Nam kiên trì phấn đấu đẩy lùi làm thất bại sách bao vây cấm vận, cô lập Việt Nam lực thù địch, tạo môi trường quốc tế, khu vực thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ đất nước - Tháng 7-1995, Việt Nam trở thành thành viên thức Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Tháng 3-1996, Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) gồm 10 nước châu Á 15 nước châu Âu với tư cách thành viên sáng lập Tháng 10-2004, Hội nghị ASEM lần thứ năm họp Thủ đô Hà Nội Việt Nam 16 - Tháng 11-1998, Việt Nam gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) gồm nước lãnh thổ thuộc châu Á, châu Mỹ châu Đại Dương ven hai bờ Thái Bình Dương - Tháng 01-2007, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ WTO Sự kiện mở hội cho phát triển đất nước thách thức cần phải vượt qua Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại lớn toàn cầu 3.1.2 Thành tựu văn hóa, xã hội người Song song với việc phát triển tăng trưởng kinh tế, 30 năm qua, lãnh đạo Đảng; việc xây dựng văn hoá giải vấn đề xã hội, người luôn quan tâm Tăng trưởng kinh tế gắn chặt với phát triển văn hoá, xã hội người Nhiều học giả nước khẳng định rằng: Việt Nam gương sáng việc phát triển kinh tế thị trường kết hợp giải thành công nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội người Hơm đây, nhìn lại khẳng định nét tổng quan thành tựu văn hoá, xã hội người Việt Nam sau 30 năm qua là: Những thành công lớn có ý nghĩa lịch sử giải việc làm, xố đói, giảm nghèo Trước đổi mới, đời sống tầng lớp dân cư gặp mn vàn khó khăn Việc làm khan hiếm, số người khơng có việc làm ngày tăng Sự phân hóa giàu nghèo diễn nhanh chóng Đói nghèo diễn vùng đất nước thâm nhập tầng lớp dân cư Lấy phát triển kinh tế làm hàng đầu, kết hợp với sức mạnh tổng hợp nước quốc tế, trí tuệ tinh thần chủ động, đồn kết, Đảng thật lãnh đạo thành công việc giải việc làm, xố đói, giảm nghèo, tạo chuyển biến, cải thiện rõ rệt đời sống đại phận nhân dân Đến năm 2005 tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động Cơng xố đói, giảm nghèo đẩy mạnh đạt kết đầy ấn tượng Theo tiêu chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ đói giảm từ 30% năm 1992 xuống 7% năm 2005 Còn theo tiêu chuẩn quốc tế (tính theo chuẩn đơla/ngày/người), tỷ lệ nghèo chung giảm từ 58% năm 1993 xuống 28,9% năm 2002; tính theo chuẩn (2 la/ngày/người) hộ nghèo Việt Nam năm 2004 27,5% Ngay từ năm 2002, Việt Nam Liên hợp quốc đánh giá “hoàn thành sớm so với kế hoạch toàn cầu: giảm nửa tỷ lệ nghèo vào năm 2015” Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển quy mơ, đa dạng hóa loại hình trường lớp từ mầm non, tiểu học đến cao đẳng, đại học Năm 2000, nước đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học; đến năm 2004, 20 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập trung học sở Tỷ lệ người lớn (từ 15 tuổi trở lên) biết chữ tăng từ 88% cuối năm 1980 lên 95% năm 2004 Hầu hết xã, phường có trường mầm non, tiểu học trung học sở Các huyện khu vực có trường phổ thơng trung học Các trường đại học mở thêm nhiều, trường dạy nghề khôi phục ngày phát triển Phong 17 trào khuyến học, khuyến tài phát động rộng khắp, phong trào xã hội hoá giáo dục ngày toả rộng tồn dân tích cực hưởng ứng Nhờ cố gắng mà nguồn nhân lực xã hội nâng cao chất lượng Tính đến năm 2004, 22,5% số người lao động đào tạo, số đào tạo nghề 13,3% Khoa học-cơng nghệ tiềm lực khoa học-cơng nghệ có bước phát triển định Nhiều thành tựu khoa học công nghệ đưa vào áp dụng thực tế, mang lại hiệu kinh tế - xã hội rõ rệt đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, y tế, bưu viễn thơng Kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ tăng lên Nước ta có quan hệ hợp tác khoa học công nghệ với 70 nước, vùng lãnh thổ tổ chức quốc tế Đội ngũ cán khoa học công nghệ (bao gồm Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên Khoa học Kỹ thuật) góp phần cung cấp luận khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương sách đổi Đảng Nhà nước; tham gia xây dựng chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; tiếp thu, làm chủ ứng dụng có hiệu cơng nghệ nhập từ nước ngồi Cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, góp phần hạ thấp đáng kể tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi, toán số dịch bệnh phổ biến trước đây, khống chế thành công bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS) Tuổi thọ trung bình người dân từ 63 tuổi năm 1990 tăng lên 71,3 tuổi năm 2005 Chỉ số phát triển người (HDI) từ mức trung bình (0,498 năm 1991) tăng lên mức trung bình (0,688 năm 2002) Năm 2004, với số 0,691, nước ta xếp thứ 112 tổng số 177 nước điều tra Năm 2005, Việt Nam lên bậc, xếp thứ 108 tổng số 177 nước điều tra Điều đáng ý là, so với thứ bậc xếp hạng GDP bình quân đầu người thứ bậc xếp hạng HDI Việt Nam cao Chẳng hạn, năm 2002 vượt lên 19 bậc: GDP bình quân đầu người xếp thứ 128 tổng số 173 nước thống kê, HDI xếp thứ 109/173 Điều dó chứng tỏ phát triển kinh tế Việt Nam có xu hướng phục vụ phát triển người, bảo đảm tiến công xã hội tốt so với số nước phát triển có GDP bình quân đầu người cao nước ta Sự nghiệp văn hố có nhiều tiến Những giá trị đặc sắc văn hóa 54 dân tộc anh em kế thừa phát triển, góp phần làm phong phú thêm văn hóa Việt Nam thống đa dạng Giao lưu, hợp tác văn hóa với nước ngồi mở rộng Một số nét chuẩn mực văn hóa người Việt Nam bước hình thành Các tài văn hóa - nghệ thuật khuyến khích Nhiều di sản văn hóa - vật thể phi vật thể - giữ gìn, tơn tạo Việc phân phối sản phẩm văn hoá nhanh khắp Hệ thống sản phẩm văn hố góp phần trực tiếp vào phát triển, tăng trưởng ngành du lịch, kinh tế quốc dân Hoạt động giao lưu, 18 hợp tác quốc tế văn hố thực khởi sắc, góp phần làm cho vị Việt Nam trường quốc tế nâng cao; văn hoá, người sống Việt Nam bạn bè hiểu biết rõ Dân trí nâng lên, với văn hố phát triển góp phần khơi dậy tính chủ động sáng tạo nhân dân nâng cao tính đồng thuận xã hội, tạo bầu khơng khí dân chủ, niềm tin nhân dân nâng lên không ngừng Cơ cấu xã hội nước ta có biến đổi theo hướng tiến Giai cấp cơng nhân có biến đổi số lượng, chất lượng cấu Đến năm 2001, công nhân trực tiếp làm việc doanh nghiệp, sở sản xuất, kinh doanh 4,53 triệu người Đầu năm 2004, công nhân trực tiếp làm việc sở sản xuất - kinh doanh thuộc thành phần kinh tế 7,39 triệu người, chiếm 17,49% lao động xã hội Trình độ học vấn kỹ nghề nghiệp, nhìn chung, nâng lên, thể rõ số ngành bưu viễn thơng, dầu khí, xây dựng bản, khí đóng tầu… Nơng dân lực lượng có biến đổi mạnh mẽ Nơng dân nơng ngày giảm Đã hình thành chủ trang trại, hộ sản xuất cá thể, xã viên kiểu hợp tác xã kiểu có khả thích ứng với chế kinh tế thị trường, tham gia tích cực vào công phát triển đất nước theo đường lối đổi Đã hình thành quan hệ hộ - hợp tác xã, hộ - doanh nghiệp tư nhân, hộ - doanh nghiệp nhà nước, hộ - trang trại Đội ngũ trí thức nước ta có 1,8 triệu người với trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, có 16 nghìn thạc sĩ, 14 nghìn tiến sĩ tiến sĩ khoa học Đây lực lượng có vai trò quan trọng nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước 3.2 Hạn chế Bên cạnh thành tựu to lớn đạt sở vận dụng đắn nguyên lý thống lý luận thực tiễn, tổng kết thực tiễn, đưa đường lối đổi kịp thời, phù hợp, tồn mặt hạn chế vận dụng nguyên lý Mặt hạn chế lớn nhất, dễ nhận thấy việc ban hành sách, pháp luật nghị định Chính sách, luật pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống nhân dân, sách, luật pháp đưa không phù hợp, không đảm bảo thực vai trò để lại hệ lụy phức tạp cho xã hội Trong thời gian qua, có nhiều sách ban hành không xuất phát từ thực tiễn, không lấy thực tiễn làm mục tiêu, động lực Mỗi sách kiến nghị đề xuất phải hướng đến mục đích khắc phục tồn đã, xuất thực tiễn xã hội Thế nhưng, đáng tiếc, có khơng sách đề xuất manh nha hình thành phải chết yểu ban hành áp dụng 19 Điển hình cho việc sách ban hành áp dụng thực tiễn phải bãi bỏ Thơng tư 33 Bộ NN PTNT quy định thịt phụ phẩm bảo quản nhiệt độ bình thường bày bán vòng kể từ giết mổ Nhưng điểm cốt lõi nhận biết thịt bày bán thời gian kể từ giết mổ khơng đề cập đến, vào đâu để thực thi thong tư? Hay Thông tư 11/2013 Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 15/4/2012 quy định chi tiết việc xử phạt hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định” “lâm” vào hoàn cảnh: tạm dừng thực Bởi vào hoàn cảnh điều kiện Việt Nam nay, để đáp ứng điều kiện “xe chủ” phải hàng chục năm để thực hiện, tiến hành theo lộ trình vài tháng hay hai năm Một quy định áp dụng thực tiễn kể từ ngày 1/1/2013, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh rượu thủ công – hay nói cách khác rượu tự nấu muốn bán thị trường phải có giấy phép sản xuất, sản phẩm phải có nhãn mác, phải đăng ký với quyền địa phương Trở lại với vài sách nêu, thấy trước ban hành, dư luận xã hội có nhiều ý kiến khơng đồng tình tính bất khả thi phi thực tế Nhưng đáng tiếc, quan chức không lắng nghe (với tinh thần thật cầu thị) dành quan tâm thích đáng, chí có ý kiến gay gắt cho người “ngồi trời làm sách” Khơng phải cần đến chun gia thấy sách khơng thể thực có ban hành cho có, cho đủ đơn phục vụ “lợi ích nhóm” Còn luật pháp, kinh tế hội nhập ngày sâu rộng, khoa học kỹ thuật phát triển ngày mạnh mẽ dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh tội phạm Những luật ban hành nhiều không theo kịp với thực tiễn, để lọt nhiều hành vi sai phạm chưa có luật, có luật chưa có chế tài xử lý, mức xử lý chưa tương xứng Đơn cử vấn đề xử lý loại tội phạm an ninh mạng, từ trước đến gặp khó khăn thiếu chế tài, luật pháp chưa đủ mạnh để răn đe, gây tổn thất cho ngân sách mà tội phạm nhởn nhơ ngồi vòng pháp luật Bất kỳ sách muốn đạt hiệu lực, hiệu cao bắt buộc phải xuất phát từ sống, bám sát sống phải phục vụ cho đời sống Thực tế chứng minh có khơng sách ban hành vấp phải phản đối lớn Nhưng thực tiễn lại khẳng định: việc phải ban hành sách đắn cần thiết - đương nhiên, người dân ủng hộ sách có sức sống Thực trạng đòi hỏi Chính phủ, bộ, ngành, quan phủ phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật, thay đổi tư làm sách trình soạn thảo sách, trước ban hành, phải thực đầy đủ bước nghiên cứu, soạn thảo bản: đánh giá tổng kết thực trạng 20 vấn đề, đặt mục tiêu, giải pháp, lấy ý kiến đánh giá đối tượng bị tác động sách Có hiệu quả, hiệu lực sức sống luật, sách bền, lâu 21 KẾT LUẬN Sự nghiệp đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo 30 năm qua đạt thành tựu to lớn kinh tế xã hội có ý nghĩa lịch sử to lớn “Đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội có thay đổi tồn diện, kinh tế tăng trưởng nhanh, nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Hệ thống trị khối đại đồn kết dân tộc tăng cường Chính trị xã hội ổn định Quốc phòng an ninh giữ vững Vị nước ta trường quốc tế nâng cao Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều, tạo lực cho đất nước phát triển lên với triển vọng tốt đẹp” Những thành tựu có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân Đảng ta vận dụng sáng tạo, đắn chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung nguyên lý thống lý luận thực tiễn nói riêng Đảng từ thực tiễn, đứng thực tiễn để phân tích cách khách quan, khoa học kiện xảy ra, với tinh thần nhìn thẳng vào thật, việc làm chưa làm được, từ tìm nguyên nhân, đề đường lối để khắc phục phát triển Tuy nhiên, tính chất khó khăn phức tạp nghiệp đổi chiều sâu tầm cỡ đặt nhiều vấn đề lớn lao gay cấn đòi hỏi phải giải Vì vậy, đất nước có phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin kim nam cho hành động Trước thực tế trình phát triển kinh tế Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám, lần ta lại khẳng định vai trò khơng thể thiếu trình lý luận nhận thức sách, chủ trương xuất phát từ thực tiễn chi phối kinh tế Khi vào tiến trình lịch sử nhân loại, tất yếu không bị lạc hậu, thụt lùi mà ngày có vị thế, phát triển mạnh mẽ Đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc, có sở vững chắc, đứng vào vị trí nước có kinh tế tăng trưởng mạnh giới 22 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2009; PGS.TS Tơ Huy Rứa, GS.TS Hồng Chí Bảo, PGS.TS TRần Khắc Việt, PGS.TS Lê Ngọc Tòng Q trình đổi tư lý luận Đảng từ 1986 đến Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2009; Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng phát triển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2010; Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Bộ Giáo dục Đào tạo NXB Chính trị Quốc gia 2010; Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo NXB Chính trị quốc gia 2010; Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo NXB Chính trị quốc gia 2013; Dự thảo Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam 23 ... Q TRÌNH ĐẨY MẠNH CƠNG NGHIỆP HỐ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 2.1 Q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế Việt Nam Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc. .. bệnh giáo điều Thứ nữa, vận dụng sai lý luận vào thực tiễn Vận dụng lý luận vào hoạt động thực tiễn yêu cầu nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, đồng thời vận dụng chung vào riêng cách linh hoạt... động thực tiễn người Lý luận quay xâm nhập vào thực tiễn, hướng dẫn, đạo thực tiễn, làm cho thực tiễn ngày hiệu Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý lý luận Tính chân lý lý luận thực chất phù hợp lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở việt nam, Tiểu luận vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay