de kiem tra he mon hoa hoc lop 12 truong quoc te a chau nam 2018 1

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:11

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU KIỂM TRA 2018 Môn HÓA Khối 12 Thời gian kiểm tra: 60 phút Mã đề 132 Họ tên học sinh : Lớp: ĐIỂM LỜI PHÊ BẢNG TRẢ LỜI Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh chọn tơ kín tròn bút chì tương ứng với phương án trả lời Cách tô đúng:  11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37 18 28 38 19 29 39 10 20 30 40 Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Ag = 108 ; Br = 80 Câu 1: Phản ứng sau chứng tỏ axit axetic mạnh axit cacbonic yếu axit sunfuric : 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O 2CH3COOH + CaSO4 → (CH3COO)2Ca + H2SO4 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4 CO2 + H2O + (CH3COO)2Ca → CaCO3 + 2CH3COOH A 1,3 B 1,4 C 2,4 D 1,2 Câu 2: Đốt cháy hỗn hợp đồng đẳng anđehit ta thu số mol CO2 = số mol H2O dãy đồng đẳng: A Anđehit đơn chức no B Anđehit vòng no C Anđehit hai chức no D Andehit no Câu 3: Khi cho axit axetic tác dụng với chất: KOH ,CaO, Mg, Cu, H2O, Na2CO3, Na2SO4, C2H5OH, số phản ứng xảy là: A B C D Câu 4: Đun sôi dung dịch gồm C2H5Cl KOH C2H5OH thu sản phẩm hữu là: A Hỗn hợp C2H5OH,CH2 = CH2 B CH2 = CH2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C C2H5OK D C2H5OH Câu 5: Metan điều chế cách sau : A Tổng hợp từ C H2 nhiệt độ 1000oC B Cho CaC2 tác dụng với nước C Đun muối Natri axetat với vôi xút D Cracking C2H6 nhiệt độ thích hợp Câu 6: Một dung dịch X chứa 5,4g chất đồng đẳng phenol đơn chức Cho dung dịch X phản ứng với nước brom dư thu 17,25g hợp chất chứa nguyên tử brom phân tử, giả sử phản ứng xảy hoàn tồn Cơng thức phân tử X là: A C10H13OH B C9H11OH C C8H9OH D C7H7OH Câu 7: Khối lượng axit axetic cần để pha 500ml dung dịch 0,01M gam? A 3g B 0,3g C 0,6g D 6g Câu 8: Nhận xét sau ? A Benzen anken thuộc dãy đồng đẳng chúng có phản ứng cộng hidro B Benzen gọi hexa-1,3,5-trien C Benzen thuộc loại hidrocacbon no khơng tác dụng với dung dịch brom D Các nguyên tử phân tử benzen nguyên tử phân tử etilen nằm mặt phẳng Câu 9: Một hỗn hợp gồm ancol etylic phenol Dùng phương pháp sau để tách rời phenol khỏi hỗn hợp? A Dùng dung dịch NaOH , chưng cất thổi khí CO2 vào B Dùng axit HCl để đẩy phenol C Dùng dung dịch brom D Dùng natri kim loại Câu 10: Trong chất sau: C2H6, C3H6, C6H6, C6H5CH=CH2.Chất cho phản ứng trùng hợp để tạo polime A C2H6 B C3H6, C6H6 C C6H6, C6H5CH=CH2 D C3H6, C6H5CH=CH2 Câu 11: Cho Na dư vào dung dịch etanol thấy khối lượng khí 5% khối lượng dung dịch etanol dùng Nồng độ phần trăm dung dịch etanol dùng là: A 97,08% B 16,43% C 65,72% D 43,16% Câu 12: Có chất : C2H5OH, H2O, CH3CHO, CH3OH Nhiệt độ sôi chất giảm theo thứ tự sau: A H2O, C2H5OH, CH3OH,CH3CHO B H2O,CH3OH, CH3CHO,C2H5OH C C2H5OH, CH3CHO, CH3OH, H2O D CH3CHO, C2H5OH, CH3OH, H2O Câu 13: Phản ứng Toluen Cl2 cho sản phẩm C6H5–CH2Cl Phản ứng thực điều kiện ? A ánh sáng khuếch tán B ánh sáng mặt trời C Xúc tác AlCl3 D Ngọn lửa Câu 14: Glixerol khác với ancol êtylíc pứ với A Cu(OH)2 B CH3COOH C Na D HBr Câu 15: Để tách etilen có lẫn tạp chất SO2, ta dùng thí nghiệm sau đây: A Cho hh khí lội thật chậm qua bình đựng dd Br2 có dư B Cho hh khí lội thật chậm qua bình đựng dd nước vơi có dư C Cho hh khí lội thật chậm qua bình đựng dd K2SO4 có dư D Cho hh khí lội thật chậm qua bình đựng dd KMnO4 có dư VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 16: Trộn 0,02 mol anken 0,03 mol ankan đốt cháy, cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa dung dịch vơi có dư thu 12 gam kết tủa Công thức phân tử chúng là: A C2H4 + C2H6 B C3H6 + C3H8 C C4H8 + C3H8 D C3H6 + C2H6 Câu 17: Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 / NH3 thu 3,24 gam Ag Công thức phân tử hai anđehit là: A C3H7CHO C4H9CHO B CH3CHO C2H5CHO C C2H5CHO C3H7CHO D CH3CHO HCHO Câu 18: Cho toluen tác dụng với khí Cl2 có mặt bột Fe theo tỉ lệ mol 1:1 thu được: A m-clotoluen B clobenzen C o- p-clotoluen D .benzyl clorua Câu 19: Chất sau chất lỏng sánh, nặng nước có vị ? A C2H5OH B C12H25OH C C6H5CH2OH D CH2OH-CHOH-CH2OH Câu 20: Câu sau không ? A Hợp chất hữu có chứa nhóm –CHO liên kết với cacbon andehit B Andehit vừa thể tính khử, vừa thể tính oxi hóa C Hợp chất R-CHO điều chế từ R-CH2OH D Trong phân tử andehit, nguyên tử liên kết với liên kết  Câu 21: Để phân biệt axit propionic axit acrylic, người ta dùng thuốc thử sau đây? A dd NaOH B H2 có xt Ni , to C dd brom D Dd HCl Câu 22: Dãy đồng đẳng anđehit acrylic CH2=CH-CHO có cơng thức chung A CnH2nCHO B (CH2CH3CHO)n C C2nH3nCHO D CnH2n -1CHO Câu 23: Cho sơ đồ sau : Hidrocacbon(X)  (Y)  etylclorua (X) : A C4H10 B C2H2 C4H10 C C2H2 D CH4 C2H2 Câu 24: Isopren cộng HBr theo tỉ lệ mol : tạo số sản phẩm tối đa : A B C D Câu 25: Y chất sơ đồ sau Cho sơ đồ phản ứng : C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → Y A C2H2 B C2H6 C C3H6 D C2H4 Câu 26: Ankan X có CTPT C5H12 tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo Tên X A isopentan B neopentan C pentan D 2,2-dimetylpropan Câu 27: Tỉ khối hidrocacbon so với Hidro 21 Hidrocacbon là: A C3H4 B C3H8 C C3H6 D C2H6 Câu 28: Cho chất sau: (X) H2C=CH-CH=CH2 ; (Y)HC≡C-CH3 ; (Z) HC≡C-CH2-CH3 ; (T) H3C-C≡C-CH3 ; (U) H2C=C=CH2 ; (I) HC≡C-CH=CH2 Phát biểu sau đúng: A (T)(Z) đồng đẳng C (X)(T)(Z) đồng phân B (U)(Y) đồng đẳng D (X)(Y) đồng phân Câu 29: Chất sau ancol bậc III ? A Ancol butylic B Ancol sec- butylic C Ancol isobutylic D Ancol tert-butylic Câu 30: Phân tích 2,12 gam hiđrocacbon thơm X thu 7,04 gam CO2 1,8 gam H2O Tỉ khối A so với khơng khí 3,66 Cơng thức X là: A C6H6 B C7H8 C C8H10 D C9H12 Câu 31: Hidrocacbon CH3-CH2-CH2-C≡C-CH3 có tên gọi là: A pent-2-in B propylmetyl axetilen VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C metyl n-propyl axetylen D hex-3-in Câu 32: Một bình kín đựng khí H2 & C2H2 (ở C,1atm) bột Ni Nung nóng bình thời gian sau làm lạnh bình đến 00C Nếu cho lượng khí sau nung qua dd AgNO3 /NH3 dư tạo 2.4g kết tủa vàng Tính khối lượng axetylen lại sau nung A 0,026g B 0,26g C 0,039g D 0,39g Câu 33: Dùng thuốc thử sau, để phân biệt: benzen, vinylbenzen, toluen: A HNO3+H2SO4 B Dung dịch Br2 C KMnO4 /H+ D Br2 lỏng, ngchất Câu 34: Đốt cháy hiđrocacbon X thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol nCO2 : nH2O = :1 Biết tỉ khối X so với He 26 X có cơng thức sau ? A C2H2 B C8H8 C C4H4 D C6H6 Câu 35: C5H10O2 có đồng phân axit ? A B C D Câu 36: Một hidrocacbon X đốt cháy cho n H2O = n CO2 Vậy X là: 1.Anken 2.Xicloankan Ankadien A Chỉ B Chỉ Ankin C D Chỉ có Câu 37: Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic CuO, t o , thu lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % A 6,6g B 8,25g C 5,28g D 3,68g Câu 38: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt etanal (anđehit axetic) propan-2-on (axeton)? A dd brom B dd Na2CO3 C H2 ( Ni, to) D ddHCl Câu 39: Trong sơ đồ sau: X  Y  PE Xvà Y là: (I) axetilen etilen A I sai, Iiđúng (II) propan etilen B I đúng, II sai C I, II sai D I, II Câu 40: Khi ancol R-CH2-OH (R gốc hiđrocacbon) bị oxi hóa CuO (t ) thu được: A Anđehit B Xeton C Axit D Khơng bị oxi hóa o ĐÁP ÁN made 132 Cautron dapan A A B B C D B D A 10 D 11 B 12 A 13 A 14 A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D A C D D C D B A D B C C D C C B C B C A C A D A Xem thêm tại: https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia-mon-hoa-hoc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... được: A Anđehit B Xeton C Axit D Khơng bị oxi h a o ĐÁP ÁN made 13 2 Cautron dapan A A B B C D B D A 10 D 11 B 12 A 13 A 14 A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 15 16 17 18 19 ... 2 ,12 gam hiđrocacbon thơm X thu 7,04 gam CO2 1, 8 gam H2O Tỉ khối A so với khơng khí 3,66 Cơng thức X là: A C6H6 B C7H8 C C8H10 D C9H12 Câu 31: Hidrocacbon CH3-CH2-CH2-C≡C-CH3 có tên gọi là: A. .. 35: C5H10O2 có đồng phân axit ? A B C D Câu 36: Một hidrocacbon X đốt cháy cho n H2O = n CO2 Vậy X là: 1. Anken 2.Xicloankan Ankadien A Chỉ B Chỉ Ankin C D Chỉ có Câu 37: Khi oxi h a 6,9 gam rượu
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra he mon hoa hoc lop 12 truong quoc te a chau nam 2018 1, de kiem tra he mon hoa hoc lop 12 truong quoc te a chau nam 2018 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay