Kinh tế ngầm trong mối quan hệ với FDI, chất lượng thể chế và bất bình đẳng thu nhập bằng chứng thực nghiệm từ các nước châu á tt

31 33 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********* HUỲNH CƠNG MINH KINH TẾ NGẦM TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI FDI, CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC CHÂU Á Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9310105 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hoàng Bảo TS Nguyễn Vũ Hồng Thái Phản biện : Phản biện : Phản biện : Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại:: Vào hồi …………giờ …………ngày tháng …………năm ………… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.1.1 Bối cảnh thực tiễn Trong thập niên gần đây, kinh tế ngầm, đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI), chất lượng thể chế bất bình đẳng thu nhập thu hút nhiều quan tâm nghiên cứu giới học thuật, biến số liên quan đến tăng trưởng kinh tế (Borensztein et al, 1998; Kandil, 2009; Schneider & Bajada, 2003); Barro, 2000) Đặc biệt, biến số mối quan hệ chúng trở nên đáng nghiên cứu bối cảnh châu Á vấn đề lên nó, là: dòng vốn FDI cao chất lượng thể chế thấp, quy mô kinh tế ngầm lớn bất bình đẳng thu nhập tăng Châu Á thu hút 1/3 tổng tổng số dòng vốn FDI giới (UNCTAD, 2017), chất lượng thể chế thấp (WB, 2017b)- ngun nhân gây bẫy thu nhập trung bình khu vực (Dollar, 2015) Trong đó, gia tăng quy mơ kinh tế ngầm bóp méo việc phân bổ nguồn lực, làm thay đổi phân phối thu nhập giảm nguồn thu từ thuế phủ (Alm & Embaye, 2013) Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng châu Á góp phần giảm nghèo lại mở rộng khoảng cách thu nhập nhiều nước (Zhuang cộng sự, 2014)- điều làm cản trở tốc độ giảm nghèo nhờ tăng trưởng (Ravallion, 2004) tác động tiêu cực đến chất lượng thể chế (Chong & Gradstein, 2007b; Zhuang et al., 2010) 1.1.2 Bối cảnh lý thuyết FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm Sự thất bại việc giải thích tượng kinh tế lý thuyết dẫn đến xu hướng sử dụng cách tiếp cận tích hợp để giải vấn đề thập kỷ gần (Torgler & Schneider, 2009) Mối quan hệ FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm chia thành ba hướng nghiên cứu Hướng tập trung vào mối quan hệ FDI chất lượng thể chế, dựa vào lý thuyết thương mại quốc tế (Dunning, 1980; Westney, 1993) thể chế (North, 1990) Hầu hết nghiên cứu cho thấy vai trò chất lượng thể chế việc thu hút dòng vốn FDI, tác động phản hồi FDI lên chất lượng thể chế lại quan tâm nghiên cứu Hướng thứ hai tập trung vào chất lượng thể chế thấp nhân tố kinh tế ngầm, dựa trường phái Chủ nghĩa Pháp lý (Legalism) kinh tế phi thức (Johnson cộng sự, 1998; Hassan & Schneider, 2016) Tuy nhiên, khơng có nghiên cứu tác động phản hồi kinh tế ngầm lên chất lượng thể chế Hướng thứ ba nghiên cứu mối quan hệ FDI kinh tế ngầm, khoảng trống Bằng cách xem xét chất lượng thể chế mối quan hệ hai chiều FDI kinh tế ngầm đóng góp luận án vào học thuật cách kết hợp ba lý thuyết bao gồm thương mại quốc tế, thể chế hóa chủ nghĩa pháp lý Theo đó, FDI làm giảm quy mơ kinh tế ngầm thông qua kênh cải thiện chất lượng thể chế FDI mang lại; quy mô kinh tế ngầm cao làm giảm chất lượng thể chế chất lượng thể chế thấp ngăn cản dòng vốn FDI Bên cạnh đó, dòng vốn FDI làm giảm quy mô kinh tế ngầm thông qua kênh khác tạo việc làm thúc đẩy tăng trưởng khu vực kinh tế thức Kinh tế ngầm bất bình đẳng thu nhập Rosser et al (2000, 2003) cho thấy mức độ bất bình đẳng thu nhập quy mơ kinh tế phi thức có mối quan hệ chiều Bất bình đẳng tăng gây nhiều hoạt động khơng thức đoàn kết tin tưởng xã hội giảm; việc mở rộng hoạt động phi thức dẫn đến bất bình đẳng tăng nguồn thu thuế giảm làm yếu sách phân phối lại thu nhập Tuy nhiên luận án này, cách kết hợp ba trường tư tưởng kinh tế ngầm - bao gồm Dualism, Legalism Voluntarism, tác giả đề xuất lập luận mới: kinh tế ngầm làm giảm bất bình đẳng thu nhập 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Luận án có hai mục tiêu nghiên cứu chính: (1) kiểm tra mối quan hệ nhân ba chiều FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm nước châu Á; (2) nghiên cứu tác động kinh tế ngầm lên bất bình đẳng thu nhập kênh tác động châu Á 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Mối quan hệ hai chiều dòng vốn FDI chất lượng thể chế gì? Mối liên kết hai chiều chất lượng thể chế kinh tế ngầm có tồn khơng? Mối quan hệ hai chiều kinh tế ngầm FDI gì? Sự tương tác chất lượng thể chế FDI tác động lên kinh tế ngầm nào? Kinh tế ngầm ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập thông qua kênh nào? 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Trong luận án này, đối tượng nghiên cứu là: mối quan hệ ba chiều FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm; tác động kinh tế ngầm lên bất bình đẳng thu nhập Những khái niệm định nghĩa rõ ràng chương Phạm vi nghiên cứu giới hạn 19 quốc gia châu Á phân thành khu vực: i) Đông Á: Trung Quốc, Mông Cổ; ii) Nam Á: Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan Sri Lanka; iii) Đông Nam Á: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan Việt Nam; iv) Trung Á: Kazakhstan, Kyrgyzstan Dữ liệu cho biến luận án thu thập hàng năm giai đoạn 1999-2015 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu liệu Phương pháp định lượng sử dụng cho hai mục tiêu nghiên cứu Để kiểm tra mối quan hệ ba chiều FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm nước châu Á, tác giả sử dụng mô hình hệ phương trình đồng thời (SEM) với hai phương pháp ước lượng bao gồm Bình phương tối thiểu ba giai đoạn (3SLS) Moment tổng quát hóa hệ thống hai bước (Two Steps SGMM) Trong đó, mơ hình phương trình tuyến tính áp dụng để nghiên cứu tác động kinh tế ngầm lên bình đẳng thu nhập, sử dụng phương ước lượng: Tác động cố định (FE), tác động ngẫu nhiên (RE) SGMM hai bước Tất biến luận án thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Medina & Schneider (2018); World Development Indicators (WDI), World Bank (WB); Worldwide Governance Indicators (WGIs), WB; The International Country Risk Guide (ICRG), Political Risk Services (PRS) Group; UNESCO Institute for Statistics; Global Wage Report 2017, International Labor Organization (ILO); Freedom in the World, Freedom House; Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation; Economic Freedom Report 2016, the Fraser Institute; Global Competitiveness Index (GCI), World Economic Forum; KOF Globalization Index, KOF Swiss Economic Institute; International Monetary Fund (IMF); Human Development Report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 1.6 Đóng góp luận án Thứ nhất, luận án kết hợp ba học thuyết thương mại quốc tế, thể chể hóa kinh tế ngầm thơng qua cách tiếp cận tích hợp để nghiên cứu mối quan hệ ba chiều FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm lần quốc gia châu Á, hình thành chế biến tương tác để thúc đẩy tăng trưởng Thứ hai, lần phương pháp tiếp cận mơ hình hệ phương trình đồng thời sử dụng để nghiên cứu mối quan hệ ba chiều FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm Cụ thể, hai phương pháp 3SLS SGMM hai bước áp dụng để ước lượng hiệu ứng nhân ba chiều, bao gồm: i) tác động chất lượng thể chế kinh tế ngầm lên FDI; ii) tác động FDI kinh tế ngầm lên chất lượng thể chế; iii) tác động FDI chất lượng thể chế lên kinh tế ngầm Thứ ba, nghiên cứu phát kinh tế ngầm góp phần làm giảm bất bình đẳng thu nhập thơng qua kênh chính, là: tăng tỷ lệ thu nhập nhóm 20% dân số có thu nhập thấp nhất, giảm tỷ lệ thu nhập nhóm 20% dân số có thu nhập cao Kết trái ngược với nghiên cứu trước (Rosser cộng sự, 2000, 2003), mở thêm tranh luận cho giới nghiên cứu, củng cố quan điểm tác động có lợi kinh tế ngầm đặc biệt người nghèo Phát giải thích cách kết hợp ba trường phái tư tưởng kinh tế ngầm bao gồm Dualism, Legalism Voluntarism Thứ tư, kết nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm cho nhà hoạch định sách châu Á cho việc định sách theo hai khía cạnh: i) sách thúc đẩy đồng thời FDI chất lượng thể chế giải pháp giảm quy mô kinh tế ngầm ngược lại; ii) sách nhằm giảm quy mô kinh tế ngầm nên xem xét thêm giải pháp đồng thời khác để xóa đói giảm nghèo giảm bất bình đẳng thu nhập, dù kinh tế ngầm kênh giúp người nghèo cải thiện thu nhập họ 1.7 Bố cục luận án Luận án bao gồm chương Chương giới thiêu nghiên cứu Chương tổng quan lý thuyết, nghiên cứu trước phát triển giả thuyết Chương trình bày phương pháp nghiên cứu, mơ hình, liệu thơng tin chung nước nghiên cứu Kết nghiên cứu mục tiêu thứ mục tiêu thứ hai trình bày hai chương Chương kết luận gợi ý sách CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 Kinh tế ngầm 2.1.1 Lý thuyết kinh tế ngầm 2.1.1.1 Định nghĩa Schneider (2007, 2010, 2016) định nghĩa kinh tế ngầm bao gồm “tất hàng hóa dịch vụ sản xuất cung ứng thị trường cố ý che dấu quan công quyền để tránh trả thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng loại thuế khác; tránh khoản đóng góp an sinh xã hội; để tránh phải đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý thị trường lao động tiền lương tối thiểu, làm việc tối đa, tiêu chuẩn an toàn…; tránh tuân thủ thủ tục hành định” Bằng cách sử dụng định nghĩa này, Medina Schneider (2018), ước lượng quy mô kinh tế ngầm 158 quốc gia tồn giới nghiên cứu vừa Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố Định nghĩa kinh tế ngầm sử dụng nghiên cứu ý nghĩa toàn diện cụ thể 2.1.1.2 Các trường phái lý thuyết 2.1.1.2.1 Trường phái Nhị nguyên (Dualism) với Lý thuyết phần dư (Residue Theory): Mơ hình hai khu vực, Mơ hình Harris-Todaro, Lý thuyết thị trường lao động khu vực 2.1.1.2.2 Trường phái Cấu trúc (Structuralism) với Lý thuyết sản phẩm phụ (By-product theory) 2.1.1.2.3 Trường phái Pháp lý (Legalism) với Lý thuyết thay (Alternative theory) 2.1.1.2.4 Trường phái Tự nguyện (Volntarism) với Lý thuyết lựa chọn hợp lý cá nhân (Theory of individuals’ rational choice) 2.1.1.2.5 Trường phái Lý thuyết bổ sung kinh tế ngầm (Complementary theory and shadow economy) 2.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm kinh tế ngầm 2.1.2.1 Phương pháp ước lượng quy mơ kinh tế ngầm Có phương pháp đo lường Thứ nhất, phương pháp trực tiếp bao gồm điều tra khảo sát kiểm toán thuế (Isachsen et al., 1985; Mogensen et al., 1995; Haigner et al., 2013) Thứ hai, phương pháp gián tiếp bao gồm phương pháp cầu tiền (Tanzi, 1983, 1999; Alm & Embaye, 2013); chênh lệch thu nhập chi tiêu quốc gia (Thomas, 1999); chênh lệch lực lượng lao động thức thực tế (Contini, 1981)…Thứ ba, phương pháp mô hình xem xét tồn diện nhiều ngun nhân tác động kinh tế ngầm Một mô hình phổ biến sử dụng để ước tính kinh tế ngầm cách tiếp cận MIMIC ((Multiple Indicators Multiple Causes) Cách tiếp cận MIMIC nhiều học giả sử dụng để ước lượng quy mô kinh tế ngầm Giles and Tedds (2002); Schneider & Bajada (2003); Bajada & Schneider (2005), Buehn & Schneider (2012); Võ & Phạm (2014), Hassan & Schneider (2016), Schneider & Buehn (2017), Medina & Schneider (2018)… 2.1.2.2 Nguyên nhân kinh tế ngầm  Gánh nặng thuế đóng góp an sinh xã hội: Mối quan hệ chiều kết luận nhà nghiên cứu theo trường phái Voluntarism Feige (1989), De Soto (1989), Tanzi (1982, 1999), Gile (1999), Schneider & Bajada (2003), Schneider ( 2007, 2010), Hassan & Schneider (2016)  Cường độ quy định: Mối quan hệ dương xác định nhà nghiên cứu theo trường phái Legalism Loayza (1996), Friedman et al (2000) Schneider et al (2010)  Tham nhũng: Mối quan hệ tham nhũng kinh tế ngầm bổ sung (Johnson cộng sự, 1997; Hindriks cộng sự, 1999; Hibbs & Piculescu, 2005; Dreher & Schneider, 2010) thay (Choi & Thum, 2005; Dreher cộng sự, 2008)  Thất nghiệp, tự kinh doanh nghỉ hưu: Đây nguyên nhân kinh tế ngầm (Boeri & Garibaldi, 2002; Dell'Anno & Solomon, 2008; Dell'Anno, Gomez-Antonio, & Pardo, 2007; Williams, Horodnic & Windebank, 2016)  Chất lượng thể chế dịch vụ khu vực cơng: Nhóm nhân tố tác động âm đến kinh tế ngầm, xác nhận nhà kinh tế theo trường phái Legalism Johnson cộng (1998); Friedman, Johnson, Kaufmann Zoido-Labton (2000); Fugazza & Jacques (2003), Torgler & Schneider (2009), Dreher, Kotsogiannis & McCorriston (2009), Dreher & Schneider (2010), Singh cộng (2012), Razmi cộng (2013), Hassan & Schneider (2016)  Sự phát triển kinh tế thức: Tác động kinh tế thức lên kinh tế ngầm âm theo trường phái Nhị nguyên, Pháp lý Tự nguyện (Williams, 2008; La Porta Shleifer, 2008, 2014), dương theo trường phái Lý thuyết bổ sung (Adam & Ginsburgh, 1985; Jensen cộng sự, 1995; Williams & Round, 2008; Elgin & Oztunali, 2014)  Độ mở thương mại tồn cầu hóa: tác động dương đến kinh tế ngầm theo trường phái Pháp lý (Johnson et al., 1998; Fugazza & Fiess, 2010)  Đơ thị hóa: tác động dương lên kinh tế ngầm (Safa, 1986); tác động theo hình chữ U ngược (Elgin & Oyvat, 2013) 2.1.2.3 Tác động kinh tế ngầm  Làm biến dạng tài khoản quốc gia, bóp méo phân bổ nguồn lực giảm doanh thu thuế (Alm & Embaye, 2013; trường phái Pháp lý Tự nguyện với quan điểm kinh tế ngầm thay cho kinh tế thức)  Tạo cạnh tranh không lành mạnh (Farrell, 2004)  Tác động đến thị trường lao động (Portes & Benton, 1984; Castells & Portes, 1989; Voinea & Liviu Albu, 2011; Boeri et al., 2011)  Ảnh hưởng tiêu cực đến suất lao động, theo quan điểm nhà nghiên cứu theo trường phái Pháp lý Tự nguyện (Friedman cộng sự, 2000; Ihrig & Moe, 2004; La Porta & Shleifer, 2014)  Tác động đến tăng trưởng kinh tế: Đối với nhà kinh tế theo trường phái Pháp lý Tự nguyện, kinh tế ngầm làm cản trở tăng trưởng kinh tế thức (De Soto, 1989; Loayza, 1997; Johnson cộng sự, 1997) Tuy nhiên, theo trường phái Lý thuyết bổ sung, mối quan hệ tích cực (Adam & Ginsburgh, 1985; Nabi & Drine, 2009; Schneider & Dominik, 2000)  Tác động âm lên nghèo đói (Kim, 2005; Nikopour & Habibullah, 2010; De Martiis, 2014) 2.2 Kinh tế ngầm, FDI chất lƣợng thể chế 2.2.1 FDI chất lượng thể chế 2.2.1.1 Lý thuyết FDI Theo IMF (1993) OECD (1996), FDI định nghĩa “hoạt động đầu tư thực nhằm thiết lập mối quan hệ kinh tế lâu dài với doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ kinh tế khác kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích chủ đầu tư giành quyền quản lý thực doanh nghiệp” Nhiều lý thuyết hình thành để khám phá diện động dòng vốn FDI Lý thuyết vòng đời sản phẩm (Vernon, 1966); Lý thuyết FDI theo chiều ngang chiều dọc (Caves, 1971); Lý thuyết nội hóa (Buckley Casson, 1976); Lý thuyết chiết trung (Dunning, 1980) Theo hầu hết lý thuyết trên, động FDI tìm kiếm nguồn lực, quy mơ thị trường, lực lượng lao động, chi phí thấp hơn, ổn định trị chất lượng thể chế Phần lớn nghiên cứu FDI tập trung vào yếu tố định FDI quy mô thị trường (Kravis Lipsey, 1982; Liu, 2012; Hoàng, 2012); đầu tư nước (Anwar Nguyễn, 2010; Lautier Moreaub, 2012); nguồn nhân lực (Schneider & Frey, 1985; Moore, 1993; Wang Swain, 1995; Brainard, 1997; Wei, 2010); lao động có kỹ (Broadman, 1997; Coughlin, 2000); chi phí nhân cơng (Schneider & Frey, 1985; Wheeler & Mody, 1992; Loree & Guisinger, 1995); sở hạ tầng (Wheeler Mody, 1992; Loree Guisinger, 1995; Asidu, 2002; Lumbila, 2005); độ mở thương mại (Aizenman Noy, 2006; Liargovas Skandalis, 2012); ổn định kinh tế vĩ mô (Kamin Rogers, 2000; Husain cộng sự, 2005; Anwar Nguyễn, 2010; Recep Kok, 2009); lãi suất thực (Grosse & Trevino, 1996; Cavallari & d'Addona, 2013); tỷ giá hối đoái (Grosse Trevino, 1996; Froot & Stein, 1991; Cavallari & d'Addona, 2013); tài nguyên thiên nhiên (Asiedu, 2006; Aleksynska & Havrylchyk, 2013); chất lượng thể chế (Campos Kinoshita, 2003; Kang, 2004) 2.2.1.2 Lý thuyết chất lượng thể chế North (1990, 1991 1994) học giả nhấn mạnh tầm quan trọng thể chế Ông định nghĩa thể chế thực thể bao gồm quy tắc thức (ví dụ: hiến pháp, luật quy định) ràng buộc khơng thức (các quy tắc hành vi, quy ước quy tắc ứng xử tự áp đặt) Một số nghiên cứu tìm nhân tố định chất lượng thể chế bao gồm: độ mở thương mại (Ades & Tella, 1999; Treisman, 2000; Kandil, 2009; Fukumi & Nishijima, 2010); dân chủ hóa, bất ổn trị (Lederman, Loayza, & Soares, 2005; Adsera, Boix, & Bayne, 2003); thu nhập (La Porta, Lopea-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 1999); trình độ phát triển (Chong & Zanforlin, 2000; Alonso & Garcimartin, 2013); giáo dục (Glaeser, La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 2004; Alonso & Garcimartin, 2013); bất bình đẳng phân phối thu nhập (Alesina & Perotti, 1996; Engerman & Sokoloff, 1997; You & Sanjeev, 2005); tăng trưởng (Lipset, 1959; Barro, 1997); tài nguyên thiên nhiên (Sachs & Warner, 1997; Easterly & Levine, 2003; Alonso & Garcimartin, 2013) 2.2.1.3 Mối quan hệ FDI chất lượng thể chế Dựa vào Lý thuyết chiết trung (Dunning, 1980), Lý thuyết thể chế hóa (North, 1990), Lý thuyết MNCs (Westney, 1993), nghiên cứu trước, tác giả hình thành giả thuyết nghiên cứu sau: Giả thuyết 1: Chất lượng thể chế nhân tố giúp nước chủ nhà thu hút dòng vốn FDI ngược lại dòng vốn FDI nâng cao chất lượng thể chế nước chủ nhà 2.2.2 Chất lượng thể chế kinh tế ngầm Theo trường phái Legalism, động để tham gia vào hoạt động kinh tế ngầm nhằm tránh chi phí, thời gian nỗ lực cho việc đăng ký hoạt động thức (Demsetz, 1974; De Soto, 1989, 2000; Schneider Dominik, 2000) Do đó, chất lượng thể chế thấp nguyên nhân việc hoạt động kinh tế ngầm Tác động âm chất lượng thể chế 15 CHƢƠNG 4: FDI, CHẤT LƢỢNG THỂ CHẾ VÀ KINH TẾ NGẦM: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC NƢỚC CHÂU Á 4.1 Giới thiệu Chương nhằm mục đích cung cấp chứng thực nghiệm từ nước châu Á mối liên kết ba chiều FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm thông qua mơ hình hệ phương trình đồng thời (được thảo luận chương 3) 4.2 Phân tích liệu 4.2.1 Kiểm tra nghiệm đơn vị Kiểm tra nghiệm đơn vị Phillips & Perron (1988) đề xuất sử dụng để kiểm định tính dừng liệu với giả thuyết H0 biến khơng dừng (có nghiệm đơn vị) Kết cho thấy giả thuyết H0 bác bỏ cho biến FDI, SHADOW, INSTQUALITY, DI, GDPG, LABOR, LABORQUALIT, FUEL, DEMOC, ECO_FREE, GOVT_BURDEN, TAX, GLOBAL, CORRUPT, U_RATE, RETIRE URBAN Điều ngụ ý biến dừng cấp độ I(0) – chưa lấy sai phân – khơng cần chuyển đổi để phân tích thống kê xa Trong đó, kiểm định Phillips-Perron (1988) bác bỏ giả thuyết H0 cho biến lại (bao gồm WAGE, OPEN, TEL, EDU GNIPERC), nghĩa biến không dừng cấp độ I(0) Vì thế, biến lấy sai phân bậc đảm bảo tính dừng cấp độ I(1) 4.2.2 Phân tích tương quan Kết kiểm tra hệ số tương quan Pearson cho thấy hầu hết mối quan hệ cặp liệu có ý nghĩa thống kê (P-value ≤ 5%) Theo Evans (1996), hệ số tương quan cặp biến độc lập chấp nhận chúng nhỏ 0,8 Tất cặp biến độc lập mơ hình thực nghiệm thỏa điều kiện khơng có đa động tuyến 4.3 Kết thực nghiệm thảo luận Kết ước tính theo phương pháp 3SLS (đối với mơ hình khơng động) SGMM hai bước (đối với mơ hình động) trình bày bảng 4.3 Trong mơ hình (1.1), mối quan hệ FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm ước lượng không bao gồm biến kiểm soát Đây ước lượng cho mối quan hệ ba chiều ba biến số Tính vững kiểm tra biến kiểm sốt đưa vào mơ hình (1.2) (1.3) 16 Phương pháp SGMM hai bước dùng để ước lượng mơ hình (1.1), (1.2) (1.3) Trong đó, phương pháp 3SLS sử dụng để ước lượng cho mơ hình (1.2) (1.3), mơ hình (1.1) không thỏa mãn điều kiện thứ bậc cho ước lượng 3SLS Trong ước lượng 3SLS, biến giả quốc gia năm sử dụng cho tác động cố định Bảng 4.3 Kết ƣớc lƣợng mơ hình SEM hai phƣơng pháp 3SLS SGMM hai bƣớc Variables Specification 1.1 SGMM Specification 1.2 3SLS SGMM Specification 1.3 3SLS SGMM Dependent variable: FDI FDI (-1) INSTQUALITY SHADOW 0.360*** 0.131** 0.045 (32.89) (2.10) (0.49) 2.445*** 0.991*** 1.592*** 4.826*** 1.190*** (13.41) (6.00) (7.71) (11.89) (2.62) -0.024* -0.035** -0.064** -0.036* -0.072* (-1.74) (-2.40) (-2.12) (-1.75) (-1.89) 0.092*** 0.110*** 0.023* 0.110*** (4.15) (10.74) (1.85) (10.5) 0.068* 0.047*** 0.022 0.041*** (1.75) (4.28) (0.78) (3.85) 0.107*** 0.201*** 0.125*** 0.177*** (6.79) (3.39) (4.33) (2.80) 0.077*** 0.063*** 0.056*** 0.034 (7.36) (3.84) (2.87 (1.63) -0.001*** -0.001 -0.0003 -0.0001 (-4.15) (-1.43) (0.61) (-0.22) 0.004* 0.037*** 0.014* 0.039*** (1.65) (2.96) (1.97) (2.85) 0.006 0.006 (1.05) (1.21) 0.003 0.007 (1.05) (1.25) -1.11** -10.675*** DI GDPG LABOR LABORQUALITY WAGE FUEL OPEN TEL Intercept 4.47*** -6.140*** -12.164*** 17 (6.25) (-4.68) (-3.50) (-2.16) (-2.64) Obs 304 323 304 323 304 Number of groups 19 19 19 Parms 28 44 R-square 0.575 0.831 Arellano-Bond test 0.020 0.018 0.049 0.647 0.377 0.913 0.756 0.673 0.692 for AR(1)-Pvalue Arellano-Bond test for AR(2)-Pvalue Sargan test of overid Wald test (3394.81)*** (433.10)*** (698.4)*** (2245.97)*** (789.17)*** Dependent variable: INSTQUALITY INSTQUALITY(-1) FDI SHADOW 0.106** 0.133** 0.149* (2.55) (2.05) (1.66) 0.087*** 0.038*** 0.095*** 0.040*** 0.096*** (4.37) (3.69) (4.96) (3.98) (4.64) -0.031*** -0.016*** -0.028*** -0.20*** -0.029*** (-9.67) (-5.79) (-7.83) (-6.81) (-6.48) 0.012 0.079* 0.01* 0.107* (0.68) (1.56) (1.57) (1.65) 0.009*** 0.007*** 0.008*** 0.006** (12.44) (4.19) (11.64) (2.41) 0.0001*** 0.0002*** 0.0001*** 0.0001** (8.95) (3.49) (7.93) (2.27) -0.166*** -0.030 (-7.77) (-0.86) 0.016*** 0.0003 (3.10) (0.11) EDU OPEN GNIPERC DEMOC ECO_FREE Intercept 0.170** -0.606*** -2.030*** -1.327*** -2.123*** (-2.80) (-2.89) (-4.04) (-2.61) 18 Obs 304 Number of groups 19 323 304 323 19 19 Parms 36 37 R-square 0.762 0.771 Arellano-Bond test 304 0.131 0.174 0.179 0.250 0.418 0.394 0.475 0.632 0.738 for AR(1)-Pvalue Arellano-Bond test for AR(2)-Pvalue Sargan test of overid Wald test (728.78)*** (1016.4)*** (1310.96)*** (1081.17)*** (2057.11)*** Dependent variable: SHADOW SHADOW(-1) FDI INSTQUALITY FDI*INSTQUALITY GOVT_BURDEN TAX GLOBAL GDPG U_RATE RETIRE 0.275*** 0.197* 0.097* (8.02) (2.0) (1.52) -0.748*** -1.248** -0.56* -0.432* -1.163* (-8.28) (-2.12) (-1.75) (-1.74) (-1.75) -4.09*** -1.249* -3.717*** -9.432*** -8.881*** (-4.69) (-1.63) (-2.07) (-2.78) (-2.97) -0.896*** -0.065* -0.687* -0.633** -3.537* (-3.66) (-1.62) (-1.47) (-2.13) (-1.78) -3.174*** -2.457 - 2.642*** -2.007 (-4.74) (-0.82) 0.239** 0.332* 0.157* 0.669** (2.28) (1.64) (1.81) (1.99) 0.017 0.045 0.006 0.471 (0.26) (0.29) (0.11) (1.05) -0.087 -0.352*** -0.119* -0.595*** (-1.13) (-3.51) (-1.83) (-3.02) 0.770*** 0.808** 0.523*** 0.021 (5.91) (2.37) (3.97) (0.03) 0.940*** 2.361* 0.345* 6.015*** (3.44) (1.57) (1.56) (2.95) (-0.78) 19 URBAN -0.214** -0.218* -0.247*** -0.748** (-2.43) (-1.68) (-3.33) (-2.22) 0.519*** 0.855*** (3.07) (2.73) 0.168*** 0.317** (3.48) (1.96) CORRUPT ECO_FREE Intercept 22.694*** 44.177*** 7.943* 22.735*** -23.626** (12.2) (4.80) (1.70) (3.97) (1.83) 323 304 Obs 304 304 Number of groups 19 19 19 Parms 46 46 R-square 0.902 0.931 Arellano-Bond test 0.028 0.0128 0.0004 0.729 0.653 0.451 0.635 0.528 0.733 for AR(1)-Pvalue Arellano-Bond test for AR(2)-Pvalue Sargan test of overid Wald test (1342)*** (3324.4)*** (827.37)*** (4565.25)*** (711.7)*** T-statistics appear in parentheses; ***, ** and * indicate the significant levels at 1%, 5% and 10% respectively Sau ước lượng phương pháp 3SLS, kiểm định Breusch-Pagan Hausman thực để kiểm tra phương sai thay đổi nội sinh Các kết cho thấy phương sai khơng đổi tất mơ hình; tính quán hiệu đạt từ phương pháp 3SLS Kiểm định Wald (chi-square) bác bỏ giả thuyết H0 cho tất hệ số biến hồi quy zero Sau ước lượng phương pháp SGMM hai bước, ba loại kiểm định sử dụng cho mơ hình thực nghiệm (Arellano Bond, 1991) Đầu tiên, kiểm định Sargan với giá trị P-value cao cho tất mơ hình khơng loại bỏ giả thuyết H0 khơng có ràng buộc xác định mức, cho thấy biến cơng cụ phù hợp mơ hình định rõ Thứ hai, kiểm định Arellano-Bond thực để kiểm tra giả thuyết phần dư từ ước lượng có tự tương quan bậc (AR1) 20 khơng có tự tương quan bậc hai (AR2) Kết từ kiểm định Arellano-Bond cho thấy giả thuyết H0 khơng có tự tương quan bậc (AR1) phần dư bị bác bỏ, giả thuyết H0 khơng có tự tương quan bậc (AR2) phần dư không bị bác bỏ mức ý nghĩa 1% tất mơ hình Thứ ba, kiểm định Wald bác bỏ giả thuyết H0 tất hệ số biến hồi quy zero Tất kết kiểm định sau ước lượng hai phương pháp 3SLS SGMM hai bước trình bày bảng 4.3 Kết thực nghiệm từ bảng 4.3 cho thấy phát sau: Thứ nhất, tồn mối quan hệ hai chiều đồng biến FDI chất lượng thể chế tất mơ hình với hai phương pháp ước lượng 3SLS SGMM hai bước mức ý nghĩa 1%, khẳng định giả thuyết chất lượng thể chế tốt nước sở giúp thu hút dòng vốn FDI tốt hơn, dòng vốn FDI vào nhiều cải thiện chất lượng thể chế nước chủ nhà Kết phù hợp với số nghiên cứu trước nghiên cứu Hyun (2006), Fukumi & Nishijima (2010) Shah, Ahmad, & Ahmed (2015) Phát bổ sung thêm cho học thuật chứng thực nghiệm mối quan hệ hai chiều tích cực FDI chất lượng thể chế bối cảnh nước châu Á Thứ hai, luận án tìm mối quan hệ hai chiều nghịch biến chất lượng thể chế kinh tế ngầm tất mơ hình theo hai phương pháp ước lượng 3SLS SGMM hai bước mức ý nghĩa 1%, khẳng định giả thuyết thứ hai nghiên cứu Kết tác động âm chất lượng thể chế kinh tế ngầm hỗ trợ trường phái Legalism (Johnson cộng sự, 1998; Friedman, Johnson, Kaufmann, & Zoido-Labton, 2000; Fugazza & Jacques, 2003; Dreher, Kotsogiannis & McCorriston, 2009; Dreher & Schneider, 2010; Singh cộng sự, 2012; Razmi cộng sự, 2013; Hassan & Schneider, 2016) Tuy nhiên, tác động phản hồi kinh tế ngầm lên chất lượng thể chế khe hở nghiên cứu lý luận học thuật Và kết tác động ngược chiều kinh tế ngầm lên thể chế phát luận án góp phần lấp đầy khe hở nghiên cứu Theo đó, phát giải thích cách kết hợp nghiên cứu riêng lẻ trước theo hai điểm chính: i) gia tăng kinh tế ngầm làm giảm diện dịch vụ cơng khơng có nhiều người sử dụng dịch vụ công họ tham gia hoạt động kinh tế ngầm (Loayza, 1997); ii) quy mô kinh tế ngầm tăng làm giảm doanh thu thuế (Kodila-Tedika & Mutascu, 2013) doanh thu thuế giảm làm giảm thu nhập phủ, dẫn đến lực cung cấp hàng hóa cơng chất lượng cao giảm (Broms, 2011) Kết đóng góp vào lý luận học thuật theo hai cách: i) Bổ sung sở lý thuyết cho trường phái Legalism theo quan điểm chất lượng thể chế nguyên nhân mà hậu kinh tế ngầm; ii) nghiên cứu 21 mối quan hệ nên xem xét vấn đề nội sinh – vấn đề mà nghiên cứu trước theo trường phái Legalism chưa đề cập đến nghiên cứu tác động chiều chất lượng thể chế lên kinh tế ngầm Thứ ba, giả thuyết thứ ba thứ tư khẳng định luận án tìm mối quan hệ hai chiều nghịch biến FDI kinh tế ngầm, tương tác FDI chất lượng thể chế tác động âm lên kinh tế ngầm tất mơ hình với hai phương pháp ước lượng 3SLS SGMM hai bước mức ý nghĩa 1% - 10% Các tác động ngược chiều FDI tương tác FDI chất lượng thể chế lên kinh tế ngầm đóng góp luận án này- vốn chưa nghiên cứu học thuật Theo đó, FDI giúp làm giảm quy mô kinh tế ngầm thông qua kênh cải thiện chất lượng thể chế FDI mang lại Ngoài ra, tác động phản hồi nghịch biến kinh tế ngầm lên việc thu hút FDI tìm thấy luận án cung cấp quan điểm học thuật đối lập với kết nghiên cứu Nikopour et al (2009) Ali & Bohara (2017) Theo tác giả này, quốc gia có quy mơ kinh tế ngầm cao thu hút FDI nhiều MNCs tận dụng lợi trốn thuế nước chủ nhà có quy mơ kinh tế ngầm cao Ngược lại, kết nghiên cứu luận án khẳng định quy mô kinh tế ngầm cao làm giảm FDI Điều giải thích lập luận sau: Quy mô kinh tế ngầm cao dẫn đến chất lượng thể chế thấp (đã khẳng định giả thuyết 2), chất lượng thể chế thấp ngăn cản FDI (đã kiểm định giả thuyết 1) Thứ tư, tác động âm tăng trưởng kinh tế tác động dương tỷ lệ thất nghiệp lên kinh tế ngầm khẳng định luận án mở thêm kênh mà thông qua FDI giúp làm giảm quy mơ kinh tế ngầm Theo trường phái Legalism Voluntarism, mối quan hệ kinh tế thức kinh tế ngầm mang tính chất thay (Johnson et al., 1997; Friedman et al., 2000) Do đó, đóng góp tích cực FDI vào tăng trưởng kinh tế thức gián tiếp làm giảm quy mơ kinh tế ngầm Bên cạnh đó, hội việc làm tạo từ FDI làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp giảm làm giảm quy mô kinh tế ngầm Thứ năm, chuyển sang kết nghiên cứu cho phương trình mơ hình SEM, yếu tố định FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm nhận diện bối cảnh nước châu Á i) Các nhân tố đầu tư nước, tăng trưởng GDP, lực lượng lao động, chất lượng lao động tài nguyên thiên nhiên có tác động tích cực đến việc thu hút dòng vốn FDI mong đợi mức ý nghĩa thống kê 1% -10% Tiền lương có tác động tiêu cực đến dòng vốn FDI Dòng vốn FDI có liên quan tích cực với độ mở thương mại sở hạ tầng 22 Chất lượng thể chế có mối quan hệ chiều với giáo dục, độ mở thương mại, thu nhập ii) bình quân đầu người tự kinh tế mức ý nghĩa 1% -10%, khẳng định nghiên cứu trước Tác động âm dân chủ chất lượng thể chế luận án cho thấy mức độ dân chủ cao dẫn đến chất lượng thể chế tốt số dân chủ thấp thang đo thể mức độ dân chủ cao iii) Các yếu tố có tác động dương đến kinh tế ngầm bao gồm gánh nặng quy định phủ, gánh nặng thuế, tự kinh tế, tham nhũng, thất nghiệp nghỉ hưu với mức ý nghĩa 1% -10% đề cập nghiên cứu trước CHƢƠNG 5: TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ NGẦM LÊN BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỪ CÁC NƢỚC CHÂU Á 5.1 Giới thiệu Chương xem xét ảnh hưởng kinh tế ngầm đến bất bình đẳng thu nhập 19 nước châu Á, thơng qua mơ hình (phương trình 4) đề xuất chương 5.2 Thống kê mô tả liệu Định nghĩa, phương pháp đo lường thống kê mô tả tất biến phương trình (4) trình bày bảng 5.1 Bảng 5.1: Định nghĩa, thang đo thống kê mô tả biến Variables Definitions and measurements Mean St.variation Min Max Obs Gini Gini (estimated number) 36.401 6.224 26.330 62.680 214 Lowest20 Income share held by lowest quintile (%) 7.437 1.498 2.510 10.020 196 Highest20 Income share held by lowest quintile (%) 44.443 4.728 36.350 57.030 196 Shadow Size of shadow economy (% GDP ) 34.185 12.867 13.008 68.703 363 Employ Employment in services to total (%) 38.577 10.555 8.620 68.080 379 23 Inflation Inflation, CPI (%) 13.603 87.998 -18.109 1877.372 470 Open Trade openness (% GDP) 76.586 48.077 220.407 494 Inst Institutional quality (estimated number) 3.688 0.544 2.743 5.183 259 Ecofree Economic (estimated 6.292 0.839 2.69 7.51 238 freedom index number) Edu Education index (estimated number) 0.525 0.134 0.198 0.805 256 Corrupt Control of corruption (estimated number) -0.582 0.527 -1.698 1.275 342 Land Land per person (hectare) 0.242 0.403 0.009 2.195 471 5.3 Kết thực nghiệm thảo luận Sau ước lượng mơ hình 2.1 (biến phụ thuộc Gini), mơ hình 2.2 (biến phụ thuộc Lowest20) mơ hình 2.3 (biến phụ thuộc Highest20), thực kiểm định (Breusch-Pagan, Cook-Weisberg, Modified Wald, Wooldridge), tác giả thu kết theo ba phương pháp ước lượng (POLS, FE, RE) Theo đó, quy mơ kinh tế ngầm tác động âm lên hệ số Gini tỷ lệ thu nhập nhóm dân số 20% giàu nhất, tác động dương lên tỷ lệ thu nhập nhóm dân số 20% nghèo theo ba phương pháp ước lượng Tuy nhiên, kiểm định F Hausman thực để lựa chọn phương pháp ước lượng tốt cho mơ hình Đầu tiên, kiểm định F dùng để lựa chọn POLS FE với giả thuyết H0 khơng có tác động đặc điểm riêng phần quốc gia hệ số chặn (tung độ gốc) Sau đó, kiểm định Hausman thực để lựa chọn FE RE với giả thuyết H0 khác biệt hệ số hồi quy khơng mang tính hệ thống – hay tác động đặc điểm riêng phần quốc gia không tương quan với biến độc lập (Wooldridge, 2010) Kết ước lượng thích hợp cuối trình bày bảng 5.2 Bảng 5.2: Kết ƣớc lƣợng tác động kinh tế ngầm lên bất bình đẳng thu nhập Biến phụ thuộc Phương pháp ước lượng Biến độc lập Shadow Mơ hình 2.1 Mơ hình 2.2 Mơ hình 2.3 Gini FE lowest20 FE highest20 RE -0.116*** 0.020* -0.079*** 24 Employ Inflation Open Inst Ecofree Edu Corrupt Land Constant (2.86) -0.545** (2.77) 0.034 (0.57) -0.091*** (3.37) -3.841*** (3.08) 7.396*** (3.79) -22.442 (1.03) 0.636 (0.22) -3.383* (6.24) 54.02** (2.39) 19 137.68*** (1.9) 0.127** (2.57) -0.017 (1.15) 0.024*** 3.59 0.823** (2.50) -2.184*** (4.04) 3.246 (0.56) 0.215 (0.27) -1.785 (0.50) 9.370 (1.41) 19 78.81*** (2.65) - 0.109 (1.45) -0.082 (1.49) -0.006* (0.96) -1.110 (0.82) 6.591*** (3.21) 0.517 (0.08) 7.767*** (3.39) -3.033*** (2.71) 19.420* (1.70) 19 4.79 Group Hausman test R2 Within 0.79 0.81 0.17 Between 0.10 0.51 0.89 Overall 0.04 0.40 0.85 F test 18.45*** 18.57*** Wald test 96.09*** Auto- correlation test 51.72*** 51.46*** Absolute t-statistics appear in parentheses with white heteroscedasticity correlated standard ***, ** and * indicate the significant levels at 1%, 5% and 10% respectively Sau đó, phương pháp ước lượng SGMM hai bước sử dụng để kiểm tra tính vững ước lượng, đồng thời giải vấn đề nội sinh khả tác động phản hồi bất bình đẳng thu nhập lên Kết ước lượng cho thấy kinh tế ngầm tác động âm lên bất bình đẳng thu nhập tỷ trọng thu nhập nhóm dân số 20% giàu với mức ý nghĩa thống kê 1%, tác động dương lên tỷ trọng thu nhập nhóm dân số 20% nghèo mức ý nghĩa 10% Cụ thể, quy mô kinh tế ngầm tăng 1%, trung bình số Gini giảm 0,116 đơn vị, tỷ trọng thu nhập nhóm dân số 20% nghèo tăng 0,02% tỷ trọng thu nhập nhóm dân số 20% giàu giảm 0,079% Nói cách khác, kinh tế ngầm làm giảm bất bình đẳng thu nhập làm tăng thu nhập người nghèo làm giảm thu nhập người giàu Phát trái với kết nghiên cứu Rosser cộng (2000) tác giả kết luận cách thận trọng bất bình đẳng thu nhập kinh tế ngầm có mối quan hệ chiều Tuy 25 nhiên, kết giải thích cách kết hợp ba trường phái tư tưởng kinh tế ngầm bao gồm Nhị nguyên (Dualism), Duy luật (Legalism) Tự nguyện (Volutarism) Theo trường phái Nhị nguyên, kinh tế ngầm thu hút chủ yếu người nghèo, người kinh doanh nhỏ lẻ tạo thu nhập cho họ (Hart, 1973) Do đó, kinh tế ngầm làm tăng tỷ lệ thu nhập người nghèo Trong đó, hai trường phái Duy luật Tự nguyện cho kinh tế ngầm tạo cạnh tranh khơng cơng hai khu vực thức khơng thức (Chen, 2012) Vì thế, khu vực thức bị tác động tiêu cực phát triển khu vực khơng thức Hơn nữa, theo cách tiếp cận nhị nguyên, kinh tế ngầm thu hút hầu hết doanh nghiệp nhỏ nghèo, khơng phải doanh nghiệp giàu có lớn Vì vậy, cạnh tranh khơng cơng làm giảm thu nhập người giàu Ngoài ra, kết nghiên cứu xác định nhân tố có tác động âm đến bất bình đẳng thu nhập nước châu Á có ý nghĩa thống kê kỳ vọng phù hợp với nghiên cứu trước bao gồm việc làm khu vực dịch vụ, độ mở thương mại, thể chế phân bổ đất đai đầu người Giáo dục có tác động làm giảm bất bình đẳng thu nhập, khơng có ý nghĩa thống kê nghiên cứu Tuy nhiên, tự kinh tế lại làm tăng bất bình đẳng thu nhập, hàm ý có đánh đổi tự kinh tế bình đẳng thu nhập mà Carter (2007) lập luận: tự kinh tế cao dẫn đến bình đẳng thu nhập thấp làm giảm phân phối thu nhập cho người nghèo Các nhân tố khác lạm phát, tham nhũng FDI tác động dương lên bất bình đẳng thu nhập, khơng có ý nghĩa thống kê nghiên cứu So sánh tác động nhân tố lên tỷ trọng thu nhập nhóm dân số 20% nghèo (Q1) tỷ trọng thu nhập nhóm dân số 20% giàu (Q2) cung cấp kết hữu ích Các nhân tố làm tăng Q1 việc làm ngành dịch vụ, độ mở thương mại chất lượng thể chế Tuy nhiên, tự kinh tế làm giảm Q1 làm tăng Q2 Các nhân tố khác làm giảm Q2 bao gồm độ mở thương mại phân bổ đất đai đầu người Tóm lại, chứng thực nghiệm từ 19 quốc gia châu Á cho thấy kinh tế ngầm giúp làm giảm bất bình đẳng thu nhập thơng qua kênh chính: quy mơ kinh tế ngầm tăng thu nhập nhóm 20% nghèo giảm thu nhập nhóm 20% giàu 26 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 6.1 Kết luận Luận án giải hai mục tiêu nghiên cứu chính: (1) nghiên cứu mối quan hệ nhân ba chiều FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm nước châu Á; (2) lượng hóa tác động kinh tế ngầm lên bất bình đẳng thu nhập kênh tác động bối cảnh châu Á Các kết thực nghiệm chương chương khẳng định số kết luận sau Thứ nhất, luận án kết hợp ba lý thuyết thương mại quốc tế, chất lượng thể chế kinh tế ngầm thơng qua phương pháp tiếp cận tích hợp để nghiên cứu mối liên hệ ba chiều FDI, chất lượng thể chế kinh tế ngầm bối cảnh nước châu Á, xây dựng chế biến tương tác với để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đây nghiên cứu khám phá mối liên hệ ba chiều biến Cụ thể, luận án lấp đầy khoảng trống thực nghiệm mối quan hệ đồng biến hai chiều dòng vốn FDI chất lượng thể chế bối cảnh nước châu Á cách kết hợp Mơ hình Chiết trung (Dunning, 1980) Lý thuyết Thể chế hóa (North, 1990), bác bỏ Giả thuyết nơi ẩn giấu ô nhiễm mối quan hệ ngược chiều FDI thể chế đề xuất He (2006) Ngoài ra, mối quan hệ hai chiều nghịch biến chất lượng thể chế kinh tế ngầm tìm thấy từ luận án bổ sung cho Lý thuyết Legalism kinh tế ngầm: Chất lượng thể chế thấp không nguyên nhân (lập luận trường phái Legalism) mà hậu kinh tế ngầm (phát từ luận án); nghiên cứu mối quan hệ nên xem xét vấn đề nội sinh Hơn nữa, mối quan hệ hai chiều tiêu cực FDI kinh tế ngầm lấp đầy khe hở lý thuyết thực nghiệm châu Á cách xem xét đến chất lượng thể chế: Dòng vốn FDI làm giảm quy mô kinh tế ngầm thông qua kênh cải thiện chất lượng thể chế FDI mang lại; quy mô kinh tế ngầm cao đồng hành chất lượng thể chế thấp điều lại làm giảm FDI; tác động âm tương tác FDI chất lượng thể chế lên kinh tế ngầm cho thấy dòng vốn FDI tác động âm lên quy mô kinh tế ngầm cải thiện chất lượng thể chế làm tăng cường hiệu ứng Thứ hai, luận án phát kinh tế ngầm góp phần làm giảm bất bình đẳng thu nhập thơng qua kênh chính, là: tăng tỷ lệ thu nhập nhóm 20% dân số có thu nhập thấp nhất, giảm tỷ lệ thu nhập nhóm 20% dân số có thu nhập cao Kết trái ngược với nghiên cứu trước (Rosser cộng sự, 2000, 2003), mở thêm tranh luận cho giới nghiên cứu, hỗ trợ quan điểm tác động có lợi kinh tế ngầm đặc biệt người nghèo Phát giải thích cách kết hợp ba trường phái tư tưởng kinh tế ngầm bao gồm Dualism, Legalism Voluntarism, với hai lập luận sau Thứ nhất, trường phái Dualism với lý thuyết 27 Dư lượng mô tả kinh tế ngầm tập hợp hoạt động thực xã hội bên lề nhằm tăng thu nhập cho người nghèo (Hart, 1973; Sethuraman, 1976; Tokman, 1978) Thứ hai, hai trường phái Legalism Voluntarism với lý thuyết thay cho gia tăng kinh tế ngầm tạo cạnh tranh không lành mạnh cho doanh nghiệp người lao động hai khu vực thức phi thức (Chen, 2012) Tuy nhiên, cạnh tranh không lành mạnh hai lĩnh vực cuối trở thành kênh giúp giảm bất bình đẳng thu nhập theo trường phái Dualism, kinh tế ngầm chủ yếu thu hút người nghèo doanh nghiệp nhỏ, người giàu doanh nghiệp lớn Do đó, cạnh tranh khơng lành mạnh từ kinh tế ngầm làm giảm thu nhập người giàu người nghèo có nhiều lợi ích từ việc tham gia vào hoạt động phi thức Kết là, kinh tế ngầm làm giảm bất bình đẳng thu nhập Thứ ba, yếu tố định khác FDI, chất lượng thể chế, kinh tế ngầm bất bình đẳng thu nhập xác định bối cảnh nước châu Á Các nhân tố tác động đến việc thu hút FDI bao gồm đầu tư nước, tăng trưởng GDP, lực lượng lao động, chất lượng lao động, tiền lương, độ mở thương mại, sở hạ tầng tài nguyên thiên nhiên Các yếu tố định chất lượng thể chế bao gồm giáo dục, độ mở thương mại, thu nhập bình quân đầu người, tự kinh tế dân chủ Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô kinh tế gánh nặng quy định phủ, gánh nặng thuế, tự kinh tế, tham nhũng, thất nghiệp, nghỉ hưu, kinh tế thức thị hóa Việc làm ngành dịch vụ, độ mở thương mại, chất lượng thể chế, đất đai đầu người, giáo dục tự kinh tế yếu tố định bất bình đẳng thu nhập 6.2 Gợi ý sách Dựa vào kết nghiên cứu thơng qua mơ hình mơ hình 2, luận án rút gợi ý sách sau Thứ nhất, mối quan hệ hai chiều tích cực FDI chất lượng thể chế cho thấy chất lượng thể chế đóng vai trò quan trọng việc thu hút FDI, ngược lại FDI kênh quan trọng để cải thiện chất lượng thể chế Mối quan hệ hhân hai chiều tích cực ngụ ý FDI chất lượng thể chế đóng vai trò bổ sung cho để thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế nước châu Á Do đó, phủ nên thực sách đồng thời để thu hút FDI cải thiện chất lượng thể chế để tận dụng mối quan hệ nhân hai chiều tích cực Thứ hai, mối quan hệ hai chiều nghịch biến chất lượng thể chế kinh tế ngầm cho thấy công đổi thể chế châu Á đạt hiệu giải pháp khơng đóng 28 góp cho tăng trưởng kinh tế, mà giúp làm giảm quy mơ kinh tế ngầm Khi quy mô kinh tế ngầm giảm, chất lượng thể chế lại tiếp tục cải thiện Các sách cải cách thể chế giảm hoạt động phi thức cần thực đồng thời để tăng cường hiệu từ mối liên kết hai chiều Thứ ba, mối quan hệ nhân hai chiều nghịch biến FDI kinh tế ngầm, tương tác FDI chất lượng thể chế có ảnh hưởng âm lên quy mơ kinh tế ngầm cho thấy FDI giúp giảm quy mơ kinh tế ngầm thông qua kênh cải thiện thể chế; quy mô kinh tế ngầm giảm, chất lượng thể chế tăng điều khuyến khích thu hút dòng vốn FDI Vì thế, sách thu hút FDI, cải thiện chất lượng thể chế giảm quy mô kinh tế ngầm nên thực đồng thời để pháp huy mối liên kết ba chiều Thứ tư, sách đồng thời để thu hút FDI, cải thiện chất lượng thể chế giảm quy mô kinh tế ngầm nên tập trung vào thúc đẩy tự hóa thương mại dân chủ hóa, giảm bớt gánh nặng quy định phủ, nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực sử dụng hiệu tài nguyên thiên nhiên giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tăng thu nhập bình quân đầu người Thứ năm, tác động nghịch biến kinh tế ngầm lên bất bình đẳng thu nhập ngụ ý kinh tế ngầm luôn xấu tác động tiêu cực nó, người nghèo Do đó, thực sách cắt giảm kinh tế ngầm, phủ nên có giải pháp đồng thời kèm theo nhằm làm giảm nghèo đói bất bình đẳng thu nhập nước phát triển Ngoài ra, sách nhằm giảm bất bình đẳng thu nhập nên tập trung chủ yếu vào thúc đẩy tự kinh tế, tăng cường trao đổi thương mại, cải thiện chất lượng thể chế, tạo việc làm ngành dịch vụ phân bổ nguồn tài nguyên hiệu 6.3 Hạn chế luận án hƣớng nghiên cứu tƣơng lai Việc đo lường quy mô kinh tế ngầm nhạy cảm với phương pháp ước lượng Mặc dù luận án sử dụng liệu từ Medina & Schneider (2018), IMF cơng bố, cách tiếp cận MIMIC phổ biến sử dụng để đo lường quy mô kinh tế ngầm; thuyết phục nghiên cứu sử dụng số liệu quy mô kinh tế ngầm nước đo từ phương pháp khác Bên cạnh đó, nghiên cứu tương tự tương lai mối quan hệ FDI, chất lượng thể chế, kinh tế ngầm bất bình đẳng thu nhập cần thực cho hai nhóm nước phát triển phát triển tồn giới để có kết luận toàn diện thuyết phục 29 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Bài báo khoa học Huỳnh Công Minh & Nguyễn Vũ Hồng Thái (2018) Kinh tế ngầm bất bình đẳng thu nhập: Nghiên cứu thực nghiệm từ nước châu Á Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 13 (689), 15-20 Huỳnh Công Minh & Nguyễn Tấn Lợi (2017) Đầu tư trực tiếp nước chất lượng thể chế: Bằng chứng thực nghiệm từ nước châu Á Tạp chí Phát triển Kinh tế, 28(11), 54–72 Nguyễn Phú Tụ & Huỳnh Công Minh (2010) Mối quan hệ đầu tư trực tiếp nước với tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tạp chí Phát triển Kinh tế, 239 (9), 43-49 Đề tài nghiên cứu khoa học Hoàng Hồng Hiệp, Huỳnh Công Minh cộng (2018) Nghiên cứu nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước tỉnh vùng Nam Trung Bộ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp năm 20172018, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ chủ trì Hơi thảo quốc tế Huynh, C.M (2018) Shadow economy and income inequality: New empirical evidence from Asian developing countries BAASANA International Conference Hanoi ... thành giả thuyết nghiên cứu sau: Giả thuyết 2: Chất lượng thể chế làm giảm quy mô kinh tế ngầm, quy mô kinh tế ngầm giảm cải thiện chất lượng thể chế 2.2.3 Kinh tế ngầm FDI Mối quan hệ FDI kinh tế... mơ kinh tế ngầm tăng lên làm giảm thu nhập người giàu cạnh tranh không lành mạnh Kết là, kinh tế ngầm làm giảm bất bình đẳng thu nhập Tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu sau: Giả thuyết 5: Kinh. .. NƯỚC NGOÀI (3) KINH TẾ NGẦM BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP Hình 3.1 Khung phân tích mối quan hệ FDI, chất lƣợng thể chế, kinh tế ngầm bất bình đẳng thu nhập *(1), (2), (3), (4) (5): giả thuyết nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế ngầm trong mối quan hệ với FDI, chất lượng thể chế và bất bình đẳng thu nhập bằng chứng thực nghiệm từ các nước châu á tt , Kinh tế ngầm trong mối quan hệ với FDI, chất lượng thể chế và bất bình đẳng thu nhập bằng chứng thực nghiệm từ các nước châu á tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay