BÀI GIẢNG LUYỆN tập 6

16 20 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:10

Kính chào q thầy em học sinh thân mến! HÓA HỌC – 8/5 Năm học: 2017 - 2018 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: - Nêu định nghĩa phản ứng thế? Cho ví dụ? (4đ) Phản ứng phản ứng hóa học đơn chất hợp chất, nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố hợp chất Mg + 2HCl MgCl2 + H2 - Làm tập 2/SGK – 117 (6đ) a 2Mg + O2 2MgO => Phản ứng hóa hợp b 2KMnO4 K2MnO4 +MnO2 + O2 => Phản ứng phân hủy c Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu => Phản ứng KHÍ OXI CTHH: O2 – PTK: 32 đvc TÍNH CHẤT - Tính oxi hóa HÓA HỌC - Tác dụng với kim loại, phi kim hợp chất ĐIỀU CHẾ TRONG PTN - Nhiệt phân hợp chất giàu KClO3, KMnO4, HgO… LOẠI PHẢN - Phản ứng phân hủy ỨNG KClO3 2KCl + 3O2 CÁCH THU - Đẩy khơng khí - Đẩy nước ỨNG DỤNG - Sự hô hấp - Sự đốt nhiên liệu - Làm thuốc nổ KHÍ HIĐRO CTHH: H2 – PTK:2đvC - Tính khử - Tác dụng với khí oxi oxit kim loại - Một số kim loại (Mg,Al,Zn…) tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 - Phản ứng Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 - Đẩy khơng khí - Đẩy nước - Làm nhiên liệu bơm vào khinh khí cầu - Làm nguyên liệu làm chất khử BÀI LUYỆN TẬP I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Khí hiđro có tính khử, nhiệt độ thích hợp hiđro khơng hóa hợp với đơn chất oxi mà hóa hợp với ngun tố oxi số oxit kim loại Các phản ứng tỏa nhiệt Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu tính chất nhẹ (nhẹ chất khí), tính khử cháy tỏa nhiều nhiệt Có thể điều chế hiđro phòng thí nghiệm dung dịch axit clohiđric HCl dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng tác dụng với kim loại Zn, Al, Fe Có thể thu khí hiđro vào hai cách: đẩy khơng khí đẩy nước (miệng bình úp xuống dưới) Phản ứng phản ứng hóa học đơn chất hợp chất, nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố hợp chất BÀI LUYỆN TẬP I KIẾN THỨC CẦN NHỚ II BÀI TẬP Bài 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hiđro với chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO nhiệt độ thích hợp Ghi rõ điều kiện phản ứng Cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng gì? BÀI LUYỆN TẬP 2H2 + O2 t 2H2O → o (1) => Phản ứng hóa hợp 4H2 + Fe3O4 → 4H2O + 3Fe (2) 3H2 + Fe2O3 → 3H2O + 2Fe (3) H2 + PbO → H2O + Pb (4) => Phản ứng BÀI LUYỆN TẬP Bài 2: Có lọ đựng riêng biệt chất khí sau: oxi, khơng khí hi đro Bằng thí nghiệm nhận ta chất khí lọ? Dùng que đóm cháy cho vào lọ: – Lọ cho que đóm sáng bùng lên: lọ chứa oxi – Lọ làm que đóm cháy với lửa màu xanh mờ có tiếng nổ lách tách nhẹ lọ chứa hiđro (hoặc lọ lại chứa hiđro) – Lọ khơng có tượng lọ chứa khơng khí BÀI LUYỆN TẬP -Dùng que đóm than hồng đưa vào miệng lọ + Lọ làm bùng cháy lọ oxi + Lọ lại lọ khơng khí lọ hiđro - Nung nóng CuO, dẫn khí lại vào + Lọ làm bột CuO màu đen chuyển thành Cu màu đỏ gạch lọ hiđro CuO + H2 + Lọ lại lọ khơng khí Cu + H2O BÀI LUYỆN TẬP Bài 3: Lập PTHH PTHH sau: a Kẽm + Axit sunfuric → kẽm sunfat + khí hiđro a Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ b Sắt(III) oxit + khí hiđro → sắt+ nước b Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O c Điphotpho pentaoxit + nước → axit photphoric c P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 Phản ứng Phản ứng oxi hóa – khử d Kaliclorat → kaliclorua + oxi Phản ứng hóa hợp Các phản ứng thuộc loại phản ứng gì? Phản ứng phân hủy to d 2KClO3 → 2KCl + 3O2 BÀI LUYỆN TẬP Bài 4: a Hãy viết phương trình hóa học phản ứng hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit, sắt (III) oxit nhiệt thích hợp? b Nếu thu 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, có 2,80 gam sắt thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxi sắt (III) oxit bao nhiêu? BÀI LUYỆN TẬP a Hãy viết phương trình hóa học phản ứng hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit, sắt (III) oxit nhiệt thích hợp? • CuO + H2 → Cu + H2O (1) • Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (2) BÀI LUYỆN TẬP c Nếu thu 6,00 gam •Ta  có: mFe + mCu = (g) hỗn hợp hai kim loại, Mà: mFe = 2,8 (g) => mCu = 3,2 (g) có 2,80 gam sắt thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ • nCu = = 0,05 (mol) • nFe = = 0,05 (mol) Theo PT (1): nH2 = nCu = 0,05 (mol) cần dùng để khử đồng (II) oxi Theo PT(2) : n = n = 0,075 (mol) H2 Fe sắt (III) oxit bao nhiêu? n =n +n = 0,05 + 0,075= 0,125(mol) H2 H2(1) H2(2) => VH2 = 0,125 22,4 = 2,8 (l) CỦNG CỐ Câu 1: Cho dung dịch a Có thể dùng hóa chất dụng cụ cho để axit sunfuric loãng, điều chế thu khí oxi nhơm dụng cụ b Có thể dùng hóa chất dụng cụ cho để thí nghiệm hình điều chế thu khơng khí 5.8 c Có thể dùng hóa chất dụng cụ cho để C điều chế thu khí hiđro d Có thể dùng để diều chế hiđro khơng thu khí hiđro CỦNG CỐ Câu 2: Phản ứng không Câu 3: Phản ứng phải phản ứng thế? phản ứng oxi hoá - khử: A Ca(OH)2  + CO2  → CaCO3 +H2O A CaO + H O → Ca(OH)          A 2 B Mg +2HCl → MgCl2 +H2 BB CO2 + C → 2CO                       C CuO + H2  → Cu + H2O C CaCO3  → CaO + CO2 D Zn + CuSO4  → ZnSO4 + Cu D Cu(OH)2 → CuO + H2O HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Làm tập 6/ SGk-119 - Học - Xem trước thực hành 5: “ ĐIỀU CHẾ - THU KHÍ HIĐRO VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIĐRO” ... phản ứng gì? BÀI LUYỆN TẬP 2H2 + O2 t 2H2O → o (1) => Phản ứng hóa hợp 4H2 + Fe3O4 → 4H2O + 3Fe (2) 3H2 + Fe2O3 → 3H2O + 2Fe (3) H2 + PbO → H2O + Pb (4) => Phản ứng BÀI LUYỆN TẬP Bài 2: Có lọ... đơn chất hợp chất, nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố hợp chất BÀI LUYỆN TẬP I KIẾN THỨC CẦN NHỚ II BÀI TẬP Bài 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hiđro với chất: O2, Fe2O3,... hủy to d 2KClO3 → 2KCl + 3O2 BÀI LUYỆN TẬP Bài 4: a Hãy viết phương trình hóa học phản ứng hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit, sắt (III) oxit nhiệt thích hợp? b Nếu thu 6, 00 gam hỗn hợp hai kim loại,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG LUYỆN tập 6 , BÀI GIẢNG LUYỆN tập 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay