Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao

10 32 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:34

Bài 9: Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong đường tròn và 4 điểm ở ngoài hình tam giácBài 10 : Con gà mái của bạn An cứ mỗi tuần đẻ được 7 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 2 tuần? Bài 11 : Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ông bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội, ngoại được bao nhiêu ngày?Bài 12 : An có ít hơn Bình 4 hòn bi , Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi . Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí TRUY CẬP GROUP https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Để tải tài liệu miễn phí Bài tập ơn tập Tốn Lớp Bài 1: Điền dấu +, - thích hợp vào trống 12 = 14 32 30 =4 14 = 11 45 20 = 69 16 = 17 84 10 = 71 Bài 2: Tìm số biết lấy số cộng với trừ kết 11? Bài 3: Điền dấu >, < , = thích hợp vào trống 12 + 6 + 4+7 30 + 40 80 - 20 15 + 15 - 90 - 50 10 + 40 18 – 14 - + 70 – 40 90 - 60 + 10 10 + 30 + 20 10 + 40 Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp: 80  60 20  30 20 60 30  30 Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí 10  40 50 70 50  20 90  30 60  40 80  10 Bài 5: Số? + 20 - 30 - 40 - 20 70 32 + 46 < < 22 + 40 Bài 6: Điền số thích hợp vào trống cho cộng số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo hình vng kết 14 Bài 7: Hình vẽ 23 14 32 A B .tam giác C D E F Đó tam giác ; ; Bài 8: Cho hình vẽ: A B C D Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí E F Hình vẽ điểm Các điểm là: đoạn thẳng Đó đoạn thẳng Bài 9: Vẽ điểm cho điểm đường tròn điểm ngồi hình tam giác Bài 10 *: Con gà mái bạn An tuần đẻ trứng Hỏi gà đẻ trứng tuần? Bài 11 *: Hè vừa rồi, bạn Bình thăm ơng bà nội tuần ngày thăm ông bà ngoại tuần ngày Hỏi bạn Bình thăm ơng bà nội, ngoại ngày? Bài 12 *: An Bình bi , Bình Căn bi Hỏi Căn bi, biết An bi Bài 13 *: Số tuổi An Ba cộng lại số tuổi Lan Hương cộng lại An nhiều tuổi Hương Hỏi Ba nhiều tuổi hay tuổi Lan? Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí Bài 14 *: Anh 15 bi đỏ 10 bi đen Anh cho em bi Hỏi anh bi Bài 14 *: Điền số thích hợp vào chỗ trống 3 7 + + 89 34 43 Bài 15 *: Lớp A 15 học sinh giỏi Lớp B lớp A học sinh giỏi Lớp C lớp A học sinh giỏi Tính số học sinh giỏi lớp ? Bài 15*: Nhà bạn Nam ni vịt, ngan, ngỗng 36 vịt, số ngan số vịt con, số ngỗng số ngan 10 Hỏi nhà bạn Nam tất vịt, ngan? Bài 16*: loại bi màu xanh, đỏ, vàng đựng túi Biết 10 viên bi vàng viên bi xanh Số bi xanh nhiều số bi đỏ viên Hỏi túi tất viên bi? Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí Bài 17*: Điền dấu , = vào ô trống 23 + 23 – 11 22 + 22 – 10 44 + 40 – 22 46 + – 26 56 + 21 – 15 21 + 56 – 15 12 + 44 – 12 16 + 41 – 26 Bài 18*: Cho số chữ số, mà chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị Tìm số Bài 19: Nối điểm để đoạn thẳng cho đoạn thẳng không cắt A B C D Bài 20: Em nghĩ số từ đến Em cộng số với 3, đem trừ lại trừ tiếp số nghĩ Kết cuối 2, khơng? Giải Bài 21: Hùng hỏi Dũng: “Em bé bạn tuổi rồi? ” Dũng đáp “Nếu bỏ chữ số số nhỏ chữ số số nhỏ chữ số tuổi em mình” Hỏi em bé Dũng tuổi? Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí Bài 22: Nam khoe với Mi “Ba năm số tuổi số lớn chữ số” Hỏi bạn Nam tuổi? Bài 23: Hải nói với Hà “Chị bảo: tuổi chị số lớn chữ số ” Hà nói “Còn chị lại bảo: chị thiếu tuổi số nhỏ hai chữ số’’ Chị Hà chị Hải nhiều tuổi hơn? Bài 24: Với ba chữ số 0,2,5 viết số chữ số khác nhau? Hãy viết số Bài 25: Trên cành cao 25 chim đậu, cành 11 chim đậu chim bay từ cành xuống cành đậu Hỏi cành lại chim đậu, cành lại chim đậu? A B Bài 26: Hình vẽ bên: O đoạn thẳng: C D tam giác: Hãy kể tên đoạn thẳng tam giác Bài 27: Vẽ điểm điểm ngồi hình tròn điểm ngồi hình vng Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí Bài 27: Với ba chữ số 3,2,5 viết số chữ số khác ? Hãy viết số Bài 28: Chú bạn Tuấn hỏi bạn Tuấn “Năm cháu học lớp ?” Tuấn đáp “ Lấy số nhỏ hai chữ số trừ số lớn chữ số lớp cháu học” Vậy Tuấn học lớp mấy? Bài 29: Tìm tất số chữ số với chữ số giống Bài 30: Nối hai phép tính kết với 43 + 24 97 – 24 35 + 54 14 + 75 88 - 21 12 + 61 Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí Bài 31: Mẹ chợ lúc sáng , bố làm lúc 11 Hỏi bố với mẹ nhà sớm sớm người ? Bài 32: Hùng học lúc sáng, Dũng học lúc sáng Hỏi học muộn hơn? Đi muộn bạn giờ? Bài 33: Cho số 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho cộng hai số kết 70 Bài 36: Cho số 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số Bài 38: Bình hỏi Minh: “Năm chị tuổi? ” Minh đáp: “Tuổi nhiều tuổi tuổi Mình chị tuổi” Hỏi chị Minh năm tuổi? Bài 39: Tìm số khác mà cộng lại kết 10 Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí Bài 40: Một nhóm học sinh đến trường Bạn đầu trước bạn, bạn giữa bạn, bạn sau sau bạn Hỏi nhóm bạn? Bài 41: Tìm hai số mà cộng lại số nhỏ chữ số Nếu lấy số lớn trừ số bé kết số nhỏ chữ số Bài 42: Tìm hai số mà đem cộng lại kết số lớn chữ số Nếu lấy số lớn trừ số bé kết số lớn chữ số Bài 45: Nếu mẹ cho Dũng thêm viên kẹo Dũng tất 10 viên kẹo Hỏi Dũng tất viên kẹo? Bài 46: Lan cho Hồng sách, Lan lại 12 sách Hỏi Lan sách Bài 47: Tồn số bi xanh đỏ Biết số bi Toàn bé 10 Số bi đỏ nhiều số bi xanh Hãy tính xem Tồn bi xanh, bi đỏ? Hoc30.net – tải tài liệu giảng file word miễn phí Bài 48: Hình vẽ sau tam giác A hình tam giác Là tam giác E G C H B Bài 49: Hình vẽ điểm , đoạn thẳng ? A B C đoạn thẳng Là đoạn thẳng tam giác Là tam giác D E F hình vng Là hình vng Bài 50: Điền vào bảng: Số chẵn chục liền trước Số chẵn chục biết 20 30 40 Số chẵn chục liền sau 10 50 60 70 80 90 ... miễn phí Bài 17 *: Điền dấu , = vào ô trống 23 + 23 – 11 22 + 22 – 10 44 + 40 – 22 46 + – 26 56 + 21 – 15 21 + 56 – 15 12 + 44 – 12 16 + 41 – 26 Bài 18 *: Cho số có chữ số, mà... Bài 14 *: Anh có 15 bi đỏ 10 bi đen Anh cho em bi Hỏi anh bi Bài 14 *: Điền số thích hợp vào chỗ trống 3 7 + + 89 34 43 Bài 15 *: Lớp. .. A có 15 học sinh giỏi Lớp B có lớp A học sinh giỏi Lớp C có lớp A học sinh giỏi Tính số học sinh giỏi lớp ? Bài 15 *: Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao, Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay