Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn.

79 8 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 22:21

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VÌ VĂN QUỲNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC NƠI CÓ CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) PHÂN BỐ TẠI XÃ CƢ LỄ, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên – Năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VÌ VĂN QUỲNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC NƠI CÓ CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) PHÂN BỐ TẠI XÃ CƢ LỄ, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K45 – QLTNR - N01 Khoa : LÂM NGHIỆP Khóa học : 2013 – 2017 Giáo viên hƣớng dẫn : ThS PHẠM THỊ DIỆU Thái Nguyên – Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm! Thái Nguyên, ngày…tháng… năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng khoa học! ThS Phạm Thị Diệu Vì Văn Quỳnh XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ThS Lục Văn Cƣờng ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc tới thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp tạo điều kiện, quan tâm, giúp đợ tơi suốt q trình học tập rèn luyện trường Cũng này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn ThS Phạm Thị Diệu thầy giáo TS Đỗ Hồng Chung tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Hạt Kiểm Lâm huyện Na Rì, UBND xã Cư Lễ, thầy giáo, bạn bè, gia đình động viên giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Do hạn chế trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tế thời gian thực tập điều kiện nghiên cứu, khóa luận cảu tơi chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để khóa luận đầy đủ giúp học hỏi nhiều kinh nghiệm Một lần xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2017 SINH VIÊN Vì Văn Quỳnh iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi 25 Bảng 4.1 Đặc điểm địa hình nơi Xoan đào Phân bố 28 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp khả bắt gặp loài Xoan đào xã Cư Lễ 30 Bảng 4.3 Kết điều tra số tiêu tầng cao trạng thái rừng 31 Bảng 4.4 Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái rừng nghèo (gồm OTC: OTC1; OTC3; OTC4; OTC6; OTC7) 32 Bảng 4.5 Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái rừng trung bình (gồm OTC: OTC2, OTC5, OTC8, OTC9) 33 Bảng 4.6 Chiều cao lâm phần Xoan đào khu vực nghiên cứu 34 Bảng 4.7: Đặc điểm độ tàn che tầng cao trạng thái rừng nơi có Xoan đào phân bố 36 Bảng 4.8 Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào 37 Bảng 4.9 Thành phần loài kèm với Xoan đào trạng thái rừng trung bình 38 Bảng 4.10 Thành phần loài kèm với Xoan đào trạng thái rừng nghèo 39 Bảng 4.11 Tính đa dạng thực vật khu vực nghiên cứu 40 Bảng 4.12: Thành phần loài bụi, thảm tươi nơi Xoan đào phân bố 41 Bảng 4.13 Độ che phủ bụi thảm tươi lâm phần 42 Bảng 4.14: Kết mô quy luật phân bố N/D 1.3 trạng thái rừng trung bình 43 Bảng 4.15: Phân bố số theo đường kính lâm phần trạng thái rừng trung bình 44 iv Bảng 4.16: Kết mô quy luật phân bố N/D 1.3 trạng thái rừng rừng nghèo 45 Bảng 4.17: Phân bố số theo đường kính lâm phần trạng thái rừng nghèo 45 Bảng 4.18: Kết mô quy luật phân bố N/H trạng thái rừng trung bình 47 Bảng 4.19: Phân bố số theo chiều cao lâm phần trạng thái rừng trung bình 47 Bảng 4.20: Kết mô quy luật phân bố N/H trạng thái rừng rừng nghèo 48 Bảng 4.21: Phân bố số theo chiều cao lâm phần trạng thái rừng nghèo 49 Bảng 4.22: Phân bố số theo cấp kính Xoan đào 50 Bảng 4.23: Phân bố số theo cấp kính Xoan đào 51 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Hình thái thân Xoan đào 26 Hình 4.2: Hình thái vỏ 26 Hình 4.3: Hình thái cành, tán Xoan đào 27 Hình 4.4 Hình thái 27 Hình 4.5: Hình thái hoa, 27 Hình 4.6: Biểu đồ chiều cao lâm phần Xoan đào 35 Hình 4.7: Đồ thị phân bố N/D1.3 trạng thái rừng trung bình 44 Hình 4.8: Đồ thị phân bố N/D1.3 trạng thái rừng nghèo 46 Hình 4.9: Đồ thị phân bố N/H trạng thái rừng trung bình 48 Hình 4.10: Đồ thị phân bố N/H trạng thái rừng nghèo 48 Hình 4.11: Biểu đồ thể phân bố số theo đường kính Xoan đào 50 Hình 4.12: Biểu đồ thể phân bố số theo chiều cao Xoan đào 52 vi CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN Từ, cụm từ viết tắt Giải thích Dt Đường kính tán D1.3 Đường kính 1.3m Hvn Chiều cao vút Hd Chiều cao cành OTC Ô tiêu chuẩn UBND Ủy ban nhân dân Stt Số thứ tự Hbq Chiều cao bình quân Hmax Chiều cao bình quân Hmin Chiều cao nhỏ G Tiết diện ngang Gbq Tiết diện ngang bình quân vii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH v CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN vi MỤC LỤC vii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập 1.4.2 Ý nghĩa nghiên cứu khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Trên giới 2.1.1 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học loài 2.1.2 Ở nước 2.2 Nghiên cứu loài Xoan đào - Pygeum arboreum Endl 10 2.2.1 Nghiên cứu loài Xoan đào giới 10 2.2.2 Những nghiên cứu loài Xoan đào Việt Nam 11 2.3 Nhận xét chung 12 2.4 Tổng quan điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế khu vực nghiên cứu 12 2.4.1 Các yếu tố điều kiện tự nhiên 12 2.4.2 Thực trạng môi trường 14 2.4.3 Các nguồn tài nguyên khác 14 viii 2.4.4 Điều kiện kinh tế xã hội 15 2.4.5 Những thuận lợi khó khăn xã Cư Lễ 18 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian thực 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng gỗ 20 3.3.2 Đặc điểm lớp bụi thảm tươi 20 3.3.3 Đề xuất số giải pháp kỹ thuật quản lý 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp luận 21 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 21 3.4.3 Xử lý số liệu 22 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Đặc điểm hình thái Xoan đào 26 4.2 Một số đặc điểm sinh thái Xoan đào 28 4.2.1 Đặc điểm địa hình nơi Xoan đào Phân bố: 28 4.2.2 Đặc điểm Phân bố Xoan đào theo loại rừng 29 4.2.3 Phân loại rừng theo trữ lượng 30 4.3 Đặc điểm cấu trúc tầng cao 31 4.3.1 Cấu trúc tổ thành 31 4.3.2 Đặc trưng chiều cao lâm phần 34 4.3.3 Độ tàn che lâm phần 35 4.3.4 Cấu trúc mật độ lâm phần mật độ Xoan đào 36 4.3.5 Thành phần loài kèm với Xoan đào 37 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VÌ VĂN QUỲNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC NƠI CÓ CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) PHÂN BỐ TẠI XÃ CƢ LỄ, HUYỆN NA RÌ, TỈNH... 26 4.1 Đặc điểm hình thái Xoan đào 26 4.2 Một số đặc điểm sinh thái Xoan đào 28 4.2.1 Đặc điểm địa hình nơi Xoan đào Phân bố: 28 4.2.2 Đặc điểm Phân bố Xoan đào theo loại rừng... 2.1.1 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học loài 2.1.2 Ở nước 2.2 Nghiên cứu loài Xoan đào - Pygeum arboreum Endl 10 2.2.1 Nghiên cứu loài Xoan đào giới 10 2.2.2 Những nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn., Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học nơi có cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Cư Lễ - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay