Bai tap tu luandoi vatdoi thau kinh theo phuong truc chinh

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:44

Dạng 2: Bài tốn dời vật, dời thấu kính theo phương trục Lý thuyết: - Khi thấu kính giữ cố định, ảnh vật chuyển động chiều - Các công thức liên hệ vật, ảnh, độ dời vật độ dời ảnh: + Gọi ∆ d = d2 - d1 độ dời vật; ∆ d' = d2' - d1' độ dời ảnh Ta có công thức: 1 = + ' f d1 d1 + 1 1 = + ' = + ' f d d d1 + ∆d d1 + ∆d ' k1 = f − d 1' f = f − d1 f f − d 2' f − (d1' + ∆d ) f f k2 = = = = f − d2 f f − ( d1 + ∆d ) f - Khi vật giữ cố định dời thấu kính, ta khảo sát khoảng cách vật - ảnh để xác định chuyển động ảnh Bài tập Bài 1: Với hai loại thấu kính, giữ thấu kính cố định dời vật theo phương trục chính: a, Chứng minh ảnh vật di chuyển chiều b, Lập hệ thức liên hệ độ dời vật độ dời ảnh HD: a, giả sử d2 > d1 =>-1/d2 > -1/d1 => 1/d2' > 1/d1' => d2' < d1' Tương tự cho trường hợp ngược lại ∆d ' f2 f2 f f = − = − =− = − k k1 b, ∆d (d − f )(d1 − f ) ( d1 + ∆d − f )(d1 − f ) f − d f − d1 Bài 2: Một thấu kính hội tụ tạo ảnh thật S' điểm sáng S đặt trục Kể từ vị trí đầu tiên, nếu: - Khi dời S gần thấu kính 5cm ảnh dời 10cm - Khi dời S xa thấu kính 40cm ảnh dời 8cm Tính tiêu cự thấu kính HD: - Xác định ∆d1 ; ∆d1' ; ∆d ; ∆d 2' Lập phương trình ẩn d1 - f =>d1 - f = 10 Thế vào tính f = 10cm Bài 3: Vật thật đặt trục vng góc với trục thấu kính Ảnh ban đầu vật tạo thấu kính ảnh ảo 1/2 vật Dời vật 100cm dọc teo trục Ảnh vật ảnh ảo, nhỏ vật lần Xác định chiều dời vật, vị trí ban đầu vật Tính tiêu cự HD: f (k1 − 1) f k1 = = >d = f − d1 k1 d2 = = >∆d = d1 = 100cm = > f = −100cm Từ Suy ra: d f ( k − ) T : d2 = k2 Bài 4: Một vật phẳng, nhỏ AB đặt trước thấu kính L tạo ảnh rõ nét E Dịch chuyển vật 2cm lại gần thấu kính phải dịch chuyển E khoảng 30cm thu ảnh rõ nét vật; ảnh 5/3 ảnh trước a, Thấu kính L thấu kính gì? Màn E dịch chuyển theo chiều nào? b, Tính tiêu cự thấu kính độ phóng đại ảnh hai trường hợp HD: a, Vật thật cho ảnh thật =>f >0 => Thấu kính hội tụ E dời xa thấu kính ảnh vật chuyển động chiều k A2 B2 f − d1 ∆d ' 30 = = = b, Có k2 k1 k1 = -3; k2 = -5 GV: Đinh Thứ Cơ Trang /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/rpu1535388259-3802816-15353882595508/rpu1535388259.doc Trường THPT Kim Sơn A Dạng 2: Bài toán dời vật, dời thấu kính theo phương trục Tính d1; d2 theo f, dựa vào ∆ d = -2 tính f = 15cm Bài 5: Thấu kính hội tụ có f = 12cm Điểm sáng A trục có ảnh A' Dời A gần thấu kính thêm 6cm, A' dời 2cm khơng đổi tính chất Xác định vị trí vật ảnh lúc đầu HD: Dựa vào công thức ∆d ' f2 =− biết ∆ d; ∆ d'; f tính d1, d2 ∆d (d1 + ∆d − f )(d1 − f ) ĐS: 36cm; 18cm Bài 6: Thấu kính phân kỳ có f = -10cm Vật AB trục chính, vng góc với trục chính, có ảnh A'B' Dịch chuyển AB lại gần thấu kính thêm 15cm ảnh dịch chuyển 1,5cm Xác định vị trí vật ảnh lúc đầu HD: Từ ∆d ' f2 =− biết ∆ d; ∆ d'; f tính d1, d2 ∆d (d1 + ∆d − f )(d1 − f ) ĐS: 30cm; -7,5cm Bài 7: Vật thật đặt trước thấu kính, trục vng góc với trục Ảnh thật lớn lần vật Dời vật xa thấu kính thêm 3cm ảnh thật dời 18cm Tính tiêu cự HD: ∆d ' Từ = − k1 k tính k2; => Biết k1; k2 =>Tính d1; d2 theo f, dựa vào ∆ d = 3cm tính f = 18cm ∆d Bài 8: Vật AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ ảnh thật A 1B1 cao 2cm Dời AB lại gần thấu kính thêm 45cm ảnh thật A2B2 cao 20cm cách A1B1 đoạn 18cm Xác định tiêu cự vị trí ban đầu vật HD: k A2 B2 20 ∆d ' 18 = = = 10 => k1; k2 = − k1 k = k1 A1 B1 ∆d − 45 Tính d1; d2 theo f, dựa vào ∆ d = - 45cm tính f = 10cm; d1 = 60cm Bài 9: Vật cao 5cm Thấu kính tạo ảnh cao 15cm Giữ nguyên vị trí thấu kính dời vật xa thấu kính thêm 1,5cm Sau dời để hứng ảnh rõ vật, ảnh có độ cao 10cm Tính tiêu cự thấu kính ĐS: 9cm Bài 10: Vật AB đặt cách thấu kính hội tụ đoạn 30cm Ảnh A 1B1 ảnh thật Dời vật đến vị trí khác, ảnh vật ảnh ảo cách thấu kính 20cm Hai ảnh có độ lớn Tính tiêu cự thấu kính ĐS: 20cm GV: Đinh Thứ Cơ Trang /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/rpu1535388259-3802816-15353882595508/rpu1535388259.doc Trường THPT Kim Sơn A ...Dạng 2: Bài tốn dời vật, dời thấu kính theo phương trục Tính d1; d2 theo f, dựa vào ∆ d = -2 tính f = 15cm Bài 5: Thấu kính hội tụ có f = 12cm Điểm sáng... thêm 3cm ảnh thật dời 18cm Tính tiêu cự HD: ∆d ' Từ = − k1 k tính k2; => Biết k1; k2 =>Tính d1; d2 theo f, dựa vào ∆ d = 3cm tính f = 18cm ∆d Bài 8: Vật AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ ảnh... ban đầu vật HD: k A2 B2 20 ∆d ' 18 = = = 10 => k1; k2 = − k1 k = k1 A1 B1 ∆d − 45 Tính d1; d2 theo f, dựa vào ∆ d = - 45cm tính f = 10cm; d1 = 60cm Bài 9: Vật cao 5cm Thấu kính tạo ảnh cao 15cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap tu luandoi vatdoi thau kinh theo phuong truc chinh, Bai tap tu luandoi vatdoi thau kinh theo phuong truc chinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay