42 đề toán lớp 5 ôn tập hè

18 28 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:41

Bài 1 : Chuyển các hỗn số sau thành phân số: 2 ; 7 ; 4 ; 5 ; 9 ; 3 Bài 2 : Tính:a) 4 + 2 b) 7 2 c) 2 1 d) 5 : 3 Bài 3: Tìm xa) x 1 = 2 b) 5 : x = 4 www.PNE.edu.vn 42 ĐỀ TỐN LỚP – ƠN TẬP HÈ Bài : a)Viết thương dạng phân số : 15 7:3 23 : b) Viết số tự nhiên dạng phân số 19 25 32 Bài : Qui đồng mẫu số PS sau: a) b) 12 Bài 3: (HSKG): Tìm PS PS sau: ; 12 12 18 60 ; ; ; ; 20 24 21 100 Bài 4: Điền dấu >; < ; = a) 2 b) 4 15 19 c) d) 15 15 11 Toán 5- Đề Bi : Tớnh a) + 15 b) × 11 c) - 13 d) : Bài : Tìm x a) - x = 10 b) Bài : (HSKG) : x = 15 Một quãng đường cần phải sửa Ngày đầu sửa quãng đường, ngày thứ sửa so với ngày đầu Hỏi sau ngày sửa lại phần quãng đường chưa sửa ? To¸n5- §Ò Bài : So sánh hai PS theo hai cách khác nhau: 11 b) 10 Bài : Viết PS sau theo thứ tự từ bé đến lớn (HS nêu cách tính) a) www.PNE.edu.vn a) 80 13 15 21 ; ; ; 29 29 29 29 ; ; ; 10 40 b) 7 7 ; ; ; 13 10 12 c) (Dành cho HSKG) Bài 3: Khối lớp có 80 h ọc sinh, tronh có 90 70 số HS thích học tốn, có số HS 100 100 thích học vẽ Hỏi có em thích học toỏn? Bao nhờu em thớch hc v? Toán5- Đề Bài : Chuyển hỗn số sau thành phân số: ; 7 ; ; ; ; 11 12 Bài : Tính: a) + b) - 2 c) 3 ×1 d) Bài 3: Tìm x a) x - = 10 b) 1 : x = Toán5- Đề Bi : Chuyển hỗn số thành phân số tính: a) + b) − c) × Bài 2: a) 5m 4cm = cm 270 cm = dm 720 cm = .m cm b) 5tấn 4yến = .kg 2tạ 7kg = kg 2 5m 54cm = cm2 7m2 4cm2 = .cm2 Bài : (HSKG) 43 d) : 1 : 3 www.PNE.edu.vn Một xe chở ba loại bao tải: xanh, vàng, trắng gồm 1200 Số bao xanh chiếm tổng số bao, số bao trắng chiếm 30 100 40 tổng số bao; Hỏi có bao màu vàng? 100 Bài 4: Tìm x a) 7 14 ; b) : x = 13 39 + x = c) x × 14 = ; 15 d) x - = Toán5- Đề Bài : Chuyển phân số thành phân số thập phân: a) b) 15 c) 18 30 d) 400 Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a)chuyển b) thành PS ta được: A , 18 là: A.6m; Bài : Một lưới hình chữ nhật có chiều dài B 12 , C B 12m; 14 , D C 18m; 14 D 27m 15 m, chiều rộng m Tấm lưới chia thành phần Tính diện tích phần? 1< Bài : (HSKG): Tìm số tự nhiên x khác để: x < 5 Toán5- Đề Bi : Tính: a) + 10 b) − c) × d) : 1 Bài 2: Viết số đo theo mẫu: 5m 7dm = 5m + 7 m=5 m 10 10 a) 8m 5dm b) 4m 75cm Bài : So sánh hỗn số: 7 a) .2 ; b) c) 5kg 250g c) 8 ; 10 d) 7 12 Bài : (HSKG) Người ta hòa cốc chứa lít nước si- rơ vào lít nước lọc để pha nho Rót nước nho vào lít Hỏi rút c my cc nc nho? Toán5- Đề www.PNE.edu.vn Bài 1: Hai thùng dầu có 168 lít dầu Tìm số dầu thùng biết thùng thứ có nhiều thùng thứ hai 14 lít Bài 2: Có hai túi bi Túi thứ có số bi 26 viên bi Tìm số bi túi ? số bi túi thứ hai túi thứ hai Bài : (HSKG) Chu vi hình chữ nhật 56 cm, chiều rộng chữ nhật ? chiu di Tỡm din tớch hỡnh Toán5- Đề Bài 1: Mua 20 bút chì hết 16000 đồng Hỏi mua 21 bút chì hết tiền ? Bài 2: Có nhóm thợ làm đường , muốn làm xong ngày cần 27 cơng nhân Nếu muốn xong ngày cần cơng nhân? Bài : Cứ 10 công nhân ngày sửa 37 m đường Với suất 20 công nhân làm ngày sửa m đường? Bài : (HSKG) Có số sách, đóng vào thùng 24 cần thùng Nếu đóng số sách vào thùng 18 cần thùng? To¸n5- §Ò 10 Bài 1: Lan mua hộp bút màu hết 16000 đồng Hỏi Hải mua hộp bút hết tiền ? Bài 2: Bà An mua hộp thịt hết 35000 đồng Bà Bình mua nhiều bà An hộp thịt phải trả tiền ? Bài : (HSKG) Mẹ mua qua cam, 800 đồng Nếu mua với giá rẻ 200 đồng số tiền đủ mua ? Toán5- Đề 11 Bi 1: Ca hng mua tá bút chì hết số tiền 18 000 đồng Bạn Hằng mua bút chì loại hết tiền? www.PNE.edu.vn Bài 2: Một người làm ngày trả 126 000 đồng tiền công Hỏi với mức trả cơng thế, người làm ngày trả tiền cơng? Bài : (HSKG) Một phân xưởng làm số công việc cần 120 người làm 20 ngày xong Nay có thêm 30 người làm bao nhiờu ngy s xong? Toán5- Đề 12 Bi 1: 14 người làm công việc phải 10 ngày xong.Nay muốn làm tuần cần người làm? Bài 2: Có máy bơm làm liên tục 18 hút cạn hồ nước Nay muốn hút ttrong 10 máy bơm thế? Bài : (HSKG) Cứ 15 công nhân sửa xong đoạn đường phải hết ngày Nay muốn sửa xong đoạn đường ngày cần bổ xung thêm cụng nhõn? Toán5- Đề 13 Bi 1: Mt thỳng ng trứng gà trứng vịt có tất 128 Số trứng gà số trứng vịt Hỏi thúng có trứng gà? Có trứng vịt? Bài 2: Có số tiền mua kẹo Trung thu Nếu mua loại 5000 đồng gói 18 gói Hỏi với số tiền đó, mua kẹo loại 7500 đồng gói mua gói thế? Bài : (HSKG) Theo dự định, xưởng dệt phải làm 15 ngày, ngày dệt 300 sản phẩm hoàn thành kế hoạch Nay cải tiến kĩ thuật nên ngày dệt 450 sản phẩm Hỏi xưởng làm ngày hồn thành kế hoch? Toán5- Đề 14 Bi 1: in s thớch hp vào chỗ chấm a) 4m = … km b)5kg = …tạ c) 3m 2cm = …hm d) 4yến 7kg = …yến Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: www.PNE.edu.vn a) 3km m = … m b) tạ yến = …kg c) 15m 6dm = …cm d) 2yến 4hg = … hg Bài 3: Điền dấu >, , , ; < ; = a) 71dam2 25m2 … 7125m2 b) 801cm2 …….8dm2 10cm2 c) 12km2 60hm2 …….1206hm2 Bài : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : 1m2 25cm2 = ….cm2 A.1250 B.125 C 1025 D 10025 Bài : (HSKG) Để lát phòng, người ta dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm Hỏi phòng có diện tích m2 ? Toán5- Đề 18 Bi 1: Vit s thớch hp vào chỗ chấm : a) 16ha = ….dam2 35000dm2 = …m2 8m2 = … dam2 b) 2000dam2 = …ha 45dm2 = ….m2 324hm2 = …dam2 c) 260m2 = …dam2 … m2 2058dm2 =…m2….dm2 Bài 2: Điền dấu > ; < ; = a) 7m2 28cm2 … 7028cm2 b) 8001dm2 …….8m2 100dm2 c) 2ha 40dam2 …….204dam2 Bài : Chọn phương án : a) 54km2 < 540ha b) 72ha > 800 000m2 c) 5m2 8dm2 = m 10 Bài : (HSKG) Để lát phòng, người ta dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm Hỏi phòng có diện tích m2 ? www.PNE.edu.vn Toán5- Đề 19 Bi 1: Tỡm trung bình cộng số sau a) 14, 21, 37, 43, 55 b) , , Bài 2: Trung bình cộng tuổi chị em tuổi Tuổi em tuổi Tính tuổi chị Bài 3: Một đội có xe, xe 50 km chi phí hết 200 000 đồng Nếu đội có 10 xe, xe 100 km chi phí hết tiền ? Bài 4: (HSKG) Hai người thợ nhận 213000 đồng tiền công Người thứ làm làm giờ, người thứ làm ngày, ngày làm Hỏi người nhận tiền công ? Toán5- Đề 20 Bi 1: Vit thnh s thp phõn a) 33 ; 10 27 ; 100 b) 92 ; 100 31 ; 1000 Bài 2: Chuyển thành phân số thập phân a) 0,5; 0,03; 7,5 b) 0,92; c) 0,006; Bài 3: Chuyển thành hỗn số có chứa phân số thập phân a) 12,7; 31,03; b) 8,54; 1,069 Bài 4: Viết số thập phân a) Ba phẩy khơng bẩy b) Mười chín phẩy tám trăm năm mươi c) Khơng đơn vị năm mươi tám phần trăm To¸n5- §Ò 21 Bài 1: Điền dấu >, < ; = vào chỗ …… a) 6,17 …… 5,03 c)58,9 ……59,8 b) 2,174 …… 3,009 d) 5,06 …… 5,06 Bài 2: Xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 5,126; 5,621; 5,216; 5,061; 5,610 Bài 3: Xếp số sau theo thứ tự từ bé dần 127 ; 1000 8,92 1000 www.PNE.edu.vn 72,19; 72,099; 72,91; 72,901; 72,009 Bài 4: Tìm chữ số thích hợp điền vào chữ a) 4,8x < 4,812 b) 5,890 > 5,8x c, 53,x49 < 53,249 d) 2,12x = 2,1270 Bài 5: (HSKG): Tìm chữ số thập phân cho số lớn 3,1 bé hn 3,2? Toán5- Đề 22 Bi 1: Vit s o sau dạng m a) 3m 5dm = …….; 29mm = …… 17m 24cm = … ; 9mm = …… b) 8dm =……… ; 3m5cm = ……… 3cm = ………; 5m 2mm= ……… Bài 2: : Điền số thích hợp vào chỗ …… a) 5,38km = …m; 4m56cm = …m 732,61 m = …dam; b) 8hm 4m = …dam 49,83dm = … m Bài 3: Một vườn hình chữ nhật vẽ vào giấy với tỉ lệ xích sau: có kích thước 500 cm 5cm Tính diện tích mảnh vườn ha? Bài 4: (HSKG) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng chiều dài Trên người ta trồng cà chua, 10m2 thu hoạch 6kg Tính số c chua thu hoch c t Toán5- Đề 23 Bài 1: Viết số đo khối lượng sau dạng kg : a) 7kg 18g =…kg; 126g =…kg; yến = …kg; 14hg = …kg; 10 www.PNE.edu.vn b) 53kg 2dag = …kg; 297hg = …kg; 43g = ….kg; 5hg = …kg Bài 2: Điền dấu >, < = vào …… a) 4dag 26g … 426 g b) 1tạ kg … 1,2 tạ Bài : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm Tên vật Khủng long Cá voi Voi Hà mã Gấu Đơn vị đo l tn 60 tn Toán5- Đề 24 Bài 1: : Điền số vào chỗ chấm : a) 2ha m2 = ………ha; 49,83dm2 = ……… m2 b) 8m27dm2 = ……… m2; 249,7 cm2 = ………….m2 Bài : Điền dấu > ; < = a) 16m2 213 cm2 …… 16400cm2; b) 84170cm2 …… 84,017m2 c) 9,587 m2 ……9 m2.60dm2 Bài : (HSKG) Nửa chu vi khu vườn hình chữ nhật 0,55km, chiều rộng diện tích khu vườn m vuụng ? bao nhiờu ? Toán5- Đề 25 Bi 1: Viết số đo khối lượng sau dạng kg : a) 17kg 28dag =…kg; 1206g =…kg; 11 chiều dài Hỏi www.PNE.edu.vn yến = …tấn; 46 hg = …kg; b) 3kg 84 g = …kg; 277hg = …kg; 43kg = ….tạ; 56,92hg = …kg Bài 2: Điền dấu >, < = vào …… a) 5kg 28g … 5280 g b) 21 kg … 420 yến Bài : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm a) 7,3 m = dm 35,56m = cm 8,05km = m 6,38km = m 2 b) 6,8m = dm 3,14 = m2 0,24 = m2 0,2 km2 = Bài 4: (HSKG) Một ô tô chở 80 bao gạo, bao cân nặng 50 kg a) Hỏi ô tô chở gạo? b) Nếu tơ bán bớt số gạo lại tạ go ? Toán5- Đề 26 Bi 1: : in số vào chỗ chấm : a) 2,35796 km2 = km2 hm2 dam2 m2 69,805dm2 = …dm2 cm2 mm2 b) 4kg 75g = … kg 86000m2 = … Bài : Mua 32 quần áo hết phải trả 280 000 đồng Hỏi mua 16 quấn áo phải trả tiền Bài : Một máy bay bay 15 phút 240 km Hỏi máy bay bay km? Bài : (HSKG) : Tìm x, biết x số tự nhiên : 27,64 < x < 30,46 Toán5- Đề 27 Bi 1: t tớnh ri tớnh : a) 65,72 + 34,8 b) 284 + 1,347 c) 0,897 + 34,5 d) 5,41 + 42,7 12 www.PNE.edu.vn Bài 2: Tìm x a) x - 13,7 = 0,896 b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6 Bài : Thùng thứ có 28,6 lít dầu, thùng thứ hai có 25,4 lít dầu Thùng thứ ba có số dầu trung bình cộng số dầu thùng Hỏi thùng có lít dầu? Bài tập 4: (HSKG): Cho số có hiệu 26,4 Số l 16 Tỡm s ln Toán5- Đề 28 Bi tập1: Đặt tính tính : a)70,75 – 45,6 b) 86 – 54,26 Bài tập : Tính cách : a) 34,75 – (12,48 + 9,52) c) 453,8 – 208,47 b) 45,6 – 24,58 – 8,382 Bài tập : Tìm x : a) 5,78 + x = 8,26 b) 23,75 – x = 16,042 Bài tập : (HSKG) Tổng diện tích ba vườn 6,3 Diện tích vườn thứ 2,9 ha, Diện tích vườn thứ hai bé diện tích vườn thứ 8120m 2, Hỏi diện tích vườn thứ ba bao nhiờu m2 ? Toán5- Đề 29 Bi 1: t tính tính: a) 6,372 x 16 b) 0,894 x 75 c) 7,21 x 93 d) 6,5 x 407 Bài : Tìm y a) y : 42 = 16 + 17, 38 b) y : 17,03 = 60 Bài : Tính nhanh a) 3,17 + 3,17 + 3,17 + ……… + 3,17 ( 100 số hạng ) b) 0,25 x 611,7 x 40 Bài : (HSKG) Có 24 chai xăng, chai chứa 0,75 lít lít nặng 800 gam Hỏi 24 chai nặng kg, biết vỏ chai nặng 0,25 kg 13 www.PNE.edu.vn Toán5- Đề 30 Bi 1: t tớnh ri tớnh: a) 65,8 x 1,47 b) 54,7 - 37 c) 5,03 x 68 d) 68 + 1,75 Bài :Mỗi chai nước mắm chứa 1,25 lít Có 28 chai loại 1, có 57 chai loại Hỏi tất có lít nước mắm? Bài : Tính nhanh a) 6,953 x 3,7 + 6,953 x 6,2 + 6,953 x 0,1 b) 4,79 + 5,84 + 5,21 + 4,16 Bài : (HSKG) Chiều rộng đám đất hình chữ nhật 16,5m, chiều rộng chiều dài Trên ruộng người ta trồng cà chua Hỏi người ta thu hoạch tạ cà chua biết mét vuông thu hoạch 6,8kg cà chua Toán5- Đề 31 Bi 1: t tớnh ri tớnh: a) 635,38 + 68,92 b) 45,084 – 32,705 c) 52,8 x 6,3 d) 17,25 x 4,2 Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a)2,3041km = m b) 32,073km = dam c) 0,8904hm = m d) 4018,4 dm = hm Bài : Tính nhanh a) 6,04 x x 25 b) 250 x x 0,2 c) 0,04 x 0,1 x 25 Bài : (HSKG) : Tìm số tự nhiên x bé số: 2; 3; 4; 5sao cho: 2,6 × x > Toán5- Đề 32 Bi 1: t tớnh ri tớnh: 14 www.PNE.edu.vn a) 7,44 : c) 1904 : b) 47,5 : 25 d) 20,65 : 35 Bài : Tìm x : a x × = 24,65 b 42 × x = 15,12 Bài : Tính giá trị biểu thức: a) 40,8 : 12 – 2,63 b) 6,72 : + 24,58 Bài : (HSKG) : Một cửa hàng bán vải ngày bán 342,3 m vải a) Trung bình ngày cửa hàng bán m vải? b) Trong ngày ca hng bỏn c bao nhiờu m vi? Toán5- Đề 33 Bài 1: Đặt tính tính: a) 7,44 : b) 0,1904 : c) 6,48 : 18 d) 3,927 : 11 Bài 2: Tính cách thuận tiện: a)70,5 : 45 – 33,6 : 45 b)23,45 : 12,5 : 0,8 Bài 3: Tìm x: a) X x = 9,5 b) 21 x X = 15,12 Bài 4: (HSKG) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 6,18 38 10 38 0,16 - Thương là: - Số d l: Toán5- Đề 34 Bi 1: t tính tính: a) 8640 : 2,4 b) 550 : 2,5 c) 720 : 4,5 d) 150 : 1,2 Bài 2: Tìm x: a) X x 4,5 = 144 b) 15 : X = 0,85 + 0,35 Bài 3:Tính: 15 www.PNE.edu.vn a 400 + 500 + 100 b 55 + + 10 100 Bài 4: (HSKG) Một ô tô đầu, chạy 36km, sau, chạy 35km Hỏi trung bình tơ chạy bao nhiờu km? Toán5- Đề 35 Bi 1: t tớnh tính: a) 7,2 : 6,4 b) 28,5 : 2,5 c) 0,2268 : 0,18 d) 72 : 6,4 Bài 2: Tính cách: a)2,448 : ( 0,6 x 1,7) b)1,989 : 0,65 : 0,75 Bài 3: Tìm x: a) X x 1,4 = 4,2 b) 2,8 : X = 2,3 : 57,5 Bài 4: (HSKG) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m Tớnh chu vi ca khu t ú? Toán5- Đề 36 Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của: a) 0,8 1,25; b)12,8 64 Bài 2: Một lớp có 40 học sinh, có 40% HS giỏi Hỏi lớp có ? HS Bài 3: Tháng trước đội A trồng 1400 tháng vượt mức 12% so với tháng trước Hỏi tháng đội A trng ? cõy Toán5- Đề 37 Bi 1: Tỡm t số phần trăm a) 60 b) 6,25 25 Bài 2: Một người bán hàng bán 450.000 đồng tiền hàng, lãi chiếm 12,5% tiền vốn Tính tiền vốn? Bài 3: Một đội trồng cây, tháng trước trồng 800 cây, tháng trồng 960 Hỏi so với tháng trước tháng đội vượt mức phần trăm ? Bài 4: Tính tỉ số % a b điền số vào chỗ a b % 35 40% 27 15% 16 www.PNE.edu.vn Toán5- Đề 38 Bài 1: Một xưởng sản xuất đề phải thực 1200 sản phẩm, cải tiến kỹ thuật nên họ thực 1620 sản phẩm Hỏi họ vượt mức phần trăm kế hoạch Bài 2: Một người bán trứng gồm loại: Trứng gà trứng vịt Số trứng gà 160 quả, chiếm 80% tổng số trứng Hỏi người đem bán ? trứng vịt ? Bài 3: (HSKG) Lớp 5A có 40 bạn Cơ cử 20% số bạn trang trí lớp, 50% số bạn quét sân, số bạn lại tưới Hỏi nhóm có bao nhiờu bn? Toán5- Đề 39 Bi 1: t tớnh tính: a) 108,36 : 21 b) 80,8 : 2,5 c) 109,98 : 84,6 d) 75 : 125 Bài 2: Hai người làm 1200 sản phẩm, người thứ làm 546 sản phẩm Hỏi người thứ hai làm phần trăm sản phẩm? Bài 3: Một cửa hàng bán 123,5 lít nước mắm 9,5 % số nước mắm cửa hàng trước bán Hỏi lúc đầu, cửa hàng có bao nhiờu lớt nc mm? Toán5- Đề 40 Bi 1: Tớnh giá trị biểu thức: a) ( 75,6 – 21,7) : + 22,82 × b) 21,56 : ( 75,6 – 65,8 ) – 0,354 : Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một người bán hàng bỏ 80000 đồng tiền vốn bị lỗ % Để tính số tiền bị lỗ, ta phải tính: a) 80000 : b) 80000 × c) 80000: × 100 d) 80000 × : 100 Bài 3: Mua kg đường hết 9000 đồng, bán kg đường 10800 đồng Tính tiền lãi so với tiền vốn %? To¸n5- §Ị 41 17 www.PNE.edu.vn Bài 1: Tam giác ABC có diện tích 27cm2, chiều cao AH 4,5cm Tính cạnh đáy hình tam giác Bài 2: Hình tam giác có diện tích diện tích hình vng cạnh 12cm Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao 16cm Bài 3: (HSKG) Hình chữ nhật ABCD có: AB = 36cm; AD = 20cm BM = MC; DN = NC Tính diện tích tam giác AMN? 36cm A B 20cm M D C N Toán5- Đề 42 Bi 1: Xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn 4,03 ; 4,3 ; 4,299 ; 4,31 ; 4,013 Bài 2: Tính a) 1,5678 : 2,34 x 50 - 65 b) 25,76 - (43 - 400 x 0,1 - 300 x 0.01) Bài 3: Tính nhanh 6,778 x 99 + 6,778 Bài 4: (HSKG) Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 65% chiều dài Trên người ta cấy lúa Theo năm ngoái, 100m thu hoạch 60kg thóc Năm suất tăng 5% so với năm ngối Hỏi năm người ta thu hoạch ? thóc 18 ... a)70, 75 – 45, 6 b) 86 – 54 ,26 Bài tập : Tính cách : a) 34, 75 – (12,48 + 9 ,52 ) c) 453 ,8 – 208,47 b) 45, 6 – 24 ,58 – 8,382 Bài tập : Tìm x : a) 5, 78 + x = 8,26 b) 23, 75 – x = 16, 042 Bài tập : (HSKG)... c) Không đơn vị năm mi tỏm phn trm Toán5 - Đề 21 Bi 1: in dấu >, < ; = vào chỗ …… a) 6,17 …… 5, 03 c )58 ,9 … 59 ,8 b) 2,174 …… 3,009 d) 5, 06 …… 5, 06 Bài 2: Xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 5, 126;... 4,8x < 4,812 b) 5, 890 > 5, 8x c, 53 ,x49 < 53 ,249 d) 2,12x = 2,1270 Bài 5: (HSKG): Tìm chữ số thập phân cho số ln hn 3,1 v hn 3,2? Toán5 - Đề 22 Bài 1: Viết số đo sau dạng m a) 3m 5dm = …….; 29mm
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 đề toán lớp 5 ôn tập hè, 42 đề toán lớp 5 ôn tập hè

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay