module mn 29 full permission 1006

10 15 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 19:50

TRẦN YẾN MAI MODULE mn 29 h−íng dÉn b¶o qu¶n, sửa chữa số thiết bị, đồ dùng giáo dục dạy học đơn giản HNG D N S D NG CÁC THIẾT BỊ GIÁO DỤC THEO DANH MỤC THIẾ T B Ị DẠY HỌC TỐI THIỂU | 79 A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TBDH hay TBGD, ph ng ti n d y h c, m t nh ng i u ki n quan tr ng nh t th c hi n n i dung giáo d ng, giáo d c phát tri n HS trình d y — h c C ng nh ngành h c khác, i v i ngành h c m u giáo, TBDHMN gi vai trò c bi t quan tr ng tr ng m m non, v a ngu n tri th c, v a ph ng ti n truy n t i thơng tin q trình d y h c Trong tr ng m m non, vi c qu n lí CSVC — TBDH c a nhà tr ng m t nh ng n i dung qu n lí c a ng i hi u tr ng Công tác qu n lí TBDH c a nhà tr ng th ng t p trung vào ba m c tiêu: — T ch c xây d ng, phát tri n h th ng TBDH áp ng yêu c u c a trình d y h c — giáo d c — T ch c s d ng TBDH có hi u qu vào trình d y h c — giáo d c — T ch c b o qu n h th ng TBDH tr ng h c s d ng lâu dài Các m c tiêu có quan h m t thi t v i nhau, ó m c tiêu T ch c b o qu n h th ng TBDH tr ng m m non m c tiêu quan tr ng nh t c a công tác thi t b nhà tr ng, b i TBDH n u không c b o qu n t t, c t gi c n th n ch s d ng c m t vài l n, ho c m t mát th t l c M t khác, n u không bi t b o qu n TBDH ho c b o qu n TBDH hi u qu s gây nên s lãng phí v ti n b c, v cơng s c c a GV r t l n không nâng cao c ch t l ng d y h c TBDH c trang b t m i ngu n u tài s n c a nhà tr ng GV, ó t t c m i ng i u ph i có trách nhi m gi gìn b o v nh ng tài s n ó Module s h ng d n cho GV m m non cách b o qu n m t s thi t b , dùng giáo d c d y h c n gi n ph c v ho t ng giáo d c cho tr m m non Qua module này, GV không nh ng phát huy c k n ng b o qu n TBDH mà tr thành m t ng i GV n ng ng, sáng t o, bi t k t h p khéo léo lo i hình TBDH ph c v cơng tác gi ng d y c a Module c gi ng d y h c t p 15 ti t (trong ó có 10 ti t t h c ti t h c t p trung l p) h c t t n i dung module này, GV c n ph i có hi u bi t c b n v TBGD d y h c k n ng b o qu n m t s TBGD n gi n tr ng m m non 80 | MODULE MN 29 B MỤC TIÊU I MỤC TIÊU CHUNG Cung c p cho GV m m non k n ng b o qu n m t s thi t b , dùng giáo d c d y h c n gi n, ng th i xác nh c vai trò c a DDH, CTT i v i s phát tri n c a tr m m non II MỤC TIÊU CỤ THỂ Về kiến thức + N m c khái ni m v TBDH, TBDHMN gì? Nêu c lo i hình TBDHMN vai trò c a chúng i v i s phát tri n toàn di n c a tr + Gi i thích c v trí, vai trò c a vi c b o qu n m t s thi t b , dùng giáo d c d y h c n gi n + Nêu c m t s yêu c u v CSVC nh m b o qu n h th ng TBDH tr ng h c Về kĩ năng: Bi t cách s a ch a b o qu n TBGD n gi n phù h p v i i u ki n l p Về thái độ: Tham gia tích c c th c hành s a ch a b o qu n TBGD n gi n ph c v ho t ng giáo d c cho tr m m non C NỘI DUNG Nội dung KHÁI NIỆM THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC MẦM NON (2 tiết) B n ã nghiên c u module MN 28: H ng d n s d ng TBGD theo danh m c TBDH t i thi u Hãy nh l i vi t tr l i câu h i sau ây: Câu h i 1: TBDH ? HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC ĐƠN GIẢN | 81 Câu h i 2: TBDH GDMN gì? Câu h i 3: Có lo i TBDH GDMN nào? B n i chi u v i nh ng thông tin d i ây hồn thi n câu tr l i THƠNG TIN PHẢN HỒI (Xem thông tin ph n h i n i dung t trang 17 n trang 21, Module MN 28) Nội dung VAI TRÒ CỦA ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON TRONG SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ MẦM NON (2 tiết) Hãy vi t vai trò c a D C, TBDH dùng cho GDMN s phát tri n toàn di n tr m m non ( ã nghiên c u Module MN 28) tr l i câu h i sau: Câu h i: Hãy nêu vai trò c a D C, TBDH t i thi u dùng cho GDMN s phát tri n toàn di n tr m m non — Phát tri n trí tu : 82 | MODULE MN 29 — Phát tri n o c, th m m : — Phát tri n th ch t: — Hình thành k n ng lao ng: — Phát tri n tình c m giao ti p xã h i: — Khám phá khoa h c: — Ho t ng vui ch i: B n i chi u nh ng i u v a vi t v i nh ng thơng tin d i ây hồn thi n n i dung tr l i câu h i: THÔNG TIN PHẢN HỒI (Xem thông tin ph n h i n i dung t trang 23 n trang 26, Module MN 28) HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC ĐƠN GIẢN | 83 Nội dung MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHẰM BẢO QUẢN HỆ THỐNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRƯỜNG MẦM NON (1 tiết) B n ã t ng s d ng CSVC, TBDH GDMN, tr l i câu h i d i ây: Câu h i: Hãy nêu m t s yêu c u v CSVC nh m b o qu n h th ng TBDH tr ng m m non — V CSVC: — V h s , s sách: — V b trí, s p x p, b o qu n: 84 | MODULE MN 29 Hãy i chi u v i nh ng thông tin d i ây câu tr l i c a b n t hoàn thi n n i dung THÔNG TIN PHẢN HỒI [13] M t s yêu c u v CSVC nh m b o qu n h th ng TBDH tr ng h c M t s yêu c u v CSVC — Yêu c u khơng gian + Có khơng gian s ch, khơ thống + m b o khơng gian s p x p, b o qu n TBDH + Có không gian cho GV chu n b DDH tr c ti n hành d y h c + Có khơng gian có th ti n hành s a ch a nh TBDH — Các yêu c u v c s h t ng + Có h th ng i n y , h p lí an tồn + Có h th ng bàn gh cho GV chu n b thi t b + Có h th ng t , giá ng thi t b + Có thi t b phòng ch ng cháy n + Có t thu c s c u Yêu c u v h s , s sách: Các lo i s sách theo dõi TBDH ph i th hi n rõ ho t ng + S nh p trang b TBDH (l u tr nhi u n m, theo dõi thi t b ã có, m i nh p, b sung t ng n m) Các hoá n ch ng t mua TBDH ho c gi y giao nh n ( i v i TBDH c p phát) + S theo dõi s d ng, b o qu n + S theo dõi TBDH t làm + S theo dõi kinh phí h tr ho t ng thi t b + K ho ch thi t b + H s l u v thi t b B trí, s p x p, b o qu n thi t b + V i nh ng tr ng ch có m t phòng b o qu n thi t b c a t t c ho t ng, GV c n phân chia khơng gian riêng bi t b trí thi t b cho ho t ng phù h p HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC ĐƠN GIẢN | 85 + Nh ng tr ng có phòng h c b mơn ho c phòng th c hành (phòng t o hình; phòng múa, ) s s p x p b o qu n thi t b phòng kho C ng có th b trí s p x p m t l ng thi t b t bên phòng th c hành ho c phòng h c + GV n m v ng quy t c v an toàn b o qu n s d ng thi t b : An toàn i n, an toàn thính giác, an tồn th giác, + B o qu n thi t b úng cách nh m kéo dài tu i th c a thi t b + Th ng xuyên ki m tra thi t b , l p k ho ch b o qu n, b o d ng b o trì thi t b + S p x p thi t b theo lo i hình thi t b : khu v c tranh nh, mơ hình, d ng c + S p x p thi t b theo t ng l p h c + S p x p thi t b theo v t li u: không chung thu tinh v i kim lo i, + C n ghi kí hi u tên TBDH d tìm s d ng, thu n ti n cho vi c ki m kê tài s n Nội dung Ý NGHĨA, VAI TRÒ CỦA VIỆC BẢO QUẢN THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC (1 tiết) B n suy ngh , tr l i câu h i sau: Câu h i 1: Hãy nêu khái ni m v b o qu n Câu h i 2: Hãy nêu ý ngh a vai trò c a vi c b o qu n thi t b , DDH giáo d c? — V tu i th c a TBDH: 86 | MODULE MN 29 — Trách nhi m c a ng i qu n lí TBDH: — Nâng cao n ng l c s d ng TBDH c a GV: — Phòng ch ng, ng n ng a tai n n, th ng tích cho tr : B n i chi u n i dung câu tr l i c a b n v i nh ng thông tin d i ây t i u ch nh ki n th c c a THƠNG TIN PHẢN HỒI 4.1 Khái niệm bảo quản Khái ni m b o qu n: “B o qu n gi gìn, trông nom kh i h h ng, hao h t: b o qu n máy móc; b o qu n h s ”, ( i T i n ti ng Vi t, Nguy n Nh Ý (ch biên), NXB V n hố Thơng tin) 4.2 Ý nghĩa, vai trò việc bảo quản đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học Hi t m m n ang ti n hành i m i giáo d c m t cách toàn di n, i m i m c tiêu, ch ng trình n sách giáo khoa Tr ng tâm c a i i giáo d c l n i m i PPDH Theo ó, hình th c d y h c i, ph ng pháp d y h c tích c c xu t hi n ngày nhi u Ch a HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC ĐƠN GIẢN | 87 bao gi hình th c d y h c l i c s d ng a d ng nh hi n nay, c ng ch a bao gi nhu c u v TBDH l i c òi h i b c thi t nh lúc TBDH m t ph ng ti n góp ph n quan tr ng giúp ng i GV ti n hành i m i ph ng pháp d y h c m t cách tri t , nh ng ph i c t ch c b o qu n m t cách khoa h c nh i ng GV v a có ki n th c, v a có k n ng v l nh v c B o qu n thi t b dùng giáo d c d y h c úng cách, úng yêu c u s ph m mang l i nhi u l i ích to l n c v m t v t ch t, kinh t giáo d c C th : Giúp kéo dài tu i th c a TBDH — i u c ng ng ngh a TBDH c s d ng nhi u l n, tri t , giúp cho gi d y sinh ng i v i m m non, TBDH gi ng nh m t cu n sách giáo khoa a d ng phong phú, v y m b o ch t l ng giáo d c — Ti t ki m c ngu n kinh phí k nhà tr ng có th mua s m thêm c nhi u CSVC khác — Vi c kéo dài tu i th c a TBDH s ti t ki m c s c lao ng c a GV nh t i v i GV m m non, b i qu th i gian c a cô r t eo h p, cô giáo b n r n v i tr c ngày, tr nh l i hi u ng hay leo trèo ngh ch ng m, nên GV ph i tay, nhanh m t bao qt trơng coi tr Chính v y làm D C ph c v cho gi h c, cô ph i tranh th vào gi ngh tr a, ho c làm t i nhà nên r t v t v khó m b o s c kho làm vi c Nâng cao tinh th n trách nhi m c a ng i qu n lí thi t b — m b o TBDH c s d ng tri t , trang b úng i t ng tránh lãng phí Các c p qu n lí, c ng nh Ban Giám hi u nhà tr ng ph i có k ho ch mua s m trang b D C cho tr ng, cho l p l a tu i khác nhau, phù h p v i ch ng trình, quy nh hi n hành Các D C cho tr s d ng ph i có ch t l ng t t, p, h p d n tr , có th t n d ng s d ng c nhi u ho t ng khác nhau, m b o có m c ích s d ng Th ng xun ơn c, ki m tra ch ng trình d y c a GV, gi vi c n y s tránh c tình tr ng d y chay, h c chay Nâng cao nh n th c cho GV v vi c b o qu n D C, ng th i có nh ng quy ch , nh ng i u l rõ ràng b t bu c GV ph i có trách nhi m làm h ng 88 | MODULE MN 29 ... TBDH GDMN gì? Câu h i 3: Có lo i TBDH GDMN nào? B n i chi u v i nh ng thông tin d i ây hồn thi n câu tr l i THƠNG TIN PHẢN HỒI (Xem thông tin ph n h i n i dung t trang 17 n trang 21, Module MN 28)... a D C, TBDH dùng cho GDMN s phát tri n toàn di n tr m m non ( ã nghiên c u Module MN 28) tr l i câu h i sau: Câu h i: Hãy nêu vai trò c a D C, TBDH t i thi u dùng cho GDMN s phát tri n toàn di... TBDH GDMN, tr l i câu h i d i ây: Câu h i: Hãy nêu m t s yêu c u v CSVC nh m b o qu n h th ng TBDH tr ng m m non — V CSVC: — V h s , s sách: — V b trí, s p x p, b o qu n: 84 | MODULE MN 29 Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: module mn 29 full permission 1006, module mn 29 full permission 1006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay