LỰC đẩy ác SI mét

39 19 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:10

Chào mừng em Bài giảng e-learning Vật Lí LỰC ĐẨY ÁC- SI- MÉT Câu 1:Hồn thành từ thiếu vào chỗ trống câu sau: Trọng lực có phương chiều hướng xuống Em Emphải phảitrả trảlời lờiđể đểtiếp tiếptục tục Sai Sai rồi.Em rồi.Emhãy làm làmlại lại Chính Chính xác.Em xác.Emhãy tiếp tiếp tục tục Trả lời Xóa Câu 2: Chọn phương án phương án sau: Cơng thức tính trọng lượng là: A) P = d/V B) P = d.V C) P = V/d D) Cả phương án Sai Sai rồi.Em rồi.Em hãy làm làm lại lại Chính Chính xác.Em xác.Emhãy tiếp tiếp tục tục Em Emphải phải trả trảlời lời để để tiếp tiếp tục tục Trả lời Xóa Khi kéo nước từ giếng lên ta thấy gàu nước ngập nước nhẹ lên khỏi măt nước Tại sao? Tiết 12- Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC- SI- MÉT MỤC TIÊU - Mô tả tượng tồn chất lỏng - Viết cơng thức tính độ lớn lực đẩy Ác- Si- Mét nêu đơn vị đại lượng công thức - Vận dụng công thức lực đẩy Ác – Si- Mét vào giải toán NỘI DUNG I Tác dụng chất lỏng lên vật nhúng chìm II III Độ lớn lực đẩy Ác- Si- Mét Vận dụng I Tác dụng chất lỏng lên vật nhúng chìm Thí nghiệm: Dụng cụ: • giá đỡ • lực kế • vật nặng • cốc nước Tiến hành thí nghiệm: Bước 1: Treo nặng vào lực kế, lực kế giá trị P => P = 1,4 N Lực đẩy Ác-Si-Mét nước tác dụng lên vật nhúng chìm 20N Tính thể tích phần vật chìm nước? Biết nước có trọng lượng riêng nước 10 000N/m Tóm tắt: FA = 20N d = 10 000N/m3 V =? •   Giải: Thể tích vật chìm nước là: Áp dụng cơng thức: FA = d*V=>V = = = 3 = 0,002 (m ) = (dm ) = ( lít) Đáp số: (lít) III Vận dụng: C4: Hãy giải thích tượng nêu đầu Tại kéo nước từ giếng lên, ta thấy gàu nước ngập nước nhẹ lên khỏi mặt nước ? Vì gầu nước chìm nước bị nước tác dụng lực đẩy Ác- Si- Mét hướng từ lên, lực có độ lớn trọng lượng phần nước bị gầu chiếm chỗ Trong khơng khí có lực đẩy Ác- SiMét tác dụng lên gầu nước, lực nhỏ không đáng kể LỰC ĐẨY ÁC- SI- MÉT C5: Một thỏi nhơm thỏi thép tích nhúng chìm nước Thỏi chịu lực đẩy Ác- Si- Mét lớn hơn? Một thỏi nhôm thỏi thép tích nhúng chìm Thỏi chịu lực đẩy Ác- Si- Mét lớn hơn? A) Không so sánh B) Hai thỏi chịu lực đẩy C) Thỏi thép chịu lực đẩy lớn D) Thỏi nhôm chịu lực đẩy lớn Sai Sai rồi.Em rồi.Emhãy làm làmlại lại Em Emphải phải trả trảlời lời để để tiếp tiếp tục tục Chính Chính xác.Em xác.Emhãy tiếp tiếp tục tục Trả lời Xóa • • Lực đẩy Ác- Si- Mét phụ thuộc: Trọng lượng riêng chất lỏng Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ Hai thỏi nhúng vào nước(gt) => d Vthép = Vnhơm • Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ Vậy hai thỏi chịu tác dụng lực đẩy Ác- Si- Mét có độ lớn C6: Hai thỏi đồng tích nhau, thỏi nhúng chìm vào nước, thỏi nhúng chìm vào dầu Thỏi chịu lực đẩy Ác- Si- Mét lớn hơn? Hai thỏi đồng tích nhau, thỏi nhúng chìm vào nước, thỏi nhúng chìm vào dầu Thỏi chịu lực đẩy Ác- Si- Mét lớn hơn? A) Thỏi chìm nước B) Thỏi chìm dầu C) Hai thỏi chịu lực đẩy D) Không so sánh Chính Chính xác.Em xác.Emhãy tiếp tiếp tục tục Sai Sai rồi.Em rồi.Emhãy làm làmlại lại Em phải trả lời để tiếp tục Em phải trả lời để tiếp tục Trả lời Xóa Ta có: FA(nước) = dnước Vđồng FA(dầu) dnước = ddầu Vđồng > ddầu =>FA(nước) >FA(dầu) Vậy thỏi nhúng vào nước chịu lực đẩy Ác-Si-Mét lớn thỏi nhúng dầu Lực đẩy Ác- Si- Mét phụ thuộc vào yếu tố nào? Trọng lượng riêng chất lỏng A) B) C) D) vật Trọng lượng riêng chất lỏng thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ Trọng lượng riêng thể tích vật Trọng lượng riêng vật thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ Em Emphải phải trả trảlời lời để để tiếp tiếp tục tục Chính xác.Em tiếp tục Chính xác.Em tiếp tục Sai Sai rồi.Em rồi.Emhãy làm làmlại lại Trả lời Xóa Cơng thức tính lực đẩy Ác- Si- Mét là: A) FA = d/ V B) FA = d V C) FA = V/d D) Cả đáp án sai Chính Chính xác.Em xác.Emhãy tiếp tiếp tục tục Em Emphải phải trả trảlời lời để để tiếp tiếp tục tục Sai Sai rồi.Em rồi.Emhãy làm làmlại lại Trả lời Xóa Ba cầu thép nhúng nước.Lực đẩy Ác- Si- Mét lên lớn nhất? A) Quả nhỏ B) Quả lớn C) Quả sâu D) Bằng thép nhúng nước Em Emphải phải trả trảlời lời để để tiếp tiếp tục tục Sai Sai rồi.Em rồi.Emhãy làm làmlại lại Chính xác.Em Chính xác.Emhãy tiếp tiếp tục tục Trả lời Xóa HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • • Học Làm BT 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5/SBT • Xem trước 11: “Nghiệm lại lực đẩy Ác- Si- Mét” ... tác dụng lực đẩy Ác- Si- Mét hướng từ lên, lực có độ lớn trọng lượng phần nước bị gầu chiếm chỗ Trong khơng khí có lực đẩy Ác- SiMét tác dụng lên gầu nước, lực nhỏ không đáng kể LỰC ĐẨY ÁC- SI- ... Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC- SI- MÉT MỤC TIÊU - Mô tả tượng tồn chất lỏng - Viết cơng thức tính độ lớn lực đẩy Ác- Si- Mét nêu đơn vị đại lượng công thức - Vận dụng công thức lực đẩy Ác – Si- Mét vào... Mét (287-212 trước Công Nguyên) Lực đẩy chất lỏng tác dụng lên vật nhúng gọi lực đẩy Ác- Si- Mét Kí hiệu: FA II Độ lớn lực đẩy Ác- Si- Mét: Dự đoán: Độ lớn lực đẩy lên vật nhúng chất lỏng trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: LỰC đẩy ác SI mét , LỰC đẩy ác SI mét

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay