slide tiểu luận hôn nhân gia đình và sự biến đổi từ truyền thống đến hiện đại

36 8 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:24

Gia đình là phạm trù xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người; Gia đinh la môt thiêt chê xa hôi đăc thu, môt hinh anh “xa hôi thu nho”, cơ ban nhât cua xa hôi. liên quan đến hoạt động của toàn xã hội và mỗi cá nhân. Theo quan điểm hệ thống, mỗi thiết chế ấy biến đổi sẽ dẫn đến cả hệ thống biến đổi và ngược lại, những thiết chế xung quanh gia đình trong hệ thống xã hội nói chung (như kinh tế, pháp luật, văn hóa…) biến đổi cũng khiến cho gia đình biến đổi theo. Gia đình Việt Nam không nằm ngoài quy luật này. Tiểu luận: Hơn nhân gia đình biến đổi từ truyền thống đến đại Khái niệm gia đình mối quan hệ gia đình xã hội 1.1 Khái niệm Gia đinh la môt hinh thưc tô chưc đơi sông công đông cua ngươi, môt thiêt chê văn hoa – xa hôi đăc thu, đươc hinh thanh, tôn tai va phat triên sơ cua quan hôn nhân, quan huyêt thông, quan nuôi dương va giao duc … giưa cac viên Gia đình phạm trù xuất sớm lịch sử lồi người; Gia đinh la mơt thiêt chê xa hôi đăc thu, môt hinh anh “xa hôi thu nho”, ban nhât cua xa hôi liên quan đến hoạt động toàn xã hội cá nhân Theo quan điểm hệ thống, thiết chế biến đổi dẫn đến hệ thống biến đổi ngược lại, thiết chế xung quanh gia đình hệ thống xã hội nói chung (như kinh tế, pháp luật, văn hóa…) biến đổi khiến cho gia đình biến đổi theo Gia đình Việt Nam khơng nằm quy luật 1.2 Mối quan hệ gia đình xã hội a Gia đinh la tê bao cua xa hôi: Gia đinh co vai tro rât quan đôi vơi sư phat triên cua xa hôi, la nhân tố tôn tai va phat triên cua xa hôi, la nhân tô cho sư tôn tai va phat triên cua xa hôi Gia đinh môt tê bao tư nhiên, la đơn vi nho nhât đê tao nên xa hôi Không co gia đinh đê tai tao người xa khơng tơn tai va phat triên đươc Chinh vi vât, muôn xa hôi tôt thi phai xây dưng gia đinh tôt Tuy nhiên mưc đô tac đông cua gia đinh đôi vơi xa hôi phu thuôc vao ban chât tưng chê đô xa hôi Trong cac chê xa hôi dưa chê đô tư hưu vê tư liêu sx, sư bât binh đăng quan gia đinh, quan xa hôi đa han chê rât lơn đên sư tac đông cua gia đinh đôi với xa hôi b Gia đinh la câu nôi giưa ca nhân va xa hôi Môi ca nhân chi co thê sinh gia đinh Không thê co sinh tư bên ngoai gia đinh Gia đinh la môi trương đâu tiên co anh hương rât quan đên sư hinh phat triên tinh cach cua môi ca nhân Va cung chinh gia đinh, môi ca nhân se hoc đươc cach cư xử vơi xung quanh va xa hôi c Gia đinh la tô âm mang lai cac gia tri hanh phuc Gia đinh la tô âm, mang lai cac gia tri hanh phuc, sư hai hoa đơi sông cua môi viên, môi công dân cua xa hôi Chi gia đinh, mơi thê hiên môi quan tinh cam thiêng liêng giưa vơ va chông, cha me va cai Gia đinh la nơi nuôi dương, chăm soc công dân tôt cho xa hôi Sư hanh phuc gia đinh la tiên đê đê hinh nên nhân cach tôt cho công dân cua xa hôi Vi vây muôn xây dunwjg xa hôi thi phai chu xây dưng gia đinh Hô chu tich noi: “Gia đinh tôt thi xã hôi tôt, nhiêu gia đinh tôt công lai thi lam cho xa hôi tôt hơn” Xây dưng gia đinh la môt trach nhiêm, môt bô phân câu chinh thê cac muc tiêu phân đâu cua xa hôi, vi sư ôn đinh va phat triên cua xa hôi Thê nhưng, cac ca nhân không chi sông quan gia đinh ma co quan xa hôi Môi ca nhân không chi la viên cua gia đinh ma la viên cua xa hôi Không thê co bên ngoai xa hôi Gia đinh đong vai tro quan đê đap ưng nhu câu vê quan xa hôi cua mô ca nhân Ngươc lai, bât cư xa hôi nao cung thông qua gia đinh đê tac đông đên môi ca nhân Măt khac, nhiêu hiên tương cua xa hôi cung thông qua gia đinh ma co anh hương tich cưc hoăc tiêu cực đên sư phat triên cua môi ca nhân vê tư tương, đao đưc, lôi sông Măc du, gia đinh va xa hôi co môi quan biên chưng vơi nhau, gia đinh vân co tinh đôc lâp tương đôi cua no Bơi vi gia đinh va quan gia đinh bi chi phôi bơi cac yêu tô khac tôn giao, truyên thông, phap luât … vi vây, măc du xa hôi co thay đôi môt sô gd vân lưu giư truyên thông cua gia đinh Trong tiên trinh lich sư nhân loai, cac phương thưc san xuât lân lươt thay thê nhau, dẫn đên sư biên đôi vê hinh thưc tô chưc, quy mô va kêt câu gia đinh Tư gia đinh tâp thê – với hinh thức quân hôn, huyêt thông; gia đinh căp đôi vơi hinh thưc hôn nhân đôi ngâu; đên gia đinh ca thê vơi hinh thưc hôn nhân môt vơ môt chông Tư gd môt vơ môt chông bât binh đăng sang gia đinh môt vơ môt chông, vơ chông binh đăng Tât ca bươc tiên gia đinh đêu phu thuôc vao bươc tiên san xuât, trinh đô phat triên kinh tê, chinh tri, văn hoa, xã hôi cua môi thơi đai lich sư Đăc điêm, đao đưc, lôi sông gia đinh cung bi chi phôi bơi quan xã hôi Vi vây, môi chê đô xa hôi khac nhau, co quan điêm khac vê tiêu chuân đao đưc, lôi sông … 1.3 Chức gia đình Từ cách tiếp cận xã hội học, xét chất, gia đình có chức bản: 1.3.1 Chức sinh sản Gia đình nơi tái sản sinh người, cung cấp thành viên, nguồn nhân lực cho gia đình xã hội Mặt khác, sinh sản gia đình giúp cho việc xác định nguồn cội người, từ tránh nạn quần hơn, góp phần tạo nên tơn ty gia đình, trật tự xã hội, đảm bảo điều kiện cho nòi giống phát triển Ngày nay, khoa học sinh sản phát triển cao sinh sản tự nhiên gia đình ưu điều kiện để bảo vệ nòi giống người, sở, tảng cho người tham gia vào đời sống xã hội phát triển 1.3.2 Chức giáo dục Gia đình nơi dưỡng dục thể chất, tinh thần, hình thành nhân cách cho người xã hội Từ trường học này, cá nhân người thầy thân yêu cha mẹ, ông bà giáo dục kiến thức, kỷ sống để thích ứng, hòa nhập vào đời sống cộng đồng Nêu gương cách giáo dục tốt gia đình ( Cha mẹ thương yêu chân thành, tôn trọng, giúp đỡ nhau; cha mẹ, ông bà vừa yêu quý vừa nghiêm khắc bao dung với cháu ), gia đình với họ hàng, với láng giềng, với cộng đồng ( trọng nhân nghĩa, làm điều thiện, sống chan hòa, ghét thói gian tham, điều giả dối ), qua giúp cháu tiếp thu cách tự nhiên, nhẹ nhàng học đời lại tác động mạnh mẽ đến trình hình thành phát triển nhân cách 1.3.3 Chức kinh tế Đây chức nhằm đảm bảo tồn phát triển gia đình, góp phần vào phát triển toàn xã hội Lao động thành viên gia đình hoạt động kinh tế gia đình nhằm tạo nguồn lợi đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất ( ăn, ở, lại ) lẫn nhu cầu tinh thần ( học hành tiếp cận thông tin, vui chơi giải trí ) Gia đình đơn vị tiêu dùng, việc tiêu dùng sản phẩm hàng hóa dịch vụ xã hội tác động vào sản xuất, tiền tệ, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển Gia đình thực thể xã hội, tồn xã hội thừa nhận Như thân gia đình mang giá trị xã hội Chính chức gia đình đem lại cho giá trị đích thực Cho đến chức gia đình giữ ngun giá trị Sự thừa nhận chức gia đình tức thừa nhận gia đình giá trị xã hội 1.3.4 Chức tâm lý – tình cảm Nhờ vào quan hệ hôn nhân quan hệ huyết thống nên thành viên gia đình có tình u thương ý thức, trách nhiệm với Chính vậy, gia đình nơi để chăm sóc vật chất lẫn tinh thần, thỏa mãn nhu cầu tình cảm, cân tâm lý, giải tỏa ức chế từ quan hệ xã hội Không phải ngẫu nhiên người ta gọi gia đình với cách gọi yêu thương, trìu mến, ấm áp Trong gia đình người già chăm sóc khỏe mạnh, vui vẻ lạc quan, truyền lại cho cháu vốn sống, cách ứng xử đẹp Nơi đó, biết u kính, lời cha mẹ, vợ chồng quan tâm chia sẻ vui buồn cực nhọc với Ở đó, người cảm nhận gần gũi, thân thương từ khoảng sân, mái nhà, giường đến quan hệ họ hàng thân thiết Khi thành viên gặp biến cố, gia đình, dòng họ có quan tâm, chia sẻ có giúp đỡ để niềm vui nhân đơi, nỗi buồn vơi nửa Điều sẻ tạo nên sợi dây vơ hình bền chặt kết nối nghĩa tình người gia đình, dòng họ, thân tộc lại với Mối quan hệ đồng bào từ mà hình thành làng xóm, xã hội, trở thành tảng tình yêu quê hương, đất nước, người Cả chức xuất yếu tố mới, Một số nhà nghiên cứu cho rằng: Nếu có gọi gia đình Việt Nam đại có lẽ tăng cường yếu tố dân chủ tổ chức Xã hội tạo điều kiện cho người có giá trị tự thân Thêm nhân tố để bảo đảm bình đẳng tương quan chức thành viên gia đình Khơng có áp bức, thống trị (được xét mặt khái quát) Và chức giáo dục, số nhà nghiên cứu cho giáo dục gia đình có xu hướng thay đổi xã hội đại vấn đề mà giới trẻ gặp phải tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, tơn kính ơng bà cha mẹ có xu hướng giảm sút… hay chuyển giao, phó mặc chức gia đình cho thiết chế xã hội khác trường học, dịch vụ xã hội (dịch vụ chăm sóc trẻ, giúp việc nhà)… Sự biến đổi quy mơ, kiểu loại gia đình, biến đổi đời sống hôn nhân, tâm lý – tình cảm lựa chọn kết quan tâm đáng kể nghiên cứu gia đình thời gian qua Rất nhiều khía cạnh khác gia đình có biến đổi điều kiện xã hội biến đổi, điều tạo nên biến đổi khn mẫu gia đình nói chung Vì thế, việc xác định rõ ràng, chuẩn xác đặc trưng gia đình Việt Nam vấn đề không dễ dàng 1.4 Sự biến đổi cấu gia đình Cơ cấu gia đình thành tố tạo nên gia đình quan hệ qua lại chúng với Nói cách khác cấu gia đình số lượng, thành phần mối quan hệ thành viên hệ gia đình Cơ cấu gia đình quy mơ gia đinh, kiểu loại gia đình, mối quan hệ hệ gia đ ình Cơ cấu gia đình tồn mối quan hệ qua lại thành viên gia đình: quan hệ ruột thịt, quan hệ tinh thần-đạo đức, quan hệ uy quyền Trong tác phẩm “Tam giác gia đình” tác giả Hồ Ngọc Đại, ơng đề cập đến: “Gia đình khái niệm hình thành từ ba thành phần, gồm “đại lượng khác tên” bố, mẹ hình thành nên tam giác gia đình” đặt bối cảnh gắn với tam giác đời sống xã hội mà ba đỉnh cá nhân – gia đình – xã hội mối liên hệ khó bóc tách Điều cho thấy biến đổi gia đình ln gắn với biến đổi cá nhân xã hội Hiển nhiên, gia đình hệ mối tương tác cá nhân xã hội sống Gia đình với chức cố gắng điều hồ mối quan hệ phù hợp với hoàn cảnh xã hội Mọi xã hội giống tự nhiên, không ngừng biến đổi Sự ổn định xã hội ổn định bề ngồi Thực tế, khơng ngừng thay đổi bên thân Sự biến đổi xã hội dẫn theo yếu tố bên yếu tố khác (Kinh tế- văn hóa- trị- qn ) thay đổi Và gia đình thành tố tồn bên xã hội, coi gia đình nhóm xã hội sơ cấp, “tế bào” xã hội, hay hiểu rộng gia đình thiết chế xã hội Vào năm đầu đổi mới, “ mở cửa”, với tác động mạnh mẽ chế thi trường, kéo theo du nhập ạt lối sống, phương thức sinh hoạt xã hội phương Tây vào nước ta làm thay đổi phần giá trị truyền thống, đặc biệt gia đình Việt Nam dù nơng thơn hay thành thị Có thể tùy dân tộc, vùng, dòng họ, gia đình mà thay đổi nhiều hay Qua gia đình, chân dung xã hội cách sinh động toàn diện kinh tế, trị, văn hóa, khoa học, tư tưởng, tơn giáo, lối sống, phong tục, tập qn, tín ngưỡng 1.4.1 Một số xu hướng biến đổi gia đình từ gia đình truyền thống đến gia đình đại: Thứ nhất, quy mơ, kích cỡ gia đình Việt Nam “thu hẹp lại”, gia đình hạt nhân trở nên phổ biến, dần thay gia đình mở rộng nhiều hệ sống mái nhà Xu hướng biểu rõ nét tốc độ thị hố ngày gia tăng Thứ hai, chức giáo dục hệ trẻ truyền thụ văn hố nhiều bị xem nhẹ Gia đình có xu hướng “giao phó” chức cho thiết chế trường học hệ thống dịch vụ xã hội khác Thứ ba, chức kinh tế gia đình có xu hướng chuyển phần “sản xuất” sang “tiêu dùng” Vẫn tồn với tư cách đơn vị kinh tế, song thành viên gia đình lại theo đuổi mục đích khác nhau, theo hoạt động kinh tế khác nhau, thành viên có xuất chung “nguồn ngân sách” “tài khoản” riêng mà không sản gia đình truyền thống 10 luật Pháp luật nhân gia đình nước có qui định chặt chẽ kết hôn, quyền nghĩa vụ vợ chồng chấm dứt hôn nhân Luật HN & GĐ Việt Nam năm 2014 qui định vấn đề kết hôn bao gồm điều kiện kết hôn, ghi thức kết hôn, huỷ kết hôn trái pháp luật; qui định quyền nghĩa vụ vợ chồng chấm dứt nhân Ngồi đặc điểm trên, có quan điểm cho nhân có đặc điểm bình đẳng Ở Việt Nam, bình đẳng coi đặc điểm hôn nhân xã hội chủ nghĩa Bởi vì, quy định pháp luật (Luật Bình đẳng giới, ) xác định vợ chồng bình đẳng tiêu chí đánh giá tiến xã hội nguyên tắc chế độ nhân gia đình, nội dung bình đẳng pháp luật qui định quan hệ nhân thân quan hệ tài sản vợ chồng Tóm lại, cứ vào qui định hôn nhân Luật hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2014, hiểu hôn nhân theo quy định pháp luật: Là liên kết tự nguyện, bình đẳng, theo qui định pháp luật người đàn ông người đàn bà, nhằm chung sống suốt đời với tư cách vợ chồng, mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững 22 2.2.2 Hôn nhân đồng giới: Nhà nước không thừa nhận nhân người giới tính (Điều khoản Luật nhân gia đình năm 2014) Hôn nhân đồng giới hôn nhân hai người có giới tính sinh học Hơn nhân đồng giới có gọi "hơn nhân bình đẳng" hay "bình đẳng nhân", thuật ngữ sử dụng phổ biết từ người ủng hộ Việc hợp pháp hố nhân đồng giới mô tả thuật ngữ "định nghĩa lại hôn nhân" từ trường phái có quan điểm đối lập Ở Việt Nam, nhân đồng giới vấn đề tồn tranh cãi gay gất người ủng hộ không ủng hộ Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới cho việc hợp pháp hố nhân đồng giới để đảm bảo nhân quyền (quyền người), đảm bảo bình đẳng quyền lợi người thuộc thiên hướng tình dục khác xã hội; cặp đơi đồng tính thiết lập mối quan hệ bền vững tương đương cặp đơi khác giới tất góc độ tâm lý; phân cơng vai trò thành viên gia đình đồng tính cơng hơn; thể chất tâm lý người tăng cường tốt hôn nhân hợp pháp đồng thời xã hội hưởng nhiều lợi ích từ việc cơng nhận hôn nhân đồng giới, loại bỏ kỳ thị phân biệt đối xử Ngược lại, người khác phản đối nhân đồng giới họ cho kiểu gia đình có khiếm khuyết (trẻ em ni cặp đồng tính dễ gặp tổn thương tâm lý lệch lạc hành vi, hôn nhân đồng tính thường khơng bền vững, khơng có khả trì nòi giống, làm sụt giảm giá trị nhân văn hóa xã hội, thúc đẩy tình trạng làm cha/mẹ đơn thân ), chấp thuận để nhân đồng tính nhân rộng gây tác hại cho xã hội trẻ em Theo người phản đối, nhân đồng tính coi vấn đề nhân quyền, mà vấn đề tác động tiêu cực lâu dài với xã hội trẻ em Để đảm bảo xã hội trẻ em phát triển lành mạnh Chính phủ khơng nên cơng nhận dạng hôn nhân Ở số nước giới: Hơn nhân đồng giới thực cách đơn giản theo nghi thức tôn giáo Nhiều cộng đồng tín ngưỡng giới cho phép hai người giới kết hôn thực lễ giới, ví dụ như: Phật giáo Đài Loan, Úc, Nhà thờ Thụy Điển, Giáo hội Presbyterian, Do Thái giáo bảo thủ, Giáo hội Thống Nhất Canada Trước công nhận hôn nhân đồng giới, nhiều nước có luật cho cặp đồng tính đăng ký sống chung gọi kết hợp dân sự, quy định quyền lợi bổn phận họ Đan mạch từ năm 1989, Na Uy năm 1993 Hiện tại, có 23 quốc gia thức cơng nhận hôn nhân đồng giới, quốc gia gần hợp pháp hóa nhân đồng giới Colombia vào tháng 04 năm 2016 24 Tìm hiểu phân cơng vai trò, gắn kết thành viên gia đình đồng tính: Cục thống kê Úc tiến hành điều tra, kết thống kê cho thấy gia đình đồng tính có nhiều ưu điểm vượt trội hơn:  59% cặp đồng tính nữ 57% đơi đồng tính nam biết chia sẻ cơng việc chung gia đình có 38% cặp vợ chồng dị tính làm điều  Hơn 50% cặp đồng tính có cử nhân làm việc với chức vụ cao quản lý chuyên gia số lĩnh vực Con số cặp đơi dị tính 40%  Về thu nhập, có khoảng 50% cặp đồng tính Úc kiếm 1.000 USD Có khoảng 33.700 cặp vợ chồng đồng tính 6.300 đứa trẻ nuôi dưỡng tuần  gia đình Một nhóm nhà nghiên cứu Úc tiến hành khảo huynh đồng tính phát số sát 500 trẻ em 315 cặp đơi phụ với gia đình dị tính, trẻ em nuôi điểm họ cao 6% so nấng đơi đồng tính đánh giá cao mặt sức khỏe nói chung lẫn gắn kết gia đình Trưởng nhóm nghiên cứu lý giải: "Có vẻ mối quan hệ phụ huynh 25 gia đình đồng tính thường tốt tạo tác động tích cực sức khỏe trẻ em Cuộc nghiên cứu trước cho thấy: Nếu so với gia đình dị tính vai trò phụ huynh gia đình đồng tính thường bình đẳng Mỗi người đảm nhận vai trò phù hợp với kỹ khơng phải rơi vào định kiến giới Ví dụ mẹ phải nhà chăm sóc trẻ em cha kiếm tiền Điều dẫn đến đơn vị gia đình hài hòa kéo theo sức khỏe tốt hạnh phúc hơn" Hay, nghiên cứu năm 2014, Đại học Mở Anh khảo sát 5.000 người để tìm hiểu tình hình sống chung cặp đôi đại phương thức giữ gìn mối quan hệ Theo đó, cặp đơi đồng tính hầu hết có mối quan hệ tình cảm hạnh phúc cặp đơi dị tính Ngày 21/11/2013, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu Quốc hội Việt Nam cần sửa đổi Luật Hôn nhân Gia đình để bảo đảm cho cặp đồng tính hưởng đầy đủ tất quyền cặp vợ chồng khác, có quyền kết hôn, thủ tục đăng ký pháp luật bảo hộ đầy đủ tài sản Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc có quan điểm: Việt Nam có nhiều tiến lĩnh vực sách lập pháp Các khái niệm bình đẳng, tự khơng phân biệt đối xử bảo đảm Hiến pháp sửa đổi Trong q trình xem xét sửa đổi luật nhân gia đình nay, dường việc cấm hôn nhân đồng giới bãi bỏ Tuy nhiên, mong muốn luật xa để bảo đảm quyền cặp đôi đồng giới tương tự hôn nhân khác." Theo kết điều tra quốc gia "Quan điểm xã hội với hôn nhân giới" (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) Viện Nghiên cứu xã hội, Kinh tế Môi trường công bố ngày 26 tháng 03 năm 2014, khảo sát tỉnh, thành phố Việt Nam gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM, An Giang, Sóc Trăng với tham gia 5.300 người dân, có tới 90% người dân biết đồng tính việc sống chung vợ chồng hai người giới tính (62%) Một tỷ lệ lớn (30%) người dân có quen người đồng tính (họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm…), 33,7% ủng hộ việc hợp pháp hóa nhân giới, số lại khơng đồng ý Về việc cơng nhận quyền sống chung vợ chồng người giới tính, số người ủng hộ 41,2% Hình thức sống chung giới nên hợp pháp hóa theo dạng "kết hợp dân sự" "đăng ký sống chung vợ chồng" Ngày tháng năm 2015, chỉnh sửa từ luật Hơn nhân gia đình 2014 có hiệu lực, quy định khơng cấm kết người giới tính, coi hủy bỏ luật cấm năm 2000 Tuy nhiên, theo Điều "Điều kiện kết hơn" có ghi "Nhà nước không thừa nhận hôn nhân người giới tính" Như vậy, người đồng giới tính chung sống, khơng pháp luật giải có tranh chấp xảy chung sống Hơn nhân đồng giới tiếp tục gây tranh cãi, thời gian vừa qua liên tiếp có đám cưới đồng tính tổ chức Ở thời điểm này, dư luận xã hội tương đối “mở” với nhân đồng tính rào cản pháp lý có nên tháo bỏ? 2.3 Một số thay đổi Hôn nhân 2.3.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời: biến đổi nội dung quy luật hôn nhân cách thực chúng, thể biến đổi tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời Việt Nam có thay đổi, biến chuyển so với ngày trước: Tiêu chí lựa chọn định nhân Việt Nam truyền thống dựa tiêu chí như: tương đồng hai gia đình địa vị xã hội, điều kiện kinh tế, giai cấp xã hội Đây tiêu chí mà nhân Việt Nam truyền thống hay lựa chọn nhất, có tiêu chí khác tuổi tác, trình độ học vấn, nơi cư trú, dân tộc, tơn giáo, nghề nghiệp Hơn nhân 28 người có đặc điểm xã hội văn hóa cho phép chuyển tiếp ổn định an toàn địa vị xã hội nghề nghiệp, tài sản từ bố mẹ sang hệ tương lai Tiêu chí lựa chọn nhân Việt Nam nay: dựa vào khoảng cách địa lí, lối sống, tơn giáo, văn hóa, điều kiện gia đình hai bên Nhưng chủ yếu dựa vào tính cách quan niệm sống hai bên hợp hay không Quyết định hôn nhân: biến đổi hình thức lựa chọn định, thể thay đổi vai trò người tham gia vào trình mà chủ yếu chuyển đổi vị trí chủ đạo gia đình cá nhân Có hai hình thức lựa chọn bạn đời chủ yếu hôn nhân đặt nhân tự Có thể phân chia cụ thể thành bốn nhóm : Hơn nhân đặt cha mẹ gia đình, Tự lựa chọn đồng ý cha mẹ, Tự lựa chọn không cần chuẩn y cha mẹ, Hôn nhân đặt tự lựa chọn song song tồn Hôn nhân Việt Nam truyền thống chủ yếu cha mẹ, họ hàng định, cha mẹ thường đặt hôn nhân từ chưa sinh nhằm liên kết sức mạnh hai gia đình 29 Sự can thiệp bậc cha mẹ vào việc hôn nhân luật pháp phong kiến thừa nhận ủng hộ, từ Luật Hồng Đức kỷ XV, Luật Gia Long kỷ XIX, luật Dân thời kỳ thuộc Pháp trước năm 1945 Các đạo luật cố gắng trì phong tục lạc hậu nhân gia đình như: quyền gia trưởng tuyệt đối người cha lệ thuộc mặt vào cha mẹ; thừa nhận chế độ đa thê; trì bất bình đẳng nam nữ, vợ chồng, phân biệt đối xử trai với gái Theo luật Gia Long, hôn nhân đôi nam nữ khế ước hợp pháp người chủ gia đình nhà trai chủ gia đình nhà gái Những người chủ hai gia đình có trách nhiệm ký vào khế ước Chữ ký thân đôi nam nữ không cần thiết (Vũ Văn Mẫu, 1962) Tình u lứa đơi khơng coi trọng hôn nhân truyền thống Các bậc cha mẹ tin khôn ngoan kinh nghiệm, họ đạt nhân “hợp ý” cho họ Họ lo ngại tự lựa chọn chúng bị tình u mù qng dẫn dắt mà bỏ qua khơng tương hợp cá nhân gây mâu thuẫn gia đình sau (Nguyễn Hữu Minh, 1999; Bộ Văn hố - Thể thao Du lịch quan khác, 2008) Chính thế, mà việc định nhân điều khó 30 Nhưng nay, hôn nhân Việt Nam có biến đổi mới: Con có quyền định nhân mình, có quyền lựa chọn bạn đời - người chung sống suốt đời với họ 2.3.2 Thay đổi độ tuổi kết hôn Theo quy định Luật nhân gia đình 2000, nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên đăng ký kết Tức nam bước sang tuổi 20, nữ bước sang tuổi 18 phép kết hôn Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật nhân gia đình 2014 có hiệu lực thi hành, nam bước sang tuổi 20, nữ bước sang tuổi 18 mà kết hôn vi phạm, theo quy định Luật nam giới phải đủ 20 tuổi nữ giới đủ 18 tuổi Thực tế nay, tác động tồn cầu hóa, kinh tế thị trường, hội nhập, giao thoa văn hóa quốc tế… khiến cho phận giới trẻ quan niệm việc kết hôn khác với thời kỳ trước Cả nam nữ thời kỳ trước, với tư tưởng“trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng” đến tuổi 18 20 chưa xây dựng gia đình coi bị“ ế Thậm chí kết sớm so với độ tuổi quy định (đó lý nạn tảo hôn xuất nhiều thời kỳ trước) Nhưng nay, bận rộn, mải mê 31 kiếm tiền, theo đuổi nghiệp … mà phận niên khơng muốn xây dựng gia đình sớm Lứa tuổi 18 - 20 sớm để họ xây dựng gia đình Quan niệm xưa, “an cư lập nghiệp” ngày nhiều bạn trẻ quan niệm lập nghiệp xây dựng gia đình ổn định sống 2.3.3 Ly thân ly hôn Khi ly xảy ra, mối quan hệ gia đình, người chịu thiệt thòi người phụ nữ Trong nhân truyền thống, việc ly thân ly hôn việc hệ trọng, thường người phụ nữ khơng có nhiều quyền hạn để đinh Do ảnh hưởng tư tưởng nho giáo, người phụ nữ luôn người chịu thiệt thòi gia đình Quyền hành nằm tất tay người đàn ông Nhiều người phụ nữ sống cam chị, có tình trạng bị bạo lực, hành hạ không gián ly thân ly hôn sợ điều tiếng, khơng giám vượt qua lễ giáo để giải phóng thân Còn nhân thời đại, xã hội không quan trọng việc người phụ nữ có ly dị, ly hay chưa Với sống đại, sống gấp, sống vội Yêu nhanh – cưới nhanh ly hôn nhanh Tư tưởng người phụ nữ giải phóng, xã hội bình đẳng hơn, khoan dung với người phụ nữ ly dị chồng Nhưng điều gây hệ lụy, liên kết gia đình lỏng lẽo, dễ bị tan vỡ 32 Tóm tắt biến đổi nhân gia đình từ truyền thống đến đại STT Tiêu chí Hơn nhân gia đình truyền thống đình đại Một nam nữ, nam với nam, nữ với Hôn nhân công nhận Hôn nhân gia Một nam nữ nữ (hôn nhân đồng giới) - Có thể chung sống - Dựa quan hệ hôn nhân pháp luật - Cha mẹ định việc hôn nhân (cha mẹ đặt đâu không cần cưới hỏi pháp luật quy định ngồi đấy) - Chủ thể chủ tượng có Các mối quan hệ gia - Việc kết hôn ly thơng qua gia đình, họ đình tộc lệ làng Chế độ hôn nhân bị ràng buộc nặng nề lệ làng dư luận xã hội động tìm hiểu đối quyền tự định muốn tiến tới hôn nhân -được Chế pháp độ hôn lý nhân hóa vàđã thể chế hóa Thế hệ Có nhiều hệ chung số (3-4 hệ) 1-2 hệ chung sống - Mong có đơng nhiều cháu - Xu hướng con, từ đến - Việc sinh trách nhiệm lớn lao, báo hiếu - Khơng có khơng cha mẹ, dòng họ tổ tiên để bảo tồn nòi giống - Điều chỉnh mối quan hệ gia Mục đích - Tư tưởng nho giáo, trọng nam khinh nữ 33 đình bình đẳng - Quan niệm khơng khắt khe Chứng minh cho - Trinh tiết người phụ nữ quan trọng Người phụ nữ bị trừng phạt vi phạm quan niệm này: cạo trọc đầu Quan niệm bôi vôi hay bỏ trào điều lưu này“sống xuấtthử” phận niên Họ sống vớithanh chấm dứt rọ trơi sơng vợ chồng, họ không thấy hợp Người định Người chồng định tất Các thành viên cơng việc gia đình người cao tuổi gia đình quan hệ bình nhà đẳng, tồn độc lập Nam, nữ có quốc tịch Quốc tịch Nam, nữ đại số có quốc tịch Việt Việt Nam nước Nam (được pháp luật cơng nhận) Kết cấu Kết cấu gia đình chặt chẽ Kết cấu gia đình lỏng lẻo, dễ ly tan vỡ Nghi lễ cưới hỏi xã hội truyền thống có phần rườm Một số tục lệ đám cưới xưa rà, nhiều thủ tục Các thủ tục xưa thường bao gồm: lược bớt để phù hợp với đời sống - Mai mối để đôi bạn trẻ tìm hiểu đại Hiện giữ Nghi thức cưới hỏi - Lễ cheo: lễ tiến hành trước nhiều ngày, sau lễ cưới lại lễ dạm ngõ, ănchính hỏi, xin dâu, đón dâu, lại mặt Lễ ngày Lễ cheo nhà trai phải có lễ vật tiền bạc đem đến 34 cưới tổ chức nhà cô dâu, rể nhà cho làng xóm dâu để cộng đồng làng xóm hàng Nếu tổ chức nhà hàng, tiếp nhận thành viên dâu rể có nghi lễ - Chạm ngõ rót rượu mời bố mẹ, cắt bánh cưới, - Ăn hỏi trao nhẫn mời khách - Báo hỷ, chia trầu cau dùng tiệc - Nạp tài: nhà trai đem sinh lễ gồm trầu cau, gạo nếp, thịt lợn, quần áo, đồ trang sức sang nhà gái Lễ có ý - Trang phục dâu rể nghĩa nhà trai góp chi phí cỗ bàn cho nhà gái biết họ âu hóa chuẩn bị sẵn sàng thứ cho cô dâu nhà chồng - Xin dâu - Đón dâu - Lại mặt : rể đem lễ vật lễ tổ tiên nhà gái Trang phục cô dâu rẻ áo the khăn xếp, áo dài truyền thống Đám cưới đại người Việt Nam có nhiều thay đổi song giữ nhiều nét văn hóa truyền thống Một số biểu tượng từ xưa coi trọng trầu cau, chữ hỷ màu đỏ hạnh phúc Các nghi lễ gia tiên lưu giữ việc chuẩn bị mâm ngũ bày bàn thờ, thắp hương báo cáo tổ tiên, lễ lên đèn (phổ biến miền Nam) Hiện nay, việc tổ chức đám cưới vừa gọn nhẹ, phù hợp với sống đại, vừa giữ nét đẹp văn hóa truyền thống Việt điều mà nhiều đôi uyên ương trọng Bởi khách mời đám cưới có nhiều vị cao tuổi, quen nếp sống cũ, bên cạnh có vị khách trẻ tuổi mang phong cách đại nên việc dung hòa phong tục truyền thống nét văn hóa phương Tây khiến đám cưới thêm vui vẻ, trọn vẹn 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Ngọc Đại Tam giác gia đình Tạp chí Xã hội học Số 3.1990, trang Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 2.4.2007 "Biến đổi quan niệm hôn nhân gia đình người Việt khu tái định cư huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh", Nguyễn Thị Nguyệt, tạp chí Nghiên cứu văn hóa, số 5, tháng năm 2013 "Những biến đổi giá trị văn hóa truyền thống gia đình người Việt nay", Nguyễn Văn Bốn, In Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Thực tương lai gia đình giới hội nhập (Reality and future of family in the integrated world), Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội, 2012 tr.450 - 458 "Sự biến đổi gia đình Việt Nam góc nhìn xã hội học", Phạm Việt Tùng, tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 319, tháng năm 2011 "Về biến đổi khuôn mẫu gia đình Việt Nam đại", Trịnh Hòa Bình, Tạp chí Bắc Việt luật, ngày tháng năm 2011 Một tổ hợp đẹp, xinh xắn, cân đối mạnh mẽ Những nghiên cứu Xã hội học gia đình Việt Nam Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội, 1996 "Phát triển Xã hội Việt Nam Một tổng quan xã hội học năm 2000" Trịnh Duy Luân chủ biên Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2002 http://ngoisao.net/ 10 http://bacvietluat.vn/ 36 ... số xu hướng biến đổi gia đình từ gia đình truyền thống đến gia đình đại: Thứ nhất, quy mơ, kích cỡ gia đình Việt Nam “thu hẹp lại”, gia đình hạt nhân trở nên phổ biến, dần thay gia đình mở rộng... hố truyền thống, gia đình Việt Nam hồn tồn có khả gìn giữ nét sắc đặc trưng điều kiện phát triển giới đại 1.4.2 Sự khác biệt gia đình truyền thống gia đình đại Quy mơ gia đình: Trước đây, gia đình. .. Gia đình, dù hệ nào, hướng tới giá trị hạnh phúc người sống Dù đại hay truyền thống, bố mẹ hy sinh làm thứ để hạnh phúc Hơn nhân gia đình biến đổi từ truyền thống đến đại 2.1 Quan niệm hôn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: slide tiểu luận hôn nhân gia đình và sự biến đổi từ truyền thống đến hiện đại, slide tiểu luận hôn nhân gia đình và sự biến đổi từ truyền thống đến hiện đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay