De dap an thi HSG mon sinh

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 20:15

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM NƠNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9; NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: Sinh học - Vòng Thời gian làm tự luận: 90 phút (không kể giao đề) Ngày thi: 27/11/2017 (Đề thi có: 01 trang) B PHẦN TỰ LUẬN: 10 điểm Câu (2,0 điểm): a) Prơtêin hay ADN có tính đa dạng hơn, sao? Khi bị đun sơi Prơtêin thực chức khơng? b) Giải thích hai ADN tạo qua chế nhận đôi lại giống hệt ADN mẹ? Có trường hợp qua nhân đôi ADN lại khác ADN mẹ không? Câu (1,5 điểm): Cấu trúc chức ADN, ARN, prôtêin? Câu (2,5 điểm): Một tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục loài nguyên phân số lần Các tế bào hình thành giảm phân tạo 160 giao tử Số NST có tinh trùng nhiều trứng tạo thành 480 NST Hiệu suất thụ tinh trứng 6,25% a) Xác định số tế bào sinh tinh, số tế bào sinh trứng, số hợp tử tạo thành? b) Xác định nhiễm sắc thể lưỡng bội lồi, số crơmatit số tâm động có hợp tử tạo thành chúng kỳ lần nguyên phân đầu tiên? Câu (4,0 điểm): Đem giao phối ruồi giấm đực thân màu xám, cánh thẳng với hai ruồi giấm cái: - Với ruồi giấm thứ màu xám, cánh cong, thu F1: + 150 thân màu đen, cánh thẳng; 149 thân màu đen, cánh cong + 437 thân màu xám, cánh thẳng; 445 thân màu xám, cánh cong - Với ruồi giám thứ hai thân màu xám, cánh thẳng, thu F1: 340 thân màu xám, cánh thẳng; 120 thân màu xám, cánh cong a) Giải thích kết viết sơ đồ lai Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng tương phản nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác b) Làm để xác định kiểu gen ruồi giấm thân màu đen, cánh thẳng? Họ tên thí sinh: SBD: -Cán coi thi khơng giải thích thêm - PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM NƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9; NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Sinh học - Vòng Ngày thi: 27/11/2017 (Hướng dẫn chấm có 03 trang) A PHẦN TRẮC NGHIỆM: 10 điểm (20 câu, câu 0,5 điểm) Câu 10 Đáp án A, C C D A A D C A C B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B C A B B A D B B C, D B PHẦN TỰ LUẬN: 10 điểm Câu Câu (2,0 điểm) Câu (1,5 điểm) Nội dung a) Prơtêin đa dạng ADN vì: + Prơtêin gồm 20 loại aa khác nhau, đa dạng Prôtêin qui định trình tự xếp, thành phần, số lượng aa, đa dạng Prơtêin phụ thuộc vào cấu trúc khơng gian Prơtêin (có bậc cấu trúc) + Còn đa dạng ADN phụ thuộc vào trình tự xếp, thành phần, số lượng nuclêơtit, mà ADN có loại A, T, G, X - Khi bị đun sôi prôtêin khơng thực chức prơtêin bị co lại (bị đông đặc, cấu trúc không gian) b) Hai ADN sau nhân đôi giống ADN mẹ q trình nhân đơi diễn theo nguyên tắc: + Nguyên tắc khuân mẫu: nghĩa mạch tạo ADN tổng hợp dựa mạch khuân ADN mẹ; + Nguyên tắc bổ sung: Sự liên kết nuclêôtit mạch khuân với nuclêôtit tự cố định: A liên kết với T hay ngược lại; G liên kết với X hay ngược lại; + Nguyên tắc giữ lại nửa (bán bảo tồn): ADN có mạch ADN mẹ (mạch cũ), mạch tổng hợp + Có trường hợp ADN khác ADN mẹ xảy đột biến q trình nhân đơi Cấu trúc chức ADN, ARN, prôtêin? Cấu trúc Chức - Chuỗi xoắn kép; - Lưu giữ thông tin di truyền; ADN - loại nuclêôtit: A, - Truyền đạt thông tin di truyền G, X, T - Chuỗi xoắn đơn; - Truyền thông tin di truyền; ARN - loại nuclêôtit: A, - Vận chuyển axit amin; G, X, U - Tham gia cấu trúc ribôxôm Điểm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 - Một hay nhiều - Cấu trúc tế bào; chuỗi đơn; - Enzim xúc tác trao đổi chất; Prơtêin - 20 loại axit amin - Hoocmon điều hòa trao đổi chất; - Vận chuyển, cung cấp lượng , a) Xác định số tế bào sinh tinh, số tế bào sinh trứng, số hợp tử tạo thành - Gọi a số tế bào sinh trứng tạo thành từ tế bào sinh dục nguyên phân (a>0) Suy số tế bào sinh tinh a (vì số tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục nguyên phân số lần nhau) + Một tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng nên tế bào sinh tinh giảm phân tạo số tinh trùng là: 4a + Một tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng nên số trứng tạo từ số tế bào sinh trứng giảm phân là: a - Theo tổng số giao tử tạo 160 nên ta có: Câu 4a + a = 160 → a = 32 (2,5 Vậy, Số tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng là: 32 tế bào điểm) Số hợp tử tạo thành số trứng thụ tinh = 32 x 6,25% = (hợp tử) b) Xác định nhiễm sắc thể lưỡng bội loài, số crơmatit số tâm động có hợp tử tạo thành chúng kỳ lần nguyên phân Gọi 2n số NST lưỡng bội lồi Ta có: 4.32.n – 32.n = 480 → n = → 2n = 10 (NST) Có hai hợp tử nguyên phân kỳ - Số tâm động: 2.2n = 2.10 = 20 - Số crômatit: 2.20 = 40 Câu a) Giải thích kết viết sơ đồ lai (4,0 Trường hợp 2: 340 điểm) Xét tính trạng dạng cánh: Thẳng/cong = = 120 437 + 445 = 150 + 149 + Đây kết phép lai phân tính, theo định luật Menđen suy tính trạng thân màu xám tính trạng trội, thân màu đen tính trạng lặn 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 + Đây kết phép lai phân tính, theo định luật Menđen suy tính trạng cánh thẳng tính trạng trội, cánh cong tính trạng lặn + Quy ước: B-cánh thẳng; b-cánh cong + Kiểu gen P là: Bb x Bb Trường hợp 1: - Xét tính trạng màu sắc thân: Xám/đen = 0,5 1,0 + Quy ước: A-thân màu xám; a-thân màu đen + Kiểu gen P là: Aa x Aa - Xét tính trạng dạng cánh: Thẳng/cong = 150 + 437 = 149 + 445 → Đây kết phép lai phân tích, suy kiểu gen P : Bb x bb - Kiểu gen ruồi đực thân xám, cánh thẳng là: AaBb - Kiểu gen ruồi thân xám, cánh cong là: Aabb - Sơ đồ lai: P: AaBb x Aabb (Ruồi đực thân xám, cánh thẳng) (Ruồi thân xám, cánh cong) G: AB, Ab, aB, ab Ab, ab F1: Học sinh viết sơ đồ lai: Kết quả: KG: 1AABb : 2AaBb : 2Aabb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb Kiểu hình: thân xám, cánh thẳng; thân xám, cánh cong thân đen, cánh thẳng; thân đen, cánh cong Trường hợp 2: - Xét tính trạng màu sắc thân: P: ruồi đực thân xám x ruồi thân xám → F1 : 100% thân xám - Kiểu gen ruồi đực thân xám, cánh thẳng là: AaBb (trường hợp 1) - Kiểu gen ruồi thân xám, cánh thẳng là: AABb - Sơ đồ lai: P: AaBb x AABb (Ruồi đực thân xám, cánh thẳng) (Ruồi thân xám, cánh thẳng) G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab F1: Học sinh viết sơ đồ lai: Kết quả: KG: 1AABB : 2AaBb : 2AABb : 1AaBB : 1AAbb : 1Aabb Kiểu hình: thân xám, cánh thẳng; thân xám, cánh cong (hay tỷ lệ thân xám, cánh thẳng; thân xám, cánh cong) b) Xác định kiểu gen ruồi giấm thân màu đen, cánh thẳng (aaB-) - Dùng phép lai phân tích với ruồi giấm thân đen, cánh cong (aabb) + Nếu Fa 100% thân đen, cánh thẳng suy kiểu gen ruồi thân đen, cánh thẳng aaBB + Nếu Fa 50% thân đen, cánh thẳng: 50% thân đen, cánh cong suy kiểu gen ruồi thân đen, cánh thẳng aaBb 1,0 1,5 Ghi chú: Học sinh giải theo cách khác mà đúng, giám khảo thống tính điểm tối đa phần - ... VÀ ĐÀO TẠO TAM NƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9; NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Sinh học - Vòng Ngày thi: 27/11/2017 (Hướng dẫn chấm có 03 trang) A PHẦN TRẮC NGHIỆM: 10 điểm (20 câu,... Hoocmon điều hòa trao đổi chất; - Vận chuyển, cung cấp lượng , a) Xác định số tế bào sinh tinh, số tế bào sinh trứng, số hợp tử tạo thành - Gọi a số tế bào sinh trứng tạo thành từ tế bào sinh. .. nguyên phân (a>0) Suy số tế bào sinh tinh a (vì số tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục nguyên phân số lần nhau) + Một tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng nên tế bào sinh tinh giảm phân tạo số
- Xem thêm -

Xem thêm: De dap an thi HSG mon sinh, De dap an thi HSG mon sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay