49 de thi va giai chi tiet THPT QG HOA HOC tap 3

105 38 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 22:18

ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một – Bình Dương) Tổng biên tập www.HOAHOC.edu.vn  TUYỂN CHỌN 49 ĐỀ THI GIẢI CHI TIẾT TỐT NGHIỆP THPT QG HĨA HỌC (Tập 3) “ Không tức giận muốn biết không gợi mở cho Không bực không hiểu rõ không bày vẽ cho” Khổng Tử LƯU HÀNH NỘI BỘ 05/2018 SỞ GD  ĐT TỈNH HẢI PHÒNG THPT TIÊN LÃNG (Đề thi có 40 câu / trang) www.HOAHOC.edu.vn ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Mơn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 132 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Ngâm đinh sắt dung dịch HCl, phản ứng xảy chậm Để phản ứng xảy nhan hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit vài giọt dung dịch sau A NaCl B FeCl3 C H2SO4 D Cu(NO3)2 Câu 2: Ở nhiệt độ cao, khí CO khử oxit sau A Fe2O3 CuO B Al2O3 CuO C MgO Fe2O3 D CaO MgO Câu 3: Đốt cháy 4,56 gam hỗn hợp E chứa metylamin, đimetylamin, trimetylamin cần dùng 0,36 mol O2 Mặt khác lấy 4,56 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu lượng muối A 9,67 gam B 8,94 gam C 8,21 gam D 8,82 gam Câu 4: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Mg, Al, Fe Cu dung dịch HNO3 (loãng dư) thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X kết tủa Y Nung kết tủa Y đến phản ứng nhiệt phân kết thúc thu tối đa oxit A B C D Câu 5: Hòa tan hồn tồn 7,5 gam hỗn hợp gồm Mg Al lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M Sau phản ứng kết thúc, thu 0,672 lít N2 (ở đktc) dung dịch chứa 54,9 gam muối Giá trị V A 0,72 B 0,65 C 0,70 D 0,86 Câu 6: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH3-CH2-COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-CH2-CH3 C CH2=CH-CH2- COO -CH3 D CH3-COO-CH=CH-CH3 Câu 7: Cho phát biểu sau: (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 có khả phản ứng với HCOOH (b) Thành phần tinh bột amilopectin (c) Các peptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng (d) Anilin (C6H5NH2) tan nước Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 8: Dung dịch X gồm 0,01 mol Cu(NO3)2 0,1 mol NaHSO4 Khối lượng Fe tối đa phản ứng với dung dịch X (biết NO sản phẩm khử NO3-) A 3,36 gam B 5,60 gam C 2,80 gam D 2,24 gam Câu 9: Đun nóng dung dịch chứa 0,2 mol hỗn hợp gồm glyxin axit glutamic cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu lượng muối khan A 36,32 gam B 30,68 gam C 35,68 gam D 41,44 gam Câu 10: Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hóa – khử dãy điện hóa (dãy điện cực chuẩn) sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/ Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag Các kim loại ion phản ứng với ion Fe2+trong dung dịch A Ag, Fe3+ B Zn, Ag+ C Ag, Cu2+ D Zn, Cu2+ Câu 11: X, Y, Z, T dung dịch sau: (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH Thực thí nghiệm để nhận xét chúng có kết sau: Chất X Z T Y dd Ba(OH)2, t0 Có kết tủa xuất Khơng Kết tủa khí Có khí tượng Các dung dịch X, Y, Z, T A K2SO4, (NH4)2SO4, KOH, NH4NO3 B (NH4)2SO4, KOH, NH4NO3, K2SO4 C KOH, NH4NO3, K2SO4, (NH4)2SO4 D K2SO4, NH4NO3, KOH, (NH4)2SO4 Câu 12: Trung hoà 9,0 gam amin đơn chức Y cần 200 ml dung dịch HCl 1M CTPT Y A C4H11N B CH5N C C3H9N D C2H7N Câu 13: Phát biểu sau sai A Metyl amin chất khí, làm xanh quỳ tím ẩm B Các đipeptit hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường C Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao D Các chất béo có gốc axit béo khơng no thường chất lỏng Câu 14: Kim loại có tính khử mạnh A Fe B Sn C Ag D Au Câu 15: Trong kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al Có kim loại điều chế phương pháp điện phân A B C D Câu 16: Khi cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy có kết tủa màu A xanh thẫm B tím C đen D vàng Câu 17: Hai dung dịch phản ứng với kim loại Fe là: A AgNO3 H2SO4 loãng B ZnCl2 FeCl3 C HCl AlCl3 D CuSO4 HNO3 đặc nguội Câu 18: Este X có cơng thức phân tử C2H4O2 Đun nóng 9,0 gam X dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam muối Giá trị m A 8,2 B 10,2 C 12,3 D 15,0 Câu 19: Cho hỗn hợp Cu Fe hòa tan vào dung dịch H2SO4 đặc nóng tới phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch X phần Cu không tan Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X thu kết tủa Y Thành phần kết tủa Y gồm A Fe(OH)2 B Fe(OH)2, Cu(OH)2 C Fe(OH)3, Cu(OH)2 D Fe(OH)3 Câu 20: Este X có CTPT CH3COOC6H5 Phát biểu sau X A Tên gọi X benzyl axetat B X có phản ứng tráng gương C Khi cho X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu muối D X điều chế phản ứng axit axetic với phenol Câu 21: Cho 6,88 gam hỗn hợp chứa Mg Cu với tỷ lệ mol tương ứng : vào dung dịch chứa 0,12 mol Fe(NO3)3 Sau phản ứng hoàn toàn thu m gam kim loại Giá trị m là: A 5,12 B 3,84 C 2,56 D 6,96 Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C  H 2O  O2 X 1500   Y   Z   T ; HgSO , H 2SO o  H ,t KMnO4 T Y   P    Q  o E Pd/PbCO3 H 2SO , t Biết phân tử E chứa loại nhóm chức Phân tử khối E A 132 B 118 C 104 D 146 Câu 23: Điện phân dung dịch X gồm FeCl2 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 2) với điện cực trơ màng ngăn xốp thu dung dịch Y chứa hai chất tan, biết khối lượng dung dịch X lớn khối lượng dịch Y 4,54 gam Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,54 gam Al Mặt khác dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,35 B 17,59 C 17,22 D 20,46 Câu 24: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y dung dịch Z có nồng độ 36% Tỉ khối Y so với He Cô cạn Z 72 gam muối khan Giá trị m A 20 B 10 C 15 D 25 Câu 25: Phát biểu sau sai A Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần B Ở chu kỳ, bán kính kim loại kiềm lớn bán kinh kim loại kiềm thổ C KAl(SO4)2.12H2O, NaAl(SO4)2.12H2O (NH4)Al(SO4)2.12H2O gọi phèn nhôm D Các kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước điều kiện thường Câu 26: Khi bị ốm, sức sau ca phẫu thuật, nhiều người bệnh thường truyền dịch “đạm” để thể sớm hồi phục Chất dịch truyền có tác dụng A glucozơ B saccarozơ C amino axit D amin Câu 27: Phát biểu sau đúng: A Tất polime tổng hợp điều chế phản ứng trùng ngưng B Tất polime không tác dụng với axit hay bazơ C Protein loại polime thiên nhiên D Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh phân tử Câu 28: Hai chất hữu X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 70) Cả X Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng với dung dịch KOH sinh muối Tỉ khối Y so với X có giá trị là: A 1,403 B 1,333 C 1,304 D 1,3 Câu 29: Cặp chất không xảy phản ứng A dung dịch NaNO3 dung dịch MgCl2 B dung dịch NaOH Al2O3 C K2O H2O D Na dung dịch KCl Câu 30: Các α–amino axit có A khả làm đổi màu quỳ tím B nhóm amino C nhóm –COOH D hai nhóm chức Câu 31: Cho dãy chất: triolein; saccarozơ; nilon-6,6; tơ lapsan; xenlulozơ glyxylglyxin Số chất dãy cho phản ứng thủy phân môi trường kiềm A B C D Câu 32: Thực thí nghiệm sau (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư) (2) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không màng ngăn xốp (3) Cho dung dịch KI vào dung dịch chứa Na2Cr2O7 H2SO4 (4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3 (5) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3 Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu 33: Hỗn hợp X chứa este mạch hở gồm hai este đơn chức este đa chức, không no chứa liên kết đôi C=C Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu 0,93 mol CO2 0,8 mol H2O Nếu thủy phân X NaOH, thu hỗn hợp Y chứa ancol có số nguyên tử cacbon hỗn hợp Z chứa muối Phần trăm khối lượng este đơn chức có khối lượng phân tử lớn X A 22,7% B 15,5% C 25,7% D 13,6% Câu 34: Thực sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol chất) sau: t (1) X  NaOH   X1  X  2H O t (3) nX  nX   Nilon  6,  2nH 2O Nhận định sau sai? A X có cơng thức phân tử C14H22O4N2 (2) X1  H 2SO   Na 2SO  X t (4) nX  nX   Tơ lapsan + 2nH O B X2 có tên thay hexan-1,6-điamin C X3 X4 có số nguyên tử cacbon D X2, X4 X5 có mạch cacbon khơng phân nhánh Câu 35: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5% Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X 0,12 mol khí NO Cô cạn dung dịch X thu (2,5m + 8,49) gam muối khan Kim loại M là: A Mg B Cu C Ca D Zn Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn este no chức mạch hở X Sục toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu 5,0 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam Biết xà phòng hóa X thu muối axit cacboxylic ancol Số đồng phân X là: A B C D Câu 37: Hỗn hợp A gồm peptit X peptit Y (mỗi chất cấu tạo từ loại aminoaxit, tổng số nhóm –CO-NH- loại phân tử 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = : Khi thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu 5,625 gam glyxin 10,86 gam tyrosin Gía trị m là: A 14,865 gam B 14,775 gam C 14,665 gam D 14,885 gam Câu 38: Cho 1,752 gam amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu 2,628 gam muối Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 39: Chất sau không phản ứng với dung dịch HCl A H2N-CH2-COOH B CH3COOH C C2H5NH2 D C6H5NH2 Câu 40: Người ta thường dùng vật dụng bạc để cạo gió cho người bị trúng gió (khi người bị mệt mỏi, chóng mặt…do thể tích tụ khí độc H2S…) Khi vật bạc bị đen phản ứng: 4Ag + O2 + 2H2S → 2Ag2S + 2H2O Chất khử phản ứng A O2 B H2S C Ag D H2S Ag PHÂN TÍCH –HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT TIÊN LÃNG – HẢI PHÒNG LẦN Câu 1: Chọn D - Khi ngâm đinh sắt vào dung dịch HCl thì: Fe + 2HCl   FeCl2 + H2↑ + Khí H2 sinh phần bám lại đinh sắt làm giảm khả tiếp xúc với ion H+ nên phản ứng xảy chậm khí H2 sinh  Fe(NO3)2 + Cu - Khi nhỏ thêm dung dịch Cu(NO3)2 vào thì: Fe + Cu(NO3)2  + Trong dung dịch lúc hình thành pin điện điện cực Fe – Cu có chuyển dịch electron ion H+ dung dịch nhận electron làm cho phản ứng xảy nhanh khí H2 nhiều Câu 2: Chọn A - Ở nhiệt độ cao, khí CO, H2 khử oxit kim loại đứng sau Al dãy điện hóa  Các chất thỏa mãn là: Fe 2O3và CuO Câu 3: Chọn B - Quy đổi hỗn hợp E: CH NH , (CH ) NH, (CH ) N thành CnH2n+3N: a mol - Đốt cháy E: CnH2n+3N + (1,5n + 0,75)O2   nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2  n O  (1,5n  0, 75)a  0,36 (1) m E  (14n  17) a  4,56 (2) Từ (1), (2) ta tính được: a = 0,12 mol BTKL - Cho E tác dụng với HCl n HCl  n E  0,12 mol  mmuối = mE + 36,5nHCl = 8, 94 (g) Câu 4: Chọn D Mg, Cu  HNO3 Mg(NO3 ) , Cu(NO3 )  NaOH Mg(OH) , Cu(OH) t o  MgO, CuO        H 2O  Fe, Al Fe(NO )3 , Al(NO3 )3 Fe(OH)3  Fe 2O3 - Lưu ý: + Cho lượng dư NaOH vào Al3+, ban đầu có kết tủa trắng keo khơng tan sau tan dần tạo dung dịch suốt + H2O oxit theo định nghĩa oxit hợp chất nguyên tố có nguyên tố oxi Vậy có tối đa oxit Câu 5: Chọn D - Hướng tư 1: Bảo toàn nguyên tố N  Mg(NO )2 , Al(NO )3 , NH NO  N - Quá trình: Mg, Al  HNO {2  H O 33 4 4 44 4 4 43 7,5 (g) V (l) 54,9 (g) hỗn hợp muối 0,03 mol 24n Mg 27n Al  7,5 n Mg  0,   + Ta có: 148n Mg(NO3 )  213n Al(NO3 )3  80n NH NO3  54,9  n Al  0,1  BT: e n  NH NO3  0, 05  2n Mg  3n Al  8n NH NO3  10n N   BT: N  VHNO3  2n Mg(NO3 )  3n Al(NO3 )3  2n NH NO3  2n N  0,86 (l) - Hướng tư 2: Tính theo số mol HNO3 m Al3  m Mg 2  18n NH   62n NO3  54,9  +Ta có:  BT e  BTDT  n NH   0, 05 mol  n NO3  n NH   (8n NH   10n N )    n HNO3  12n N  10n NH   0,86 mol Câu 6: Chọn A - Từ tỉ khối ta suy M X  100 : C5H8 O nX = 0,2 mol ; nKOH = 0,3 mol Đặt CTTQ X là: RCOOR’ - Hướng tư 1: Tìm gốc R m r¾n  56n KOH d­ + Ta có: nKOH pư = nRCOOK = nX = 0,2 mol  nKOH dư = 0,1 mol mà M RCOOK   112 0,  R –C2H5 Vậy công thức cấu tạo X C H 5COOCH  CH - Hướng tư 2: Tìm gốc –R’ m  m KOH  m r¾n BTKL  M R'OH  X  44 : CH 3CHO  R’ –C2H3 Vậy X C H 5COOCH  CH 0,2 Câu 7: Chọn A (a) Đúng, Phương trình phản ứng: CH3NH2 + HCOOH   HCOONH3CH3 H SO   HCOOC2H5 + H2O C2H5OH + HCOOH  o  t NaHCO3 + HCOOH   HCOONa + CO2 + H2O (b) Đúng, Amilopectin chiếm từ 70 – 80% khối lượng tinh bột amilozơ chiếm từ 20 – 30% khối lượng tinh bột (c) Sai, Các tripeptit trở lên (đipeptit khơng có phản ứng này) tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng (d) Đúng, Anilin (C6H5NH2) chất lỏng, sôi 184oC, khơng màu, độc, tan nước tan nhiều benzen etanol Vậy có phát biểu (a), (b), (d) Câu 8: Chọn C Sự oxi hóa Sự khử 2+ + Fe → Fe + 2e 4H + NO3 + 3e → NO + 2H2O (vì lượng Fe phản ứng tối đa nên Fe chuyển 0,08 ← 0,02 → 0,06 → 0,01 lên Fe2+) Cu2+ + 2e → Cu 0,01 → 0,02 2H+(dư) + 2e → H2 0,02 → 0,02 → 0,01 3n NO  2n Cu 2  2n H BT:e   n Fe   0, 05 mol  m Fe  2,8 (g) Câu 9: Chọn B - Hướng tư 1: Xác định chất có muối 0,32 mol 678 H NCH 2COOH : x mol H NCH 2COONa : x mol  NaOH    H 2O  HOOC(CH ) CH(NH ) COOH : y mol  NaOOC(CH ) CH(NH ) COONa : y mol  x  y  0,  x  0, 08 + Ta có:    mmuối = 97x + 191y = 30, 68 (g)  x  2y  0,32  y  0,12 - Hướng tư 2: Bảo tồn khối lượng BTKL + Ta có: n H 2O  n NaOH  0,32 mol  mmuối = m gly  m glu  40n NaOH  m H 2O  30, 68 (g) Câu 10: Chọn B - Dựa vào quy tắc  ta xác định cặp chất có phản ứng với Fe2+ Zn, Ag  Phản ứng: Zn + Fe2+   Zn2+ + Fe Fe2+ + Ag+   Fe3+ + Ag Câu 11: Chọn D Chất dd Ba(OH)2, t0 X: K2SO4 Có kết tủa xuất - Phương trình phản ứng: Z: KOH Khơng tượng T: (NH4)2SO4 Kết tủa khí Y: NH4NO3 Có khí thoát Ba(OH)2 + K2SO4   BaSO4 trắng + 2KOH Ba(OH)2 + NH4NO3: không xảy Ba(OH)2 + (NH4)2SO4   BaSO4 trắng + 2NH3↑ + 2H2O Ba(OH)2 + 2NH4NO3   Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O Câu 12: Chọn D m  45 : Y C H N - Ta có: M Y  Y  n Y 0, Câu 13: Chọn B Câu 14: Chọn A Câu 15: Chọn B - Na, Al điều chế phương pháp điện phân nóng chảy - Fe, Cu điều chế phương pháp điện phân dung dịch, nhiệt luyện thủy luyện - Ag điều chế phương pháp điện phân dung dịch thủy luyện Vậy có kim loại Na Al phương pháp điện phân Câu 16: Chọn D - Nhỏ vài giọt dung dịch HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy có kết tủa màu vàng Câu 17: Chọn A A Fe  2AgNO   Fe(NO )  2Ag B Fe + 2FeCl3   3FeCl2 Fe  H 2SO loãng   FeSO  H C Fe + 2HCl   FeCl2 + H2 Câu 18: Chọn B D Fe + CuSO4   FeSO4 + Cu HCOOCH  NaOH   HCOONa  CH 3OH 0,15 0,15  10, (g) - Phương trình: mol:  m HCOONa Câu 19: Chọn A  H SO  NH 4đ - Quá trình: Fe,Cu  Fe(OH)  Cu dư Fe 2 , Cu 2 ,SO 24  44 4 43 dd X - Lưu ý: Các hiđroxit hay muối kim loại Cu, Ag, Zn, Ni tạo phức tan dung dịch NH3 dư Câu 20: Chọn C A Sai, Tên gọi X phenyl axetat B Sai, X phản ứng tráng gương C Đúng, Phương trình: CH3COOC6H5 + NaOH   CH3COONa + C6H5ONa + H2O D Sai, X điều chế phản ứng anhiđrit axetic với phenol : C6H5OH + (CH3CO)2O   CH3COOC6H5 + CH3COOH Câu 21: Chọn B - Hướng tư 1: Cân phương trình mol:  Mg2+ + 2Fe2+ Mg + 2Fe3+  0,04 0,02 → 0,04 Cu + 2Fe3+   Cu2+ + 2Fe2+  n Fe3 lại = 0,08 mol mol: 0,04  0,08  nCu dư = 0,06 mol Vậy mrắn = mCu dư = 3,84 (g) - Hướng tư 2: Sử dụng bảo tồn e - Ta có: n e cho  2(n Mg  n Cu )  0, 24 mol Nhận thấy: n Fe 3  n e cho  3n Fe3  Fe3+ Fe2+ - Khi đó: nCu dư = n e cho  n Fe3  0, 06 mol  m  3,84 (g) Câu 22: Chọn D - Phương trình phản ứng: 15000 C HgSO ,t o 2CH4 (X)   C2H2 (Y)  3H2 ; C2 H  H 2O  CH 3CHO(Z) 2CH 3CHO(Z)  O  2CH 3COOH(T); C2 H2 (Y)  H   C2 H (P) Pd/PdCO t 3C2 H (P)  2KMnO4  4H 2O  3C2 H (OH)2 (Q)  2KOH  2MnO2 H SO t C2H4 (OH)2 (Q)  2CH3COOH(T)  o  C2 H4 (OOCCH3 )2 (E)  2H2O Vậy M E  146 Câu 23: Chọn D - Xét trường hợp dung dịch Y chứa chất tan NaOH NaCl Quá trình điện phân diễn sau : Tại catot: Tại Anot: Fe2+ + 2e → Fe 2Cl- → Cl2 + 2e x ← 2x → x (2x + 2y) (x + y) ← (2x + 2y) 2H2O + 2e → 2OH- + H2 2y → 2y y - Từ phương trình: Al  3H2O  NaOH  Na[Al(OH)4 ]  H2 suy n OH   n Al  0, 02  y  0, 01 mol - Khối lượng dung dịch giảm: 56x  71n Cl2  2n H  4,54  x  0, 03 mol  BT: e  n  n Ag FeCl2  0, 03 FeCl2 :0, 03mol  AgNO3    m = 20, 46 gam - Hỗn hợp X:    BT: Cl  NaCl :0, 06 mol   n AgCl  2n FeCl2  n NaCl  0,12 Câu 24: Chọn A 0,5 mol khÝ Y (M Y  32)  Mg, MgO - Quá trình: X  H SO  c « c¹n 14 43 dd Z (36%)   MgSO : 0, mol  Mg(HCO ) , MgSO dd 30% - Ta có: n H 2SO  n MgSO  0, mol  m H 2SO  58,8 gam  m dd H 2SO   C%  58,8  196 gam 0, 120n MgSO  36%  m  200  m dd H 2SO  m khí  20 gam m  m dd H 2SO4  m khí Câu 25: Chọn D - Be không tác dụng với nước nhiệt độ thường Mg tan chậm nước lạnh đun nóng Mg tan nhanh nước Câu 26: Chọn C - Trong chai dung dịch đạm có nhiều axit amin mà thể cần bị ốm, sức sau ca phẫu thuật để thể sớm hồi phục Ngồi có chất điện giải thêm số vitamin, sorbitol tùy theo tên thương phẩm hãng dược sản xuất khác Câu 27: Chọn C A Sai, Các polime tổng hợp điều chế phản ứng trùng ngưng trùng hợp Lấy ví dụ: trùng hợp vinyl clorua B Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH hay cao su thiên nhiên tác dụng với HCl: C Đúng, Protein loại polime thiên nhiên có tơ tằm, lơng cừu, len D Sai, Trong cấu trúc cao su buna – S khơng có chứa lưu huỳnh xt,t o ,p nCH  CH  CH  CH  nCH  CH  C H    [ CH  CH  CH  CH  CH  CH(C H ) ] Buta 1,3 đien Stiren Poli (butađien  stiren )  Cao su Buna S Câu 28: Chọn C - Vì X, Y tham gia phản ứng tráng bạc tác dụng với KOH sinh muối nên X, Y có dạng HCOOR mà MX < MY < 70  X HCOOH ; Y HCOOCH3 Vậy d Y/X  M Y : M X  1,304 Câu 29: Chọn A A NaNO3 + MgCl2 : không xảy B 2NaOH + Al2O3   2NaAlO2 + H2O C K2O + H2O  D 2Na + 2H2O   2KOH  2NaOH + H2 Câu 30: Chọn D - Trong phân tử α–amino axit chứa đồng thời nhóm amino –NH2 nhóm cacboxyl –COOH Tùy thuộc vào chất khác mà số nhóm chức có chất giống khác Câu 31: Chọn B - Có chất thủy phân mơi trường kiềm là: triolein; nilon-6,6; tơ lapsan; glyxylglyxin Triolein C17H33COO CH2 C17H33COO CH C17H33COO CH2 N (CH2)6 CTPT: C57H104O6 N C H O Poli(hexametylen -ađipamit) hay nilon – 6,6 H O CH2CH2 O Poli(etylen - terephtalat) hay tơ lapsan Glyxylglyxin  2NaOH + Cl2 + 2H2 (2) 2NaCl + 2H2O  (3) KI + Na2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + I2 + H2O (4) 2NH3 + 2CrO3 → N2 + Cr2O3 + 3H2O C O n C C O O n H2N–CH2–CO–NH–CH2–COOH Câu 32: Chọn B Có thí nghiệm thu đơn chất (1), (2), (3) (4) PT phản ứng : (1) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 dpdd (CH2)4 Cập nhật thường xuyên đề thi thử nước + Từ: mà n Gly  n Tyr 0,075   X Y (Gly) 5k (Tyr) 4k 0,06 m¾c xÝch <  sè  sè 4m¾c 4xÝch 4cđa 4XY 33 4 4(min) (5 2).n X + Với k =  n (Gly)5 (Tyr)4  n X 2Y < m¾c xÝch  sè 4 4(max) 5k  k  7.1  9k  7.2  k  (5 2).n Z n Gly n Tyr    0,015mol BTKL (1)  m X  m Y  m X Y  18n H 2O  14,865(g) Câu 35: Chọn B - Nhận thấy rằng, cho hỗn hợp X gồm axit Y este Z thu hai ancol hai muối nên Z este hai chức tạo từ axit hai chức hai ancol, ta có hệ sau : n Y  n Z  n X n Y  n Z  0,275 n Y  0,15mol +    n Y  2n Z  n NaOH n Y  2n Z  0, n Z  0,125mol - Khi đun nóng tồn lượng ancol thu với H2SO4 đặc 140oC : n 2n BTKL + n H 2O  ancol  Z  0,125mol  m ancol  m ete  18n H 2O  9,75(g) 2 m  M ancol  ancol  39 , hỗn hợp ancol gồm CH3OH C2H5OH n ancol - Xét trình hỗn hợp muối tác dụng với NaOH/ CaO (t0), cho hỗn khí tác dụng với Br2 ta : m Br2 m khÝ   51,7  m khÝ  m dÉn xuÊt halogen  m Br2  7,7(g) %m Br2 m - Giả sử khí thu anken : M hidrocacbon  khÝ  28(C H ) n Br2  C H 3COONa NaOOC  CH  CH  COONa Vậy este Z CH 3OOC  CH  CH  COOC H với m Z  19,75(g) Câu 36: Chọn D - Khi đốt cháy hỗn hợp E hấp thụ sản phảm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, ta có hệ sau: 12n CO  2n H2 O  32n E  21,62 n CO  0,87 mol 12n C  n H  16n O  m E     n H O  0,79 mol 100n CaCO3  (44n CO 18n H 2O ) m dung dịch giảm  56n CO2  18n H O  34,5 n  n   NaOH  E n E  0,3 n E  0,3mol + Áp dụng độ bất bão hòa ta : n Y  n Z  n CO2  n H 2O  0,08 mol  n X  n E  n Y  n Z  0,22 mol n CO2  2,9 nên E có chứa HCOOCH3 nE - Theo kiện đề thi hỗn hợp ancol thu đồng đẳng nên hỗn hợp ancol gồm CH3OH C2H5OH, mặc khác Y Z có liên π C = C đồng thời có đồng phân hình học Từ tất n CO2  2n X  5,375 kiện ta suy ra: C Y, Z  Mặc khác, ta có : C Y,Z  nY  nZ Vậy este Y Z CH  CH  CH  COOCH CH  CH  CH  COOC H + Có C E   m CH CH CH COONa  0,08.108  8,64 (g) Câu 37: Chọn C 44n CO2  18n H O m bình tăng n CO  0,345mol   - Xét trình đốt a gam hỗn hợp muối ta có: n CO2  n CaCO3  n H O  0, 255mol n  2n  Na CO n X  0,21mol  X Trang Cập nhật thường xuyên đề thi thử nước + n O2 (p­)  n CO2  0,5(n H 2O  n Na 2CO3 )  0, 42 mol  m muối m bình tăng m Na 2CO3 32n O2  17,46 (g) - Xét trình đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc 140oC ta có : n n n H 2O  ancol  X  0,105mol  m ancol  m ete  18n H 2O  8, 4(g) 2 - Xét trình thủy m gam hỗn hợp X dung dịch NaOH vừa đủ, áp dụng : BTKL   m X  m muèi  m ancol  40n NaOH  17, 46 (g) (với n NaOH  2n Na 2CO3  0,21mol ) Câu 38: Chọn D  n CO  n CaCO3  n CO  0,05 mol - Khi đốt cháy este X thì:    n H 2O  0,04 mol 100n CaCO  (44n CO  n H 2O )  m dd gi¶m - Áp dụng độ bất bão hòa, ta : n X  n CO2  n H 2O  0,01mol Vậy este X có CTPT là: C 5H 8O + TH1 : X tạo thành từ axit đơn chức ancol hai chức : HCOOCH  CH OOC H ; HOOC  CH(CH)3  CH  OOCH HCOO-(CH2)3-OOCH + TH2 : X tạo thành từ axit đa chức ancol đơn chức : C H 5OOC  COOCH CH 3OOC  CH  COO  CH Vậy có đồng phân X thỏa mãn Câu 39: Chọn B - Hidro hóa hồn tồn hỗn hợp X : m Y  m X  2n H  10,72 (g) - Giả sử đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y (CTTQ Y CnH2nO2) : m  12n CO2  2n H 2O + n CO2  n H 2O  0, mol  n Y  n COO  Y  0,16 mol 32 n CO2  2,5 Vậy Y có chứa este HCOOCH - Ta có : C Y  nY - Khi cho lượng Y tác dụng với 0,25 mol NaOH ancol Z thu CH3OH BTKL với n CH3OH  n Y  0,16 mol   m r¾n khan  m Y  40n NaOH  32n CH 3OH  15,6 (g) Câu 40: Chọn D - Khi cho m gam kim loại M tác dụng với 0,68 mol NaOH : n HNO3  4n NH  n HNO3  4n NO  0,02 mol  n H 2O   0,3mol + n NH   10 BTKL   m M  63n HNO3  m X  30n NO  18n H 2O  m  16,9(g) - Ta có n e trao ®ỉi  3n NO  8n NH   0,52 mol mà n M  ne m 16,9a a   MM  M    M M  65(Zn) (với a số e trao đổi M) a nM ne Trang 10 SỞ GD  ĐT TỈNH THANH HĨA THPT HÀ TRUNG (Đề thi có 40 câu / trang) www.HOAHOC.edu.vn ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Mơn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 132 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu kết tủa màu xanh Muối X là: A MgSO4 B FeSO4 C CuSO4 D Fe2(SO4)3 Câu 2: Kim loại sau có khối lượng riêng nhỏ ? A Li B Cs C Na D K Câu 3: Hợp chất sau cộng hợp với nước Br2 ? A Anilin B metyl fomat C glucozơ D triolein Câu 4: X α-amino axit có cơng thức phân tử C3H7O2N Công thức cấu tạo X là: A H2NCH(CH3)COOH B H2NCH2CH2COOH C H2NCH2COOCH3 D CH2=CH–COONH4 Câu 5: Kim loại sau không tác dụng với dung dịch FeCl3 ? A Ag B Fe C Cu D Ca Câu 6: Nhúng Ni vào dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl FeCl2 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu 7: Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu m2 gam muối Biết m1 < m2, tên gọi X là: A isopropyl fomat B metyl propionat C etyl axetat D propyl fomat Câu 8: Điều khẳng định sau sai ? A Trong mật ong chứa nhiều fructozơ glucozơ B Saccarozơ cho phản ứng thủy phân môi trường axit C Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng để nhận biết glucozơ saccarozơ D Saccarozơ tạo gốc α-glucozơ α-fructozơ Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 18,56 gam Fe3O4 7,68 gam Cu vào 600 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc phản ứng thu dung dịch X lại x gam rắn khơng tan Giá trị x là: A 2,88 gam B 2,56 gam C 4,04 gam D 3,84 gam Câu 10: Cho hỗn hợp gồm Ba (2a mol) Al2O3 (3a mol) vào nước dư, thu 0,08 mol khí H2 lại m gam rắn không tan Giá trị m là: A 8,16 gam B 4,08 gam C 6,24 gam D 3,12 gam Câu 11: Tơ nilon-6,6 có tính dai bền, mềm mại óng mượt, thấm nước, giặt mau khô bền với nhiệt, với axit kiềm Tơ nilon-6,6 điều chế từ phản ứng trùng ngưng ? A axit terephatlic etylen glicol B axit α-aminocaproic axit ađipic C hexametylenđiamin axit ađipic D axit α-aminoenantoic etylen glycol Câu 12: Mệnh đề không là: A Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO2 (n ≥ 2) B Thông thường este thể lỏng, nhẹ nước tan nước C Thủy phân este môi trường axit thu axit cacboxylic ancol D Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu CO2 H2O có tỉ lệ mol : Câu 13: Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trực tiếp sơng suối ngun nhân gây nhiễm nguồn nước nhiều khu vực Để xử lý sơ mẫu nước thải chứa ion Pb2+, Fe3+, Cu2+ , Hg2+ … người ta dùng ? A H2SO4 B NaCl C Ca(OH)2 D HCl Trang Câu 14: Phát biểu sau sai ? A Liên kết –CO–NH– hai đơn vị α -amino axit gọi liên kết peptit B Các peptit cho phản ứng màu biure C Các peptit bị thủy phân môi trường axit môi trường kiềm D Các peptit thường thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao dễ tan nước Câu 15: Đun nóng 4,05 gam este X (C10H10O2) cần dùng 35 gam dung dịch KOH 8%, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối Giá trị m là: A 38,60 gam B 6,40 gam C 5,60 gam D 5,95 gam Câu 16: Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc H2SO4 đặc (dùng dư), thu x gam xenlulozơ trinitrat Giá trị x là: A 222,75 gam B 186,75 gam C 176,25 D 129,75 Câu 17: Thí nghiệm sau khơng tạo đơn chất ? A Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH B Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3 C Cho Na vào dung dịch FeCl2 D Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3 Câu 18: Cặp chất sau thuộc loại polime tổng hợp ? A poli(metylmetacrylat) amilozơ B tơ visco tơ olon C tơ xenlulozơ axetat tơ lapsan D poli(vinylclorua) tơ nilon-6,6 Câu 19: Phản ứng sau ? t A H2N-CH2-COONa + HCl (dư)   H2N-CH2-COOH + NaCl t B CH3COOCH2C6H5 + 2NaOH   CH3COONa + C6H5CH2ONa + H2O t C CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O   CH2OH[CHOH]4COOH + HBr t D ClH3N-CH2-COOH + NaOH (dư)   ClH3N-CH2-COONa + H2O Câu 20: Cho dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH KHSO4 Số dung dịch tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 là: A B C D Câu 21: Phát biểu sau đúng? A Propan-2-amin amin bậc B HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH có tên bán hệ thống axit -aminoglutamic C (CH3)2CH-NH-CH3 có tên thay N-meyl-propan-2-amin D Triolein có cơng thức phân tử C57H106O6 Câu 22: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất trình 75% Lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu 60,0 gam kết tủa dung dịch X Để tác dụng tối đa với dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 0,2 mol NaOH Giá trị m A 108,0 gam B 86,4 gam C 75,6 gam D 97,2 gam Câu 23: Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu kết tủa Z Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy khí khơng màu; đồng thời thu kết tủa T X Y A NaHSO4 Ba(HCO3)2 B Ba(HCO3)2 Ba(OH)2 C Na2CO3 BaCl2 D FeCl2 AgNO3 Câu 24: Cho CrO3 vào dung dịch NaOH (dùng dư) thu dung dịch X Cho dung dịch H2SO4 dư vào X, thu dung dịch Y Nhận định sau sai? A dung dịch X có màu da cam B dung dịch Y có màu da cam C dung dịch X có màu vàng D dung dịch Y oxi hóa Fe2+ dung dịch thành Fe3+ Câu 25: Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam rắn khan Giá trị m A 25,20 gam B 29,52 gam C 27,44 gam D 29,60 gam Câu 26: Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al Cr2O3 điều kiện khơng có khơng khí, sau thời gian, thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M thu 0,18 mol khí H2 dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu x gam kết tủa Giá trị x A 72,00 gam B 10,32 gam C 6,88 gam D 8,60 gam Trang Câu 27: Phát biểu sau không nói xenlulozơ? A Mỗi mắc xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có cơng thức cấu tạo [C6H7O2(OH)3]n B Xenlulozơ tác dụng với HNO3 đặc H2SO4 đặc thu xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng C Xenlulozơ cấu tạo gốc -glucozơ liên kết với liên kết -1,4-glicozit D Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo Câu 28: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,15 mol Cu(NO3)2 điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A thời gian 6562 giây dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 15,11gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị m A 2,80 gam B 4,20 gam C 3,36 gam D 5,04 gam Câu 29: Đun nóng triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y chứa muối natri axit stearic oleic Chia Y làm phần Phần làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2 Phần đem cô cạn thu 54,84 gam muối Khối lượng phân tử X A 886 B 888 C 884 D 890 Câu 30: Hòa tan hết 12,48 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 dung dịch chứa 0,74 mol HNO3 (dùng dư), thu 0,08 mol khí X dung dịch Y Dung dịch Y hòa tan tối đa x gam bột Cu Biết khí NO sản phẩm khử q trình phản ứng xảy hồn tồn Giá trị x A 17,28 gam B 9,60 gam C 8,64 gam D 11,52 gam Câu 31: Phát biểu sau đúng: A Tất polime tổng hợp điều chế phản ứng trùng ngưng B Tất polime không tác dụng với axit hay bazơ C Protein loại polime thiên nhiên D Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh phân tử Câu 32: Cho phát biểu sau: (a) Gang hợp kim sắt có chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon (b) Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ (c) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam (d) Hỗn hợp gồm Al Fe3O4 dùng hàn đường ray (e) Nước đá khơ có cơng thức CO2 (rắn), khơng nóng chảy mà thăng hoa nên dùng để tạo môi trường lạnh khô tiện cho việc bảo quản thực phẩm Số phát biểu sai A B C D Câu 33: Dãy gồm chất xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH B C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH C C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH D CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH Câu 34: Các chất dãy sau tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo sản phẩm kết tủa: A fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ B Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ C glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic D vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axetanđehit Câu 35: Este hai chức, mạch hở X có cơng thức phân tử C6H6O4 không tham gia phản ứng tráng bạc X tạo thành từ ancol Y axit cacboxyl Z Y không phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường; đun Y với H2SO4 đặc 170oC không tạo anken Nhận xét sau A Chất X có mạch cacbon phân nhánh B Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc C Chất Y có nhiệt độ sơi cao ancol etylic D Phân tử chất Z có số nguyên tử hiđro số nguyên tử oxi Trang Câu 36: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C3H4O4 tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng t theo sơ đồ phản ứng sau : X + 2NaOH   Y + Z + H2O Biết Z ancol khơng có khả tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thường Điều khẳng định sau ? A X có cơng thức cấu tạo HCOO-CH2-COOH B X chứa hai nhóm –OH C Y có cơng thức phân tử C2O4Na2 D Đun nóng Z với H2SO4 đặc 1700C thu anken Câu 37: Cho 8,96 gam bột Fe vào bình chứa 200 ml dung dịch NaNO3 0,4M H2SO4 0,9M Sau kết thúc phản ứng, thêm tiếp lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào bình (khơng có mặt oxi), thu m gam rắn khơng tan Biết khí NO sản phẩm khử NO3- Giá trị m là: A 55,66 gam B 54,54 gam C 56,34 gam D 56,68 gam Câu 38: Điện phân dung dịch X gồm FeCl2 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 2) với điện cực trơ màng ngăn xốp thu dung dịch Y chứa hai chất tan, biết khối lượng dung dịch X lớn khối lượng dịch Y 4,54 gam Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,54 gam Al Mặt khác dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,35 B 17,59 C 17,22 D 20,46 Câu 39: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y dung dịch Z có nồng độ 36% Tỉ khối Y so với He Cô cạn Z 72 gam muối khan Giá trị m A 20 B 10 C 15 D 25 Câu 40: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X chứa oxit sắt, 0,02 mol Cr2O3 0,04 mol Al sau thời gian thu hỗn hợp chất rắn Y Chia Y thành hai phần Phần tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu 0,896 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Phần tác dụng vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Z 0,336 lít H2 (đktc), dung dịch Z tác dụng tối đa x mol NaOH thu 6,6 gam hỗn hợp kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị x là: A 0,27 B 0,3 C 0,28 D 0,25 HẾT Trang PHÂN TÍCH –HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT HÀ TRUNG – THANH HÓA LẦN Câu 1: Chọn C A MgSO4 + 2NaOH   Mg(OH)2↓ trắng + Na2SO4 B FeSO4 + 2NaOH   Fe(OH)2↓ trắng xanh + Na2SO4 C CuSO4 + 2NaOH   Cu(OH)2↓ xanh lam + Na2SO4 D Fe2(SO4)3 + 3NaOH   Fe(OH)3↓ nâu đỏ + Na2SO4 Câu 2: Chọn A - Trong dãy kim loại kiềm khối lượng riêng tăng dần theo thứ tự: Li < Na < K < Rb < Cs Câu 3: Chọn D - Phản ứng cộng phản ứng chất hữu cơ, hai (hay nhiều hơn) phân tử kết hợp với để tạo thành phân tử lớn + Anilin tham gia phản ứng Br2 vòng thơm + Metyl fomat, glucozơ bị oxi hóa dung dịch Br2 + Triolein tham gia phản ứng cộng Br2 vào nối đôi C=C gốc axit oleic Câu 4: Chọn A Câu 5: Chọn A - Các kim loại phản ứng với Fe3+ tuân theo quy tắc  là: Fe + FeCl3  Cu + 2FeCl3   FeCl2  2FeCl2 + CuCl2 - Các kim loại có tỉnh khử mạnh Ca khơng tn theo quy tắc  mà phản ứng sau: ↑ 3Ca + 4H2O + 2FeCl3   2Fe(OH)3↓ + 3CaCl2 + H2 Câu 6: Chọn C  Điều kiền để xảy ăn mòn điện hóa là: (3 điều kiện bắt buộc) (1) Có cặp điện cực khác chất, kim loại – kim loại, kim loại – phi kim Kim loại hoạt động mạnh đóng vai trò cực âm bị ăn mòn (2) Các cặp điện cực phải tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với thông qua dây dẫn (3) Các điện cực phải tiếp xúc với dung dịch chất điện li - Cho Ni vào dung dịch FeCl3: Không thỏa mãn điều kiện (1) CuCl2, AgNO3, HCl FeCl2 - Cho Ni vào dung dịch CuCl2: Thỏa mãn - Cho Ni vào dung dịch AgNO3: Thỏa mãn - Cho Ni vào dung dịch HCl FeCl2: Không thỏa mãn điều kiện (1) Câu 7: Chọn B t - Phản ứng: RCOOR’(m1) + NaOH   RCOONa (m2) + R’OH m < m tức M > M - Nhận thấy Na R’ nên gốc R’ < 23 gốc –CH thỏa mãn yêu đề Vậy X C H 5COOCH (metyl propionat) Câu 8: Chọn D A Đúng, Trong mật ong chứa nhiều fructozơ glucozơ hàm lượng fructozơ chiếm nhiều sơ với glucozơ B Đúng, Thủy phân saccarozơ môi trường axit thu glucozơ fructozơ C Đúng, Gucozơ cho phản ứng tráng bạc saccarozơ khơng tham gia phản ứng D Sai, Trong phân tử saccaozơ gốc α – glucozơ gốc β – fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi C1 glucozơ C2 fructozơ (C1 – O – C2) Câu 9: Chọn C - Phản ứng: Fe3O4  8HCl  Cu   3FeCl  CuCl  4H2 O mol: 0,08 0,6 0,12 dư: 0,005 0,045 Trang m rắn không tan 232n Fe3O4 (dư)  64n Cu(d­)  4,04(g) Câu 10: Chọn B -Phản ứng: Ba  Al O3  H O   Ba(AlO )2  H mol: 2a 3a 0,08 (Al2O3 dư : a mol) BT:e   n Ba  n H2  a  0,04 mol  m  0,04.M Al 2O3 (d­)  102a  4,08(g) Câu 11: Chọn C - Tơ Nilon–6,6: Đồng trùng ngưng axit ađipic hexametylenđiamin: o t nH OOC[CH ]4 COOH (X )  nNH [CH ]6 NH (X )   ( NH[CH ]6 NHCO[CH ]4 CO ) n  2nH O axit ađipic hexametylenđiamin poli(hexametylen-ađipamit) hay tơ nilon 6,6 Câu 12: Chọn C - Thủy phân este có dạng sau không thu ancol là: H 2SO   RCOOH + R’-CH2-CHO RCOOCH=CH-R’ + H2O  o  t H 2SO   RCOOH + R’-CH2-CO-CH3 RCOOC(CH3)=CH-R’ + H2O  o  t H 2SO   RCOOH + R’-C6H5OH (-C6H5: phenyl) RCOOC6H5-R’ + H2O  o  t Câu 13: Chọn C - Để xử lí nước thải có chứa ion kim loại nặng Hg2+, Pb2+, Fe3+, người ta sử dụng dung dịch kiềm, phản ứng xảy hình thành kết tủa hiđroxit kim loại nặng, từ ta lọc bỏ kết tủa - Lý sử dụng Ca(OH)2 mà không sử dụng KOH NaOH Ca(OH)2 giá thành rẻ (mua CaO ngồi thị trường sau cho tác dụng với H2O thu Ca(OH)2), dễ sử dụng phổ biến so với KOH (NaOH) Câu 14: Chọn B - Các peptit có từ hai liên kết peptit trở lên (tức tripeptit) tham gia phản ứng màu biure Câu 15: Chọn B  RCOOK  KOC H R ' H O - X tác dụng với KOH thì: RCOOC H R ' 2KOH  0,05mol 0,025mol 0,025mol BTKL  m muèi  m X  56n KOH  18n H 2O  6, 4(g) Câu 16: Chọn A - Phản ứng: H SO C H 7O2 (OH)3  3HONO2   C H 7O2 (ONO2 )3  3H O  0,75mol 0,75mol  m C 6H7O2 (ONO2 )3  0,75.297  222,75(g) Câu 17: Chọn D A 2Al + 2NaOH + 2H2O   2NaAlO2 + 3H2 B Cu + 2AgNO3   Cu(NO3)2 + 2Ag C 2Na + FeCl2 + 2H2O   2NaCl + Fe(OH)2 + H2 D FeCl3 + 3AgNO3   Fe(NO3)3 + 3AgCl Câu 18: Chọn D Câu 19: Chọn C t A H2N-CH2-COONa + HCl (dư)   ClH3N-CH2-COOH + NaCl t B CH3COOCH2C6H5 + NaOH   CH3COONa + C6H5CH2OH t D ClH3N-CH2-COOH + 2NaOH (dư)   H2N-CH2-COONa + NaCl + 2H2O Câu 20: Chọn D Trang (1) 3Fe 2  4H   NO    3Fe 3  NO  2H O (2) Fe(NO3 )  Na 2CO3   FeCO3  2NaNO3 (3) Fe(NO3 )  AgNO3   Fe(NO3 )3  Ag  (4) Fe(NO3 )  2NaOH   Fe(OH) 2  2NaNO3 (5) 3Fe 2  4H   NO    3Fe3  NO  H O Vậy có dung dịch tác dụng với Fe(NO3)2 HCl, Na2CO3, AgNO3, NaOH KHSO4 Câu 21: Chọn A A Đúng, Cấu tạo propan-2-amin: CH3-CH(NH2)-CH3  amin bậc B Sai, HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH có tên bán hệ thống axit α-aminoglutaric C Sai, (CH3)2CH-NH-CH3 có tên thay N-metylpropan-2-amin Lưu ý: Khi gọi tên hợp chất hữu chữ chữ khơng có dấu “ - ” ; số chữ có dấu “ - ” ; số số có dấu “ , ” D Sai, Triolein có cơng thức phân tử C57H104O6 Câu 22: Chọn B - Cho CO2 vào dung dịch Ca(OH)2   CaCO3: 0,6 mol Ca(HCO3)2 - Cho NaOH tác dụng tối đa thì: Ca(HCO3)2 + 2NaOH   CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O 0,1  0,2 n BT: C   n CO2  n CaCO3  2n Ca(HCO3 )2  0,8 mol  ntinh bột = CO2  mol  mtinh bột = 86, (g) 2H% 15 Câu 23: Chọn C - Các phản ứng xảy ra: A  BaSO4 (Z) + Na2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O 2NaHSO4 (X) + Ba(HCO3)2 (Y)  BaSO4 (Z) + H2SO4 : không xảy phản ứng B Ba(HCO3)2 (X) + Ba(OH)2 (Y)   2BaCO3 (Z) + 2H2O  BaSO4 + CO2↑ + H2O BaCO3 (Z) + H2SO4  Lưu ý: Y dung dịch muối đáp án B khơng thỏa mãn C  BaCO3 (Z) + 2NaCl Na2CO3 (X) + BaCl2 (Y)   BaSO4 + CO2↑ + H2O BaCO3 (Z) + H2SO4  D  Fe(NO3)3 + AgCl + Ag FeCl2 (X) + AgNO3 (Y)  AgCl Ag không tác dụng với H2SO4 Câu 24: Chọn A - Ta có cân sau: ,   Cr2O72- + H2O 2CrO42- + 2H+   màu vàng màu da cam CrO3 + 2NaOHdư   Na2CrO4 + H2O (dung dịch X có màu vàng)  Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O (dung dịch Y có màu da cam) 2Na2CrO4 + H2SO4 dư  Câu 25: Chọn A CH 3COOC6 H : x mol 2x  y  n NaOH  0,  x  0,04 - Đặt:    C6 H 5COOC H : y mol 136x  150y  23, 44  y  0,12 CH 3COONa : 0,04 mol  C6 H 5ONa : 0, 04 mol  mrắn = 25, (g) - Hỗn hợp rắn khan gồm:  C6 H 5COONa : 0,12 mol Trang Câu 26: Chọn B H :0,18mol t0 HCl NaOH Al,Cr2 O3  Al,Al O3 ,Cr,Cr2 O3   Al 3 ,Cr 3 ,Cr 2 ,Cl   NaAlO , NaCrO  Cr(OH) 43 4 4 43 4 42 4 43 44 4 43 14 43 19,52(g) 19,52 (g) rắn X dung dịch Y dung dịch sau p­ x(g)  - Khi cho hỗn hợp rắn X tác dụng với dung dịch chứa 0,96 mol HCl : n HCl  2n H nH O BT:H  n H 2O   0,3mol  n Cr2O3   0,1mol m r¾n  152n Cr2O3 + Xét hỗn hợp rắn ban đầu ta có: n Al   0,16 mol 27 3n  2n H BT:e - Xét q trình nhiệt nhơm ta có:   n Cr2O3 (p­)  Al  0,06 mol - Khi cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư thì: m   86n Cr(OH)  2.86.n Cr2 O (p­)  10,32 (g) Câu 27: Chọn D A Đúng, mắc xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có cơng thức cấu tạo [C6H7O2(OH)3]n H 2SO B Đúng, C6H7O2(OH)3 + 3HNO3  C6H7O2(ONO2)3 (xenlulozơ trinitrat) + 3H2O Lưu ý : Xenlulozơ trinitrat gọi thuộc nổ khơng khói C Đúng, Xenlulozơ cấu tạo gốc -glucozơ liên kết với liên kết -1,4glicozit D Sai, phân tử xenlulozơ có mạch khơng phân nhánh khơng xoắn Xenlulozơ chất rắn màu trắng hình sợi, không màu không mùi không vị, không tan nước đun nóng, khơng tan dung môi hữu kể dung môi thông thường ete, benzen Câu 28: Chọn B It  0,34 mol 96500 - Các trình điện phân diễn sau : - Ta có n e (trao ®æi)  Tại catot → Cu Cu + 2e 0,15 mol 0,3 mol → 0,15 mol → 2OH2H2O + 2e + 0,04 mol → 0,04 mol mol 2+ Tại anot 2Cl → Cl2 + 2e 2x mol 2x mol 2x mol H2O → 4H+ + O2 + 4e 4y mol ← y mol → 4y mol - H2 0,02 - Xét khối lượng giảm sau điện phân ta có: BT:e    2n Cl  4n O  n e trao ®ỉi 2x  4y  0,34 x  0,1mol    71x  32y  5, 47 y  0,06 mol 71n Cl  32n O  m dd gi¶m  64n Cu  2n H + + - Dung dịch sau điện phân chứa: Na , H : 0,2 mol NO3-: 0,3 mol - Khi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với Fe dư thì: 3Fe  8H   2NO3   3Fe 2  2NO  4H O 0,075mol  0,2 mol  m Fe bị hòa tan 0,075.56 4, (g) Trang Câu 29: Chọn A n Br2  0,06 mol - Xét hỗn hợp muối có: 304n C17H33COONa  306n C17H35COONa  m muèi  304.0,06.2  306.0,06  54,84(g) - Ta nhận thấy biểu thức hoàn toàn xác nên giả sử ban đầu - Vậy X (C17H33COO)2C3H5(OOCC17H35), suy M X  886 - Giả sử triglixerit X có tạo thành từ axit oleic axit stearic thì: n E  Câu 30: Chọn C - Quy đổi hỗn hợp rắn thành Fe O Khi cho rắn tác dụng với 0,74 mol HNO3 thì: n Fe  0,18 mol 56n Fe 16n O m hỗn hợp 56n Fe  16n O  12, 48   BT:e   BT:e  3n Fe  2n O  0,24 n O  0,15mol  3n Fe  2n O  3n NO     - Áp dụng bảo tồn e tồn q trình Khi cho dung dịch tác dụng với lượng dư Cu : n NO  2n O  2n Fe n  2n  0,135 mol  m Cu  8,64 (g)  n NO  HNO34 O  0,11mol  n Cu(bị hoàn tan) Cõu 31: Chn C A Sai, Các polime tổng hợp điều chế phản ứng trùng ngưng trùng hợp Lấy ví dụ: trùng hợp vinyl clorua B Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH hay cao su thiên nhiên tác dụng với HCl: C Đúng, Protein loại polime thiên nhiên có tơ tằm, lơng cừu, len D Sai, Trong cấu trúc cao su buna – S khơng có chứa lưu huỳnh xt,t o ,p nCH  CH  CH  CH  nCH  CH  C H   [ CH  CH  CH  CH  CH  CH(C H ) ] Buta 1,3 đien Stiren Poli (butađien stiren )  Cao su Buna S Câu 32: Chọn A (a) Sai, Gang hợp kim Fe với C có chứa từ – 5% khối lượng Cacbon ngồi lượng nhỏ ngun tố Si, Mn, S… (b) Đúng, Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ (c) Sai, Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu lục 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O (d) Sai, Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit (bột tecmit) dùng đề hàn đường ray phản ứng nhiệt t nhôm: 2Al + Fe2O3   Al2O3 + 2Fe (e) Đúng Nước đá khơ có ưu điểm đặc biệt đối cho công dụng làm lạnh bảo quản như: Trang - Nước đá khô lạnh (-78,5 °C) nên bảo quản lâu - Nước đá khô sử dụng đá CO2 thăng hoa thành dạng khí khơng bị tan thành nước - Nước đá khơ thăng hoa (thành dạng khí) tạo thành lớp khí CO2 bao bọc thực phẩm làm ức chế nhiều loại vi sinh vật giúp thực phẩm tươi lâu có mùi vị tự nhiên Ngồi nước đá khơ ứng dụng nhiều ngành công nghiệp khác làm sạch, làm nhiên liệu hệ thống trơ số loại máy bay Hoặc tạo sản phẩm điêu khắc nghệ thuật Vậy có phát biểu sai (a), (c) (d) Câu 33: Chọn C  Định nghĩa: Nhiệt độ sôi hợp chất hữu nhiệt độ mà áp suất bão hòa bề mặt chất lỏng áp suất khí  Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi: - Phân tử khối: không xét đến yếu tố khác, chất phân tử khối lớn nhiệt độ sơi cao - Liên kết Hiđro: hai chất có phân tử khối xấp xỉ chất có liên kết hiđro có nhiệt độ sôi cao - Cấu tạo phân tử: mạch phân nhánh nhiệt độ sơi thấp  Dãy xếp nhiệt độ sôi giảm dần hợp chất có nhóm chức khác phân tử khối xấp xỉ nhau: Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy Vậy dãy xếp là: C H  CH 3CHO  C H 5OH  CH 3COOH Câu 34: Chọn D  Những chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3:  Ank-1-in (ankin có liên kết ba đầu mạch): Phản ứng H ion kim loại Ag:  RC≡CAg + NH4NO3 - Phương trình: RC≡CH + AgNO3 + NH3   AgC≡CAg + 2NH4NO3 - Đặc biệt: CH≡CH (axetilen) + 2AgNO3 + 2NH3   Andehit (phản ứng tráng gương): Trong phản ứng andehit đóng vai trò chất khử:  R(COONH4)x + 2xAg + 2xNH4NO3 - Phương trình: R-(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O  - Đặc biệt: HCHO (anđehit fomic) + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O   (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3  Các hợp chất khác: - Axit fomic: HCOOH; Este axit fomic: HCOOR; Glucozơ,Fructozơ: C6H12O6; Mantozơ: C12H22O11 Vậy chất tạo kết tủa với AgNO3/NH3 là: Vinyl axetilen Glucozơ, Fructozơ Metyl fomat Axetanđehit, Anđehit axetic Đivinyl C6H12O6 HCOOCH3 CH3CHO CHC–CH=CH2 CHC–CCH Câu 35: Chọn B - Este X, mạch hở, chức có cơng thức phân tử C6H6O4 ứng với    2COO  2C C - Ancol Y không phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường đun với H2SO4 đặc 170oC không tạo anken  Y CH3OH Vậy este X tạo từ axit không no, mạch hở chức, có l liên kết CC CH3OH H SO   H 3COOCC  CCOOCH (X)  2H 2O HOOCC  CCOOH (Z)  2CH 3OH (Y)  o  t A Sai, Trong X có mạch cacbon không phân nhánh B Đúng C Sai, Chất Y có nhiệt độ sơi thấp C2H5OH D Sai, Phân tử chất Z có nguyên tử hiđro nguyên tử oxi Trang 10 Câu 36: Chọn C o t - Phản ứng: HOOC-COOCH3 (X) + 2NaOH   NaOOC-COONa (Y) + CH3OH (Z) + H2O A Sai, X có cơng thức cấu tạo HOOC-COOCH3 B Sai, X chứa nhóm –COO– –COOH C Đúng, Y có cơng thức phân tử C2O4Na2 D Sai, Đun nóng CH3OH với H2SO4 đặc 1700C thu ete CH3OCH3 Câu 37: Chọn B - Khi cho 0,16 mol Fe tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm 0,08 mol NaNO3 0,18 mol H2SO4 ta có trình phản ứng xảy sau: Sự oxi hóa Sự khử NO3  4H   3e Fe   Fe2  2e 0,08mol 0,36 mol 0,24 mol   NO  2H 2O  0,08mol 2H   2e   H2 0,04 mol 0,04 mol  0,02 mol 3n NO  2n H  0,14 mol - Khi cho dung dịch thu tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thì: BT:e   n Fe   n Fe(OH)2  n Fe   0,14 mol n BaSO4  0,18mol  m   90n Fe(OH)2  233n BaSO4  54,54(g) Câu 38: Chọn D - Xét trường hợp dung dịch Y chứa chất tan NaOH NaCl Quá trình điện phân diễn sau : Tại catot: Tại Anot: Fe2+ + 2e → Fe 2Cl- → Cl2 + 2e x ← 2x → x (2x + 2y) (x + y) ← (2x + 2y) 2H2O + 2e → 2OH- + H2 2y → 2y y Al  3H2O  NaOH  Na[Al(OH)4 ]  H2 Từ phương trình: suy n OH   n Al  0, 02  y  0, 01 mol - Khối lượng dung dịch giảm: 56x  71n Cl2  2n H  4,54  x  0, 03 mol - Hỗn hợp  BT: e n  n Ag FeCl2  0, 03 FeCl2 :0, 03mol  AgNO3   X:     BT: Cl  NaCl :0, 06 mol   n AgCl  2n FeCl2  n NaCl  0,12 m = 20, 46 gam Câu 39: Chọn A 0,5 mol khÝ Y (M Y  32)  Mg, MgO - Quá trình: X  H SO  c « c¹n 14 43 dd Z (36%)   MgSO : 0, mol  Mg(HCO ) , MgSO dd 30% - Ta có: n H 2SO  n MgSO  0, mol  m H 2SO  58,8 gam  m dd H 2SO   C%  58,8  196 gam 0, 120n MgSO  36%  m  200  m dd H 2SO  m khí  20 gam m  m dd H 2SO  m khí Câu 40: Chọn C t0 60,02 mol 0,04 }mol t0 - Quá trình: Fe x O y , Cr2O3 , Al  Y 4 4 4 X P1  H 2SO  SO2 : 0,04 mol H2 : 0,015 mol P2  HCl  dung dÞch Z  NaOH tña {   kÕt 123 0,25mol x mol 6,6 gam Trang 11 BT:H - Xét P2 ta có:   n H 2O  n HCl  2n H 2 BT:O  0,11 mol  n O(Y)  n O(X)  n H 2O  0,11 mol - Xét P1 : quy đổi hỗn hợp Y thành : Al: 0,02 mol; Cr : 0,02 mol ; O: 0,11mol Fe BT:e   n Fe  2n O  2nSO2  3n Cr  3n Al  0, 06 mol  Fe  :x mol Cr 2 : y mol Al3 : 0,02 mol + Dung dịch Z:  ;   BT:Cr BT: Fe  Fe 3 :(0,06  x) mol   Cr 3 :(0, 02  y) mol Cl : 0, 25mol   90n Fe(OH)2  107n Fe(OH)3  86n Cr(OH)2  6, x  0,04 -17x  86 y  0,18    BTDT (Z)  2n Fe2   3n Fe3  2n Cr   3n Cr3  3n Al3  n Cl  y  0,01  x  y  0, 05   (Vì dung dịch Z phản ứng tối đa với NaOH nên kết tủa Cr(OH)3 tan hết) - Hướng tư 1: + Ta có: nNaOH tối đa = x = 2n Fe2  3n Fe3  2n Cr 2  4n Cr3  4n Al3  0, 28mol - Hướng tư 2: + Dung dịch sau chứa: n NaCrO2  0,01mol; n NaAlO2  0,02mol vµ n NaCl  0,25mol BT:Na   n NaOH  n NaCrO2  n NaAlO2  n NaCl  0, 28mol Trang 12  CHUYỂN GIAO FILE WORD 49 ĐỀ LIÊN HỆ: 0986.616.225 EMAIL: VANLONGTDM@GMAIL.COM ... glucôzơ Câu 33 : Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch gồm chất A Fe(NO3 )3 B Fe(NO3)2 Fe(NO3 )3 C Fe(NO3)2, AgNO3 D Fe(NO3 )3 AgNO3 Câu 34 : Tơ sau... Câu 35 : Chọn D - Ta có: m PE  28n PE  28 VC2H H %  196 (g) 22, Câu 36 : Chọn B o H 2SO ,t - Phản ứng: [C6H7O2(OH )3] n + 3nHNO3 (đặc)  [C6H7O2(ONO2 )3] n + 3nH2O 29,7  m HNO3  63n HNO3  63. 3... : A H2NCH2CH2COOCH3 ClH3NCH2CH2COOH B CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH C H2NCH2CH2COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH D CH3CH2CH2(NH2)COOH CH3CH2CH(NH3Cl)COOH Câu 36 : Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X
- Xem thêm -

Xem thêm: 49 de thi va giai chi tiet THPT QG HOA HOC tap 3, 49 de thi va giai chi tiet THPT QG HOA HOC tap 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay