Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che ánh sáng đến sinh trưởng của cây bời lời đỏ (litsea glutinosa c b rob) giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

57 45 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 17:07

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRUNG ĐỨC CƠ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE ÁNH SÁNG ĐẾN SINH TRƢỞNG CỦA CÂY BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa C.B.Rob) GIAI ĐOẠN VƢỜN ƢƠM TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý Tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá : 2013 - 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRUNG ĐỨC CƠ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE ÁNH SÁNG ĐẾN SINH TRƢỞNG CỦA CÂY BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa C.B.Rob) GIAI ĐOẠN VƢỜN ƢƠM TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý Tài nguyên rừng Lớp : 45- QLTNR - N03 Khoa : Lâm nghiệp Khoá : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Lê Sỹ Trung Thái Nguyên, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che ánh sáng đến sinh trưởng Bời lời đỏ (Litsea glutinosa C.B.Rob) giai đoạn vườn ươm trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên” cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn PGS.TS Lê Sỹ Trung Những phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD Ngƣời viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết Trung Đức Cơ trước Hội đồng khoa học! PGS.TS Lê Sỹ Trung XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên để sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu cuối cùng, hồn thành chương trình đào tạo Đây hội cho sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, xây dựng phong cách làm việc khoa học chuyên nghiệp Được chí ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hướng dẫn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che ánh sáng đến sinh trưởng Bời lời đỏ (Litsea glutinosa C.B.Rob) giai đoạn vườn ươm trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên” Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, tơi hồn thành đề tài Kết thu không nỗ lực cá nhân tơi mà có giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thầy giáo PGS.TS Lê Sỹ Trung hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài phương pháp, lý luận nội dung suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Gia đình tạo điều kiện học tập tốt Các bạn giúp đỡ, trao đổi thông tin đề tài thời gian thực tập Trong trình thực trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tơi mong nhận góp ý, nhận xét phê bình q thầy bạn Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực tập Trung Đức Cơ iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết phân tích mẫu đất Mẫu bảng 3.1: Bảng xếp trị số quan sát phân tích phương sai nhân tố 18 Mẫu bảng 3.2 Bảng phân tích phương sai nhât tố ANOVA 21 Bảng 4.1: Kết tỷ lệ sống Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm cơng thức thí nghiệm 23 Bảng 4.2: Kết sinh trưởng H Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm cơng thức thí nghiệm 25 Bảng 4.3: Bảng phân tích phương sai nhân tố ánh sáng tới sinh trưởng chiều cao Bời lời đỏ 27 Bảng 4.4: Kết sinh trưởng D 00 Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm cơng thức thí nghiệm 28 Bảng 4.5: Phân tích phương sai nhân tố chiều cao Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm 30 Bảng 4.6: Dự tính tỷ lệ xuất vườn Bời lời đỏ CTNN 31 iv DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm ảnh hưởng chế độ che sáng 15 Hình 4.1: Biểu đồ biểu diễn sinh trưởng tỷ lệ sống (%) Bời lời đỏ công thức thí nghiệm 24 Hình 4.2: Biểu đồ biểu diễn sinh trưởng H Bời lời đỏ công thức thí nghiệm 26 Hình 4.3: Ảnh chiều cao Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm 26 Hình 4.4: Biểu đồ biểu diễn sinh trưởng đường kính cổ rễ (cm) Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm 28 Hình 4.5: Ảnh đường kính cổ rễ (cm) Bời lời đỏ công thức thí nghiệm 29 Hình 4.6: Biểu đồ tỷ lệ (%) tốt, trung bình, xấu Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm 32 Hình 4.7: Biểu đồ tỷ lệ % xuất vườn 33 Hình 4.8: Một số hình ảnh Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm 34 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN : Cơng thức thí nghiêm CT : Cơng thức D : Đường kính cổ rễ (D, cm) H : Chiều cao vút (H, cm) H D 00 : Là chiều cao vút trung bình : Là đường kính gốc trung bình Di : Là giá trị đường kính gốc Hi : Là giá trị chiều cao vút N : Là dung lượng mẫu điều tra i : Là thứ tự thứ i SS : Tổng biến động bình phương Df : Bậc tự MS : Phương sai F : Thực nghiệm P-value : Sự hoán đổi từ giá trị t tính F crit : Giá trị F lý luận vi MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa học tập nghiên cứu thực tiễn 1.4.1 Ý nghĩa học tập 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Những nghiên cứu giới Việt Nam 2.2.1 Trên Thế giới 2.2.2 Những nghiên cứu Việt Nam 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 2.4 Tổng quan loài Bời lời đỏ 10 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 14 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 14 vii 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 14 3.2 Nội dung nghiên cứu 14 3.3 Phương pháp nghiên cứu 14 3.3.1 Phương pháp kế thừa chọn lọc số liệu 14 3.3.2 Phương pháp ngoại nghiệp 14 3.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 16 3.3.4 Công tác nội nghiệp 17 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến tỷ lệ sống Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm 23 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng chiều cao Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm 25 4.3 Kết nghiên cứu sinh trưởng đường kính cổ rễ D 00 Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm cơng thức thí nghiệm 28 4.4 Dự tính tỷ lệ xuất vườn Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm 31 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Tồn 37 5.3 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây Bời lời đỏ (Litsea glutinosa C.B.Rob) gỗ lớn mọc cao tới 30 - 35m, đường kính 40 - 60cm Gỗ Bời lời đỏ thuộc nhóm IV, có màu nâu vàng, cứng, bị mối mọt, dùng đóng đồ gia dụng, làm nguyên liệu giấy Vỏ Bời lời đỏ dùng làm thuốc [17], nguyên liệu keo dán, làm nhang đốt Lá dùng làm thức ăn gia súc Giá trị kinh tế chủ yếu thu hoạch vỏ làm nguyên liệu keo dán bột nhang [16] Bời lời đỏ loài trồng rừng đơn vị quốc doanh, tập thể, hộ gia đình đồng bào dân tộc trồng rừng tập trung nương rẫy, vườn gia đình vườn rừng Bời lời đỏ sống lâu năm, kỹ thuật trồng, chăm sóc đơn giản, dễ phổ biến rộng, sản phẩm thu hoạch (chủ yếu vỏ) khơng đòi hỏi kỹ thuật, tuổi thành thục, thời vụ phức tạp, dễ chế biến, bảo quản… Nhiều người dân địa phương biết thu hái, chế biến vỏ thô từ mọc tự nhiên nương rẫy vườn gia đình [16] Để có nguồn đảm bảo cho công tác trồng rừng, giai đoạn gieo ươm, số lượng chất lượng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố như: phân bón, nước, ánh sáng, Ánh sáng nhân tố sinh thái sinh tồn thực vật, nên ánh sáng ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển lồi nói chung Bời lời đỏ nói riêng Tuy nhiên, loài giai đoạn đời sống có nhu cầu ánh sáng khác nhau, nghiên cứu Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm có nhu cầu ánh sáng nhằm điều chỉnh chế độ che sáng phù hợp ảnh hưởng đến sinh trưởng việc làm cần thiết 34 CT 1: Che sáng 20% CT 2: Che sáng 40% CT 3: Che sáng 60% CT 4: Che sáng 80% CT 5: Khơng che sáng 80% Hình 4.8: Một số hình ảnh Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm 35 Công thức đạt 87,78%, công thức đạt 52,22%, công thức đạt 38,89% công thức đạt 23,33%, công thức đạt 31,11% Như kết cho thấy tỷ lệ xuất vườn cao công thức tiếp công thức tiếp sau cơng thức 3, cơng thức 5, cuối công thức Như chế độ che sáng cơng thức (che sáng 20%) có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng Bời lời đỏ giai đoạn vươn ươm 36 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, có số kết luận sau: 1) Ảnh hưởng chế độ che sáng đến tỷ lệ sống Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm: Cơng thức (Che 20%) có tỷ lệ sống 97,78% Cơng thức (Che 40%) có tỷ lệ sống 83,33% Cơng thức (Che 60%) có tỷ lệ sống 76,67% Cơng thức (Che 80%) có tỷ lệ sống 68,89% Cơng thức (Khơng che) có tỷ lệ sống 81,11% 2) Ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng chiều cao trung bình (H ) Bời lời đỏ công thức thí nghiệm: Cơng thức (Che 20%) có H đạt 26,11cm Cơng thức (Che 40%) có H đạt 21,34cm Cơng thức (Che 60%)có H đạt 20,43cm Công thức (Che 80%) có H đạt 17,8cm Cơng thức (Khơng che) có H đạt 18,26cm Kiểm tra phân tích phương sai nhân tố cho thấy FA(Hvn) = 208,976 > F05(Hvn) = 3,478 3) Ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng đường kính cổ rễ trung bình ( D 00 ) Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm: Cơng thức (Che 20%) có D 00 đạt 0,25cm Cơng thức (Che 40%) có D 00 đạt 0,20cm 37 Cơng thức (Che 60%) có D 00 đạt 0,18cm Cơng thức (Che 80%) có D 00 đạt 0,15 cm Cơng thức (Khơng che) có D 00 đạt 0,17 cm Kiểm tra phân tích phương sai nhân tố cho thấy FA (D00) = 72,4 > F05(D00) = 3,478 4) Ảnh hưởng chế độ che bóng đến tỷ lệ xuất vườn Bời lời đỏ cơng thức thí nghiệm: Cơng thức (Che 20%) có tỷ lệ xuất vườn đạt 87,78 % Cơng thức (Che 40%) có tỷ lệ xuất vườn đạt 52,22% Công thức (Che 60%) có tỷ lệ xuất vườn đạt 38,89 % Cơng thức (Che 80%) có tỷ lệ xuất vườn đạt 23,33 % Cơng thức (Khơng che sáng) có tỷ lệ xuất vườn đạt 31,11% 5.2 Tồn Đề tài thử nghiệm chế độ che sáng mà chưa nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố khác như: bón phân, tưới nước cho 5.3 Đề nghị Trong phạm vi kết nghiên cứu đề tài đưa khuyến nghị: Nên sử dụng chế độ che bóng 20% cho Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm Cần thử nghiệm thêm với số loại phân bón tưới nước loài Bời lời đỏ giai đoạn vườn ươm 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Baur G.N (1979), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa Vương Tấn Nhị dịch Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Tuấn Bình (2002), Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) năm tuổi giai đoạn vườn ươm Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Hồng Cơng Đãng (2000), Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng sinh khối Bần chua (Sonneratia caseolaris) giai đoạn vườn ươm Tóm tắt luận án tiến sỹ nông nghiệp, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Vũ Thị Lan Nguyễn Văn Thêm (2006), Ảnh hưởng độ tàn che hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Gỗ Đỏ (Afzelia xylocarpa craib) tháng tuổi giai đoạn vườn ươm Larcher W (1983), Sinh thái học thực vật Lê Trọng Cúc dịch Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Mừng (1997), Nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ che bóng, hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Cẩm lai (Dalbergia bariaensis Pierre) giai đoạn vườn ươm Kon Tum Luận án thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại Học Lâm Nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2006), Nghiên cứu điều kiện cất trữ gieo ươm Huỷnh liên (Tecoma stans) phục vụ cho trồng xanh đô thị Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Quát (1985), Thông nhựa Việt Nam - Yêu cầu chất lượng hỗn hợp ruột bầu ươm để trồng rừng Tóm tắt luận án Phó Tiến sĩ khoa học nông nghiệp Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam 39 Nguyễn Văn Sở (2004), Kỹ thuật sản xuất vườn ươm Tủ sách Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Đồn Đình Tam (2012), Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng Vối thuốc (Schima wallichii Choisy) số tỉnh vùng núi phía Bắc Tóm tắt luận án Tiến sĩ khoa học nông nghiệp Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam 11 Nguyễn Văn Thêm (2002), Sinh thái rừng Nhà xuất Nông nghiệp, Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 12 Vũ Văn Vụ cộng (1998), Sinh lý thực vật, NXB giáo dục, Hà Nội 13 Vũ Văn Vụ (1999), Sinh lý thực vật ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội II Tài liệu Tiếng Anh 14 Ekta Khurana and J.S Singh (2000), Ecology of seed and seedling growth for conservation and restoration of tropical dry forest: a review.Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi India 15 Kimmins, J.P (1998), Forest ecology Prentice - Hall, Upper Saddle River, New Jersey III Tài liệu Internet 16 www.khuyennongvn.gov.vn/khoa /ky-thuat-trong-cay-boi-loido_t114c40n10337 17 http://www.suckhoenhi.vn/cong-dung-chua-benh-cua-cay-boi-loi-d5147.html PHỤ BIỂU 01 Ảnh hƣởng ánh sáng đến sinh trƣởng chiều cao Bời lời đỏ giai đoạn vƣờn ƣơm Bảng 1.1: Sắp xếp số quan sát Hvn phân tích phƣơng sai nhân tố với Bời lời đỏ Trung bình lần lặp lại HVN (cm) CTTN Tổng theo CT(Si) TB theo CT( X I ) CT1 (20%) 25,97 25,95 26,42 78,34 26,11 CT2 (40%) 21,59 20,97 21,46 64,02 21,34 CT3(60%) 20,12 20,68 20,49 61,29 20,43 CT4(80%) 17,93 17,42 18,06 53,41 17,80 CT5(ĐC) 17,64 18,93 18,20 54,77 18,26 311,83 103,94  + Đặt giả thuyết H0: 1  2  3   Nhân tố A tác động đồng lên kết thí nghiệm + Đối thuyết H1: 1    3   Nhân tố A tác động khơng đồng đến kết thí nghiệm, nghĩa chắn có cơng thức thí nghiệm có tác động trội so với cơng thức lại  Tính: - Số hiệu chỉnh: C= = = (25,97 + 25,95 + 26,42 + 21,59 + 20,97 + 21,46 + 20,12 + 20,68 + 20,49 + 17,93+ 17,42 + 18,06 + 17,64 + 18,93+ 18,2)2 = 6482,53 - Tính biến động tổng số: VT = - C = ( 25,972 + 25,952 + 26,422 + 21,592 + 20,972 + 21,462 + 20,122 + 20,682 + 20,492 + 17,932 + 17,422 + 18,062 + 17,642 + 18,932 + 18,22) - 6482,53 = 133,91 - Tính biến động nhân tố A (do CTTN) VA = = (78.342 + 64.022 + 61.292 + 53.412 + 54.772) - 6482,53 = 132,32 - Tính biến động ngẫu nhiên VN = VT - VA = 133,91-132,32 = 1.59 = = SN2 = = FA = = = 33,08 = 0,159 = 208,05 F05 =3,478 df1 = a - = -1 = df2 = a(b-1) = 5( 3- 1) = 10 So sánh Thấy FA(Hvn) = 208,05 > F05(Hvn) = 3,478 Giả thuyết H0 bị bác bỏ chấp nhận H1 Vậy nhân tố A (CTTN) tác động không đồng đến chiều cao cây, có cơng thức tác động trội cơng thức lại Qua xử lý EXCEL ta có bảng phân tích phương sai nhân tố sinh trưởng chiều cao vút cây: Qua xử lý EXCEL ta có bảng phân tích phương sai nhân tố sinh trưởng chiều cao vút cây: Bảng 1.2: Phân tích phƣơng sai nhân tố chiều cao Bời lời đỏ giai đoạn vƣờn ƣơm ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F 132.3238 33.08094 208.9763 1.583 0.1583 133.9068 10 P-value F crit 1.37E09 3.47805 14 Qua bảng phân tích phương sai nhân tố cơng thức… • So sánh + Nếu FA = 208,98 > F05 = 3,478 + Giả thuyết Ho bị bác bỏ, chấp nhận H1 + Vậy nhân tố A ( CTTN ) tác động khơng đồng đến…… • So sánh tìm cơng thức trội + Tìm cơng thức trội Số lần lặp lại công thức nhau: b1 = b2 = = bi = b Ta tính LSD: LSD = * SN * = 2,23 * LSD: tiêu sai dị bảo đảm nhỏ = 2.23 với bậc tự df = a (b - 1) = 10 = α 0.05 = 0,72 Bảng 1.3: Bảng sai dị cặp xi  xj cho sinh trƣởng chiều cao vút CT I CT II CT III CT II 4.77* CT III 5.68* 0.91* CT IV 8.31* 3.54* 2.63* CT V 7.85* 2.74* 2.17* CT IV 0.46- Những cặp sai dị lớn LSD xem sai khác rõ công thức có dấu * Những cặp sai dị nhỏ LSD xem khơng có sai khác cơng thức có dấu - PHỤ BIỂU 02 Ảnh hƣởng ánh sáng đến sinh trƣởng đƣờng kính cổ rễ Bời lời đỏ giai đoạn vƣờn ƣơm Bảng 2.1: Sắp xếp số quan sát D00 phân tích phƣơng sai nhân tố Phân cấp nhân tố A (CTTN) Trung bình lần lặp lại D00 (cm) Tổng theo TB theo CT (Si) CT ( i) CT1 0,26 0,25 0,25 0,76 0,25 CT2 0,21 0,19 0,21 0,61 0,20 CT3 0,19 0,18 0,17 0,54 0,18 CT4 0,15 0,15 0,14 0,44 0,15 CT5 0,17 0,18 0,17 0,52 0,17 2,87 0,96  + Đặt giả thuyết H0: 1  2  3   Nhân tố A tác động đồng lên kết thí nghiệm + Đối thuyết H1: 1    3   Nhân tố A tác động không đồng đến kết thí nghiệm, nghĩa chắn có cơng thức thí nghiệm có tác động trội so với cơng thức lại Qua xử lý EXCEL ta có bảng phân tích phương sai nhân tố sinh trưởng đường kính cổ rễ cây: Bảng 2.2: Phân tích phƣơng sai nhân tố đƣờng kính cổ rễ Bời lời đỏ giai đoạn vƣờn ƣơm ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS Df MS F 0.019307 0.004826667 72.4 0.000667 10 6.66667E-05 0.019973 14 Pvalue 2.42E07 F crit 3.47805 Qua bảng phân tích phương sai nhân tố công thức… • So sánh + Nếu FA = 72.4 > F05 = 3,47 + Giả thuyết Ho bị bác bỏ, chấp nhận H1 + Vậy nhân tố A ( CTTN ) tác động khơng đồng đều…… • So sánh tìm cơng thức trội + Tìm cơng thức trội Số lần lặp lại công thức nhau: b1 = b2 = = bi = b Ta tính LSD: LSD = * SN * = 2,23 * = 0,015 LSD: tiêu sai dị bảo đảm nhỏ = 2,23 với bậc tự df = a(b - 1) = 10 = α 0.05 SN: sai tiêu chuẩn ngẫu nhiên Những cặp sai dị lớn LSD xem sai rõ công thức có dấu * Những cặp sai di nhỏ LSD xem khơng có sai khác cơng thức có dấu - Bảng 2.3: Bảng sai dị cặp xi  xj cho sinh trƣởng đƣờng kính cổ rễ CT1 CT2 CT3 CT2 0.45* CT3 0.07* 0.02* CT4 0.1* 0.05* 0.03* CT5 0.08* 0.03* 0.001- CT4 0.02* PHỤ LỤC Bảng Đo tính D 00 Bời lời đỏ giai đoạn vƣờn ƣơm Thời gian theo dõi: Ngày theo dõi: Công thức: Lần nhắc lại TT Lần nhắc lại Lần nhắc lại Chu vi (cm) D00 (cm)Chu vi (cm) D00 (cm)Chu vi (cm) D00 (cm) TBLNL Bảng đo tính chiều cao Bời lời đỏ giai đoạn vƣờn ƣơm Thời gian theo dõi: Ngày theo dõi: Công thức: Lần nhắc lại TT Hvn (cm) T TB Lần nhắc lại X Hvn (cm) T TB Lần nhắc lại X Hvn (cm) T TB X TBLNL Bảng theo dõi sống CTTN ảnh hƣởng ánh sáng đến Bời lời đỏ giai đoạn vƣờn ƣơm Thời gian theo dõi: Ngày theo dõi: Công thức: TT Lần nhắc lại Lần nhắc lại Lần nhắc lại Cây sống Cây chết Cây sống Cây chết Cây sống Cây chết TBLNL ... che sáng đến tỷ lệ sống B i lời đỏ - Nghiên c u ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng chiều cao B i lời đỏ - Nghiên c u ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng đường kính c rễ B i lời đỏ. .. th c để x c định m c độ ảnh hưởng che b ng đến sinh trưởng c y, từ chọn c ng th c che b ng trội Ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng B i lời đỏ nghiên c u theo c ng th c: C ng th c 1: Che sáng. .. nghiên c u ảnh hưởng chế độ che sáng đến tỷ lệ sống B i lời đỏ giai đoạn vườn ươm 23 4.2 Kết nghiên c u ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng chiều cao B i lời đỏ giai đoạn vườn ươm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che ánh sáng đến sinh trưởng của cây bời lời đỏ (litsea glutinosa c b rob) giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che ánh sáng đến sinh trưởng của cây bời lời đỏ (litsea glutinosa c b rob) giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay