Bài giảng thiết kế công cụ đo lường và khảo sát cho nghiên cứu định lượng hay nhất

56 25 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 23:01

Việc phát triển công cụ đo phải được thực hiện gắn bó chặt chẽ với cac mục tiêu, câu hỏi và giải thuyết nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu và câu hỏi thu thập thông trong công cụ khảo sát là KHAC NHAU, những câu hỏi khảo sát được dùng để tìm kiếm những câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Phải xác định rõ ràng đơn vị cần thu thập là cá nhân, hộ gia đình hay là một tổ chức THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG KHẢO SÁT CHO NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NỘI DUNG CHÍNH      Xác định khái niệm Thao tác hoá khái niệm Xác định công cụ đo lường Các loại câu hỏi Xây dựng bảng hỏi XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM CÁCH XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM - XÁC ĐỊNH THỰC - XÁC ĐỊNH DANH NGHĨA - XÁC ĐỊNH THAO TÁC QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CƠNG CỤ ĐO  Việc phát triển cơng cụ đo phải thực gắn bó chặt chẽ với cac mục tiêu, câu hỏi giải thuyết nghiên cứu  Câu hỏi nghiên cứu câu hỏi thu thập thông công cụ khảo sát KHAC NHAU, câu hỏi khảo sát dùng để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu  Phải xác định rõ ràng đơn vị cần thu thập cá nhân, hộ gia đình tổ chức QUÁ TRÌNH ĐO ĐẠC Xác định khái niệm cần đo Xác định đặc tính khái niệm (thao tác hoá) Lựa chọn thang đo (loại liệu) Đặt câu hỏi   Diễn đạt câu hỏi Đinh dạng câu trả lời Thiết kế bố trí bảng hỏi Thử nghiệm hồn chỉnh THAO TÁC HỐ KHÁI NIỆM (1/3)  Có khái niệm mang tính trìu tượng có nội hàm rộng tri thức dân gian, trung thành, hạnh phúc, hài lòng v.v  Có khái niệm cụ thể đặc điểm nhân học, kiểu hành vi, số tiền chi trả v.v Thao tác hố (operationaliza tion) q trình then chốt việc xây dựng công cụ đo đạc đánh giá THAO TÁC HOÁ KHÁI NIỆM (2/3) Khái niệm cần thao tác Cấp độ thao tác I Chỉ báo trung gian cấp độ i (1) Cấp độ thao tác II Biến số Biến số Biến số Chỉ báo trung gian cấp độ i (2) Biến số Biến số Biến số Chỉ báo trung gian cấp độ i (n) Biến số Biến số THAO TÁC HOÁ KHÁI NIỆM (3/3)       Các báo cấp độ phải phản ánh tối ưu nội hàm báo thao tác cấp độ Các báo không trùng lặp nội dung Các báo cấp độ phải mức độ trừu tượng (hoặc cụ thể) Số lượng cấp độ thao tác nhiều từ đến n, số lượng báo trung gian báo thực nghiệm không giới hạn: dao động từ đến n Các báo thực nghiệm phải báo đo thang đo xã hội học: thang định danh, thang phân cấp, thang định khoảng thang tỷ lệ Q trình thao tác hố chấm dứt đạt đến cấp độ báo thực nghiệm BÀI TẬP THAO TÁC HOÁ KHÁI NIỆM “THU NHẬP”;”TRI THỨC DÂN GIAN”; “CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT’; “CHIẾN LƯỢC PHỊNG CHỐNG THIÊN TAI”;”HẠNH PHÚC” Phần nội dung  Có nhiều cách xếp trật tự câu hỏi, nguyên tác là: chung-riêng, khách quan-chủ quan, theo thứ tự thời gian  Trật tự câu hỏi nên trình bày theo trật tự nói chuyện  Mức độ phức tạp câu hỏi: giao tiếp-phức tạp-đơn giản-giải toả  1/3 số câu hỏi nhằm khởi động dần trình trả lời  1/3 thứ hai câu hỏi khó  1/3 cuối câu hỏi thông tin cá nhân kiểm tra Sử dụng nguyên tắc “cái phễu”  Hỏi câu hỏi mở, nội dung rộng  Hỏi tiếp câu hỏi cụ thể  Hỏi tập trung vào khía canh hẹp chủ đề Kỹ thuật Gallup Đặt câu hỏi lọc để xem khách thể có đặc tính nhà nghiên cứu quan tâm hay khơng Đặc câu hỏi mở để tìm hiểu thái độ chung khách thể Đặt câu hỏi đóng để hỏi khía cạnh cụ thể Đặt câu hỏi hỗn hợp để tìm hiểu nguồn gốc quan điểm đưa Đặt câu hỏi đóng, thang thứ bậc thang khoảng để tìm hiểu cường độ ý kiến Sắp xếp câu hỏi  Sử dụng kỹ thuật “tạo khói”: câu hỏi mở-câu hỏi đóng-câu hỏi mở  Sử dụng đề dẫn để chuyển sang phần khác  Chú ý đến hiệu ứng “lây nhiễm” câu hỏi  Chú ý giảm tính đơn điệu câu hỏi Phần kết thúc  Các thông tin cá nhân: Tuỳ theo khảo để lấy thông tin (cơ nhất: tuổi, giới tính, nghề nghiệp v.v.)  Câu hỏi giải toả tâm lý (câu hỏi mở ý kiến khác, đề xuất, kiến nghị v.v.) Checklist để rà soát lại bảng hỏi Tại lại hỏi câu hỏi này? Nó cần cho nghiên cứu? thơng tin thu nhận từ Tại câu hỏi lại trìnhbày theo cách đó? Có thể trình bày theo cách khách khơng? Hình thức có phù hợp với nội dung không? Ngôn từ sử dụng phù hợp chưa? Tại câu hỏi lại đặt chỗ này? Nếu chuyến lên phía xng phía có tốt hay khơng? Số lượng câu hỏi có nhiều q khơng? Chú ý thời gian trảlời tối ưu khoảng 40-50 phút BÀI TẬP Sử dụng câu hỏi soạn phần trước soạn thảo phần nội dung phần “nhân xã hội” Một số lưu ý kỹ thuật  Tách biệt rõ ràng phần câu hỏi phần thang đo  Câu hỏi phần thang đo phải nằm trang  Việc lật giở trang bảng hỏi phải thuận tiện  Các thang đo cần quán  Bảng hỏi phát vấn phải có phần đề dẫn, bảng hỏi vấn phần trình bày lời  Bảng hỏi phát vấn thường ngắn nhiều so với bảng hỏi vấn  Hạn chế tối đa câu hỏi mở bảng hỏi phát vấn Thử nghiệm bảng hỏi  Việc thử nghiệm bảng hỏi để xác định xem khả làm việc bảng hỏi  Thử nghiệm tiến hành với khoảng 10% dung lượng mẫu dự kiến  Thử nghiệm khơng nhằm mục đích thu thập thơng tin từ câu trả lời mà thu thập phản ứng với câu hỏi: thí dụ mức độ khó/dễ; mức độ phù hợp, thời gian trả lời, từ chối trả lời, mức độ trung thực trả lời v.v MỘT SỐ TIÊU CHUẨN BẢNG HỎI TỐT  Tỷ lệ từ chối câu hỏi không vượt 5%  Tỷ lệ người trả lời ‘không biết’, ‘không rõ’, ‘không qua tâm’, ‘không ý kiến’ không 5-7%  Không phát sinh nhiều phương án  Khơng có nhiều câu hỏi bị bỏ qua khơng có trả lời lộn xơnj câu hỏi mở  Thời gian hoàn thành bảng hỏi phủ hợp (khoảng với pphỏng vấn phút với phát vấn) ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ĐO LƯỜNG  Tại kết đo thang đo khác nhau?  Đó khác biệt đích thức đặc tính đặc đoDo yếu tố thời cá nhân (ví dụ: tâm trạng, thời gian)  Do yếu tố tình (ví dụ: bối cảnh xung quanh)  Do khác biệt phương pháp thực khảo sát  Thiếu rõ ràng cơng cụ đo  Yếu tố máy móc công cụ làm ảnh hưởng đến việc trả lời  Cơng cụ đo làm cho kết thu phản ánh sai lệch phân bố tổng thể: tốt (một dạng sai số hệ thống) Các vấn đề độ giá trị (validity) kết đo  Ai người định xem cơng cụđo cần phải đo hay khơng?  Làm cách xác định công cụ đo cần đo? Các loại độ giá trị  Độ giá trị bề mặt (face): Mỗi câu hỏi item phải có liên quan/kết nối với mục tiêu/câu hỏi/giải thuyết NC  Độ giá trị nội dung: Các câu hỏi item bao phủ toàn nội dung vấn đề thái độ đo lườngĐộ giá trị đồng quy (concurrent): đánh giá theo mức độ tôt công cụ sử dụng so với công cụ khác đồng thời sử dụng  Độ giá trị dự báo: Được đánh giá mức dộcông cụ dự đốn kết  Độ giá trị cấu trúc (construct): đánh giá thủ tục thống Nó xác định đóng góp cấu trúc biến thiên tông thể quan sát tượng Độ chắn/tin cậy (reliabilty) công cụ (1/2)  Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chắn công cụ     Cách đặt câu hỏi Bối cảnh vấn/phát vấn Tâm trạng người trả lời Quá trình tương tác Độ chắn/tin cậy (reliabilty) công cụ (1/2)  Phương pháp xác định độ chắn công cụĐộ chắn  Điều tra điều tra lại (re-test)  Hai form công cụ cho lần điều tra thử  Độ chắn nội ... CỤ ĐO  Việc phát triển công cụ đo phải thực gắn bó chặt chẽ với cac mục tiêu, câu hỏi giải thuyết nghiên cứu  Câu hỏi nghiên cứu câu hỏi thu thập thông công cụ khảo sát KHAC NHAU, câu hỏi khảo. .. Xác định khái niệm Thao tác hố khái niệm Xác định cơng cụ đo lường Các loại câu hỏi Xây dựng bảng hỏi XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM CÁCH XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM - XÁC ĐỊNH THỰC - XÁC ĐỊNH DANH NGHĨA - XÁC ĐỊNH... hỏi khảo sát dùng để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu  Phải xác định rõ ràng đơn vị cần thu thập cá nhân, hộ gia đình tổ chức Q TRÌNH ĐO ĐẠC Xác định khái niệm cần đo Xác định đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thiết kế công cụ đo lường và khảo sát cho nghiên cứu định lượng hay nhất, Bài giảng thiết kế công cụ đo lường và khảo sát cho nghiên cứu định lượng hay nhất

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay