9 nguyên tắc “vàng” trong giảng dạy đại học

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:47

Những nguyên tắc đạo đức trong giảng dạy đại học được Society for Teaching and Learning in Higher Education (STLHE) xây dựng và nhận được sự tán thành của những người đạt giải thưởng giáo dục quốc gia 3M. Bài viết này do các cá nhân tham gia tích cực vào hoạt động giảng dạy đại học soạn gửi đến các giáo sư Đại học Canada. 9 nguyên tắc “vàng” giảng dạy đại học Những nguyên tắc đạo đức giảng dạy đại học Society for Teaching and Learning in Higher Education (STLHE) xây dựng nhận tán thành người đạt giải thưởng giáo dục quốc gia 3M Bài viết cá nhân tham gia tích cực vào hoạt động giảng dạy đại học soạn gửi đến giáo sư Đại học Canada Bản tin ĐHQGHN giới thiệu nguyên tắc “vàng” giảng dạy đại học 1- Nội dung giảng dạy Giảng viên có trách nhiệm trì (hay đạt được) mức lực hiểu biết chủ đề môn học, không lĩnh vực mà người quan tâm mà tất lĩnh vực liên quan đến đối tượng hay mục tiêu khố học Tính phù hợp nội dung khố học hàm ý thật dạy khoá học theo mục tiêu nêu chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên theo học khố Tính tiêu biểu nội dung khoá học hàm ý rằng, chủ đề có quan điểm hay cách giải thích khác phải thừa nhận xem xét quan điểm có tính chất tiêu biểu để đạt lực nội dung giảng dạy, giảng viên phải chủ động cập nhật lĩnh vực nội dung liên quan đến khoá họcgiảng dạy; nắm nội dung khố học mà sinh viên phải học trước theo học khoá khoá học sử dụng khoá học yêu cầu tiên quyết; phải cung cấp lượng phù hợp kiến thức tiêu biểu chủ đề quan điểm quan trọng - Năng lực sư phạm Bên cạnh việc hiểu biết chủ đề mơn học, giảng viên phải có kiến thức kĩ sư phạm phù hợp, bao gồm khả truyền đạt mục tiêu, lựa chọn phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo hội cho sinh viên thực hành đưa ý kiến phản hồi, quan tâm đến đa dạng thành phần sinh viên Nếu việc nắm vững kĩ định (ví dụ, phân tích phê phán, thiết kế thí nghiệm) số mục tiêu khoá học xem xét đánh giá cho điểm sinh viên, giảng viên tạo đầy đủ hội cho sinh viên thực hành nhận ý kiến phản hồi kĩ q trình học Nếu sinh viên hay nhóm sinh viên có kiểu học khác giảng viên phải nắm rõ điểm khác thay đổi kiểu dạy cho phù hợp Để trì lực sư phạm, giảng viên phải tích cực cập nhật phương pháp giảng dạy nhằm giúp sinh viên học kiến thức kĩ phù hợp tạo hội giáo dục bình đẳng cho nhóm sinh viên khác điều đòi hỏi giảng viên phải đọc nhiều tài liệu giáo dục tổng quan hay chuyên ngành, tham dự hội thảo, hội nghị thử nghiệm phương pháp giảng dạy khác khoá học định hay với nhóm sinh viên định - Xử lí chủ đề nhạy cảm Giảng viên từ đầu thừa nhận chủ đề nhạy cảm giải thích cần phải đưa vào chương trình học Ngồi ra, giảng viên nêu rõ cách nhìn nhận vấn đề so sánh quan điểm với cách tiếp cận hay cách lí giải khác, từ giúp sinh viên hiểu tính phức tạp vấn đề khó khăn việc đạt tới kết luận “khách quan” để tạo môi trường cởi mở an toàn cho thảo luận lớp, giảng viên mời tất sinh viên nêu quan điểm vấn đề này, nêu quy định tảng để thảo luận, tôn trọng sinh viên chí cần phải bày tỏ ý kiến bất đồng khuyến khích sinh viên tơn trọng Một ví dụ chủ đề nhạy cảm trường hợp phim có chiếu cảnh lạm dụng trẻ em lớp tâm lí học phát triển mà không báo trước Nếu phim có giá trị sư phạm, bực bội khó chịu sinh viên giảm đến mức tối thiểu giảng viên nói trước với sinh viên nội dung phim, giải thích phim đưa vào chương trình học, tạo hội cho sinh viên trao đổi cảm nghĩ phim - Tất phát triển sinh viên Trách nhiệm bao trùm giảng viên góp phần vào phát triển trí tuệ sinh viên, lĩnh vực chun mơn mình, tránh việc lợi dụng phân biệt đối xử làm ảnh hưởng đến phát triển người học Trách nhiệm giảng viên thiết kế việc giảng dạy để thúc đẩy việc học, khuyến khích khả tự tư độc lập sinh viên, đối xử với sinh viên tôn trọng đề cao phẩm giá, tránh hành động làm ảnh hưởng đến phát triển sinh viên Việc thiếu trách nhiệm phát triển sinh viên thể trường hợp giảng viên lên lớp mà không chuẩn bị đầy đủ, không thiết kế cách giảng dạy hiệu quả, buộc sinh viên phải chấp nhận giá trị hay quan điểm đó, khơng thảo luận cách diễn giải lí thuyết khác Ví dụ, điều xảy sinh viên yêu cầu viết thư giới thiệu để theo học cấp cao hơn, hay sinh viên có khiếm khuyết khả học tập đề nghị xin giúp đỡ mà việc lại đòi hỏi phải điều chỉnh tiêu chuẩn cho điểm hay điều kiện tốt nghiệp thông thường Giảng viên lúc phải cân nhắc tất trách nhiệm mâu thuẫn nhau, tham khảo ý kiến cá nhân khác để đưa định hợp lí - Xử lí mối quan hệ với sinh viên Giảm tối đa xung đột lợi ích, giảng viên tránh có mối quan hệ kép (dualrole relationships) với sinh viên vốn ảnh hưởng đến phát triển sinh viên dẫn tới việc giảng viên thật thiên vị hay bị cho thiên vị sinh viên Trách nhiệm giảng viên giữ mối quan hệ với sinh viên tập trung vào mục đích sư phạm yêu cầu mặt học thuật Các mối quan hệ kép gây rắc rối khác bao gồm: chấp nhận vai trò giảng dạy (hay chấm điểm) cho người gia đình gần gũi, bạn thân, khách hàng, bệnh nhân, hay đối tác công việc; thân mật thái sinh viên hay nhóm sinh viên bên lớp học; cho sinh viên mượn tiền hay vay tiền từ sinh viên; tặng quà hay nhận quà; yêu cầu sinh viên tham gia vào phong trào trị mà giảng viên ủng hộ Ngay giảng viên tin giữ cơng tâm tình trên, việc sinh viên khác cho có thiên vị tai hại mặt giáo dục Nếu giảng viên thật có mối quan hệ kép với sinh viên, cố gắng khơng để điều xảy ra, giảng viên phải có trách nhiệm thơng báo với người giám sát sớm tốt để xếp người khác hướng dẫn đánh giá kết học tập cho sinh viên - Bảo mật Điểm số, phiếu điểm danh trao đổi cá nhân xem thông tin mật, cơng bố có đồng ý sinh viên, mục đích học thuật đáng, hay có sở hợp lí để tin việc cơng khai thơng tin có ích cho sinh viên hay ngăn mối nguy hại người khác Nguyên tắc nghĩa sinh viên có quyền hưởng mức độ bảo mật mối quan hệ với giảng viên ngang với mức bảo mật quan hệ luật sư - khách hàng hay bác sĩ - bệnh nhân Vi phạm nguyên tắc bảo mật quan hệ giảng viên - sinh viên làm sinh viên lòng tin giảng viên giảm động lực học tập Bất kỳ quy định hay chích sách áp dụng liên quan đến việc bảo mật thông tin sinh viên phải công bố đầy đủ cho sinh viên từ đầu học kỳ - Tôn trọng đồng nghiệp Trong tương tác đồng nghiệp với liên quan đến việc giảng dạy, mối quan tâm bao trùm phát triển sinh viên Nếu bất đồng đồng nghiệp với liên quan đến việc giảng dạy nên giải riêng không để ảnh hưởng đến phát triển sinh viên Nếu giảng viên nghi ngờ đồng nghiệp khơng đủ lực hay vi phạm đạo đức giảng dạy người có trách nhiệm tìm hiểu vấn đề cách thấu đáo tham khảo ý kiến riêng với đồng nghiệp trước có hành động khác Cần tránh biểu cụ thể việc không tôn trọng đồng nghiệp lớp học, giảng viên đưa nhận xét khơng có lí xác đáng nhằm hạ thấp lực giảng viên khác - Đánh giá sinh viên Cách thức đánh giá tiêu chuẩn cho điểm phải thông tin rõ ràng đến sinh viên bắt đầu khố học, khơng làm khác so với điều thông báo, trừ trường hợp đặc biệt Những thi, luận, tập sinh viên cho điểm cẩn thận công thông qua hệ thống chấm điểm hợp lí mà sinh viên hiểu Bằng phương tiện phù hợp với quy mô lớp học, giảng viên cung cấp cho sinh viên nhận xét xác kịp thời việc học sinh viên cách thường xuyên suốt khóa học, kèm theo giải thích cách cho điểm gợi ý mang tính xây dựng việc làm để sinh viên học tốt Tương tự, giảng viên cần giữ công tâm khách quan viết thư giới thiệu sinh viên - Tơn trọng nhà trường Vì lợi ích phát triển sinh viên, giảng viên đại học ý thức tơn trọng mục tiêu, sách tiêu chuẩn giáo dục sở nơi giảng dạy Giảng viên chia sẻ trách nhiệm tập thể, làm việc lợi ích nhà trường nói chung, đề cao mục tiêu tiêu chuẩn giáo dục trường, tuân thủ sách quy định liên quan đến việc giáo dục sinh viên Không thực nguyên tắc tôn trọng nhà trường thực việc tham gia mức vào công việc bên trường đại học mà gây xung đột với trách nhiệm giảng dạy đại học; không nhận thức không tuân thủ quy định nhà trường việc cung cấp đề cương khoá học, xếp lịch thi, hay hành vi học thuật sai trái ... giáo dục sinh viên Không thực nguyên tắc tôn trọng nhà trường thực việc tham gia mức vào công việc bên trường đại học mà gây xung đột với trách nhiệm giảng dạy đại học; không nhận thức không tuân... viên phải nắm rõ điểm khác thay đổi kiểu dạy cho phù hợp Để trì lực sư phạm, giảng viên phải tích cực cập nhật phương pháp giảng dạy nhằm giúp sinh viên học kiến thức kĩ phù hợp tạo hội giáo dục... lợi dụng phân biệt đối xử làm ảnh hưởng đến phát triển người học Trách nhiệm giảng viên thiết kế việc giảng dạy để thúc đẩy việc học, khuyến khích khả tự tư độc lập sinh viên, đối xử với sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 nguyên tắc “vàng” trong giảng dạy đại học, 9 nguyên tắc “vàng” trong giảng dạy đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay