Nghiên cứu giá trị của phosphatase kiềm, lysozyme, adenosine deaminase và interferon gamma trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao

181 22 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********* CAO XUÂN THỤC NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHOSPHATASE KIỀM, LYSOZYME, ADENOSINE DEAMINASE INTERFERON GAMMA TRONG CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 9720107 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Ngọc TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết quả, số liệu luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả CAO XN THỤC MỤC LỤC Trang Tr ng ph Lời c m đo n D nh m c c c hi u, c c ch vi t t t D nh m c c c ng D nh m c c c h nh, i u đ , s đ MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương bệnh lao 1.2 Tràn dịch màng phổi lao 1.3 Nguồn gốc, đặc điểm, vai trò, tình hình nghiên cứu ngồi nước phosphatase kiềm, lysozyme, adenosine deaminase interferon gamma 32 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 2.1 Đối tượng nghiên cứu 49 2.2 Phương pháp nghiên cứu 52 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhóm bệnh nhân chẩn đoán cuối TDMP lao 63 3.2 Giá trị chẩn đoán xét nghiệm 72 3.3 So sánh kết hợp giá trị chẩn đoán ALP, lysozyme, ADA INF-γ TDMP lao 86 Chƣơng BÀN LUẬN 95 4.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứuchẩn đốn cuối tràn dịch màng phổi lao 95 4.2 Giá trị chẩn đoán xét nghiệm 105 4.3 So sánh kết hợp giá trị chẩn đoán ALP, lysozyme, ADA INF-γ TDMP lao 116 4.4 Ứng dụng thực tiễn đề tài 124 4.5 Giới hạn đề tài 125 KẾT LUẬN 126 KIẾN NGHỊ 128 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Bảng thu thập số liệu nghiên cứu Bảng thông tin dành cho đối tượng nghiên cứu đồng thuận tham gia nghiên cứu Các hình ảnh thu thập qua nghiên cứu Danh sách bệnh nhân nghiên cứu Giấy chấp thuận hội đồng đạo đức DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU – CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung Tiếng Việt BN Bệnh nhân BVCR Bệnh viện Chợ Rẫy CTM Công thức máu DMP Dịch màng phổi DMP/HT Dịch màng phổi/huyết DRPQ Dịch rửa phế quản HT Huyết GPBL Giải phẫu bệnh lý GTTĐ Giá trị tiên đoán K Ung thư KMP Tràn dịch màng phổi ung thư LMP Lao màng phổi/ Tràn dịch màng phổi lao PTDMP Phân tích dịch màng phổi SA Siêu âm STMP Sinh thiết màng phổi TDMP Tràn dịch màng phổi Chữ viết tắt ALP Tiếng Việt Phosphatase kiềm Tiếng Anh Alkaline Phosphatase AFB Acid Fast Bacillus ADA Adenosine Deaminase CA 19.9 Cancer Antigen 19.9 CRP C-reactive protein CEA Carcinoembryonic Antigen CT Chụp cắt lớp điện toán Computed Tomography E Bạch cầu toan Eosinophil IAP IDR Immunosuppressive Acidic Protein Phản ứng nội bì Intradermo Reaction IL Interleukin INF-γ Interferon gamma L Bạch cầu lympho Lymphocyte LR Tỉ số Likelihood Ratio Lys Lysozyme LDH Lactate Dehydrogenase MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube MRI Cộng hưởng từ Magnetic resonance imaging NPV Giá trị tiên đoán âm Negative Predicted Value OADC Oleic acid, Albumin, Dextrose, Catalase PANTA Polymyxin B, Amphotericin B, Nalidixic acid, Trimethoprim, and Azlocillin PCR PPV PSA Polymerase Chain Reaction Giá trị tiên đoán dương Positive Predicted Value Prostate - Specific Antigen ROC Receiver Operating Characteristic TNF Yếu tố hoại tử u Tumor Necrosis Factor TST Phản ứng lao tố da Tuberculin Skin Test WHO Tổ chức y tế giới World Health Organization DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Phân loại TDMP dịch thấm hay tiết theo tiêu chuẩn Light Bảng 1.2: Nguyên nhân gây TDMP Bảng 3.1 Phân bố dân số theo tuổi giới 64 Bảng 3.2 Phân bố tuổi giới theo phân nhóm nguyên nhân TDMP 64 Bảng 3.3 Xét nghiệm chẩn đoán xác định TDMP lao 65 Bảng 3.4 Độ nhạy xét nghiệm xác định TDMP lao 66 Bảng 3.5 Đặc điểm lâm sàng 484 bệnh nhân nghiên cứu 67 Bảng 3.6 Đặc điểm lâm sàng theo phân nhóm bệnh nhân TDMP 68 Bảng 3.7 Đặc điểm protein, LDH tế bào Lympho DMP 69 Bảng 3.8 Giá trị chẩn đoán protein, LDH tế bào Lympho DMP 70 Bảng 3.9 Đặc điểm protein, LDH tế bào Lympho phân nhóm TDMP 71 Bảng 3.10 Phosphatase kiềm DMP 72 Bảng 3.11 Đặc điểm ALP DMP phân nhóm TDMP 72 Bảng 3.12 Tỉ số Phosphatase kiềm DMP/HT 73 Bảng 3.13 Tỉ số ALP DMP/HT phân nhóm TDMP 73 Bảng 3.14 Lượng Lysozyme DMP 74 Bảng 3.15 Giá trị chẩn đoán Lysozyme DMP 76 Bảng 3.16 Trung bình Lysozyme phân nhóm TDMP 76 Bảng 3.17 Tỉ số Lysozyme DMP/HT 77 Bảng 3.18 Giá trị chẩn đoán tỉ số Lysozyme DMP/HT 79 Bảng 3.21 Tỉ số Lys DMP/HT phân nhóm TDMP 79 Bảng 3.22 Adenosine deaminase DMP 80 Bảng 3.23 Giá trị chẩn đoán ADA DMP 82 Bảng 3.24 ADA phân nhóm TDMP 82 Bảng 3.25 INF-γ DMP 83 Bảng 3.26 Giá trị chẩn đoán INF-γ DMP 85 Bảng 3.27 INF-γ phân nhóm TDMP 85 Bảng 3.28 Trung bình ALP, ALP DMP/HT, Lysozyme, Lysozyme DMP/HT, ADA INF-γ TDMP lao phân nhóm TDMP 87 Bảng 3.29 Giá trị chẩn đoán của, Lys, LysDMP/HT, ADA INF-γ 88 Bảng 3.30 Kết hợp tỉ lệ tế bào lympho DMP Lys DMP 90 Bảng 3.31 Kết hợp tỉ lệ tế bào lympho DMP Lys DMP/HT 90 Bảng 3.32 Giá trị chẩn đoán kết hợp lympho DMP ADA DMP 91 Bảng 3.33 Kết hợp Lys DMP/ Lys DMP/HT + ADA / INF-γ DMP 92 Bảng 3.34 Giá trị chẩn đoán kết hợp ADA DMP INF-γ DMP 93 Bảng 3.34 Giá trị chẩn đoán kết hợp Lys, ADA INF-γ DMP 93 Bảng 3.35 Giá trị chẩn đoán kết hợp Lys DMP/HT, ADA INF-γ DMP 94 Bảng 4.1 So sánh triệu chứng lâm sàng với số tác giả 101 Bảng 4.2 So sánh Lys DMP tác giả 108 Bảng 4.3 So sánh Lys DMP/HT tác giả 110 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ/ SƠ ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1 Nguyên nhân tràn dịch màng phổi 63 Biểu đồ 3.2 Phân nhóm nguyên nhân tràn dịch màng phổi 63 Biểu đồ 3.3 Tỉ lệ chẩn đoán TDMP lao 66 Biểu đồ 3.4 Phân bố Lysozyme DMP 75 Biểu đồ 3.5 Đường cong ROC Lysozyme DMP 75 Biểu đồ 3.6 Phân bố tỉ số Lysozyme DMP/HT 78 Biểu đồ 3.7 Đường cong ROC Lysozyme DMP/HT 78 Biểu đồ 3.8 Phân bố ADA DMP 81 Biểu đồ 3.9 Đường cong ROC ADA DMP 81 Biểu đồ 3.10 Phân bố INF-γ DMP 84 Biểu đồ 3.11 Đường cong ROC INF-γ 84 Biểu đồ 3.12 So sánh đường cong ROC ALP, Lys, ADA INF-γ 88 Sơ đồ 1.1: Tiếp cận chẩn đoán tràn dịch màng phổi 11 Sơ đồ 3.1: Lưu đồ nghiên cứu 62 Sơ đồ 4.1 Lưu đồ phổ biến vai trò dấu ấn sinh hóa chẩn đốn TDMP lao 123 DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU Đề tài: Nghiên cứu giá trị Phosphatase kiềm, Lysozyme, Adenosine deaminase Interferon gamma chẩn đoán tràn dịch màng phổi lao Nghiên cứu viên: ThS.Bs Cao Xuân Thục Địa điểm: Khoa Hô Hấp – Bệnh viện Chợ Rẫy STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Họ tên Đào Thiên V Nguyễn Quốc T Lê Văn Đ Lê Thị C Vương Thái N Lê Thị H Nguyễn Văn S Nguyễn Ngọc Tường A Bàn Thị V Vương Thị Bích T Cao Văn C Võ Thị N Phan Thị Mộng T Nguyễn Thị Đ Nguyễn Văn M Dương Văn L Cao Quốc Viễn S Nguyễn Văn P Trần Thị Y Đoàn Ngọc Kh Vũ Tiến Kh Nguyễn Hoài N Phạm Thị Tường V Cao Minh C Lê Hà Kim Kh Phạm Quốc T Giới Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Năm sinh 1981 1983 1951 1933 1958 1967 1961 1978 1960 1966 1988 1932 1988 1937 1958 1969 1986 1947 1987 1918 1984 1987 1985 1966 1982 1970 Số nhập viện 209071910 209057094 209028416 209033981 209043364 209045905 209041106 209039150 209011166 209024293 209024156 209025772 209022878 209019132 209022912 209022788 209018677 209012607 209007140 209002285 209000076 209059215 209055554 209042386 209031000 209057235 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ngô Kim N Nguyễn Thanh X Tô Duy Ng Lê Ngọc V Nguyễn Xuân S Phạm Văn Ch Lê Thị C Nguyễn Đình T Đặng Thái H Ung Văn Đ Trần Văn H Nguyễn Thị Thu Th Võ Văn M Vũ Đình R Võ Thị L Phan Duy Ch Nguyễn Thị T Nguyễn Thị Ngọc Th Trần Văn T Đặng Thị Th Nguyễn Văn H Nguyễn Tấn Th Bùi Thị Cẩm N Lê Văn Tr Võ Kim Tr Lê Văn T Nguyễn Thị B Ngô Thị S Phạm Thị H Nguyễn Đức Th Nguyễn Thị S Nguyễn Thanh T Bùi Thị N Trần Thanh N Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam 1958 1938 1940 1961 1944 1935 1921 1959 1956 1952 1984 1978 1929 1923 1943 1960 1953 1980 1925 1978 1960 1970 1963 1930 1942 1966 1945 1922 1914 1937 1930 1982 1924 1938 209037506 209028415 209052947 209072866 209020802 209067301 209014166 209016128 209015367 209012928 209056173 209085763 209051266 209050625 209000514 209039583 209060692 209061825 209063189 209068953 209074643 209073859 209049031 209053791 209014231 209015688 212002495 212112709 210075627 210066800 210069832 211110780 211007917 211113503 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Lê Văn U Bùi Thị N Trần Văn Q Nguyễn Thanh B Bùi Thị H Trần Thị H Ngô T Đinh Tấn T Hồ Văn Ch Nguyễn Văn T Kiều Lương Gia H Nguyễn Hữu Th Võ Thị Thùy L Nguyễn Ngọc D Nguyễn Thanh Ph Nguyễn Thị D Mai Thanh T Trương Bá H Lương Văn H Trần Văn M Lê Hương Phong L Nguyễn Thị L Nguyễn Đăng Tr Nguyễn Thanh Th Bùi Minh Ch Phạm Thị H Nguyễn Mộng O Lê Hoàng L Đỗ Văn T Trương Trong Nguyên A Điểu Ng Nguyễn Thị Mỹ T Phạm Thị Thanh T Nguyễn Thanh T Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam 1924 1939 1933 1935 1944 1973 1935 1929 1942 1986 1993 1949 1978 1953 1944 1950 1946 1957 1986 1941 1983 1954 1972 1984 1955 1987 1987 1984 1974 1988 1986 1989 1990 1979 211018169 211005678 211076991 212080193 211075610 211072492 211074465 211098408 211070023 211075602 211075399 211099248 211102726 211106293 212101766 212008399 211103424 210075365 212029107 212021138 212032985 211110627 212009398 210095179 211098614 211091695 211096315 211106499 211088161 211086793 210081220 210067660 210090410 210092221 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Nguyễn Thị N Phan Hồng Đ Trịnh Nguyễn Ngoc L Đinh Quốc D Nguyễn Văn E Trần Văn C Lê Thanh H Võ Thị Ngọc H Nguyễn Văn L Phạm Thị N Nguyễn Văn D Trần Ngọc T Lê L Phạm Văn V Nguyễn Văn B Huỳnh Thị R Huỳnh Văn C Lưu Thị Ph Nguyễn Thị Bạch M Nguyễn Minh D Huỳnh Thị R Trần Thị Kim Th Nguyễn Ng Phạm Đình H Hồng Hà C Võ Thị Tuyết Ng Trần Ngọc L Nguyễn Thị Nh Đỗ Thị T Phan Thị B Lý Quốc Kh Lê Thị D Trương Đức T Đinh Đức H Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam 1959 1954 1994 1983 1955 1929 1980 1960 1964 1932 1952 1949 1966 1935 1933 1931 1967 1924 1941 1990 1932 1948 1927 1948 1971 1980 1958 1944 1945 1956 1974 1944 1963 1933 210083821 211083773 211102650 211098236 212099017 211004518 212025820 212012319 212001141 212027010 212030754 212007284 211002442 212015164 212005827 210076957 210083569 210068683 210066650 210070936 210058886 210060287 211095442 211096622 211108528 211011417 211003058 211112332 211112180 211018927 211013954 211010681 211012779 211070303 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Đỗ Hữu N Võ Thị Th Đinh Thị X H Mrai Nie Nguyễn Thị D Lạc Từ Thanh S Nguyễn Thị T Nguyễn Thị T Phan Thị M Huỳnh Thị Ngọc A Hà Thị Kh Bùi Văn Đ Nguyễn Thị T Nguyễn Văn Th Võ Thị H Trần M Trần Thị Th Văn B Hà Minh H Trần Thị G Koch Krai Đàm Thị A Trương Văn D Duy Thị Ph Chamale Som Trần Kim V Nguyễn Kim Th Nguyễn Văn Ng Ngô Thị C Bùi Kim H Nguyễn Thanh T Đồng Thị Th Lầu Lôc M Nguyễn Văn H Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam 1943 1947 1965 1950 1949 1985 1970 1927 1954 1969 1921 1941 1936 1958 1944 1933 1925 1931 1936 1973 1956 1960 1948 1938 1953 1937 1951 1952 1935 1967 1938 1931 1969 1943 211075675 211081474 211070344 211076668 211088332 211096314 211073553 211084163 211098367 211101706 211103507 212101764 212107080 212100457 212103803 212011545 212003963 212111569 212100522 212105719 212103005 212009403 211083584 209023633 209062644 209040380 209023113 209060041 209075200 209064711 209042197 209029811 209021843 209038359 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Long Pau Nguyễn Thị V Huỳnh Thị H Nguyễn Hữu Ph Luu Đức Q Nguyễn Thị H Đỗ Thị H Nguyễn Văn X Huỳnh Thị Ph Lư Thị Ph Tạ Thị Đức H Nguyễn Thị Th Nguyễn Thị B Lý Thị E Nguyễn Thị S Trương Vĩnh H Lê Thị Anh H Nguyễn T Nguyễn Thị B Lê Thị Đ Võ Ngọc D Nguyễn T Trương Minh Tr Hoàng Thị Q Trần Thị Kiều D Trương Văn S Sen Ly Kiu Hoàng Minh Đ Nguyễn Thị L Chau Khuon Lý Thanh L Hwing Y Luin Nguyễn Hùng E Trương Quang T Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam 1938 1941 1948 1937 1931 1934 1951 1930 1955 1931 1965 1921 1956 1931 1930 1942 1974 1939 1957 1912 1954 1933 1968 1927 1975 1937 1950 1940 1933 1950 1940 1960 1976 1956 209035608 209052857 209075557 209077293 209008009 209003260 209004182 209000272 209004487 209004725 209064496 209002376 209039843 209037922 209032573 209027229 209021455 209035326 209020887 209025415 209032349 209062214 209072968 209062461 209065231 209070169 209049427 209047078 209046898 209051284 209049829 209052356 209044996 209037711 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Nguyễn Thị T Võ Văn T Đỗ Văn Đ Tạ Văn T Vũ Thị Y Lê Văn N Trần Thị B Trần Thị H Bùi Kh Nguyễn Hữu M Nguyễn Thị D Tô Thị Bích Th Nguyễn Thị Nh Nguyễn Thị Ng Ngơ Công B Diệp Phước H Trần Thị Kim Ch Lại Văn Th Nguyễn Thi T Nguyễn Thanh H Nguyễn Minh B Châu Thị V Võ Thị L Lê Tuyết H Huỳnh Thị Ánh H Nguyễn Văn L Thân Văn M Huỳnh Thị H Phan Thị D Trương Văn H Huỳnh Phước Ch Hà Thị M Nguyễn Thị Thanh Tr Tống Thị Th Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ 1950 1950 1935 1979 1953 1952 1924 1971 1948 1961 1921 1961 1927 1931 1929 1967 1977 1940 1920 1956 1958 1993 1937 1935 1986 1940 1938 1923 1955 1929 1947 1941 1993 1935 209043613 209039839 209036570 209020380 209065708 209061805 209059973 209060210 209026430 209034672 209038450 209034811 209017576 209073377 209073409 209070800 209073110 209064668 209066178 209068226 212011971 212024377 212032031 210077568 210067529 212015940 210070104 212003140 212022532 212009811 212018133 210084317 212107174 212007722 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 Phan Đức Tr Trần Văn Q Nguyễn Đình H Hà Văn A Võ Dương Đ Trần Thị A Văn Quang Th Trần Thị H Trần Thị L Lê Quang Thanh T Nguyễn Thị L Trương Tùng Ph Lê Văn C Nguyễn Văn S Cao Hoàng Th Phạm Thị B Lâm Văn T Nguyễn Đức H Võ Thị B Su Koum Sok Lưu Hồng Ph Trương Thị Mỹ L Nguyễn Mỹ Q Nguyễn Thanh T Lê Cơng Kh Trần Văn H Vũ Đình Q Vũ Đức Ch Nguyễn Thuần Ch Võ Thị N Nguyễn Huy T Trương Thị L Huỳnh Thị H Võ Khắc Ng Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam 1946 1942 1965 1939 1961 1942 1928 1957 1947 1955 1927 1943 1924 1930 1929 1963 1929 1955 1940 1946 1978 1942 1984 1963 1958 1952 1930 1913 1939 1923 1953 1969 1938 1942 212011761 212010777 212006532 212007471 212104191 212022812 212104842 212093843 212107504 212100021 211073027 211078456 211097236 211095090 211098155 211008179 211001219 211108564 211109425 211111652 211111261 210092858 210075588 210085655 210093215 211085103 211110624 211008919 211112819 211115436 211020381 211003553 211075296 211074553 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 Nguyễn Văn Ch Hoàng Văn Thọ Trần Văn H Đinh Thị B Phạm Văn T Nguyễn Văn Th Nguyễn Thanh T Trương Văn H Lưu Thị L Trần Hoàng S Nguyễn Văn D Trần Văn L Đỗ Thị H Nguyễn Thị H Phan Văn L Trần Thị Th Trần Thị D Trần Văn L Trịnh Thị L Hồ Thị M Lê Thị Ngọc H Nguyễn X Nguyễn Gi Nguyễn Xuân Ph Phan Thị Mỹ L Thái Thị U Nguyễn Văn Tr Nguyễn Văn B Nguyễn Văn D Nguyễn Thi Nh Hồ Ngọc T Phan Thị Th Phan Ngọc Đ Nguyễn Võ Minh Nh Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam 1968 1973 1990 1951 1977 1944 1941 1961 1935 1935 1963 1944 1960 1989 1983 1936 1947 1923 1981 1930 1956 1947 1936 1980 1982 1942 1977 1973 1953 1984 1979 1944 1952 1992 211098213 211090921 211082382 211080266 211083533 212089100 212090390 212010226 212005171 212095475 212108201 210073357 210093492 210075025 209045632 209023384 209051632 209026280 209025558 209019790 209018137 209033767 209024162 209023372 212004425 212108320 212003426 211107730 211096687 211013509 211112528 211075298 211003134 211104086 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 Võ Kim S Nguyễn Thị A Dương Đức H Nguyễn Thị Anh Đ Võ Thị D Nguyễn Hoang S Trịnh Tấn Th Kh c Nguyễn T Nguyễn Văn H Trần Văn Tr Nguyễn Thị K Lê Quốc T Lê Minh T Nguyễn Thanh Nhật Trần Thị Th Hồ Thị Tr Nguyễn Văn B Lê Văn Ng Nguyễn Thị Thu Th Lê Văn Nh Nguyễn Văn Ph Lý Văn H Đỗ Văn Th Lê Văn T Lê Thi R Trần Cao T Phạm Thị Tr Đào An D Nguyễn Quốc H Nguyễn Đức L Trần Văn Ch Trần Văn Q Lý Trọng Nh Hoàng Thị Thu H Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ 1975 1957 1976 1967 1957 1962 1975 1976 1972 1960 1981 1961 1954 1974 1964 1988 1944 1948 1983 1921 1940 1953 1925 1941 1951 1983 1988 1985 1983 1969 1975 1949 1989 1970 210068682 212035538 212008294 211096597 212010520 211012811 211110368 211014695 209013744 211101784 211020059 212039632 210067742 210073318 212019259 209039762 210065223 211076223 210081794 210072459 210073180 210066912 210072233 211096885 211104749 211109160 211014694 211002621 211007556 211017617 211075519 211078199 211096081 211090674 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 Lê Thăng L Bốc Nguyệt M Lê Thị Tuyết A Dương Thanh Tr Hồ Trần Thị Kim A Nguyễn Thị L Dương Quốc H Đặng Thị T Trương Công H Trần Thị Gái L Nguyễn Thị Kim Th Nguyễn Thanh L Nguyễn Thị Thuyên Tô Văn Ng Đỗ Thị B Nguyễn Văn Th Bạo Văn B Lê Văn T Nguyễn văn Ph Nguyễn Anh K Nguyễn Ph Đặng văn Th Đặng văn Th Trần Thị T Đặng Văn T Nguyễn Văn D Nguyễn Thị B Nguyễn Văn B Nguyễn Thị H Lê Văn H Phạm Văn Th Hứa Văn T Nguyễn Thụ N Nguyễn Công V Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam 1972 1957 1966 1981 1994 1984 1953 1939 1938 1970 1977 1946 1925 1956 1949 1934 1966 1944 1958 1973 1930 1929 1930 1955 1945 1953 1962 1922 1952 1924 1985 1954 1989 1992 211080867 211080836 211070876 211022825 212001099 212101496 211071055 209015706 209079073 209045592 209044540 211103202 209058881 209043976 209041820 209062224 212097160 212104760 209036062 209038482 209062995 209057757 209057853 211078618 211071068 212002981 212002685 212084813 212066918 212070588 212069698 212070542 212078132 212063886 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 Vương Quang L Lâm Anh M Phan Thị T Nguyễn Chí V Nguyễn Thị B Lương Văn Kh Trần Văn Kh Võ Thị Mỹ Đ Lê Thị Nh Trần Minh Th Hoàng Văn A Pham Francois Trịnh Thị S Lê Thị M Hồ Đưc Th Nut Men Phạm Văn T Trần Thị H Tô Mạnh H Nguyễn Thị Bạch Ng Trần Văn H Nguyễn Văn L Nguyễn Thị Th Phạm Thị N Lưu Thị Minh Ch So Tith Nguyễn Thị T Lê Quang H Danh Ph Từ Minh H Trần Thị H Nguyễn Thị Xuân H Lê Văn Th Trần Đình Ng Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam 1987 1924 1983 1945 1941 1986 1960 1950 1940 1954 1928 1944 1933 1942 1966 1964 1932 1925 1975 1962 1933 1964 1935 1932 1956 1952 1937 1945 1950 1976 1957 1962 1983 1968 212052714 212062507 212005151 212035705 212040008 212029107 212090624 212092544 212091303 212058882 212059095 212065143 212069049 212017028 212023143 212102623 212046930 212052433 212085297 212058910 211078818 212001141 212024367 212021131 212069657 212108439 212103542 212108440 212101493 212104114 212093843 212098829 212093434 212097682 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 Võ Văn M Nguyễn Văn R Nguyễn Văn E Võ Dương Đ Đặng Thanh Ph Nguyễn Thanh Ph Bạo Văn B Nguyễn Văn Nh Nguyễn Thanh T Đoàn Hữu Nh Nguyễn Thế Tr Nguyễn Thị N Nông Thành N Nguyễn Văn Th Nguyễn Văn L Võ Văn K Phạm Văn B Huỳnh Thị T Ngụy Gi Nguyễn Kh Huỳnh Văn B Nguyễn Tài Ch Trần Văn Th Trần Ngọc Th Huỳnh D Lê Thị M Peng Sreang Lê Thị X Trần Văn L Nguyễn Út E Nguyễn Thị Nh Lương Văn R Quách Thị Chín Nh Nguyễn Thị Xuân L Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ 1975 1933 1955 1961 1934 1944 1966 1996 1974 1947 1967 1957 1967 1947 1954 1950 1961 1959 1945 1939 1930 1937 1931 1961 1952 1920 1958 1954 1927 1970 1936 1956 1963 1944 212094350 212092560 212099017 212104191 212098568 212101766 212097160 212096306 212104009 213009852 212022099 212084550 212088869 212085729 213012108 212097850 212008416 212014385 212012694 210084524 210074323 211003613 211067431 211087818 212029506 212035002 212036650 212031657 212025699 212041780 212061254 212069242 212072240 212093345 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 Trà Văn Ng Phan Văn Th Phan Thị I Nguyễn Tr Trần Thị Đỗ Nguyễn Thị L Lê Phước H Đặng Thị Q Bùi Q Phan U Nguyễn Hữu Ph Phùng Thị T Nguyễn Văn B Nguyễn Nhật Tr Nguyễn Thị D Lê Thị N Nguyễn Văn T Trần Văn Ch Lê Văn H Hồ Minh L Mai Thị Th Dương Thị D Đỗ Thị Liên H Cao Minh A Lê Ph Phạm Văn Q Nguyễn Thị Mai H Trương Thị Th Đinh Văn S Phạm Thị B Nguyễn Văn H Trần Thị V Nguyễn Thị S Lương Văn H Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam 1950 1930 1945 1930 1935 1984 1930 1938 1933 1934 1972 1940 1960 1987 1985 1951 1974 1975 1924 1992 1965 1941 1937 1959 1915 1962 1963 1964 1929 1941 1946 1921 1966 1948 212090726 212064647 212052517 212041484 212039955 212101496 206033854 211016592 210093453 220654133 211106211 212089030 212089082 212091285 212045602 212045323 212040593 212064082 212060784 212063331 212077371 212019172 220661509 210078556 211083901 211087812 211070486 211076096 211078335 211008061 211006907 211010847 211114192 211009602 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 Thi Nh Nguyễn Thị Kh Nguyễn Văn S Đặng Văn L Huỳnh Thị Th Đỗ Thị Thanh Nh Trần Văn B Nguyễn Thị Đ Hồ Đức Th Võ Diệu H Bùi Thị T A Lý Thị L Nguyễn Thị B Trần Văn T Lê Thị Bé N Lưu Hồng Q Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam 1967 1935 1938 1953 1963 1954 1931 1937 1966 1961 1943 1939 1922 1941 1966 1993 211084954 211088257 210083139 210095922 210082148 210081450 210084298 212018034 212014347 212002136 212010912 212024002 212042203 212045038 212044251 212038352 ... ng tiến hành đề tài nhằm Nghiên cứu giá trị Phosphatase kiềm, Lysozyme, Adenosine deaminase Interferon gamma chẩn đoán tràn dịch màng phổi lao với mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét đặc điểm lâm... DMP/HT Dịch màng phổi/ huyết DRPQ Dịch rửa phế quản HT Huyết GPBL Giải phẫu bệnh lý GTTĐ Giá trị tiên đoán K Ung thư KMP Tràn dịch màng phổi ung thư LMP Lao màng phổi/ Tràn dịch màng phổi lao PTDMP... nhân chẩn đốn cuối tràn dịch màng phổi lao Xác định giá trị chẩn đoán xét nghiệm: Phosphatse kiềm dịch màng phổi (ALP DMP) tỉ số ALP dịch màng phổi / huyết (ALP DMP/HT), Lysozyme dịch màng phổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị của phosphatase kiềm, lysozyme, adenosine deaminase và interferon gamma trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao , Nghiên cứu giá trị của phosphatase kiềm, lysozyme, adenosine deaminase và interferon gamma trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay