Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 03 xử lý văn bản cơ bản (có đáp án)

28 50 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:01

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – Mô đun UI 03 Xử lý văn bản cơ bản”;BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CNTT CƠ BẢN MÔ ĐUN UI 03 XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢNCâu 01: Chức năng chính của phần mềm Microsoft Word là gì ?1 Tính toán và lập bảng biểu.2 Soạn thảo văn bản.3 Soạn một trang thuyết trình.4 Tạo các tệp đồ họa.Đáp án: 2Câu 02: Trong MS Word, thao tác nào sau đây KHÔNG thực hiện được ?1 Tạo mới một tệp văn bản.2 Mở một tệp văn bản đã có sẵn.3 Chèn một ảnh vào một ô của bảng.4 Định dạng thiết bị lưu trữ di động (USB).Đáp án: 4Câu 03: Trong MS Word, việc phóng to, thu nhỏ màn hình soạn thảo văn bản được thực hiện như thế nào?1 – Sử dụng lệnh Zoom.2 – Phóng to kích cỡ chữ.3 Phóng to kích cỡ giấy.4 – Thay đổi khổ giấy mạc định.Đáp án: 1Câu 04: Sau khi đã mở phần mềm soạn thảo văn bản MS Word để mở tệp văn bản đã có, bạn thực hiện tổ hợp phím nào sau đây?1 – Ctrl + O.2 – Ctrl + S.3 Ctrl + P.4 – Ctrl + U.Đáp án: 1Câu 05: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là gì?1 – Mở một văn bản đã có sẵn.2 – Đóng một văn bản đang mở.3 – Lưu một văn bản đang mở4 – Tạo mới một văn bản.Đáp án: 1Câu 06: Sau khi đã mở phần mềm soạn thảo văn bản MS Word để tạo một tệp văn bản mới, bạn thực hiện tổ hợp phím nào sau đây?1 –Ctrl + N.2 – Ctrl + G.3 Ctrl + U.4 – Ctrl + I.Đáp án: 1Câu 07: Trong MS Word, để lưu một tệp văn bản đang mở với tên cũ, bạn thực hiện nhóm thao tác nào sau đây ?1 File Save.2 File – Save As.3 File Open.4 File New.Đáp án: 1Câu 08: Trong MS Word, để lưu một tệp văn bản đang mở với tên cũ, bạn thực hiện nhóm thao tác nào sau đây ?1 Ctrl + N.2 Ctrl + S.3 Ctrl + P.4 Ctrl + U.Đáp án: 2Câu 09: Trong MS Word, để lưu một tệp văn bản đang mở với một tên mới, bạn thực hiện nhóm thao tác nào sau đây ?1 File Save As.2 File Save.3 File Open.4 File New.Đáp án: 1Câu 10: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là gì ?1 Xóa tệp văn bản.2 Tạo tệp văn bản mới.3 Lưu tệp văn bản.4 Chèn một ký tự đặc biệt.Đáp án: 3Câu 11: Trong MS Word 2010, để sắp xếp tất cả các tài liệu đang mở trong cùng màn hình, trên menu View ta chọn lệnh nào ?1 Split.2 Arrange All.3 New Windows.4 Zoom In.Đáp án: 2Câu 12: Trong MS Word 2010, để thực hiện thao tác sắp xếp cửa sổ, trên nhóm Window của menu View, ta chọn chức năng nào ?1 View Side by Side.2 Switch Windows.3 Arrange All.4 New Windows.Đáp án: 1Câu 13: Trong MS Word, nhấp chuột trái 3 lần vào vị trí nào đó trong đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì ?1 Chọn nguyên đoạn văn bản tại vị trí nhấp chuột.2 Chọn toàn bộ văn bản.3 Chọn một từ.4 Chọn nguyên dòng.Đáp án: 1Câu 14: Trong MS Word, để đưa con trỏ về đầu tài liệu, bạn sử dụng phímtổ hợp phím nào?1 Ctrl + Home.2 Home.3 Ctrl + PgUp.4 Ctrl + Shift + Home.Đáp án: 1Câu 15: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + Home là gì ?1 Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại.2 Chọn một ký tự đứng ngay sau vị trí con trỏ.3 Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại.4 Chọn một ký tự đứng ngay trước vị trí con trỏ.Đáp án: 3Câu 16: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + End là gì ?1 Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại.2 Chọn một ký tự đứng ngay trước vị trí con trỏ.3 Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại.4 Chọn một ký tự đứng ngay sau vị trí con trỏ.Đáp án: 1Câu 17: Trong MS Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta sử dụng phím nào sau đây ?1 Phím Insert.2 Phím Tab.3 Phím Home.4 Phím End.Đáp án: 1Câu 18: Trong MS Word, để xóa kí tự trong văn bản, ta có thể sử dụng những phím nào trong những phím sau đây ?1 Phím Backspace, Delete.2 Phím Shift, Alt.3 Phím Ctrl, End.4 Phím Page Up, Page Down.Đáp án: 1Câu 19: Trong MS Word, để xóa một ký tự đứng sau con trỏ, ta có thể sửdụng phím nào trong những phím sau đây ?1 Phím Backspace.2 Phím Page Down.3 Phím Insert.4 Phím Delete.Đáp án: 4Câu 20: Trong MS Word, để xóa một ký tự đứng trước con trỏ, ta có thể sử dụng phím nào trong những phím sau đây ?1 Phím Backspace.2 Phím Page Down.3 Phím Insert.4 Phím Delete.Đáp án: 1Câu 21: Trong MS Word, để tìm kiếm ký tự, ta sử dụng tổ hợp phím nào sauđây ?1 Ctrl + F.2 Ctrl + P.3 Ctrl + G.4 Ctrl + D.Đáp án: 1Câu 22: Trong MS Word, để chọn toàn bộ nội dung của văn bản, ta thực hiện tổ hợp phím nào sau đây ?1 Ctrl + F.2 Alt + A.3 Ctrl + A.4 Alt + F.Đáp án: 3Câu 23: Trong MS Word, tìm kiếm và thay thế các ký tự cụm từ nhất định, ta thực hiện thao tác nào sau đây ?1 Bấm tổ hợp phím Ctrl + I.2 Bấm tổ hợp phím Ctrl + L.3 Bấm tổ hợp phím Ctrl + U.4 Bấm tổ hợp phím Ctrl + H.Đáp án: 4Câu 24: Trong MS Word, muốn tìm kiếm một từ hay cụm từ bất kỳ, ta sửdụng tổ hợp phím nào sau đây ?1 Bấm tổ hợp phím Ctrl + A.2 Bấm tổ hợp phím Ctrl + F.3 Bấm tổ hợp phím Ctrl + O.4 Bấm tổ hợp phím Ctrl + T.Đáp án: 2Câu 25: Trong MS Word, để sao chép một đoạn văn bản, ta đánh dấu đoạn văn bản đó rồi thực hiện tổ hợp phím nào sau đây ?1 Ctrl + C.2 Ctrl + V.3 Ctrl + X.4 Ctrl + F.Đáp án: 1Câu 26: Trong MS Word, để cắt một đoạn văn bản, ta đánh dấu đoạn văn bản đó rồi thực hiện tổ hợp phím nào sau đây ?1 Ctrl + C.2 Ctrl + V.3 Ctrl + X.4 Ctrl + F.Đáp án: 3Câu 27: Trong MS Word, để dán một đoạn văn bản, ta đánh dấu đoạn văn bản đó, nhấn Ctrl + C, di chuyển đến một vị trí mới, rồi thực hiện tổ hợp phím nào sau đây ?1 Ctrl + C.2 Ctrl + V.3 Ctrl + X.4 Ctrl + F.Đáp án: 2Câu 28: Trong MS Word, muốn phục hồi lại 1 hoặc nhiều thao tác vừa thực hiện ta lựa chọn chức năng nào sau đây ?1 Bấm tổ hợp phím Ctrl + Z.2 Bấm tổ hợp phím Ctrl + A.3 Bấm tổ hợp phím Ctrl + U.4 Bấm tổ hợp phím Ctrl + X.Đáp án: 1Câu 29: Trong MS Word, muốn định dạng ký tự, trước hết, bạn cần phải thực hiện thao tác gì ?1 Chọn khối ký tự cần định dạng.2 Xóa các định dạng cũ.3 Thiết lập các định dạng ký tự.4 Đưa con trỏ soạn thảo về đầu văn bản.Đáp án: 1Câu 30: Trong MS Word, để thay đổi kiểu chữ in đậm, bạn dùng tổ hợp phím nào sau đây ?1 Ctrl + B.2 Ctrl + U.3 Ctrl + I.4 Ctrl + J.Đáp án: 1Câu 31: Trong MS Word, để thay đổi kiểu chữ in nghiêng, bạn dùng tổ hợp phím nào sau đây ?1 Ctrl + I.2 Ctrl + U.3 Ctrl + B.4 Ctrl + J.Đáp án: 1Câu 32: Trong MS Word, để tăng 1 cỡ chữ, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ?1 Ctrl + 2 Ctrl + Shift + > “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CNTT BẢN ***** - ĐUN UI 03 - XỬ VĂN BẢN BẢN Câu 01​: Chức phần mềm Microsoft Word ? - Tính tốn lập bảng biểu - Soạn thảo văn - Soạn trang thuyết trình - Tạo tệp đồ họa Đáp án​: Câu 02​: Trong MS Word, thao tác sau ​KHÔNG​ thực ? - Tạo tệp văn - Mở tệp văn sẵn - Chèn ảnh vào bảng - Định dạng thiết bị lưu trữ di động (USB) Đáp án​: Câu 03​: Trong MS Word, việc phóng to, thu nhỏ hình soạn thảo văn thực nào? Sử dụng lệnh Zoom Phóng to kích cỡ chữ - Phóng to kích cỡ giấy Thay đổi khổ giấy mạc định Đáp án​: Câu 04​: Sau mở phần mềm soạn thảo văn MS Word để mở tệp văn có, bạn thực tổ hợp phím sau đây? Ctrl + O Ctrl + S - Ctrl + P Ctrl + U Đáp án​: 1 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Câu 05​: Trong MS Word, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl + O​ gì? Mở văn sẵn Đóng văn mở Lưu văn mở Tạo văn Đáp án​: Câu 06​: Sau mở phần mềm soạn thảo văn MS Word để tạo tệp văn mới, bạn thực tổ hợp phím sau đây? –Ctrl + N Ctrl + G - Ctrl + U Ctrl + I Đáp án​: Câu 07​: Trong MS Word, để lưu tệp văn mở với tên cũ, bạn thực nhóm thao tác sau ? - File - Save - File Save As - File - Open - File - New Đáp án​: Câu 08​: Trong MS Word, để lưu tệp văn mở với tên cũ, bạn thực nhóm thao tác sau ? - Ctrl + N - Ctrl + S - Ctrl + P - Ctrl + U Đáp án​: Câu 09​: Trong MS Word, để lưu tệp văn mở với tên mới, bạn thực nhóm thao tác sau ? - File - Save As https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - File - Save - File - Open - File - New Đáp án​: Câu 10​: Trong MS Word, công dụng tổ hợp phím Ctrl + S ? - Xóa tệp văn - Tạo tệp văn - Lưu tệp văn - Chèn ký tự đặc biệt Đáp án​: Câu 11​: Trong MS Word 2010, để xếp tất tài liệu mở hình, menu View ta chọn lệnh ? - Split - Arrange All - New Windows - Zoom In Đáp án​: Câu 12​: Trong MS Word 2010, để thực thao tác xếp cửa sổ, nhóm Window menu View, ta chọn chức ? - View Side by Side - Switch Windows - Arrange All - New Windows Đáp án​: Câu 13​: Trong MS Word, nhấp chuột trái lần vào vị trí đoạn văn tác dụng ? - Chọn nguyên đoạn văn vị trí nhấp chuột - Chọn toàn văn - Chọn từ - Chọn nguyên dòng Đáp án​: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Câu 14: Trong MS Word, để đưa trỏ đầu tài liệu, bạn sử dụng phím/tổ hợp phím nào? - Ctrl + Home - Home - Ctrl + PgUp - Ctrl + Shift + Home Đáp án​: Câu 15​: Trong MS Word, cơng dụng tổ hợp phím Shift + Home ? - Chọn đoạn văn từ vị trí trỏ đến cuối dòng - Chọn ký tự đứng sau vị trí trỏ - Chọn đoạn văn từ vị trí trỏ đến đầu dòng - Chọn ký tự đứng trước vị trí trỏ Đáp án​: Câu 16​: Trong MS Word, cơng dụng tổ hợp phím Shift + End ? - Chọn đoạn văn từ vị trí trỏ đến cuối dòng - Chọn ký tự đứng trước vị trí trỏ - Chọn đoạn văn từ vị trí trỏ đến đầu dòng - Chọn ký tự đứng sau vị trí trỏ Đáp án​: Câu 17​: Trong MS Word, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn chế độ gõ đè, ta sử dụng phím sau ? - Phím Insert - Phím Tab - Phím Home - Phím End Đáp án​: Câu 18: Trong MS Word, để xóa kí tự văn bản, ta sử dụng phím phím sau ? - Phím Backspace, Delete - Phím Shift, Alt https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - Phím Ctrl, End - Phím Page Up, Page Down Đáp án​: Câu 19​: Trong MS Word, để xóa ký tự đứng sau trỏ, ta sửdụng phím phím sau ? - Phím Backspace - Phím Page Down - Phím Insert - Phím Delete Đáp án​: Câu 20​: Trong MS Word, để xóa ký tự đứng trước trỏ, ta sử dụng phím phím sau ? - Phím Backspace - Phím Page Down - Phím Insert - Phím Delete Đáp án​: Câu 21​: Trong MS Word, để tìm kiếm ký tự, ta sử dụng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + F - Ctrl + P - Ctrl + G - Ctrl + D Đáp án​: Câu 22: Trong MS Word, để chọn toàn nội dung văn bản, ta thực tổ hợp phím sau ? - Ctrl + F - Alt + A - Ctrl + A - Alt + F Đáp án​: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Câu 23: Trong MS Word, tìm kiếm thay ký tự / cụm từ định, ta thực thao tác sau ? - Bấm tổ hợp phím Ctrl + I - Bấm tổ hợp phím Ctrl + L - Bấm tổ hợp phím Ctrl + U - Bấm tổ hợp phím Ctrl + H Đáp án​: Câu 24​: Trong MS Word, muốn tìm kiếm từ hay cụm từ bất kỳ, ta sử dụng tổ hợp phím sau ? - Bấm tổ hợp phím Ctrl + A - Bấm tổ hợp phím Ctrl + F - Bấm tổ hợp phím Ctrl + O - Bấm tổ hợp phím Ctrl + T Đáp án​: Câu 25​: Trong MS Word, để chép đoạn văn bản, ta đánh dấu đoạn văn thực tổ hợp phím sau ? - Ctrl + C - Ctrl + V - Ctrl + X - Ctrl + F Đáp án​: Câu 26​: Trong MS Word, để cắt đoạn văn bản, ta đánh dấu đoạn văn thực tổ hợp phím sau ? - Ctrl + C - Ctrl + V - Ctrl + X - Ctrl + F Đáp án​: Câu 27​: Trong MS Word, để dán đoạn văn bản, ta đánh dấu đoạn văn đó, nhấn Ctrl + C, di chuyển đến vị trí mới, thực tổ hợp phím sau ? - Ctrl + C https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - Ctrl + V - Ctrl + X - Ctrl + F Đáp án​: Câu 28​: Trong MS Word, muốn phục hồi lại nhiều thao tác vừa thực ta lựa chọn chức sau ? - Bấm tổ hợp phím Ctrl + Z - Bấm tổ hợp phím Ctrl + A - Bấm tổ hợp phím Ctrl + U - Bấm tổ hợp phím Ctrl + X Đáp án​: Câu 29​: Trong MS Word, muốn định dạng ký tự, trước hết, bạn cần phải thực thao tác ? - Chọn khối ký tự cần định dạng - Xóa định dạng cũ - Thiết lập định dạng ký tự - Đưa trỏ soạn thảo đầu văn Đáp án​: Câu 30​: Trong MS Word, để thay đổi kiểu chữ in đậm, bạn dùng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + B - Ctrl + U - Ctrl + I - Ctrl + J Đáp án​: Câu 31​: Trong MS Word, để thay đổi kiểu chữ in nghiêng, bạn dùng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + I - Ctrl + U - Ctrl + B - Ctrl + J https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Đáp án​: Câu 32:​ Trong MS Word, để tăng cỡ chữ, ta sử dụng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + ] - Ctrl + Shift + > - Ctrl + Shift + ] - Ctrl + > Đáp án​: Câu 33​: Trong MS Word, để giảm cỡ chữ, ta sử dụng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + [ - Ctrl + Shift + < - Ctrl + Shift + [ - Ctrl + < Đáp án​: Câu 34​: Trong MS Word, muốn bỏ định dạng in nghiêng cho đoạn văn chọn, ta thực thao tác sau ? - Bấm tổ hợp phím Ctrl + I - Bấm tổ hợp phím Ctrl + L - Bấm tổ hợp phím Ctrl + U - Bấm tổ hợp phím Ctrl + H Đáp án​: Câu 35​: Trong MS Word, muốn định dạng chữ đậm cho đoạn văn chọn, ta thực thao tác sau ? - Bấm tổ hợp phím Ctrl + R - Bấm tổ hợp phím Ctrl + U - Bấm tổ hợp phím Ctrl + B - Bấm tổ hợp phím Ctrl + K Đáp án​: Câu 36​: Trong MS Word, muốn định dạng chữ gạch chân cho đoạn văn chọn, ta thực thao tác sau ? - Bấm tổ hợp phím Ctrl + R https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - Bấm tổ hợp phím Ctrl + U - Bấm tổ hợp phím Ctrl + B - Bấm tổ hợp phím Ctrl + L Đáp án​: Câu 37​: Trong MS Word, để thay đổi vị trí ký tự tương đối cao so với dòng kẻ, bạn dùng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + Shift + = - Ctrl + = - Ctrl + - Ctrl + Shift + Đáp án​: Câu 38: Trong MS Word, tham số sau khơng phải vị trí chữ lớn đầu đoạn ? - First line - None - Dropped - In Margin Đáp án​: Câu 39​: Trong MS Word, sử dụng phông (font) chữ Times NewRoman chế độ gõ chữ thường, để gõ chữ in hoa ta bấm giữ phím phím sau ? - Phím Alt - Phím Enter - Phím Tab - Phím Shift Đáp án​: Câu 40​: Trong MS Word, để chọn khối văn không liền nhau, bạn thực nhóm bước sau ? - Chọn khối văn đầu tiên, sau nhấn Ctrl chọn khối văn khác - Kéo rê trỏ khối văn - Chọn khối văn đầu tiên, sau nhấn phím Shift chọn khối văn https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” khác - Chọn khối văn đầu tiên, sau nhấn Ctrl chọn khối văn cuối Đáp án​: Câu 41​: - Trong MS Word, để kết thúc đoạn chuyển sang đoạn mới, bạn nhấn phím bàn phím ? - Phím Enter - Tổ hợp phím Shift + Enter - Phím Pg Down - Phím End Đáp án​: Câu 42​: Trong MS Word, để lề trái đoạn văn bản, bạn sử dụng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + L - Ctrl + R - Ctrl + E - Ctrl + J Đáp án​: Câu 43​: Trong MS Word, để lề phải đoạn văn bản, bạn sử dụng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + R - Ctrl + L - Ctrl + E - Ctrl + J Đáp án​: Câu 44: Trong MS Word, để đoạn văn bản, bạn sử dụng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + E - Ctrl + R - Ctrl + L - Ctrl + J Đáp án​: 10 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - Delete Rows - Delete Cells - Delete Columns - Delete Table Đáp án​: Câu 59​: Trong MS Word, để xóa bảng, ta chọn lệnh sau ? - Delete Rows - Delete Cells - Delete Columns - Delete Table Đáp án​: Câu 60​: Trong MS Word, để thay đổi chiều rộng cột bảng, ta dùng cơng cụ nút sau ? - Chuột - Phím Insert - Phím Backspace - Thanh Space Bar Đáp án​: Câu 61​: Trong MS Word, để tạo bảng giả (bảng mà không xuất đường viền) ta tạo bảng, sau chọn thuộc tính sau ? - No Border - Right Border - All Border - Outside Border Đáp án​: Câu 62​: Trong MS Word, chức khơng thuộc nhóm chức thao tác bảng ? - Thay đổi màu trang - Thay đổi màu ký tự - Thay đổi màu đường viền - Thay đổi màu ô 14 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Đáp án​: Câu 63​: Trong MS Word, thao tác xóa bảng thực ? - Chọn toàn bảng, nhấp phải chuột chọn "Delete table" - Chọn toàn bảng nhấn phím Delete - Chọn tồn bảng sau nhấn vào phím Backspace - Chọn tồn bảng nhấn phím Space Đáp án​: Câu 64​: Trong MS Word, để xóa tồn bảng, ta chọn lệnh sau ? - Delete Rows - Delete Cells - Delete Columns - Delete Table ​Đáp án​: Câu 65​: Trong MS Word, đối tượng đa phương tiện sau không hỗ trợ? - Hình ảnh Biểu đồ –Video Các hình khối ​Đáp án​: Câu 66​: Trong MS Word, để vẽ hình vng, hình tròn ta giữ phím q trình tạo vẽ? - Ctrl Shift –Alt Tab ​Đáp án​: Câu 67​: Trong MS Word 2010, bạn chỉnh sửa hình ảnh, thuộc tính giúp bạn phục hồi trạng thái ban đầu hình ảnh Reset Pieture 15 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Change Pieture Compress Pieture Artistic Efects ​Đáp án​: Câu 68​: Trong MS Word, muốn xóa đối tượng đồ họa văn ta sử dụng cách nào? 1– Thay đổi vị trí đối tượng đồ họa 2– Xóa tồn văn Chọn đối tượng nhấn Delete Nhấn Ctrl + Click chọn đối tượng Đáp án​: Câu 69: ​Trong MS Word, nhận định sau ​KHÔNG ĐÚNG làm việc với hộp văn (Text Box)? thể định dạng Font cho văn bên hộp văn Không thể đánh số trang riêng cho nội dung bên hộp văn thể tạo hộp văn khơng viền Khơng thể thay đổi màu hộp văn Đáp án​: Câu 70​: Trong MS Word, nhóm thuộc tính menu Format cho phép thay đổi kích cỡ hộp văn ? - Size - Shape Stytes - Insert Shapes - Arrange Đáp án​: Câu 71​: Trong MS Word, chức Footnote dùng để làm ? - Tạo tiêu đề cho văn - Tạo bảng - Tạo thích cho văn - Tạo văn Đáp án​: 16 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Câu 72​: Trong MS Word, để tạo ngắt trang, ta sử dụng tổ hợp phím sau ? - Ctrl + Enter - Shitf + Enter - Ctrl + Shift - Alt + Enter Đáp án​: Câu 73​: Trong MS Word, tổ hợp phím Shift + Enter tác dụng ? - Xuống hàng chưa kết thúc Paragraph - Xuống trang hình - Di chuyển trỏ lên đầu văn - Xuống hàng kết thúc Paragraph Đáp án​: Câu 74​: Trong MS Word, soạn thảo trang văn bản, để ngắt trang văn sang trang văn mới, ta thực thao tác sau đây? - Bấm tổ hợp phím Ctrl+A - Bấm tổ hợp phím Ctrl+Enter - Bấm tổ hợp phím Ctrl + H - Bấm tổ hợp phím Ctrl + End Đáp án​: Câu 75​: Trong MS Word 2010, để thiết lập Header Footer, bạn chọn Menu sau ? - Menu Insert / nhóm Header & Footer - Menu Design / nhóm Header & Footer - Menu Home / nhóm Header & Footer - Menu Page Layout/ nhóm Header & Footer Đáp án​: Câu 76​: Trong MS Word, để di chuyển Header Footer, ta sử dụng lệnh sau ? (Chọn 2) - Go to Header - Go to Footer 17 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - Previous - Next - Different First Page Đáp án​: 1,2 Câu 77​: Trong MS Word 2010, lệnh in văn thuộc menu ? - File - Layout - Review - Home Đáp án​: Câu 78​: Trong MS Word, để in văn bản, ta thực cách sau đây? (Chọn 2) - Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P; Chọn biểu tượng máy in (Print) - Chọn lệnh Print menu File chọn vào biểu tượng máy in (Print) - Chọn lệnh Print menu File - Chọn lệnh Print menu Layout Đáp án​: 1,2 Câu 79​: Trong MS Word, thuộc tính tùy chọn hướng giấy in thao tác với lệnh in văn ? - Orientation - Margin - Pages - Preview Đáp án​: Câu 80​: Trong MS Word, hộp thoại thiết lập lệnh in văn bản, Tab định kích cỡ giấy in ? - Paper - Margin - Layout - Page Setup Đáp án​: 18 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Câu 81​: Trong MS Word, in văn bản, hướng Landscape hiển thị văn theo chiều ? - Chiều ngang - Chiều dọc - Nghiêng 45 độ - Tùy chỉnh người sử dụng Đáp án​: Câu 82​: Hướng in văn mặc định MS Word ? - Hướng dọc (Portrait) - Hướng ngang (Landscape) - Nghiêng 45 độ - Tùy chỉnh người sử dụng Đáp án​: Câu 83​: Trong MS Word, thuộc tính số in lập lệnh in ? - Copies - Paper size - Orientation - Pages Đáp án​: Câu 84​: Thao tác sau ​KHÔNG PHÙ HỢP soạn thảo văn ? - Đặt dấu câu vị trí - Viết hoa đầu câu - Không viết câu dài - Giữa hai từ ký tự trắng Đáp án​: Câu 85​: Hãy yếu tố KHÔNG PHẢI thành phần văn ? - Tên riêng - Đoạn - Ký tự 19 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - Trang Đáp án​: Câu 86​: Trong Microsoft Word 2010, nhóm lệnh sau ​KHÔNG thuộc menu Insert ? - Styles - Links - Header & Footer - Text Đáp án​: Câu 87​: Trong MS Word 2010, lệnh menu View phân cửa sổ soạn thảo thành hai cửa sổ giống hệt giúp người sử dụng dễ dàng đối chiếu nội dung văn ? - Split - Arrange All - New Windows - Zoom In Đáp án​: Câu 88​: Trong MS Word, để soạn thảo văn tiếng Việt với phông (font) Times New Roman, ta phải chọn bảng mã sau ? - VNI Windows - TCVN3 (ABC) - Unicode - VIQR Đáp án​: Câu 89​: Khi mở tệp văn A MS Word, ta thay đổi nội dung, dùng chức Save As để lưu với tên (ví dụ: B.doc), tệp văn A nào? - Bị thay đổi nội dung - Bị thay đổi tên - Không bị thay đổi nội dung - Bị xóa Đáp án​: 20 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Câu 90​: Trong MS Word, soạn thảo văn bản, bạn muốn biết nội dung văn bạn chứa từ, bạn quan sát nội dung phần trang soạn thảo ? - Ở trạng thái, phần cuối cửa sổ - Sử dụng chế độ đếm thủ công - Trong menu File - Trong menu References Đáp án​: Câu 91​: Trong MS Word, cách sau phù hợp để di chuyển đoạn văn từ trang sang trang khác ? - Sử dụng chức "Cut" "Paste" - Xóa gõ lại - Sử dụng chức "Tìm kiếm thay thế" - Kéo thả chuột Đáp án​: Câu 92​: Trong MS Word, để di chuyển hoàn toàn đoạn văn chọn từ vị trí sang vị trí mới, ta thực thao tác sau ? - Sao chép (Copy) đoạn văn dán (Paste) sang vị trí - Cắt (Cut) đoạn văn dán (Paste) sang vị trí - Sao chép (Copy) đoạn văn xóa (bấm phím delete) - Cắt (Cut) đoạn văn xóa (bấm phím delete) Đáp án​: Câu 93​: Trong MS Word, bạnvăn chân ký tự bạn gõ xuất dấu xanh đỏ Đó dấu hiệu ? - Dấu xanh biểu vấn đề tả, dấu đỏ vấn đề ngữ pháp - Dấu xanh bạn dùng sai từ tiếng Anh, dấu đỏ bạn dùng sai quy tắc ngữ pháp - Dấu xanh bạn gõ sai quy tắc ngữ pháp, dấu đỏ bạn gõ sai từ tiếng Anh - Dấu xanh đỏ máy tính bị virus Đáp án​: 21 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Câu 94​: Trong MS Word, để gạch từ nét đơn, việc vào Format/Font, bạn dùng tổ hợp phím ? - Ctrl + Shift + W - Ctrl + Shift + D - Ctrl + Shift + A - Ctrl + Shift + K Đáp án​: Câu 95​: Trong MS Word, bạn muốn mở cửa sổ Font để thực chức định dạng ký tự, bạn dùng tổ hợp phím ? - Ctrl + F - Ctrl + B - Ctrl + W - Ctrl + D Đáp án​: Câu 96​: Trong MS Word, chức sau KHƠNG​ thuộc nhóm định dạng ký tự? Thay đổi màu văn Thay đổi màu ký tự Gạch chân ký tự Thay đổi vị trí ký tự tương đối so với dòng kẻ Đáp án​: Câu 97: Trong MS Word, để thực tạo thụt đầu dòng cho đoạn văn bản, bảng chọn “Paragraph” Tab “Indents and spacing’ bạn chọn tùy chọn sau đây? Mục Special - Chọn First line Mục Special - Chọn Hanging Mục Spacing - Chọn First line Mục Spacing - Chọn Hanging Đáp án​: Câu 98​: Trong MS Word, thao tác sau ​KHÔNG​ thuộc định dạng đoạn văn bản? Thay đổi khoảng cách ký tự Thụt đầu dòng Thay đổi khoảng cách đoạn 22 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Thay đổi khoảng cách dòng Đáp án​: Câu 99​: Trong MS Word, tùy chỉnh ​KHÔNG THỂ thực văn định dạng theo danh sách? Thay đổi Font chữ Thay đổi trật tự số cách ngẫu nhiên Thay đổi vị trí so với lề Thay đổi cách đánh số Đáp án​: Câu 100​: Lúc soạn văn bản, tượng xảy bạn nhấn phím số khối văn chọn - Số chèn thêm vào khối văn chọn - Số chèn vào sau khối văn chọn 3- Khối văn biến - Khối văn biến thay số Đáp án​: Câu 101​: Trong MS Word, mở hộp thoại Font, nhóm chức sau đề cập đến hiệu ứng đặc biệt bạn thêm vào văn ? - Font Size - Effects - Character Formatting - Font Đáp án​: Câu 102​: Trong MS Word, tên kiểu sau ngầm định áp dụng cho mục lục văn ? - TOC - Heading - Normal - Subtitle Đáp án​: 23 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Câu 103​: Trong Microsoft Word, nhận định sau SAI​ thao tác với bảng ? - Chức AutoFit tự động điều chỉnh bề rộng cột - thể trộn nhiều thành - thể tách ô thành nhiều ô - Đường lưới bảng xuất in Đáp án​: Câu 104​: Trong MS Word, tham số ​KHÔNG ĐƯỢC xem thành phần bảng ? - Line - Column - Row - Cell Đáp án​: Câu 105​: Trong MS Word, thao tác ​KHÔNG THỂ thực nội dung bảng ? - Tạo chữ lớn đầu đoạn - Chỉnh sửa độ rộng chiều cao ô/hàng/cột - Xóa dòng - Thay đổi font chữ Đáp án​: Câu 106​: Trong MS Word, nhận định sau SAI làm việc với liệu bảng ? - thể định dạng ký tự bảng giống văn thơng thường - thể chọn nhiều khơng đồng thời bảng - thể chọn nhiều hàng khơng đồng thời bảng 4- thể đứng ô định dạng cho nội dung toàn bảng Đáp án​: Câu 107​: Trong MS Word, chức Text Direction ý nghĩa làm việc với bảng ? - Thay đổi hướng phần nội dung bảng - Thay đổi hướng dòng tiêu đề bảng 24 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - Thay đổi hướng bảng - Thay đổi chức xếp bảng Đáp án​: Câu 108​: Trong MS Word, để chọn ​KHƠNG đồng thời bảng, bạn sử dụng cách sau ? - Nhấn Ctrl nhấp chọn vào ô - Nhấn Alt nhấp chọn vào ô - Nhấn Shift nhấp chọn vào ô - Nhấn Space nhấp chọn vào ô Đáp án​: Câu 109​: Trong MS Word, nhận định SAI​ làm việc với bảng ? - thể xếp liệu bảng - thể xoay bảng theo hướng - thể tạo bảng trước sau nhập văn - thể tính toán đơn giản liệu dạng số bảng Đáp án​: Câu 110​: Trong MS Word, định vị vị trí tương đối liệu so với lề trái lề phải bảng KHƠNG​ chứa tham số ? - Align Middle Center - Align Bottom Center - Align Top Center - Align Top Right Đáp án​: Câu 111​: MS Word hỗ trợ kiểu đường viền cho bảng ? - Box, All, Grid, Custom - Box, All, Shadow, Custom - Box, 3D, Shadow, Custom - Box, 3D, All, Shadow, Custom Đáp án​: Câu 112​: Trong MS Word 2010, bạn điều chỉnh hình ảnh, nhóm thuộc tính 25 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” menu Format giúp bạn định vị trí hình ảnh so với nội dung văn ? - Arrange - Ficture Styles - Adjust - Size Đáp án​: Câu 113​: Trong MS Word, đối tượng đồ họa nằm nhóm menu Insert? - IIIustrations Links Pages Header & Footer Đáp án​: Câu 114: ​Trong MS Word, nhận định sau đúng, thực lệnh Crop cho ảnh? - Hình ảnh thu nhỏ theo khn hình oval bên Hình ảnh phóng to theo khn hình chữ nhật bên ngồi Kích thước hình ảnh khơng đổi - Hình ảnh cắt bớt phần màu xám giao hình chữ nhật hình oval Đáp án​: Câu 115​: Thuộc tính menu Format làm thay đổi hình dạng hộp văn bản: - Edit Shape - Shape Styles - Shape Outline - Shape Fill Đáp án​: Câu 116​: Trong MS Word, lựa chọn chức đánh số trang tự động cho ăn bản, nhận xét sau số trang ? - thể đặt số theo ý muốn - Luôn bắt đầu số - Luôn bắt đầu số 26 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” - Không thể đặt số theo ý muốn Đáp án​: Câu 117: Trong MS Word, nhận xét sau tiêu đề trang (Header and Footer) xác ? - Là nội dung trình bày trang văn - Là bảng biểu (Table) trình bày trang văn - Là nội dung trình bày phần đầu trang phần cuối trang - Là hình ảnh (Picture) trình bày trang văn Đáp án​: Câu 118​: Trong MS Word 2010, chế độ xem văn Full Screen Reading tác dụng ? - Điều chỉnh nội dung văn với kích thước hình để hiển thị văn bản, tương tự đọc sách - Điều chỉnh văn thành phần khác tương tự sử dụng chương trình thiết kế Web để tạo trang Web - Chế độ hiển thị văn định dạng định, kiểu tiêu đề, để tổ chức nội dung - Chế độ hiển thị văn theo tồn chiều rộng hình, nhìn thấy thước ngang Đáp án​: Câu 119​: Trong MS Word, giá trị sau KHÔNG PHẢI cỡ giấy sử dụng in ấn? - Letter - Legan - Enveloppe A4 Đáp án​: Câu 120​: Trong MS Word, thuộc tính độ rộng gáy văn in? - Gutter Gutter Position - Left 27 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm “Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT đun UI 03 - Xử văn bản” Right Đáp án​: Câu 121​: Kích cỡ trang văn sau mạc định MS Word” A4 A5 A3 - Letter Đáp án​: Câu 122​: Trong MS Word, in ấn, lề trang văn xác định nào? - Khoảng cách cạnh giấy văn - Khoảng cách tự tạo người sử dụng dành cho nội dung - Khoảng cách văn - Khoảng cách ảo để đo nội dung văn Đáp án​: Câu 123​: Trong MS Word, tùy chọn sau KHÔNG​ sử dụng in văn bản? - Print All Pages - Print Entire Document - Print Selection - Print Current Page Đáp án​: ************************* 28 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm ... Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 03 - Xử lý văn bản Câu 05​: Trong MS Word, công dụng tổ hợp phím Ctrl + O​ gì? – Mở văn có sẵn – Đóng văn mở – Lưu văn mở – Tạo văn Đáp án​: Câu. .. https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 03 - Xử lý văn bản – Thay đổi khoảng cách dòng Đáp án​: Câu 99​: Trong MS Word, tùy chỉnh ​KHÔNG THỂ thực văn định dạng theo danh sách? – Thay... đề bảng 24 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT – Mô đun UI 03 - Xử lý văn bản - Thay đổi hướng bảng - Thay đổi chức xếp bảng Đáp án​: Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 03 xử lý văn bản cơ bản (có đáp án), Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CNTT cơ bản – mô đun UI 03 xử lý văn bản cơ bản (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay